29 Aralk 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28157 (Mkerrer)

KANUN

2012 YILI MERKEZ YNETM BTE KANUNU

Kanun No. 6260 Kabul Tarihi: 21/12/2011

BRNC BLM

Gider, Gelir, Finansman ve Denge

Gider

MADDE 1 (1) Bu Kanuna bal (A) iaretli cetvellerde gsterildii zere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununa ekli;

a) (I) sayl cetvelde yer alan genel bte kapsamndaki kamu idarelerine 344.512.858.921 Trk Liras,

b) (II) sayl cetvelde yer alan zel bteli idarelere 38.944.870.000 Trk Liras,

c) (III) sayl cetvelde yer alan dzenleyici ve denetleyici kurumlara 2.027.897.000 Trk Liras,

denek verilmitir.

Gelir ve finansman

MADDE 2 (1) Gelirler:

Bu Kanuna bal (B) iaretli cetvellerde gsterildii zere, 5018 sayl Kanuna ekli;

a) (I) sayl cetvelde yer alan genel btenin gelirleri 322.884.924.000 Trk Liras,

b) (II) sayl cetvelde yer alan zel bteli idarelerin gelirleri 6.090.992.350 Trk Liras z gelir, 33.378.311.650 Trk Liras Hazine yardm olmak zere toplam 39.469.304.000 Trk Liras,

c) (III) sayl cetvelde yer alan dzenleyici ve denetleyici kurumlarn gelirleri 2.027.897.000 Trk Liras,

olarak tahmin edilmitir.

(2) Finansman:

Bu Kanuna bal (F) iaretli cetvellerde gsterildii zere, 5018 sayl Kanuna ekli (II) sayl cetvelde yer alan zel bteli idarelerin net finansman 68.600.000 Trk Liras olarak tahmin edilmitir.

Denge

MADDE 3 (1) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen denekler toplam ile 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde yer alan tahmini gelirler toplam arasndaki fark, net borlanma ile karlanr.

KNC BLM

Bte Dzenine likin Hkmler

Blm dzeni ve deyimler

MADDE 4 (1) Gider cetvelinin blmleri, analitik bte snflandrmasna uygun olarak fonksiyonlar eklinde dzenlenir. Fonksiyonlar; birinci, ikinci, nc ve drdnc dzeyde alt fonksiyonlara ayrlr.

(2) Bu Kanunda ve dier kanunlarda giderlere ilikin yer alan;

a) Fasl ve blm deyimleri, fonksiyonel snflandrmann birinci dzeyini,

b) Kesim deyimi, fonksiyonel snflandrmann ikinci dzeyini,

c) Madde deyimi, fonksiyonel snflandrmann nc dzeyini,

) Tertip deyimi, kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi kodlarn btn dzeyleri ile ekonomik snflandrmann ilk iki dzeyini,

d) Bor demeleri ynnden ilgili hizmet tertibi deyimi, bor konusu hizmetlerin yrtld ilgili tertipleri,

ifade eder.

(3) Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet muhasebesi kaytlarnda ekonomik snflandrmann drdnc dzeyini de kapsayacak ekilde gsterilir; kesin hesap kanunu tasars ise ikinci dzeyde hazrlanr.

(4) lgili mevzuat hkmleriyle analitik bte snflandrmas arasnda gerekli uyumu salamaya ve ortaya kabilecek sorunlar gidermeye ynelik dzenlemeler yapmaya Maliye Bakan yetkilidir.

Bal cetveller

MADDE 5 (1) Bu Kanuna bal cetveller aada gsterilmitir:

a) Bu Kanunun 1 inci maddesi ile verilen deneklerin dalm (A).

b) Merkezi ynetim kapsamndaki kamu idareleri tarafndan ilgili mevzuata gre tahsiline devam olunacak gelirler (B).

c) Merkezi ynetim kapsamndaki kamu idarelerinin gelirlerine dayanak tekil eden temel hkmler (C).

) Baz deneklerin kullanmna ve harcamalara ilikin esaslar (E).

d) 5018 sayl Kanuna ekli (II) ve (III) sayl cetvellerde yer alan idare ve kurumlarn nakit imknlar ile bu imknlardan harcanmas ngrlen tutarlar (F).

e) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu hkmleri uyarnca verilecek gndelik ve tazminat tutarlar (H).

f) eitli kanunlara gre bte kanununda gsterilmesi gereken parasal snrlar ().

g) Ek ders, konferans ve fazla alma cretleri ile dier cret demelerinin tutarlar (K).

