30 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28158

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

(SERİ: B SIRA NO: 6)

1) Kapsam:

Bu Tebliğde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tahakkuk ettirilerek 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun1 hükümlerine göre takip edilmesi gereken alacakların 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname3 ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda2 yapılan değişiklikler sonrasında ne şekilde takip ve tahsil edileceğine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

2) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Hukuki Yapısı:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 28/2/1954 tarihinde yürürlüğe giren 6200 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle kamu tüzel kişiliğini haiz mülhak (katma) bütçeli bir kamu idaresi olarak kurulmasına rağmen, 24/12/2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak bir bütün olarak 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Devlet tüzel kişiliğine dahil genel bütçe kapsamında bir kamu idaresine dönüşmüştür.

Ancak, 2/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin (662 sayılı KHK) 49  uncu maddesiyle 6200 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yapılan değişiklikle DSİ, 2/11/2011 tarihinden itibaren kamu tüzel kişiliğine sahip özel bütçeli bir kuruluş halini almıştır.

3) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Tahakkuk Ettirilen Alacakların Takibi:

5018 sayılı Kanun ile DSİ’nin genel bütçe kapsamına alınmasından sonra DSİ tarafından tahakkuk ettirilen ve 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsili gereken alacakların takibi vergi dairelerince yapılmıştır.

662 sayılı KHK ile 6200 sayılı Kanunda yapılan değişiklik neticesinde DSİ genel bütçenin dışında kamu tüzel kişiliğine sahip özel bütçeli kamu idaresi haline gelmiştir.

Diğer taraftan, 6200 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde “Tahakkuk eden borçlar, Bayındırlık Vekaletince tespit olunan taksit ve müddetler içerisinde ödenir. Müddeti içerisinde ödemeyenlerden bu meblağ Umum Müdürlük teşkilatı tarafından % 10 fazlasıyla ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun hükümlerine tevfikan tahsil olunur.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 662 sayılı KHK ile 2/11/2011 tarihi itibarıyla kamu tüzel kişiliğine sahip özel bütçeli kamu idaresi haline gelen DSİ’nin daha önce vergi daireleri tarafından takip edilen alacaklarının DSİ teşkilatı tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmesi ve kendi bütçesine gelir kaydedilmesi gerekmektedir. 

4) Diğer Hususlar:

a) DSİ tarafından Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerine takip ve tahsil için aktarılan ancak 31/12/2011 tarihi itibarıyla tahsil edilememiş olan alacaklar, vergi daireleri tarafından bulundukları ilin bağlı olduğu DSİ bölge müdürlüklerine aktarılacaktır. Alacakların takibine ilişkin olarak vergi daireleri tarafından yürütülmüş olan işlemler geçerli olup DSİ teşkilatı, yapılan bu işlemlere devam edecektir. Alacakların devrine ilişkin işlemler Bakanlığımız ile DSİ tarafından müştereken belirlenecektir.

b) 662 sayılı KHK’nın 56 ncı maddesi ile 6200 sayılı Kanuna eklenen geçici 9 uncu maddesinde “…DSİ’nin 2011 malî yılı harcamaları, 26/12/2010 tarihli ve 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununda yer alan DSİ bütçesindeki ödeneklerden yapılır ve DSİ’nin tahsil edilen gelirleri de genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. DSİ’nin 2011 malî yılı bütçe uygulamaları, genel bütçeli idareler için uygulanan usûl ve esaslar çerçevesinde yürütülür…” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, DSİ tarafından 6200 sayılı Kanun ve diğer kanunlar kapsamında tahakkuk ettirilen alacaklardan 31/12/2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak tahsilatların genel bütçeye gelir kaydedilmesi gerektiğinden, gerek DSİ teşkilatı tarafından gerekse vergi daireleri tarafından 31/12/2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan tahsilatların genel bütçeye gelir kaydedilmesi icap etmektedir.

c) Vergi dairesi tarafından takip edilen DSİ alacaklarından, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun4 ile 6183 sayılı Kanuna göre taksitlendirilen alacaklara ilişkin taksitlendirme işlemi ihlal olmadıkça bu alacaklar DSİ’ye devredilmeyecektir. Ancak, 1/1/2012 tarihinden sonra söz konusu alacaklara karşılık vergi dairesine yapılan ödemelerin tamamı DSİ’ye aktarılacaktır. 6111 veya 6183 sayılı Kanunlara göre taksitlendirilen alacakların taksitlendirme şartları ihlal edildiği takdirde ise tahsil edilmemiş bakiye alacak tutarı da DSİ’ye devredilecektir.

d) Seri: B Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliği5 yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

 

---------------------------

[1] 28/7/1953 tarihli ve 8469 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 2/11/2011 tarihli ve 1. mükerrer 28103 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 

3 25/12/1953 tarihli ve 8592 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 

4 25/2/2011 tarihli ve 1. mükerrer 27857 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

5 25/3/2008 tarihli ve 26827 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.