29 Aralık 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28157 (3. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonunun çalışma usul ve esasları ile gıda kodeksi hazırlama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonunun çalışma usul ve esasları ile gıda kodeksinin hazırlanmasına yönelik usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt komisyon: Bakanlık tarafından Ulusal Gıda Kodeks Komisyonuna sunulmak üzere hazırlanan gıda kodeksi taslaklarının görüş değerlendirmesini yapan ihtisas komisyonunu,

b) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Kodeks Alimentarius Komisyonu (KAK): Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ortaklaşa kurulan ve merkezi Roma’da bulunan komisyonu,

d) Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu (UGKK): Gıda kodeksinin hazırlanmasında görevli olan komisyonu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunun Kuruluş, Görev ve Yetkileri

Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunun kuruluşu

MADDE 5 – (1) UGKK; Bakanlıktan gıda konusunda görev yapan iki üye, Sağlık Bakanlığından bir üye, her iki bakanlık tarafından ayrı ayrı seçilecek gıda konusunda uzman, bilim adamı niteliğinde birer üye, Türk Standardları Enstitüsünden bir üye, gıda konusunda faaliyet gösteren ve en fazla üyeye sahip olan sivil toplum kuruluşundan bir üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) UGKK’da temsilcisi yer alacak faaliyet konusu gıda olan sivil toplum kuruluşu, İçişleri Bakanlığından alınan kayıtlar değerlendirilerek, Bakanlıkça belirlenir.

(3) UGKK Başkanı ve Başkan Yardımcısı Bakanlık temsilcileri arasından Bakan tarafından atanır. Başkanın katılamadığı toplantılarda UGKK Başkanlığını Başkan Yardımcısı yürütür.

(4) UGKK sekretaryası Bakanlık tarafından yürütülür.

(5) UGKK üyelerinden, görev süresi dolmadan görevinden ölüm, uzun süreli hastalık, istifa gibi nedenlerle ayrılanların yerine, ayrılan üyenin bağlı bulunduğu kurum en geç otuz gün içerisinde yeni bir üye belirler. Ayrılan üye bilim adamı ise yeni belirlenen bilim adamı, ayrılan bilim adamını seçen Bakanlık tarafından belirlenir. Ayrılan üye sivil toplum kuruluşu mensubu ise onun yerine atanacak üye ilgili kuruluş tarafından belirlenir. Yeni atanan her üyenin görev süresi diğer üyelerle birlikte biter.

(6) Belirlenen UGKK üyeleri Bakan tarafından onaylanır. UGKK üyelerinin görev süresi iki yıldır. Bakanlık ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri dışındaki üyeler üst üste en fazla iki dönem görev yapabilir.

(7) Yeni dönem UGKK üyeleri bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenir. Yeni üyeler, mevcut UGKK görev süresi dolmadan en az onbeş gün önce Bakanlık makamının onayına sunulur.

Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunun görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) UGKK’nın görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Gıda kodeksi hazırlanması için yöntem belirlenmesi.

b) Gıda kodeksi ile ilgili uluslararası toplantılar için Bakanlık tarafından oluşturulan ulusal görüşlerin değerlendirilerek karara bağlanması.

c) Gıda kodeksinin veya ulusal görüşlerin oluşturulması aşamasında gerekli olacak verilerin sağlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması ve verilerin toplanması.

ç) Gıda kodeksine ilişkin Bakanlık tarafından sunulan hususların değerlendirilmesi.

d) Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde yer alan taahhütler öncelikli olmak üzere hazırlanacak gıda kodeksinin belirlenmesi.

e) Alt komisyonlar tarafından görüş değerlendirilmesi yapılan taslakların;

1) Değişiklik yapılarak veya yapılmaksızın yayım kararının alınması.

2) Gerekli görüldüğünde, gerekçeleriyle birlikte yeniden değerlendirilmek üzere konu ile ilgili tekrar çalışma kararının alınması.

f) Gerekli görüldüğünde, alt komisyon tarafından görüş değerlendirmesi yapılmaksızın, gıda kodeksinin hazırlanması, yayımlanması veya yürürlükten kaldırılması kararının alınması.

Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunun toplantı usulü ve karar alması

MADDE 7 – (1) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde komisyon üyelerini toplantıya çağırır.

(2) Üyeler, sağlık raporu ve geçici görevlendirme dışındaki mazeretlerini yazılı olarak UGKK Başkanına bildirirler. Ancak acil durumlarda yazılı bildirim sonradan yapılmak kaydıyla diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla durum, Başkana bildirilir.

(3) Mazeretsiz olarak art arda üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği, Bakan onayı ile iptal edilir.

(4) UGKK, en az üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde karar alır. UGKK üyeleri çekimser oy kullanamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alt Komisyonların Kuruluş, Görev ve Yetkileri

Alt komisyonların kuruluşu

MADDE 8 – (1) Alt komisyon; teşkiline ilişkin konu ile ilgili kurum, kuruluş, üniversite ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşturulur ve UGKK tarafından onaylanır. Temsilcilerin ilgili konuda uzmanlaşmış olmaları gerekir.

(2) Alt komisyon üyeleri kendi aralarında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer, başkanın olmadığı durumlarda alt komisyona başkan yardımcısı başkanlık eder. Alt komisyonların sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafından yürütülür.

Alt komisyonun görevleri

MADDE 9 – (1) Alt komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Gıda kodeksi taslaklarına gelen görüşlerin değerlendirilmesi,

b) Görüş değerlendirmesi tamamlanan gıda kodeksi taslaklarının alt komisyon başkanı tarafından UGKK’ya sunulması.

Alt komisyon toplantı usulü ve karar alma

MADDE 10 – (1) Alt komisyon sekretaryası, gerekli gördüğü hallerde alt komisyonu toplantıya çağırır.

(2) Alt komisyon en az, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gıda Kodeksi Taslaklarının Hazırlanması ve Yayımlanması

Gıda kodeksi taslaklarının hazırlanması

MADDE 11 – (1) Gıda kodeksi taslakları, Avrupa Birliği mevzuatı öncelikli olmak üzere, KAK yaklaşımları, ulusal ve uluslararası mevzuat ile ülke koşulları dikkate alınarak Bakanlık tarafından hazırlanır.

(2) Bakanlık gerekli gördüğünde görüş almak üzere gıda kodeksi taslak hazırlama çalışmalarına konu ile ilgili kurum, kuruluş, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından konusunda uzman kişileri çağırabilir.

(3) Hazırlanan gıda kodeksi taslakları konu ile ilgili kurum, kuruluş, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine açılır. Görüşlerin Bakanlığa ulaşmasını takiben ilgili alt komisyon toplantıya çağırılır.

(4) Alt komisyonlar tarafından görüşleri değerlendirilen taslaklar, yayım kararının alınması için UGKK’ya iletilir.

Gıda kodeksinin yayımlanması

MADDE 12 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri çerçevesinde UGKK tarafından yayım kararı alınan gıda kodeksi, Bakanlıkça yayıma gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 13/9/2004 tarihli ve 25582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik gereği kurulacak Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu ve alt komisyonlar oluşturuluncaya kadar mevcut Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu ve alt komisyonları çalışmalarına devam eder.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.