) 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayl Milli Eitim Bakanl Okul Pansiyonlar Kanununun 3 nc maddesi gereince Milli Eitim Bakanl tarafndan ynetilen okul pansiyonlarnn rencilerinden alnacak pansiyon cretleri (M).

h) 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayl Milli Mdafaa Mkellefiyeti Kanunu uyarnca milli mdafaa mkellefiyeti yoluyla alnacak hayvanlarn alm deerleri (O).

) 3634 sayl Kanun uyarnca milli mdafaa mkellefiyeti yoluyla alnacak motorlu tatlarn ortalama alm deerleri ile gnlk kira bedelleri (P).

i) 5018 sayl Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayl cetvellerde yer alan kamu idarelerinin yl iinde edinebilecekleri tatlarn cinsi, adedi, hangi hizmette kullanlaca ve kayna ile 5/1/1961 tarihli ve 237 sayl Tat Kanununa tabi kurumlarn yl iinde satn alacaklar tatlarn azami satn alma bedelleri (T).

j) Kanunlar ve kararnamelerle balanm vatani hizmet aylklar (V).

Yeni tertip, gelir ve finansman kodlar almas

MADDE 6 (1) lgili mevzuatna gre, yl iinde hizmetin gerektirdii hallerde Maliye Bakanlnca belirlenecek usul ve esaslar erevesinde merkezi ynetim kapsamndaki kamu idarelerinin bal (A) iaretli cetvellerinde yeni tertipler, (B) iaretli cetvellerinde yeni gelir kodlar ve (F) iaretli cetvellerinde yeni finansman kodlar alabilir.

NC BLM

Bte Uygulamasna likin Hkmler

Gerektiinde kullanlabilecek denekler

MADDE 7 (1) Personel Giderlerini Karlama denei:

Genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile zel bteli idarelerin btelerine konulan deneklerin yetmeyecei anlald takdirde, ilgili mevzuatnn gerektirdii giderler iin Personel Giderleri ve Sosyal Gvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri ile ilgili mevcut veya yeni alacak tertiplere, Maliye Bakanl btesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.1 tertibinde yer alan denekten aktarma yapmaya,

(2) Yedek denek:

Maliye Bakanl btesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 tertibinde yer alan denekten, genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile zel bteli idarelerin btelerinde mevcut veya yeni alacak (01), (02), (03), (05) ve (08) ekonomik kodlarn ieren tertipler ile ok acil ve zorunlu hallerde (06) ve (07) ekonomik kodlarn ieren tertiplere aktarma yapmaya,

(3) Yatrmlar Hzlandrma denei:

Maliye Bakanl btesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.3 tertibinde yer alan denekten, 2012 Yl Programnn Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslarna uyularak, 2012 Yl Yatrm Programnn uygulama durumuna gre gerektiinde ncelikli sektrlerde yer alan yatrmlarn hzlandrlmas veya yl iinde gelien artlara gre ncelikli sektr ve alt sektrlerde yer alan ve programa yeni alnmas gereken projelere denek tahsisi veya deneklerinin artrlmasnda kullanlmak zere genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile zel bteli idarelerin projelerine ilikin mevcut veya yeni alacak tertiplere aktarma yapmaya,

(4) Doal Afet Giderlerini Karlama denei:

Maliye Bakanl btesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.5 tertibinde yer alan denei, yatrm nitelikli giderler asndan yl yatrm program ile ilikilendirilmek kaydyla genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile zel bteli idarelerin her trl doal afet giderlerini karlamak amacyla mevcut veya yeni alacak tertiplerine aktarmaya,

Maliye Bakan yetkilidir.

Aktarma ve ekleme ilemleri

MADDE 8 (1) a) Genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile zel bteli idarelerin btelerinin Personel Giderleri ile Sosyal Gvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri tertiplerinde yer alan denekleri, Maliye Bakanl btesinin Personel Giderlerini Karlama denei ile gerektiinde Yedek denek tertibine; dier ekonomik kodlara ilikin tertiplerde yer alan denekleri ise 5018 sayl Kanunun 21 inci maddesinin nc fkrasnda yer alan snrlamalara tabi olmakszn Maliye Bakanl btesinin Yedek denek tertibine aktarmaya,

b) Genel bte kapsamndaki kamu idarelerinden, hizmeti yaptracak olan kamu idaresinin istei zerine btesinden yl iinde hizmeti yrtecek olan idarenin btesine, fonksiyonel snflandrma ayrmna baklmakszn denek aktarmaya ve bu konuda gerekli ilemleri yapmaya,

c) Genel bte kapsamndaki kamu idareleri iin 2012 Yl Programnn Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karara uygun olarak yl yatrm programnda deiiklik yaplmas halinde, deiiklik konusu projelere ait deneklerle ilgili kurumlar aras aktarmaya,

