30 Aralk 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 28158

TEBL

Babakanlk (Hazine Mstearl)tan:

2012 YILINA AT GENEL YATIRIM VE FNANSMAN PROGRAMININ

UYGULANMASINA LKN USUL VE ESASLARIN

BELRLENMESNE DAR TEBL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar

Ama, kapsam ve dayanak

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; 11/10/2011 tarihli ve 2011/2305 sayl 2012 ylna ait Genel Yatrm ve Finansman Kararnamesinde belirtilen hkmlerin uygulanmas amacyla izlenecek usul ve esaslar ile istenecek bilgi ve belgelerin mahiyetini belirlemektir.

(2) Bu Tebli, Ek 1de yer alan 8/6/1984 tarihli ve 233 sayl Kamu ktisadi Teebbsleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye tabi kamu iktisadi teebbsleri ile bal ortaklklar, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanuna tabi olup sermayesinin yzde 50sinden fazlas kamuya ait olan iletmeci kurulular kapsar. Sermayesindeki kamu pay yzde 50nin altna den kurulular Kararname ve bu Tebliin kapsamndan kar. Sermayesindeki kamu pay yzde 50nin stne kan kurulular ise Kararname ve bu Tebliin kapsamna girer.

(3) Sermayesinin yzde 50sinden fazlas kamuya ait olan veya Anayasann 165 inci maddesi kapsamnda Saytay tarafndan denetlenen, Ek 1de yer alan ve ikinci fkra kapsam dndaki dier iletmeler bu Tebliin sadece 15, 16 ve 17 nci maddelerine tabi olup, bu kamu iletmeleri 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kamu letmelerinin Faaliyetlerinin zlenmesi ve Raporlanmasna Dair Teblide yer alan hususlar erevesinde hareket ederler.

(4) Bu Tebli, 11/10/2011 tarihli ve 2011/2305 sayl Kararname eki Kararn 32 nci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 2 (1) Bu Tebliin uygulanmasnda;

a) Kamu iktisadi teebbs: 233 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye tabi teebbsler ile bu teebbslerin ayn Kanun Hkmnde Kararnamenin 58 inci maddesinin (3) numaral fkras kapsamnda kurulanlar hari olmak zere bal ortaklklar,

b) Kurulu: 4046 sayl Kanuna tabi olup sermayesinin yzde 50den fazlas kamuya ait olan iletmeci teebbsleri,

c) Kamu teebbs veya teebbs: (a) ve (b) bentlerinde saylan teebbsleri,

) Kamu iletmesi: 1 inci madde kapsamna giren iletmeleri,

d) Program: 11/10/2011 tarihli ve 2011/2305 sayl Kararnamenin ekinde yer alan tablodaki mali byklkler ile Mstearlk tarafndan bu byklkler dikkate alnarak teebbslere gnderilen 2012 yl Genel Yatrm ve Finansman Programn,

e) Kararname: 11/10/2011 tarihli ve 2011/2305 sayl 2012 ylna ait Genel Yatrm ve Finansman Kararnamesini,

f) Mstearlk: Hazine Mstearln,

g) DPB: Devlet Personel Bakanln,

) B: zelletirme daresi Bakanln

ifade eder.

KNC BLM

stihdam ve Hizmet Almlar

Aktan ve naklen atama

MADDE 3 (1) Kararnamenin 4 nc maddesi uyarnca, 2011 ylnda ayrlan eleman says belirlenirken, emeklilik, istifa, kurum d nakil, lm ve i akdi feshi yoluyla ayrlanlar dikkate alnr. Askerlik, kurum ii nakil, stat deiiklii, kadroya alnan geici iiler, i akdi askya alnan geici iiler ve profesyonel sendikac olarak teebbsten ayrlan personel hesaplamada dikkate alnmaz. Nakle tabi personelden yaplan atamalarda teebbsler Mstearla bilgi verirler.

