30 Aralk 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 28158

TEBL

Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumundan:

ELEKTRONK HABERLEME CHAZLARINDAN KAYNAKLANAN

ELEKTROMANYETK ALAN DDETNN ULUSLARARASI

STANDARTLARA GRE MARUZYET LMT DEERLERNN

BELRLENMES, KONTROL VE DENETM HAKKINDA

YNETMELKTE YER ALAN LM YAPACAK PERSONELN

NTELKLER VE LM SERTFKASI ALINMASINA

LKN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBL

BRNC BLM

Ama, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, 21/4/2011 tarihli ve 27912 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektronik Haberleme Cihazlarndan Kaynaklanan Elektromanyetik Alan iddetinin Uluslararas Standartlara Gre Maruziyet Limit Deerlerinin Belirlenmesi, Kontrol ve Denetimi Hakknda Ynetmelikte yer alan lm yapacak personelin nitelikleri ile lm sertifikas alnmasna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, Elektronik Haberleme Cihazlarndan Kaynaklanan Elektromanyetik Alan iddetinin Uluslararas Standartlara Gre Maruziyet Limit Deerlerinin Belirlenmesi, Kontrol ve Denetimi Hakknda Ynetmeliin 12 nci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Eitici personel: Kurs program kapsamnda konusunda uzman personeli,

b) Elektromanyetik alan lmleri: Gvenlik sertifikas dzenlenmesine esas tekil eden lm,

c) Elektromanyetik alan lm sertifikas: Eitim sonucu Kurum tarafndan dzenlenen sertifikay,

) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurulunu,

d) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumunu,

e) Ynetmelik: Elektronik Haberleme Cihazlarndan Kaynaklanan Elektromanyetik Alan iddetinin Uluslararas Standartlara Gre Maruziyet Limit Deerlerinin Belirlenmesi, Kontrol ve Denetimi Hakknda Ynetmelii,

ifade eder.

KNC BLM

Sertifika Bavurusu Yapacaklarn Nitelikleri, Kurs Sresi ve Zaman,

Kursun erii, Kurs creti, Devam Zorunluluu,

Deerlendirme ve Belge Verilmesi

Sertifika bavurusu yapacaklarn nitelikleri

MADDE 4 (1) Elektromanyetik alan lm sertifikas almak ve bu amala verilecek kursa katlmak isteyen bavuru sahiplerinin; niversitelerin elektrik-elektronik, haberleme, fizik mhendislii, fizik lisans veya elektromanyetik dalgalar ile ilgili dersleri alarak teknik blmlerin birinden veya meslek yksek okulu ile teknik liselerin elektrik, elektronik haberleme teknolojisi (telekomnikasyon, haberleme, haberleme teknolojisi, elektronik haberleme), elektronik teknolojisi (elektrik-elektronik, elektrik elektronik teknikerlii, elektronik, endstriyel elektronik) blmlerinden mezun ortarenim, n lisans, lisans veya yksek lisans mezunu olmas gerekir.

(2) lm Sertifikas bavurusu ve bu amala dzenlenen kursa katlmaya ynelik dier artlar yaplacak ilanla ayrca belirtilir.

Kurs sresi ve zaman

MADDE 5 (1) Elektromanyetik alan lm sertifikas bavurular Kuruma yaplr. Kurum ylda en az iki defa kurs dzenler. Kursun sonunda yaplan snavda baarl olanlara elektromanyetik alan lm sertifikas dzenlenir.

(2) Kursun yaplaca tarih Kurum tarafndan basn ve yayn yoluyla duyurulur.

(3) Kurslar, toplam 16 saat sreli ve mesai saatlerinde dzenlenir, gerekli durumlarda mesai saatleri dnda da dzenlenebilir.

Kursun ierii

MADDE 6 (1) Elektromanyetik alan lm sertifikas iin verilecek kursun konu balklar asgari aadaki gibi olacaktr:

a) Elektromanyetik alan maruziyeti ve insan salna etkileri,

b) Elektromanyetik alan ve lmne ilikin teknik temeller,

c) Ynetmeliin dzenleme ve uygulamas,

) lm tekniklerinin saha uygulamas.

Kurs creti

MADDE 7 (1) Kursa katlanlardan Kurulca belirlenen tutarda kurs creti alnr.

Devam zorunluluu

MADDE 8 (1) Kursa devam zorunlu olup, devamszl olanlar snava alnmazlar.

Snav ve deerlendirme

MADDE 9 (1) Kursiyerler kursun sonunda Kurum temsilcisi ile Eitici Personel tarafndan kurulacak en az 3 kiilik deerlendirme komisyonu tarafndan, kursta uygulanan eitim program kapsamnda teorik ve pratik snava tabi tutulurlar.

(2) Teorik ve pratik snavlarn her birinden ayr ayr 100 zerinden en az 70 puan alanlar baarl saylrlar.

Elektromanyetik alan lm sertifikas verilmesi ve iptali

MADDE 10 (1) Kurs sonunda yaplan snavda baarl olanlara Kurum tarafndan elektromanyetik alan lm sertifikas dzenlenir.

(2) Yerinde lm yaplmamas ve benzeri yanltc bilgi ieren lm raporu dzenlenmesi halinde, verilen elektromanyetik alan lm sertifikas Kurum tarafndan bir daha verilmemek zere iptal edilir ve Kurum internet sayfasnda yaynlanr.

(3) Bu maddenin ikinci fkrasnda yer alan sebepten dolay elektromanyetik alan lm sertifikas iptal edilenler, tekrar elektromanyetik alan lm sertifikas bavurusunda bulunamazlar.

(4) Kurum personeli dnda kalan zel ve tzel kiilerin Kurumdan elektromanyetik alan lm sertifikas almadan yaptklar elektromanyetik alan lmleri geersizdir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Kamu kurum ve kurulular ile ibirlii

MADDE 11 (1) Tebliin konusu olan elektromanyetik alan lmlerini yapacak lm yetki belgesi alan kurulu personelinin eitimi ve eitim sonunda verilecek lm sertifikasna ilikin her trl i ve ilemin Kurumca gerekletirilmesi esastr. Ancak, Kurulca gerek grlmesi halinde bahse konu i ve ilemler Milli Eitim Bakanl, niversiteler ve ilgili kamu kurum ve kurulularyla imzalanacak protokoller erevesinde yaptrlabilir veya mtereken yaplabilir.

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Tebli hkmlerini Kurul Bakan yrtr.