) Kamu idarelerinin yeniden tekilatlanmas sonucu, bte kanunlarnn uygulanmas ve kesin hesaplarn hazrlanmas ile ilgili olarak gerekli grlen her trl bte ve muhasebe ilemleri iin gerekli dzenlemeleri yapmaya,

Maliye Bakan yetkilidir.

(2) Genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile zel bteli idareler, aktarma yaplacak tertipteki denein yzde 20'sine kadar kendi bteleri iinde denek aktarmas yapabilirler. Bu idarelerin yzde 20'yi geen dier her trl kurum ii aktarmalarn yapmaya Maliye Bakan yetkilidir. 2012 Yl Programnn Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karara uygun olarak 2012 Yl Yatrm Programna ek yatrm cetvellerinde yer alan projelerde deiiklik yaplmas halinde bu deiikliin gerektirdii tertipler aras denek aktarmas ilemlerinin tamam 5018 sayl Kanunun 21 inci maddesinin nc fkrasnda yer alan snrlamalara tabi olmakszn idarelerce yaplr.

(3) Genel bte kapsamndaki kamu idareleri, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayl evre ve ehircilik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname kapsamnda evre ve ehircilik Bakanlna yaptraca ilere ilikin deneklerini evre ve ehircilik Bakanl btesine aktarmaya yetkilidir.

(4) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl; cari yl iinde aralarnda yaplan hizmetlerin bedellerini karlamak amacyla varlacak mutabakat zerine, bteleri arasnda karlkl aktarma yapmaya yetkilidir.

(5) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl; btelerinde yer alan Silahl Kuvvetlerin tek merkezden ynetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir fonksiyona ait bir hizmetin dier bir fonksiyon tarafndan yrtlmesi halinde ilgili denei, fonksiyonlar arasnda karlkl olarak aktarmaya yetkilidir.

(6) zel bteli idareler ile dzenleyici ve denetleyici kurumlarn (B) iaretli cetvellerinde belirtilen tahmini tutarlar zerinde gerekleen gelirler ile (F) iaretli cetvellerinde belirtilen net finansman tutarlarn aan finansman gerekleme karlklarn, idare ve kurumlarn btelerinin mevcut veya yeni alacak tertiplerine denek olarak eklemeye Maliye Bakanlnca belirlenecek usul ve esaslar erevesinde kamu idareleri yetkilidir. Sermaye denekleri, 2012 Yl Programnn Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslarna gre yl yatrm programyla ilikilendirilir.

(7) Genel bte kapsamndaki kamu idareleri arasndaki kaynak transferleri denek aktarma suretiyle yaplr. Merkezi ynetim btesi kapsamndaki idareler ve kurumlar arasndaki dier kaynak transferleri tahakkuk ilemleriyle gerekletirilir. Bu ilemler karl tahsil edilen tutarlar, ilgili kamu idaresince bir yandan (B) iaretli cetvellere gelir, dier yandan (A) iaretli cetvellere denek kaydedilir.

Geici hizmet karl yaplacak demeler

MADDE 9 (1) 5018 sayl Kanuna ekli (I) ve (II) sayl cetvellerde yer alan kamu idareleri;

a) Arzi nitelikteki ileriyle snrl kalmak kouluyla yl iinde bir ay amayan srelerle hizmet satn alnacak veya altrlacak kiilere yaplacak demeleri,

b) lgili mevzuat uyarnca ksmi zamanl hizmet satn alnan kiilere yaplacak demeleri,

c) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayl Mesleki Eitim Kanununun 25 inci maddesi gereince aday, rak ve iletmelerde meslek eitimi gren rencilere yaplacak demeleri,

) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4 nc maddesinin (C) fkras gereince altrlan geici personele yaplacak demeleri,

btelerinin (01.4) ekonomik kodunda yer alan denekleri amayacak ekilde yaparlar. Sz konusu ekonomik kodu ieren tertiplere denek eklenemez, btelerin baka tertiplerinden (bu ekonomik kodu ieren tertiplerin kendi arasndaki aktarmalar ile bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi kapsamnda yaplan aktarmalar hari) denek aktarlamaz ve denek st harcama yaplamaz. Ancak, zelletirme uygulamalar nedeniyle i akitleri feshedilenlerden 657 sayl Kanunun 4 nc maddesinin (C) fkras hkm erevesinde 5018 sayl Kanuna ekli (I) ve (II) sayl cetvellerde yer alan kamu idarelerinde istihdam edilecek personel iin gerekli olan tutarlar ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakan yetkilidir.

denek devir ve iptal ilemleri

MADDE 10 (1) a) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl, Sahil Gvenlik Komutanl ve Emniyet Genel Mdrl btelerinin (zel denekler ve 03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri ekonomik kodunu ieren tertipler hari) mal ve hizmet alm giderleri ile ilgili tertiplerinde yer alan deneklerden yl iinde harcanmayan ksmlar, hizmetin devamlln salamak amacyla deneklerinin yzde 30'unu amamak zere ertesi yl btesine devren denek kaydetmeye,

b) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayl Turizmi Tevik Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fkras gereince Kltr ve Turizm Bakanl btesinin 21.01.36.00 ve 21.01.36.63 kurumsal kodu altnda bulunan (03) ekonomik kodunu ieren tertiplerinde yer alan tantma amal deneklerden harcanmayan ksmlar ertesi yl btesinin ayn tertiplerine devren denek kaydetmeye,

c) Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu btesinin 40.08.33.00-01.4.1.00-2-07.1 tertibinde yer alan denekten harcanmayan ksmlar ertesi yl btesinin ayn tertibine devren denek kaydetmeye,

) Sanayi ve Ticaret Bakanl btesinin 19.01.31.00-04.8.1.02-1-07.1, 19.01.31.00-04.8.1.04-1-08.1, 19.01.31.00-04.8.1.05-1-05.4 ve 19.01.31.00-04.8.1.06-1-05.4 tertiplerinde yer alan deneklerden harcanmayan ksmlar ertesi yl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl btesinin ilgili tertibine devren denek kaydetmeye,

d) Hazine Mstearl btesinin 07.82.32.00-04.1.1.00-1-07.2, 07.82.32.00-04.1.1.00-1-05.6 ve 07.82.32.00-01.2.1.00-1-08.2 tertiplerinde yer alan deneklerden harcanmayan ksmlar ertesi yl btesinin ayn tertibine devren denek kaydetmeye,

e) Emniyet Genel Mdrl btesinin 03.1.1.01 Emniyet Genel Mdrl Gvenlik Hizmetleri Yatrmlar fonksiyonu altnda yer alan yatrm deneklerinden harcanmayan ksmlar ertesi yl btesinin ayn tertibine devren denek kaydetmeye,

f) lgili mevzuat gereince zel gelir kaydedilmek zere tahsil edilen tutarlar, idare btelerinde sz konusu mevzuatta belirtilen amalar iin tertiplenen denekten kullandrmak zere genel btenin (B) iaretli cetveline gelir kaydetmeye ve btelenen denekten gelir gereklemesine gre ilgili tertiplere aktarma yapmaya, yl iinde harcanmayan denekleri (2011 ylndan devredenler de dhil) ertesi yl btesine devren gelir ve denek kaydetmeye, bu hkmler erevesinde yaplacak ilemlere ilikin usul ve esaslar belirlemeye,

Maliye Bakan yetkilidir.

(2) Birinci fkra kapsamnda devredilen sermaye denekleri, 2012 Yl Programnn Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslarna gre yl yatrm programyla ilikilendirilir.

Yksekretim kurumlar ile ilgili ilemler

MADDE 11 (1) Yksekretim Kurulu Bakanl btesinin 38.01.02.00-09.9.9.00-2-05.3 (retim yesi Yetitirme Projesi) tertibinde yer alan denek, bu proje kapsamnda lisansst eitim veren yksekretim kurumlarna, mal ve hizmet almlarnda kullanlmak zere, grevlendirilen rencilerin saylar ve renim alanlar dikkate alnarak tahakkuk ettirilmek suretiyle denir. denen bu tutar karln bir yandan ilgili yksekretim kurumunun (B) iaretli cetveline z gelir, dier yandan (A) iaretli cetveline denek kaydetmeye ilgili yksekretim kurumu yetkilidir.