(2) 2012 ylnda Mstearlka sermaye transferi yaplmas programlanan teebbslerin (TCDD, TGEM, TTK, MKE, EBK, AYKUR ve TEMSAN) ve bunlarn bal ortaklklarnn (TDEMSA, TLOMSA, TVASA) Kararnamenin 4 nc maddesinin birinci fkras kapsamndaki personel atama ilemleri Mstearln uygun grne baldr. Bu teebbsler, Ek 2de yer alan Tablo 500: Personel Talep Formu ve Eklerini doldurarak taleplerini gerekeleriyle Mstearla iletir ve gerekli izni aldktan sonra ilemlerini tekemml ettirirler. Personel Talep Formu ve Eklerini gndermeyen teebbslerin talepleri dikkate alnmaz. Bu fkra kapsamndaki atama izinleri, Mstearlktan ylda en ok iki kez talep edilebilir.

(3) Kararnamenin 4 nc maddesinin nc fkras kapsamndaki istisnalar erevesinde emekli personel istihdam edilmesi durumunda 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayl Kanunun 30 uncu maddesi dorultusunda hareket edilir.

(4) Teebbs d geici grevlendirmeler dahil istihdama ilikin Kararnamede belirtilen konularda, teebbs ynetim kuruluna gerekli atamalarn yaplmamas nedeniyle toplant yeter says bulunmayan teebbsler hari olmak zere, Kararnamede belirtilen snrlamalar dikkate alnarak, karar almaya yalnzca teebbs ynetim kurullar yetkilidir ve bu konuda yetki devri yaplamaz. Teebbs ynetim kurullar bu konu ile ilgili gereken tedbirleri almakla ykmldrler. 22/1/1990 tarihli ve 399 sayl Kanun Hkmnde Kararnamede belirtilen yetki dnda, ilgili bakanlklar bu konuda Kararnameyi kstlayc hibir ilem tesis edemezler.

lave atamalar

MADDE 4 (1) Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci ve nc fkralar kapsamnda ilave personel atama talebinde bulunacak kamu teebbsleri, Ek 2de yer alan Tablo 500: Personel Talep Formu ve Ekleri ile ilave personel atamalarnn gerekelerini ilgisine gre Mstearla veya Bye bildirir. Bu talepler ayrca deerlendirilerek Mstearln veya Bnin uygun gr erevesinde, DPBce unvan deiiklii yaplmakszn sonulandrlr. Personel Talep Formu ve Eklerini gndermeyen teebbslerin talepleri dikkate alnmaz. Bu kapsamdaki atama talepleri Mstearla veya Bye yl iinde en fazla iki defa gnderilebilir.

(2) Kararnamenin 5 inci maddesinin ikinci fkras kapsamnda Kalknma Bakanl Kurullar Sekretaryasna iletilecek talep yazsnn bir rnei de ilgisine gre Mstearla veya Bye iletilir ve yaz asgari olarak aadaki bilgileri ierir:

- Kalknma Bakanl tarafndan uygun grlen yatrmlar kapsamnda kurulan tesis veya iletme birimi hakknda genel bilgiler,

- Tesis veya iletme biriminin devreye girecei tarih ile deneme retimine balayaca tarih,

- lgili yatrmn ayrntl fizibilite raporunda istihdam ngrlen personel says ve unvan ile bu personelden teebbse daimi olarak istihdam edilecek ve yklenici firma araclyla altrlacak personelin dalm,

- Bu kapsamda daha nce hizmet alm yaplp yaplmadna ilikin bilgi.

Geici iiler

MADDE 5 (1) Teebbsler, 1/1/2012 tarihinden itibaren 2012 ylnda altracaklar geici iilerin toplam adam/ay sresini, bir nceki yl amayacak ekilde, yl iinde askerden dnecekleri de dikkate alarak ve Ek 3te yer alan Tablo 501: Geici i Talep Formunu doldurarak ilgisine gre Mstearln veya Bnin uygun gr ile DPBye vize ettirir. Geici i Talep Formunu gndermeyen teebbslerin talepleri dikkate alnmaz.

(2) Usulne uygun vize edilen cetvellerin bir rnei DPBce ilgili teebbse, Saytay Bakanlna, Mstearla ve ilgisine gre Bye gnderilir. Bu vize ilemi yaplmakszn ilgili personele deme yaplamaz.

