30 Aralk 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 28158

YNETMELK

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARCA KREDLERN VE DER ALACAKLARIN NTELKLERNN
BEL
RLENMES VE BUNLAR N AYRILACAK KARILIKLARA

LKN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bankalarca Kredilerin ve Dier Alacaklarn Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar in Ayrlacak Karlklara likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerinin sonlarna aadaki cmle eklenmitir.

Bu bent kapsamnda szleme koullarnda deiiklik yaplan kredilerden riski dk, ok ksa vadelerde kullandrlan ve faiz demeleri vadelerinde dzenli olarak yaplanlar, bankalar iin ek bir maliyete neden olmadan vadelerinin yenilenmesi halinde en ge bir yllk srede anaparalarnn geri denmesi kouluyla, bu bentte yer alan ilave genel karla tabi tutulmayabilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasna aadaki cmleler eklenmitir.

Bankalar bu gruplarda snflandrdklar krediler ve dier alacaklar iin yzde yz (%100) orannda zel karlk ayrmalar kaydyla, ayn kredi mterilerine verdikleri ek defterlerinden verili tarihinden itibaren iki yl gemi olanlar iin ek defterinin iadesine ynelik olarak ek defteri sahiplerine iadeli taahhtl mektup ile yapacaklar bildirimi takiben onbe gn ierisinde ek defterlerinin iade edilmesi ihtarnda bulunmalar kouluyla, ek defterlerinin her bir ek yaprana ilikin demekle ykml olduklar miktar iin zel karlk ayrmayabilir. Bankalar tarafndan bilano dna karlan kredi ve dier alacaklarn mterilerine verilmi olan ek defterleri iin de bu hkmler geerlidir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) bendine aadaki alt bent eklenmitir.

7) Trkiyede faaliyette bulunan bankalar tarafndan ihra edilen bono ve tahvilleri,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin geici 5 inci maddesine aadaki ikinci fkra eklenmitir.

(2) Bu maddeye gre yeni szleme koullarna balanan veya yeniden yaplandrlan kredi veya dier alacaklar ile ilgili olarak yl sonu ve ara dnemler itibaryla kamuya aklanacak finansal raporlarda bilgi verilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmelie aadaki geici 6 nc madde eklenmitir.

Denizcilik sektrnde kullanlmak zere kullandrlan krediler

GEC MADDE 6 (1) Bankalarca denizcilik sektrnde kullanlmak zere kullandrlan krediler ve dier alacaklar hakknda 31/12/2012 tarihine kadar aada belirtilen hkmler uygulanr.

a) Bankalarca denizcilik sektrnde kullanlmak zere kullandrlan ve kinci Grupta snflandrlan krediler ve dier alacaklar iki defa ile snrl olmak zere yeni szleme koullarna balanabilir. Yeni szleme koullarna balanan krediler ve dier alacaklar, toplam alacak tutarnn yzde onunun (% 10) geri denmi olmas kouluyla Birinci Grup krediler ve dier alacaklar ierisinde yeniden snflandrlabilir. Yeni szleme koullarna balanan ve yeniden snflandrma iin ngrlen koullarn yerine getirilmesi nedeniyle Birinci Grupta snflandrlan krediler ve dier alacaklardan yeniden kinci Grupta snflandrlan ya da yeni szleme koullarna balanan ve yeniden snflandrma iin ngrlen koullarn yerine getirilmemesi nedeniyle kinci Grup krediler ve dier alacaklar ierisinde izlenmeye devam olunan ve ikinci defa yeni szleme koullarna balanan krediler ve dier alacaklar, ancak toplam alacak tutarnn yzde on beinin (% 15) geri denmi olmas kouluyla Birinci Grup krediler ve dier alacaklar ierisinde yeniden snflandrlabilir. Bu kapsamdaki kredi ve dier alacaklarn, ilave kredi kullandrlmak suretiyle ikinci defa yeni szleme koullarna balanmalar halinde, sz konusu kredi ve dier alacaklar toplam alacak tutarnn yzde beinin (% 5) geri denmesine kadar nc Grupta snflandrlr ve szlemede ngrlen demelerin belirtilen orana tekabl eden ksmnn bu grupta snflandrma iin belirlenen sreler ierisinde gereklemesi kouluyla bunlar iin zel karlk ayrlmas bankalarn ihtiyarndadr. Bankalar yeni szleme koullarna baladklar kredileri ve dier alacaklarn, 4 nc maddede belirtilen snflandrma esaslar erevesinde deerlendirerek ilgisine gre nc, Drdnc veya Beinci Grupta snflandrabilirler.