(2) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 43 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi, 44 nc, 46 nc, 58 inci, ek 25 inci, ek 26 nc ve ek 27 nci maddeleri ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayl Kanunun 7 nci maddesi uyarnca tahsil edilen tutarlar ve dier gelirler, yksekretim kurumlar btelerine zel gelir ve zel denek olarak kaydedilmez. Tahsil edilen bu tutar ve gelirler, ilgili yksekretim kurumu btesine z gelir olarak kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar karl olarak ilgili yksekretim kurumu btesine konulan denekler, gelir gereklemelerine gre kullandrlr. (B) iaretli cetvelde gelir kodlar itibaryla tahmin edilen gelirleri aan z gelir tahsilatlar karl kadar (A) iaretli cetveline denek eklemeye Maliye Bakanlnca belirlenecek usul ve esaslar erevesinde yksekretim kurumlar yetkilidir.

(3) z gelir karl olarak ilgili yksekretim kurumu btesinin (A) iaretli cetvelinde fonksiyonel snflandrmann drdnc dzeyinde tertiplenen denekler arasnda (09.6.0-Eitime yardmc hizmetler fonksiyonu altnda z gelir karl tefrik edilen denekler arasnda yaplacak aktarmalar hari) aktarma yaplamaz.

(4) Yksekretim kurumlar, btelerinin st ynetim, akademik ve idari birimler, Yksekretim Kurulu Bakanl ise Genel Sekreterlik kurumsal kodu altnda tefrik edilen deneklerini, ihtiyalarnda kullanlmak zere ilgili birimlere, denek Gnderme Belgesi dzenlemek suretiyle gnderirler. denek Gnderme Belgesi ile denek gnderilen birimler harcama birimi, kendisine denek gnderilen birimin en st yneticisi ise harcama yetkilisidir. Bte deneklerinin gnderilmesi, kullanlmas ve bte ilemlerine ilikin usul ve esaslar belirlemeye Maliye Bakan yetkilidir.

(5) Yl iinde eklenen sermaye denekleri, 2012 Yl Programnn Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslarna gre yl yatrm programyla ilikilendirilir.

Ba, hibe ve yardmlara ilikin ilemler

MADDE 12 (1) Maliye Bakan;

a) Yurt ii ve yurt d kaynaklardan hibe olarak yl iinde elde edilecek imknlarn Trk Liras karlklarn Hazine Mstearlnn teklifi zerine gereine gre bteye gelir veya gelir-denek-gider kaydetmeye,

b) D kaynaklardan veya uluslararas antlamalarla ba ve kredi yoluyla gelecek her eit malzemenin navlun ve dalmla ilgili vergi ve resimlerinin denmesi amac ile bunlarn karln, ilgili btelerinde mevcut veya yeni alacak tertiplere denek kaydetmeye ve gereken ilemleri yapmaya,

c) 2012 yl iinde Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl ihtiyalar iin yabanc devletlerden askeri yardm yoluyla veya dier yollardan fiilen salanacak malzeme ve eya bedellerini, bal (B) iaretli cetvelde alacak tertiplere gelir ve karlklarn da bu btelerde alacak zel tertiplere denek ve gider kaydetmeye,

yetkilidir.

(2) Trkiye-Avrupa Birlii mali i birlii kapsamnda salanacak mali imknlarn karl olarak ilgili idare btelerinde (05), (06) ve (07) ekonomik kodlarn ieren tertiplerde yer alan tutarlarn Ulusal Fona denmesine ilgili bakanlar yetkilidir. Bu denekler baka bir hizmet veya faaliyete tahsis edilemez. Ancak, bu tutarlardan deme esnasnda kur fark nedeniyle oluan fazlalklar ve ilgili projeler iin harcanamayan ksmlar ile Topluluk Programlarna ilikin Avrupa Birlii katk bakiyeleri Ulusal Fon hesaplarnda tutulmaya devam edilir ve gerektiinde bu Kanun kapsamndaki idarelere ait program ve projelerin finansman iin kullanlabilir. Ulusal Fona deme ilemi Hazine Mstearlnn bal olduu Bakann talebi zerine ve projelerin finansman planlamasna uygun olarak en ge otuz gn iinde gerekletirilir.

(3) kinci fkra uyarnca Ulusal Fona denen bu tutarlar, 30/1/2003 tarihli ve 4802 sayl Kanun kapsamnda onaylanan Mutabakat Zabtlarnda yer alan hkmler erevesinde kullanlr.