(3) Teebbsler, hibir ekilde ilave geici ii talebinde bulunamazlar.

Fazla alma

MADDE 6 (1) Kararnamenin 9 uncu maddesi erevesinde belirlenen toplam fazla alma sresini iin gereini dikkate alarak statler arasnda datma yetkisi ynetim kuruluna aittir.

(2) Fazla alma tavannn teebbs ynetim kurulunca Kararnamenin 9 uncu maddesinin ikinci fkras uyarnca artrlmas halinde 10 i gn iinde gerekeleri ile birlikte Mstearla ve ilgisine gre Bye bilgi verilir.

(3) Kararnamenin 9 uncu maddesinin nc fkras erevesinde;

i) Ek 4te yer alan Tablo 502: lave Fazla alma Talep Formu ile ayrntl analiz ve gerekeleriyle bavurmalar halinde, rn alm kampanya faaliyetleri rekolteye bal olarak art gsteren, yeni mal veya hizmet retim birimleri faaliyete geen veya retiminin yardan fazlasn ihra eden teebbsler ile

ii) zelletirme veya tasfiye/kapanma sonucu faaliyet alan daralan ve personel says azalan teebbslerin

fazla alma iznini yeniden belirlemeye ilgisine gre Mstearlk veya B yetkilidir.

(4) Kararnamede bahsi geen toplam fazla alma izni tavana ilikin olup, teebbsler fazla alma izinlerinin kullanmnda, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununda ve ilgili dier mevzuatta yer alan fazla almaya ilikin hkmlere uygun hareket etmekle ykmldr.

Pozisyon iptali

MADDE 7 (1) Maa ve cret demeleri Bce karlanan kurulularda, 2011 yl iinde emeklilik veya i akdi feshi nedeniyle ayrlan iilerin pozisyonlarnn tamam 30/6/2012 tarihine kadar Ynetim Kurulu karar ile iptal edilir ve kurulular iptal ettikleri pozisyon saysn 2012 yl Austos ay sonuna kadar Mstearla ve Bye bildirirler.

Dier istihdam ekilleri

MADDE 8 (1) Teebbsler, Kararnamede ve bu Teblide bahsi gemeyen her trl personel almndan nce, gerekeleriyle birlikte ilgisine gre Mstearla veya Bye bavurur ve izin alr.

hale yoluyla hizmet alm

MADDE 9 (1) hale yoluyla hizmet alm ilemlerinin gerekletirilmesi srasnda ihale mevzuatyla ilgili oluabilecek tm soru ve sorunlar Kamu hale Kurumuna iletilir. Bunun dndaki hususlarda oluabilecek tereddtleri gidermeye Mstearlk yetkilidir.

(2) Teebbsler, Kararnamede belirlenen snrlamalar dikkate alarak 2012-2014 dnemi iin hizmet alm ihalesine kabilirler. Maliyetlerin drlmesi ve salanan faydann artrlmas amacyla ok yll hizmet alm yaplabilmesi iin, Program kapsamnda iletme btelerinin 2012-2014 dnemini kapsayacak ekilde hazrlanmas gerekmektedir. 2012-2014 dneminde yaplmas planlanan ihale yoluyla hizmet almlarnn toplam tutar en fazla bir nceki yl iin 12/10/2010 tarihli ve 2010/967 sayl Kararnamenin eki Kararn 12 nci maddesinin ikinci fkras ve 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayl Resm Gazetede yaymlanan 2011 Yl Genel Yatrm ve Finansman Programnn Uygulanmasna likin Usul ve Esaslarn Belirlenmesine Dair Tebliin 10 uncu maddesi kapsamnda hesaplanan toplam tutarn, hedeflenen yllk ortalama retici Fiyatlar Endeksi (FE) (2012 iin % 9,8; 2013 iin % 6,5 ve 2014 iin % 5,7) deiim oran ile artrlmas suretiyle bulunan tutar kadar olabilir. Hedeflenen FE deiim oranlarnn resmi olarak programlanann zerinde revize edilmesi halinde teebbsler yeni oran dikkate alrlar. Yl ierisinde ynetim kurulu kararyla yaplan artlar bir sonraki yl hizmet alm tavannn hesaplanmasnda dikkate alnmaz. Bu erevede, hesaplamalar u ekilde yaplr:

a) 2012 yl hizmet alm tavan = 2011 yl iin uygun grlen izin tutar x (1,098)

b) 2013 yl hizmet alm tavan = 2012 yl hizmet alm tavan x (1,065)

c) 2014 yl hizmet alm tavan = 2013 yl hizmet alm tavan x (1,057)

(3) 2011 ylnda taeron yoluyla salanan hizmetlerin 2012 ylnda asli personele yaptrlmas veya bu hizmetlere ihtiya kalmamas durumunda anlan hizmet almlar iin ayrlan hizmet alm tutar 2012 yl tavannn belirlenmesine baz tekil eden rakamdan dlr.

(4) Teebbsler, 2012-2014 dneminde yapacaklar hizmet alm toplam harcama tavann amayacak ekilde ihtiyalar dorultusunda 2012-2014 dnemi iin belirlenen azami toplam tutarn hizmet alm kategorileri arasndaki dalmn belirleyebilirler.

(5) Teebbsler, yaktl/yaktsz veya ofrl/ofrsz tat kiralamalar ile bu ileri kendileri yapmalar halinde oluacak maliyetleri kyaslayan bir analiz yapar ve maliyetinin daha az olduu durumlarda bu kapsamda hizmet alm yoluna gidebilirler.

lave hizmet almlar

MADDE 10 (1) 9 uncu maddeye gre belirlenen hizmet alm tavannn Kararnamenin 13 nc maddesinin birinci fkras kapsamnda teebbs ynetim kurulunca % 30a kadar artrlmas halinde, konuya ilikin ynetim kurulu kararnn bir rnei, ilgili bilgi ve belgelerle birlikte on i gn iinde Mstearla ve ilgisine gre Bye gnderilir.

(2) Kararnamenin 13 nc maddesinin ikinci fkras kapsamnda yaplacak hizmet alm taleplerine ilikin bavurularda, Ek 5te yer alan Tablo 503: lave hale Yoluyla Hizmet Alm Talep Formu ile asgari olarak aadaki bilgi ve belgelere yer verilir:

- Kalknma Bakanl tarafndan uygun grlen yatrmlar kapsamnda kurulan tesis veya iletme birimi hakknda genel bilgiler ile, ilgili yatrmn ayrntl fizibilite raporunda istihdam ngrlen personel says ve unvan ile, bu personelden teebbse daimi olarak istihdam edilecek ve yklenici firma araclyla altrlacak personelin dalm,

- leri teknoloji kullanmna ihtiya duyulduu gerekesiyle yldan uzun sreli ihaleye klmasna ynelik olarak yaplan taleplerde, uzun sreli hizmet alm yaplmasna neden ihtiya duyulduuna ilikin teknik ve ekonomik gerekeleri ieren detayl rapor,

- Tesis veya iletme biriminin devreye girecei tarih ile deneme retimine balayaca tarih,

- Bu kapsamda daha nce hizmet alm yaplp yaplmadna ilikin bilgi,

- Hizmet almnn nitelii ve gerekesi,

- Alt dalmlar belirtilmek suretiyle, ihalenin her bir yla isabet edecek ve szleme sresince oluacak toplam maliyeti,

- Ka yllk ihaleye klaca ve szlemenin geerli olaca balang/biti tarihleri,

- hale kapsamnda yllar itibaryla altrlacak kii says ve alanlarn unvan baznda aylk ortalama cretleri.

(3) lgili Bakanlk, ikinci fkra kapsamnda Teebbse yaplan bavurularn kendilerine ulamasn mteakip Mstearlk ve Kalknma Bakanlndan gr talebinde bulunur. Mstearlk ve Kalknma Bakanlnn bu kapsamda deerlendirmelerini yapmak iin ihtiya duyacaklar her trl ilave bilgi, teebbs tarafndan ivedilikle hazrlanarak ad geen kurumlara sunulur.

