30 Aralk 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 28158

YNETMELK

Bakent niversitesinden:

BAKENT NVERSTES TRKE RETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Bakent niversitesi Trke retim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Bakent niversitesi Trke retim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (Bakent TMER): Bakent niversitesi Trke retim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) renciler: Merkezin rencilerini,

) Rektr: Bakent niversitesi Rektrn,

d) Senato: Bakent niversitesi Senatosunu,

e) niversite: Bakent niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; TMER'in ileyi, grev, yetki ve sorumluluklar ile eitim-retim, aratrma, uygulama ve yaymla ilgili esaslarn dzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Yurt ii ve yurt dndaki yabanclara, Trk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarnn vatandalarna, yurt dndaki Trk ocuklarna ve dier renmek isteyenlere Trkiye Trkesini, Trkenin lehelerini retmek ve bununla ilgili kurslar dzenlemek,

b) Trkiye'yi ve Trk kltrn tantmak ve dil retmek amacyla, ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak yurt ii ve yurt dnda ubeler amak,

c) Trkiye Cumhuriyeti Hkmetinin yapt ikili anlamalar erevesinde, ilgili kamu kurum ve kurulular ve sivil toplum kurulular ile Trke retimi konusunda almalar yapmak, ortak eitim-retim, aratrma, uygulama ve yaym faaliyetlerinde bulunmak ve dokmanlar hazrlamak,

) lgili bakanlklar tarafndan yurt iinde ve yurt dnda Trkeyi retmek iin grevlendirilen retim elemanlar ve retmenler iin hizmet ii kurslar dzenlemek; onlara staj yaptrmak; grev alnacak lke ile ilgili tantc klavuzlar ve yaynlar hazrlamak,

d) lgili bakanlklarla ibirlii yapmak suretiyle projeler gelitirerek Trkeyi reten ve Trkiye'yi tantan film, ses ve grntl kasetler, brorler hazrlamak; kitap, dergi, blten, raporlar yaymlamak,

e) Trkeyi daha iyi retmeyi, Trkiye'yi ve Trk kltrn iyi bir ekilde tantmay tevik amacyla yurt ii ve yurt dndaki retim elemanlarna ve retmenlere dller vermek,

f) Trkiye ile dier lkelerin ilgili kurum ve kurulular arasnda yaplan ikili anlamalara bal olarak ortak eitim, retim, aratrma, uygulama ve yayn faaliyetlerinde bulunmak; bu lkelerden gelecek olan renci, eitimci, akademisyen, Trkiyede bulunan bykelilik alanlar ve diplomatlara, i adamlarna, Trkiye Trkesi kurslar dzenlemek,

g) Trkiye'ye gelemeyen, ancak Trke renmek isteyen ilgililere uzaktan eitim vermek suretiyle (internet) Trkiye Trkesi retmek,

) niversitelerdeki Trk Dili ve Edebiyat ile Filoloji blmlerinde uygulanan Trk dili ve yabanc diller retimi zerine gelitirilen mevcut retim yntemlerini gelitirecek uygulama ve aratrma almalar yapmak ve bylece Trk dili retimini daha etkin hle getirmek,

h) Yurt dnda yaayan Trklere Trke retmeye ynelik programlar hazrlayp yntemler gelitirmek; konu ile ilgili yurt ii ve yurt dndaki kurum ve kurulularla ibirlii yapmak,

) Yurt dndaki niversitelerin Trkoloji blm rencilerine ve Trkiye'deki niversitelerin Trk Dili ve Edebiyat ile ilgili blmlerinin rencilerine ve mezunlarna mesleki tecrbeye ynelik uygulama programlar dzenlemek, staj yaptrmak, gerektiinde bu almalar ile ilgili sertifikalar vermek,

i) Trkiye' de renim grmek isteyen yabanc rencilere gerekli kabul belgesi (acceptance) vermek,

j) Trkiyeye niversite renimi grmek zere gelen rencilerin Trke bilgilerinin, niversite eitimini devam ettirebilecek yeterlilikte olup olmadn, uluslararas lm standartlarnda belirleyecek snavlar ile Trke retiminin daha verimli hle getirilmesi iin Trke yeterlik snavlarn dzenlemek ve sertifika vermek,