(4) Trkiye-Avrupa Birlii mali ibirlii kapsamndaki program ve projelerin yrtlmesine ilikin anlamalarda, ngrlen nedenlerle Avrupa Komisyonuna iadesi gereken hibe, kur farklar ve benzeri trden doabilecek ilave denek ihtiyac, Maliye Bakanl btesinde yer alan 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 tertibinden aktarma yaplmak suretiyle karlanabilir.

Muhtelif gelirlere ilikin hususlar

MADDE 13 (1) 2006 ylndan nce katma bteli olan idarelerden 5018 sayl Kanunla genel bte kapsamna alnanlarn ilgili mevzuatnda belirtilen kurum gelirleri, genel bte geliri olarak tahsil edilir.

(2) 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayl Trkiye Elektrik Kurumu Dndaki Kurulularn Elektrik retimi, letimi, Datm ve Ticareti ile Grevlendirilmesi Hakknda Kanun kapsamndaki tabii kaynaklarn ve tesislerin iletme haklarnn devrinden elde edilen gelirlerin tamam genel bteye gelir kaydedilir.

Yabanc lkelere yaplacak hizmet karlklar

MADDE 14 (1) Maliye Bakan;

a) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanlnca yabanc lkelere ve uluslararas kurululara kiraya verilen veya bir hizmetin yerine getirilmesinde kullanlan kara, deniz ve hava tatlarndan alnan kira veya cret tutarlarn,

b) Trk Silahl Kuvvetlerinin renim ve eitim messeselerinde okutulan ve eitim gren yabanc uyruklu subay, astsubay veya erlere yaplan giderler karlnda ilgili devletlerce denen tutarlar,

c) Emniyet Genel Mdrlnn renim ve eitim messeselerinde okutulan ve eitim gren yabanc uyruklu renci ve personele yaplan giderler karlnda ilgili devletler veya uluslararas kurulular tarafndan denen tutarlar,

) NATO makamlarnca yaplan anlama gereince yedek havaalanlarnn bakm ve onarmlar iin denecek tutarlar,

ayn amala kullanlmak zere bir yandan genel bteye gelir, dier yandan yukarda yazl idare btelerinde alacak zel tertiplere denek kaydetmeye ve bu suretle denek kaydedilen tutarlardan yl iinde harcanmayan ksmlar ertesi yla devretmeye yetkilidir.

DRDNC BLM

Yatrm Harcamalar, Resmi Tatlar, Mahalli dareler ve Fonlara likin Hkmler

Yatrm harcamalar

MADDE 15 (1) 2012 Yl Yatrm Programna ek yatrm cetvellerinde yer alan projeler dnda herhangi bir projeye harcama yaplamaz. Bu cetvellerde yer alan projeler ile denei toplu olarak verilmi projeler kapsamndaki yllara sari ilere (kurulu gc 500 MW zerinde olan baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpaa, Sirkeci-Halkal Banliy Hattnn yiletirilmesi ve Demiryolu Boaz Tp Geii naat Projesi, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnca gerekletirilecek ehir ii rayl ulam sistemleri ve metro yapm projeleri ile dier demiryolu yapm projeleri hari) 2012 ylnda balanabilmesi iin proje veya iin 2012 yl yatrm denei, proje maliyetinin yzde 10'undan az olamaz. Bu orann altnda kalan proje ve iler iin gerektiinde projeler 2012 Yl Programnn Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslarna uyulmak ve ncelikle kurumlarn yatrm denekleri iinde kalmak suretiyle revize edilebilir.

(2) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl btelerinin (03) ekonomik kodlarn ieren tertiplerinde yer alan savunma sektr, altyap, ina, iskn ve tesisleriyle NATO altyap yatrmlarnn gerektirdii ina ve tesisler ve bunlara ilikin kamulatrmalar ile stratejik hedef plan iinde yer alan alm ve hizmetler, Kalknma Bakanlnn vizesine bal olmayp 2012 Yl Yatrm Programna ek yatrm cetvellerinde yer almaz.

(3) Merkezi ynetim kapsamndaki kamu idarelerinin, yatrm programnda denekleri toplu olarak verilmi yllk projelerinden makine-tehizat, byk onarm, idame-yenileme, tamamlama ile bilgisayar yazlm ve donanm projelerinin detay programlar ile alt harcama kalemleri itibaryla tadat edilen ve edilmeyen toplulatrlm projelerinin alt harcama kalemleriyle ilgili ilemlerde 2012 Yl Programnn Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslar uygulanr.

