30 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28158 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

“CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’deki tabloda belirtilen Yönetmelikler kapsamında değerlendirilen ve riskli görülen ürünlerin tâbi bulundukları Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun ithalatta denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ, şahsi eşya ve numuneler ile geri gelen eşya kapsamında olduğu tespit edilen ürünlere uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 17 nci maddesi ile 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Numune: Belli bir tür ve nitelikteki ürünü temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o ürün için sipariş kararı vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan ürünü veya örneği,

c) Şahsi eşya: Kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ithal amacının ticari olmadığı anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü,

ç) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ilgili ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatına uygun olmama olasılığını,

d) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,

ifade eder.

Riskli ürün listelerinin tespiti

MADDE 4 - (1) Yetkili kuruluş tarafından ilgili Yönetmelik kapsamına girdiği tespit edilen ürünler esas alınarak, ithalat denetimlerinin yapılmasını teminen riskli ürün listeleri Yetkili Kuruluş ve Ekonomi Bakanlığınca belirlenir. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından bu listeler Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve TSE’ye bildirilir. 

Denetim

MADDE 5 - (1) Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalatı için ithalatçı veya temsilcisi, Ek-2’deki Başvuru Formu ve Ek-3’deki Bilgi Formu ile birlikte TSE’nin en yakın temsilciliğine başvurur. 

(2) İthalat denetimleri, belge ve/veya işaret kontrolü ve/veya fiziki muayene şeklinde gerçekleştirilir. Ürünün güvenliğinden veya ilgili Yönetmeliğine uygunluğundan ciddi şüphe duyulması halinde ürün teste tabi tutulabilir.

(3) TSE tarafından yapılan denetimlerde ürünün ilgili teknik mevzuatına uygun olduğunun tespit edilmesi halinde uygunluk yazısı düzenlenir. Düzenlenen uygunluk yazısı TSE tarafından ilgili gümrük idaresine gönderilir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

(4) Uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, yapılan denetimler sonucunda ürünün teknik mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun tespiti halinde, gerekçeli uygunsuzluk yazısı düzenlenir. Düzenlenen uygunsuzluk yazısı ilgili gümrük idaresine gönderilir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

(5) TSE Ek-5’deki aylık değerlendirme cetvelini düzenleyerek, her ayın ilk on günü içerisinde Yetkili Kuruluşa gönderir. 

Riskli ürünlerin ithalat denetimleri

MADDE 6 – (1) A.TR Belgesini haiz Avrupa Birliği üyesi ülkeler veya Türk menşeli olanlar hariç olmak üzere, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen Ek-1’deki tabloda belirtilen Yönetmelikler kapsamına giren ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilen riskli ürünlerin ithalat denetimleri ilgili Yönetmeliklere uygun olarak, Yetkili Kuruluş adına TSE tarafından gerçekleştirilir.

Özel durumlar

MADDE 7 - (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin, sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde, sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından sanayi sicil belgesinin verildiği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvurulur. İthal edilmek istenen ürünlerin bu Tebliğ hükümlerinden muaf olarak ithal edileceğine dair Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yazısı ilgili gümrük müdürlüğüne iletilir.

(2) Serbest bölgelerde faaliyet gösteren sanayicilerin üretmiş oldukları ürünlerin ithalatında, ürünlerin ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu belirten AT Uygunluk Beyanı ve/veya Onaylanmış Kuruluş gerektiren ürünlerde ürüne ait belgelerin TSE’ye sunulması halinde, ilgili firmaya düzenlendiği tarihten itibaren oniki ay süreyle geçerli olmak üzere uygunluk yazısı verilir ve aynı ürün müteakip ithalatta kontrole tabi tutulmaz.

Gümrük işlemleri

MADDE 8 - (1) Gümrük idarelerince, Ekonomi Bakanlığı tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığına iletilen riskli ürünlerde, TSE tarafından düzenlenen uygunluk yazısı veya kapsam dışı yazısı aranır.

(2) Gümrük idarelerince, TSE tarafından uygunsuzluk yazısı düzenlenen ürünlerin ithalatına izin verilmez ve uygunsuzluk yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir.

(3) Gümrük idarelerince, ithalatçının Avrupa Birliği üyesi ülkeler veya Türk menşeli olarak beyan ettiği A.TR’li ürünler için uygunluk yazısı ya da kapsam dışı yazısı aranmaz.

(4) Gümrük idarelerince, Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma giren ürünlere münhasıran Ek-4’deki aylık değerlendirme cetveli düzenlenerek, her ayın ilk on günü içerisinde Yetkili Kuruluşa gönderilir.

(5) Gümrük idarelerince, şahsi eşya ve numuneler kapsamında yer alan ürünlerin ithalatına doğrudan izin verilir. Geri gelen eşya kapsamında ithal edilen ürün ve ithalatçı firma bilgileri Yetkili Kuruluşa bildirilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 9 - (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği Ek-1’deki tabloda belirtilen Yönetmelikler kapsamındaki bütün ürünlerin her halükârda söz konusu Yönetmeliğe uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair uygunluk yazısı düzenlenmesi, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

İdari yaptırımlar

MADDE 10 - (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 11 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12- (1) 29/12/2010 tarihli ve 27800 5 inci Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/9 sayılı “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ithalatçının talebi halinde, 2011/9 sayılı “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğine göre sonuçlandırılır.