Hizmet almlarnn raporlanmas ve izlenmesi

MADDE 11 (1) Teebbsler ihale yoluyla yaptrdklar hizmet almlarna ilikin olarak, her bir ihale baznda;

- Hizmet almnn nitelii (ara kiralama, temizlik ve benzeri) ve gerekesi,

- Alt dalmlar belirtilmek suretiyle, ihalenin her bir yla isabet edecek ve szleme sresince oluacak toplam maliyeti,

- halenin ka yllk olduu ve szlemenin geerli olduu balang/biti tarihleri,

- hale kapsamnda ka kii altrld ve alanlarn unvan baznda aylk ortalama cretleri,

- Bu alanda hangi tarihten bu yana hizmet alm yapld,

- Hizmet almna, mevcut ihalenin bitiinden sonra da ihtiya duyulup duyulmayaca, duyulacaksa hizmetin dardan alnmasna hangi tarihe kadar devam edilecei

hakknda detayl bilgiler ieren yllk bir rapor hazrlayarak Ek 6da yer alan Tablo 509: hale Yoluyla Hizmet Almlar Bilgi Formu ile birlikte Mstearla, Kalknma Bakanlna, DPBye ve ilgisine gre Bye Mart ay sonuna kadar gnderirler.

Teebbsler aras devirler

MADDE 12 (1) Tesis veya birimlerin teebbsler arasnda devri durumlarnda toplam hizmet alm harcama tavan ile fazla alma izninin teebbsler arasndaki dalm taraflarca yaplacak bir protokolle belirlenerek ilgisine gre Mstearla veya Bye iletilir. Anlamaya varlamamas halinde dalm Mstearlka belirlenir.

NC BLM

Mali Hkmler

Ticari banka kredileri

MADDE 13 (1) Teebbsler, finansman ihtiyacnn domas durumunda ncelikle gelir artrc ve maliyet azaltc nlemlere bavurur, etkin alacak takibi ve stok ynetimi iin gerekli tedbirleri alrlar. Bu tedbirlerin yeterli olmamas durumunda ve zorunlu hallerde, Program erevesinde tespit edilen mali byklklerle uyumlu olacak ekilde bankalardan ticari kredi kullanm dahil dier finansman yntemlerine bavurabilirler.

(2) Ticari banka kredisi kullanmna ilikin tm sorumluluk teebbs ynetim kurullarna aittir.

(3) Teebbsler yurt ii ticari bankalardan TL veya dviz kredisi kullanrken, sz konusu kredinin kendilerine bildirilen yatrm ve finansman program ile uyumlu olmasna dikkat ederler.

(4) Bu madde kapsamnda ilem yaplmas halinde be i gn iinde kredi kullanlan bankann ad, kullanlan kredinin tutar, vadesi, faiz oran, geri deme artlar ve stok banka kredisi tutarna ilikin bilgileri ile Ek 7de yer alan Tablo 504: Ticari Banka Kredisi Kullanm Bilgi Formu teebbslerce Mstearla veya Bye iletilir.

Temett demesi ve tahsilat

MADDE 14 (1) Kamu iktisadi teebbsleri 233 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 36 nc ve 37 nci maddelerinde yer alan hkmler erevesinde Hazineye aktarlmas gereken temett tutarlarn, Ek 8de yer alan Tablo 505: Temett Bilgi Formunu doldurarak, 2011 yl bilanosunun kesinlemesini mteakip iki hafta ierisinde Mstearla bildirirler.

(2) Kamu iktisadi teebbsleri Mstearln bal olduu Bakan tarafndan 2011 yl kr beklentisi/gereklemesi ve nceki yldan kalan temett borlar dikkate alnarak belirlenen tutarda, bte hedefleri dikkate alnarak tespit edilen ve gerektiinde revize edilebilecek olan deme plan dorultusunda temett demelerini yaparlar. Kamu iktisadi teebbsleri, oluan datlabilecek kr tutarn Mstearla bor olarak kaydetmeyip yeni bir talimata kadar sermaye hesaplarnda yer alan gemi yl krlar hesabnda tutarlar.