(4) 2012 Yl Yatrm Programna ek yatrm cetvellerinde yl iinde yaplmas zorunlu deiiklikler iin 2012 Yl Programnn Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Kararda yer alan usullere uyulur.

Resmi tatlar

MADDE 16 (1) Bu Kanuna bal (T) iaretli cetvelde yer alan tatlar, ancak ok acil ve zorunlu hallere mnhasr olmak kaydyla ilgili bakanln teklifi zerine Bakanlar Kurulu karar ile edinilebilir.

(2) Vakf, dernek, sandk, banka, birlik, firma, ahs ve benzeri kurulu veya kiilere ait olup 237 sayl Kanun kapsamnda bulunan kurumlar ile zel kanunla kurulmu dier kamu kurum, kurul, st kurul ve kurulularnca kullanlan tatlarn giderleri iin (gvenlik hizmetlerinde kullanlan tatlar hari) kurum btelerinden hibir ekilde deme yaplamaz.

(3) Trk Silahl Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl dhil), Emniyet Genel Mdrl ile Gmrk ve Ticaret Bakanl Gmrkler Muhafaza Genel Mdrlne kurum, kurulu, dernek ve vakflarca hibe edilecek tatlar, (T) iaretli cetvelde gsterilmesine gerek bulunmakszn Bakanlar Kurulu karar ile edinilebilir.

(4) Emniyet Genel Mdrlne ait tatlar, 12/4/2001 tarihli ve 4645 sayl Kanun hkmleri erevesinde (T) iaretli cetvelde gsterilmesine gerek bulunmakszn, cinsi ve adedi ileri Bakanlnn talebi ve Maliye Bakanlnn teklifi zerine alnacak Bakanlar Kurulu kararnda belirlenmek kaydyla 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanununa tabi olmakszn mbadele yoluyla yenileri ile deitirilebilir. Aradaki fiyat fark, dner sermaye gelirleri, sosyal tesis veya kantin gelirleri ile Trk Polis Tekilatn Glendirme Vakf gelirlerinden karlanr.

(5) Trk Silahl Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl dhil) ait tatlar, 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayl Kanun hkmleri erevesinde (T) iaretli cetvelde gsterilmesine gerek bulunmakszn, cinsi ve adedi Milli Savunma Bakanlnn (Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl iin ise ileri Bakanlnn) talebi ve Maliye Bakanlnn teklifi zerine karlacak Bakanlar Kurulu kararnda belirlenmek kaydyla 4734 sayl Kanuna tabi olmakszn mbadele yoluyla yenileriyle deitirilebilir. Aradaki fiyat fark, sosyal tesis gelirlerinden, kantin gelirlerinden, dner sermaye gelirlerinden veya ba yoluyla (Jandarma Genel Komutanl iin Jandarma Asayi Vakf gelirlerinden) karlanr.

(6) Trk Silahl Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl dhil) ait tatlardan, trafie tescil tarihi itibaryla en az 10 yan doldurmu olanlar, (T) iaretli cetvelde gsterilmesine gerek bulunmakszn, cinsi ve adedi, ilgisine gre Milli Savunma Bakanl veya ileri Bakanlnn kararyla, 4734 sayl Kanuna tabi olmakszn ve satlacak tat says satn alnacak tat saysndan az olmamak ve satn alnacak tat says Milli Savunma Bakanl iin 40 adedi, Jandarma Genel Komutanl iin 10 adedi ve Sahil Gvenlik Komutanl iin 5 adedi gememek zere mbadele yoluyla yenileriyle deitirilebilir ve aradaki fiyat fark, bteden karlanabilir. Bu fkrada yer almayan hususlar hakknda 3212 sayl Kanun hkmleri uygulanr.