(2) Ek-1’deki tabloda belirtilen Yönetmelikler kapsamına giren riskli ürünler listelerinde yer alan, ancak 2011/9 sayılı “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin riskli ürünler listelerinde yer almayan GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında kırkbeş gün süreyle bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Gümrük Giriş Tarife Cetveli’nde yapılan değişiklikler nedeniyle değişen GTİP’ler için bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK-1

RİSKLİ GÖRÜLEN ÜRÜNLERİN TABİ BULUNDUKLARI YÖNETMELİKLER

ÜRÜN GRUBU

 

YETKİLİ KURULUŞ

 

İLGİLİ YÖNETMELİK

Makinalar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)

 

Belirli Gerilim Sınırları  Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

 

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (2006/95/AT)

 

Elektromanyetik Alan Yaratan ve/veya Bu Alandan Etkilenen Ürünler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT)

Asansör Güvenlik Aksamları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Asansör Yönetmeliği

(95/16/AT) 

Basınçlı Ekipmanlar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

(97/23/AT)

Basit Basınçlı Kaplar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

(87/40/AT)

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

 

Gaz Yakan Cihazlar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik

(2009/142/AT)

Sıcak Su Kazanları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik

(92/42/AT)

 

 

 

 

EK-2

BAŞVURU FORMU

 

TSE ......

Temsilciliğine

...... / ...... / ........

 

                İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK YAZISI almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

 

İthalatçının veya Temsilcisinin İsmi/Unvanı

Yetkili İmza

 

Ekleri:   

-         Fatura veya proforma fatura fotokopisi

-         İmza sirküleri veya vekaletname sureti

-         AT Uygunluk Beyanı (İngilizce dışında bir AB dilinde ise Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte)

-         Bilgi formu (Ek-3),

-         Aşağıdaki belgelerden biri

-         Antrepo Beyannamesi

-         Özet Beyan

-         Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi ve TIR Karnesi gibi)

 

EK-3

BİLGİ FORMU

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:

 

İhracatçının:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

  - Tel, faks, e-posta, internet adresi

 

Üretici firmanın:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

  - Tel, faks, e-posta, internet adresi

 

Gümrük beyannamesinin:

 

  - Türü

 

  - Tarihi

 

  - No’su

 

İthal malın menşe ülkesi:

 

İthalatçı firmanın:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

  - Vergi no’su

 

  - Tel, faks, e-posta, internet adresi

 

İthalatın yapılacağı ülke:

 

İthalatçı temsilcisinin:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

  - Vergi no’su

 

  - Tel, faks, e-posta, internet adresi

 

İthal edilecek ürünün:

  - GTİP’i

 

  - Cinsi

 

  - Markası

 

  - Miktarı ve birimi

 

  - ABD Doları olarak değeri

(Gümrük beyannamesi üzerindeki istatistikî kıymet esas alınır)

  - Gümrük bölgesine geliş tarihi

 

 

EK-4

 

CETVEL NO:..

SIRA NO:..

DÖNEMİ:..

 

AB'DE SERBEST DOLAŞIMA GİRMİŞ OLAN ÜRÜNLERİN DÖKÜMÜNÜ GÖSTERİR

AYLIK DEĞERLENDİRME CETVELİ

İTHALATÇI UNVANI

GÜMRÜK  BEYANNAME  TÜRÜ

GÜMRÜK  BEYANNAME  TARİHİ

GÜMRÜK  BEYANNAME NO'SU

İTHALATIN YAPILDIĞI ÜLKE

MENŞE ÜLKE

MALIN TANIMI

GTİP            (12'li)

İTHALAT MİKTARI

BİRİMİ     (Kg, Adet v.b.)

MALIN DEĞERİ (ABD Doları)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-5

  CETVEL NO:..

SIRA NO:..

DÖNEMİ:..

İTHALAT KONTROLLERİNE DAİR AYLIK DEĞERLENDİRME CETVELİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İTHALATÇI UNVANI

İLGİLİ GÜMRÜK

GÜMRÜK  BEYANNAME TÜRÜ

GÜMRÜK  BEYANNAME TARİHİ

GÜMRÜK BEYANNAME  NO'SU

İTHALATIN YAPILDIĞI ÜLKE

MENŞE ÜLKE

MALIN TANIMI

GTİP          (12'li)

İTHALAT MİKTARI

BİRİMİ (Kg,Adet v.b.)

MALIN DEĞERİ (ABD Doları)

SONUÇ*

DEĞERLENDİRME/KONTROL YAPAN MEMURUN             ADI-SOYADI                                       

PARTİ REDDEDİLDİYSE RED NEDENİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Olumlu, olumsuz olduğu veya hangi istisnanın uygulandığı belirtilecektir.