DRDNC BLM

Mali zleme ve effaflk

zleme

MADDE 15 (1) Kamu iletmeleri, 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kamu letmelerinin Faaliyetlerinin zlenmesi ve Raporlanmasna Dair Teblie gre gerekli tablolar Mstearla gnderirler.

Kamu iletmelerinin verilerinin izlenmesi

MADDE 16 (1) Kamu iletmeleri, Mstearlka kendilerine bildirilen kullanc adlarn ve ifrelerini kullanarak https://hmsftp.hazine.gov.tr/irj/portal adresinden giri yaparak, istenilen tablolar doldurur ve sz konusu internet sayfasn her sabah en ge saat 10.00 itibaryla ziyaret ederek son gelimeler, haberler ve duyurulardan haberdar olurlar. Kamu iletmeleri kendilerinden istenilen tablolar 2012 yl boyunca ayn zamanda http://kit.hazine.gov.tr adresinden de gnderirler.

(2) Gnderilen tablolarda yer alan dier kaleminin yksek olmas veya nceki dnem verilerine gre nemli lde deien kalemler bulunmas durumunda, deiimlerin nedeni detayl bir biimde aklanr. Bu aklamay iermeyen tablolar eksik kabul edilir ve kamu iletmesi tarafndan tablo veya bilgi Mstearla iletilmemi saylr.

(3) Kamu iletmeleri, aksi bildirilmedii takdirde, sz konusu internet adresi zerinden doldurduklar tablolar iin ilave bir resmi yaz gndermezler.

(4) Kamu iletmelerinin internet zerinden gnderdikleri tablolarn en az Daire Bakan seviyesinde uygun grlmesi gerekmektedir. nternet zerinden gnderilen bu tablolar resmi evrak muamelesi grr ve dnemsel olarak Hazine Kontrolrlerince tablolarn kamu iletmesi kaytlar ile tutarl olup olmad denetlenebilir.

(5) Sermaye durumlarnn takip edilebilmesini ve devlet hesaplaryla uyumlu olmasnn salanmasn teminen, sermaye hareketlerinde herhangi bir deiiklik olan kamu iletmeleri, ilgili deiimin muhasebe kaytlarna aktarlmasn takip eden on be gn iinde, Ek 9da yer alan Tablo 506: Sermaye Deiim Tablosunu Mstearla veya Bye gnderirler.

(6) Tm kamu iletmeleri dorudan mal ve hizmet retimiyle ilgili olmayan veya atl durumda olan gayrimenkullerini tespit eder ve Ek 10da yer alan Tablo 507: Atl Gayrimenkul Bilgi Formunu doldurarak 30/6/2012 tarihine kadar Mstearlk, Kalknma Bakanl ve ilgisine gre Bye gnderir.

Kapasite gelitirme

MADDE 17 (1) zellikle tara tekilatlar yurt geneline yaygn kamu iletmeleri bata olmak zere, tm kamu iletmeleri aylk bazda salkl ve dzenli mali tablolar (bilano ve gelir tablosu gibi) retebilmelerini ve sz konusu tablolar, tablolarn ait olduu dnemi izleyen en ge krk be gn ierisinde Mstearla iletebilmelerini salayacak muhasebe altyapsnn oluturulmasna ynelik hazrlklar tamamlar. Bu hazrlklar bilgisayar ve program almn da kapsar. Kamu iletmeleri ayrca mali ve mali olmayan dier konsolide verilerini salkl ve aylk bazda retecek bir bilgi ilem altyaps kurmak zorundadrlar.

(2) Bu kapsamda yaplacak harcamalar tasarruf tedbirleri dndadr. Kamu iletmelerince mali iler ve muhasebe altyaplarnn iyiletirilmesi kapsamnda gelitirilen Kurumsal Kaynak Planlama projeleri de bu kapsamda deerlendirilir.