b) Bankalarca denizcilik sektrnde kullanlmak zere kullandrlan krediler ve dier alacaklarn dnda nc, Drdnc veya Beinci Grupta snflandrlan kredilerin veya dier alacaklarn bulunmas halinde bu krediler de ayn grupta snflandrlr. Ancak, bu krediler iin ilgili grup itibaryla ngrlen oranlarda zel karlk ayrlmas bankalarn ihtiyarndadr. Sz konusu kredilere ve dier alacaklara ilikin olarak bankaya olan deme ykmllnn yerine getirilmemesinin geici likidite skntsndan kaynaklanmas halinde, borluya likidite gc kazandrmak ve banka alacann tahsilini salamak amacyla gecikmi faizler de dhil olmak zere krediler ve dier alacaklar, bu maddede belirlenen usul ve esaslara uyulmak kaydyla, gerektiinde ilave kredi almak suretiyle defayla snrl olmak zere yeniden yaplandrlabilir ya da yeni bir itfa planna balanabilir. Yeniden yaplandrma, bu madde uygulamasnda, bir kredi veya alacan bankaca uygun grlmesi halinde gerektiinde ilave kredi kullandrm ya da mevcut kredi ya da alacan vadesinin uzatlmas suretiyle veya bir baka ekilde yeni bir bor deme planna balanmasn ifade eder. lave kullandrlan kredi, bu Ynetmelik uygulamasnda yeniden yaplandrma uygulamasna taraf olan kredi mterisinin yeniden yaplandrlan kredisinin izlendii grupta deerlendirilir.

c) (b) bendi kapsamnda yeniden yaplandrlan krediler ve dier alacaklar,

1) Birinci yeniden yaplandrmada toplam alacak tutarnn yzde beinin (% 5) geri denmi olmas, en az ay sreyle izlendikleri grupta takip edilmeleri,

2) kinci yeniden yaplandrmada toplam alacak tutarnn yzde onunun (% 10) geri denmi olmas, en az alt ay sreyle izlendikleri grupta takip edilmeleri,

3) nc yeniden yaplandrmada toplam alacak tutarnn yzde on beinin (% 15) geri denmi olmas, en az bir yl sreyle izlendikleri grupta takip edilmeleri

ve deme plannda ngrlen demelerin aksatlmamas kaydyla Yenilenen ve tfa Planna Balanan Krediler Hesabna aktarlabilir. Bu sre iinde sz konusu alacaklar iin, olmas halinde ilave kullandrlan krediler hari olmak zere, izlendikleri gruba uygulanan zel karlk oranlarnda karlk ayrlmasna devam edilir. Yeniden yaplandrma kapsamnda ilave kullandrlan krediler, yukarda belirtilen srelerde yeniden yaplandrlan krediyle ayn grupta snflandrlr. Ancak, bu nitelikteki krediler iin izlendikleri gruplar itibaryla zel karlk ayrlmas bankalarn ihtiyarndadr. Yenilenen ve tfa Planna Balanan Krediler Hesabna aktarlan kredi ve dier alacaklar en az alt ay sreyle kinci Grupta snflandrlr. Bu kapsamdaki krediler ve alacaklar, demelerin aksatlmamas kaydyla belirtilen srenin sonunda Birinci Grupta yeniden snflandrlabilir.

(2) Bu maddeye gre yeni szleme koullarna balanan veya yeniden yaplandrlan kredi veya dier alacaklar ile ilgili olarak yl sonu ve ara dnemler itibaryla kamuya aklanacak finansal raporlarda bilgi verilir.

MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1/11/2006

26333

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

6/2/2008

26779

2

23/1/2009

27119

3

6/3/2010

27513

4

9/4/2011

27900

5

28/5/2011

27947

6

18/6/2011

27968