k) Trkenin doru kullanmn tevik etmek ve Trkeyi kullananlarn saysn artrmak amacyla yurt iinde ve yurt dnda yarmalar dzenlemek ve bu konuda dller datmak,

l) Uygulama ve aratrmalar tevik etmek, yaplan aratrmalar duyurmak iin seminer, kurs ve toplantlar dzenlemek,

m) Trkenin anadili olarak eitimi ve retimi konusunda programlar hazrlayp yntemler gelitirmek, bu konu ile ilgili yurtii ve yurtdndaki eitli kurum ve kurulularla ortak almalar; dil retim yntemleri konusunda uygulama ve aratrmalar, Trke ve dier dillerin retimi arasnda karlatrmal almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Rektr tarafndan niversitenin ilgili blmlerinin retim yeleri arasndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn grevi banda bulunmamas durumunda, kendisine mdr yardmcs veklet eder. Mdrn alt aydan fazla grevinin banda bulunmamas halinde grevi kendiliinden sona erer. Mdr, niversitenin Merkezde grevli retim elemanlar arasndan en az bir en ok kiiyi mdr yardmcs olarak belirler ve bu kiiler yl sre ile Rektr tarafndan grevlendirilir.

(2) Mdr; Merkezin amalar dorultusundaki almalarnn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin btn etkinliklerinin gzetim ve denetiminin yaplmasndan ve sonularnn alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Merkezi temsil eden Mdrn grevleri unlardr:

a) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek,

b) Merkezin faaliyetlerinin dzenli olarak yrtlmesini salamak, gzetim ve denetimini yapmak,

c) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak,

) Her retim yl sonunda Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu, Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektre sunmak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, mdr yardmclarndan biri ve konu ile ilgili niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen ye olmak zere toplam be yeden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. Sresi dolmadan ayrlan veya aydan fazla yurt dnda grevlendirilen yelerin yerine kalan sreyi tamamlamak zere yenileri grevlendirilir. Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ayda en az bir defa salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluuyla alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyetleri ve ynetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkezde grevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Mdrn tekliflerini incelemek ve Rektrle nerilmesine karar vermek,

c) Mdrn her faaliyet yl sonunda hazrlayaca faaliyet raporunun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek ve bir sonraki yla ait alma programn hazrlamak,

) Merkezin bte tasarsn karara balamak,

d) Aratrma, yayn ve retimle ilgili konularda karar vermek.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Merkezin gelirleri

MADDE 12 (1) Merkezin gelirleri unlardr:

a) Rektrlk btesinden tahsis edilecek yllk denek,

b) Merkezin her trl eitim-retim faaliyetlerinden salanan gelirler,

c) Her trl ba, yardm ve dier gelirler,

) Merkezin eitim-retim alanna giren konularla ilgili olarak hazrlad proje ve benzeri almalardan elde edecei gelirler.

Merkezin giderleri

MADDE 13 (1) Merkezin giderleri unlardr:

a) Bu Ynetmelikte belirtilen hizmetlerin gerektirdii giderler,

b) Alnacak her trl demirba eya ve sarf malzemelerin giderleri,

c) Alacak ubelerin kira, yakt ve benzeri giderleri,

) retim elemanlarnn her trl cret ve zlk haklar,

d) Arlama, tren ve temsil giderleri,

e) Ders ve telif cretleri,

f) Ynetim Kurulu karar ile yaplan dier harcamalar,

g) Merkez iin hazrlanan ders kitaplar, yardmc kitaplar ile grsel ve iitsel materyal giderleri,

) Merkez tarafndan dzenlenecek panel, sempozyum, konferans ve benzeri almalarn giderleri, Merkez dndaki almalara katlan retim elemanlarnn harcamalar.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi (ita amiri) Rektrdr. Gerekli hllerde Rektr bu yetkisinin bir ksmn veya tamamn Mdre devredebilir.

Personel ihtiyac ve alt birimler

MADDE 15 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilen personel tarafndan karlanr.

(2) Merkezin alt birimleri ve bu birimlerde grevli personelin alma usul ve esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Merkezde yrtlen eitim-retime ilikin esaslar

MADDE 16 (1) Merkezde yrtlen eitim-retime ilikin esaslar, ilgili mevzuat hkmleri gz nnde bulundurularak Senato tarafndan belirlenir.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bakent niversitesi Rektr yrtr.