Kurumsal verilerin yaymlanmas

MADDE 18 (1) effafln ve kamuya hesap verilebilirliin artrlmasn teminen, teebbsler 2011 yl Faaliyet Raporlarn 31/5/2012 tarihine kadar kendi internet sitelerinde yaymlar ve basl bir rneini TBMM KT Komisyonu, ilgili Bakanlk, Mstearlk, Kalknma Bakanl ve Saytay Bakanl bata olmak zere ilgili tm kurum ve kurululara gnderir. Eer bu tarihe kadar Saytay denetimi tamamlanmamsa yaymlanan Raporda bu husus belirtilir. Sz konusu Faaliyet Raporlar asgari aadaki konular ierir:

a) Misyon ve Vizyon

b) Hukuki Stat

c) Ynetim Kurulu yeleri ve zgemileri

) Sermaye Yaps

d) 2011 Yl nemli Gelimeleri (teebbs ve sektr asndan)

e) retim ve Sat Bilgileri

f) Maliyet Bilgileri

g) Yatrm Harcamalar ve Projeleri

) Merkezi Ynetim Btesi ile likiler (vergi ve dier yasal ykmllkler, temett demeleri, sermaye ve grev zarar tahsilatlar gibi)

h) Bilano, Gelir Tablosu, Nakit Ak Tablosu ve zsermaye Deiim Tablosu

) Mali Rasyolar

i) Organizasyon Yaps

j) stihdam Bilgileri (say ve maliyet) ile Personel Profili

(2) Teebbsler, faaliyette bulunduklar sektrleri takip ederek sektr iindeki yerlerini daha iyi analiz edebilmek ve etkin sektrel politikalar gelitirebilmek veya gelitirilmesine yardmc olabilmek amacyla, 2011 Yl Sektr Raporunu hazrlar. Bu raporlar, 31/5/2012 tarihine kadar internet sitelerinde yaymlanr ve basl bir rnei ilgili Bakanlk, Mstearlk ve Kalknma Bakanlna gnderilir. Sz konusu Sektr Raporlar asgari aadaki konular ierir:

a) Dnyada sektrn grnm,

b) Trkiyede sektrn grnm,

c) Teebbsn sektr iindeki yeri,

) Teebbsn yerli ve uluslararas rakipleriyle veya benzer faaliyet gsteren kurulularla karlatrmalar.

Yurt d bal ortaklklar, itirakler ve yatrmlar

MADDE 19 (1) Yurtd bal ortakl ve itiraki bulunan teebbsler, bu irketlerin tabi olduklar lke mevzuatna (lkemiz mevzuatyla anlan lke mevzuat arasndaki farklar belirten bir notla birlikte ya da Uluslararas Finansal Raporlama Standartlarna gre) veya lkemiz mevzuatna uygun hazrlanm 2010 ve 2011 yllarna ait;

a) Bilanolarn,

b) Gelir tablolarn,

c) Nakit Ak tablolarn,

) zsermaye deiim tablolarn,

d) Kr datm tablolarn,

31/5/2012 tarihine kadar Mstearla iletir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri

MADDE 20 (1) Teebbsler, gelitirdikleri veya gelitirecekleri Ar-Ge ve inovasyon projelerine ilikin bilgileri bir rapor halinde 31/7/2012 tarihine kadar Mstearlk, Kalknma Bakanl ve ilgisine gre Bye sunarlar.

cretlerin belirlenmesi

MADDE 21 (1) Teebbsler, 399 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 26 nc maddesi gereince, szlemeli personeline unvanlar itibaryla uygulayacaklar azami temel cret tutarlarna ilikin tekliflerini ve varsa dier nerilerini 31/1/2012 tarihine kadar DPBye, Mstearla ve Kalknma Bakanlna gnderirler.

Yrrlk

MADDE 22 (1) Bu Tebliin 9 uncu maddesi yaym tarihinde, dier maddeleri 1/1/2012 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 23 (1) Bu Tebli hkmlerini Hazine Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.

 

Tebliin eklerini grmek iin tklaynz