Mahalli idarelere yaplacak Hazine yardmlar

MADDE 17 (1) Maliye Bakanl btesinin;

a) 12.01.31.00-06.1.0.07-1-05.2 tertibinde yer alan denek, 13/1/2005 tarihli ve 5286 sayl Kanunun geici 7 nci maddesi erevesinde, il zel idarelerine veya bykehir belediyelerine devredilen personelin aylk ve dier her trl mali ve sosyal haklarna ilikin demelerini karlamak zere 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayl l zel darelerine ve Belediyelere Genel Bte Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakknda Kanunun geici 1 inci maddesi erevesinde il zel idarelerine veya bykehir belediyelerine,

b) 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde yer alan denek, Kylerin Altyapsnn Desteklenmesi Projesi (KYDES) kapsamnda kylerin altyap ihtiyalar iin il zel idareleri ve/veya kylere hizmet gtrme birliklerine,

c) 12.01.31.00-06.1.0.9-1-07.1 tertibinde yer alan denek, Su Kanalizasyon ve Altyap Projesi (SUKAP) kapsamnda belediyelerin ime suyu ve atksu projelerini gerekletirmek zere ller Bankas Anonim irketine,

tahakkuk ettirilmek suretiyle kullandrlr. SUKAP kapsamnda ihtiya olmas halinde genel bte kapsamndaki ilgili kamu idaresi btesine veya zel bteli idare btesine denek aktarlabilir. Bu fkra kapsamnda ilgili idarelere yaplan Hazine yardmlar haczedilemez ve zerine ihtiyati tedbir konulamaz.

(2) Birinci fkrann (b) ve (c) bentlerinde yer alan deneklerin, 2012 Yl Yatrm Programnda belirlenmesini mteakip, KYDES Projesi iin iller baznda; SUKAP iin ise belediyeler baznda dalm, kullandrlmas, izlenmesi ve denetimine ilikin usul ve esaslar Yksek Planlama Kurulu tarafndan karara balanr.

Fonlara ilikin ilemler

MADDE 18 (1) Trk Silahl Kuvvetlerine stratejik hedef plan uyarnca temini gerekli modern silah, ara ve gereler ile gerekletirilecek savunma ve NATO altyap yatrmlar iin yl iinde yaplacak harcamalar, 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayl Kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonunun kaynaklar, bu amala bteye konulan denekler ve dier ayni ve nakdi imknlar birlikte deerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii cra Komitesince tespit edilecek esaslar erevesinde karlanr.

(2) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanlna bte ile tahsis edilen mevcut deneklerden birinci fkra hkmleri gereince tespit edilecek tutarlar; Emniyet Genel Mdrlne bte ile tahsis edilen mevcut deneklerden helikopter, insansz hava aralar (HA) ve Elektronik Harp (HEWS) projesine ilikin tutarlar; Trkiye Hudut ve Sahiller Salk Genel Mdrlne bte ile tahsis edilen mevcut denekler ile bu Genel Mdrlk btesine kaydedilen deneklerden motorbot almna ynelik tutarlar; Orman Genel Mdrlne bte ile tahsis edilen mevcut deneklerden Helikopter Alm Projesi ve Helikopter Eitim Simlatrleri Merkezi Projesine ilikin tutarlar; Maden Tetkik ve Arama Genel Mdrlne bte ile tahsis edilen mevcut deneklerden aratrma gemisi almna ynelik tutarlar; ilgili hizmetleri gerekletirmek zere Savunma Sanayii Destekleme Fonuna demeye ilgisine gre Milli Savunma Bakan, ileri Bakan, Salk Bakan, Orman ve Su leri Bakan veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yetkilidir.

(3) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazineye yatrlacak tutarlar bir yandan genel bteye gelir, dier yandan Milli Savunma Bakanl btesinin ilgili tertiplerine denek kaydetmeye ve geen yllar denek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakan yetkilidir.

(4) lgili yllar bte kanunlar uyarnca, yrtlmesi ngrlen projeler iin Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarlan tutarlardan kullanlmayan ksmlar, Savunma Sanayii Destekleme Fonundan ilgili genel bteli idarenin merkez muhasebe birimi hesabna; zel bteli idarelerde ise muhasebe birimi hesabna yatrlr ve ilgili idarenin (B) iaretli cetveline gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar karln ilgili idare btesine denek kaydetmeye genel bteli idarelerde Maliye Bakan, zel bteli idarelerde ise ilgili zel bteli idare yetkilidir. Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl dndaki idarelerde denek kayd yl yatrm program ile ilikilendirilerek yaplr.

BENC BLM

Devlet Borlar ve Kamu ktisadi Teebbslerine likin Hkmler

Hazine garantili imkn ve d borcun ikraz limiti ve borlanmaya ilikin ilemler

MADDE 19 (1) 2012 ylnda, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanuna gre salanacak;

a) Garantili imkn ve d borcun ikraz limiti 3 milyar ABD Dolarn,

b) Hazine Mstearlnca belirlenecek koullar erevesinde ve elde edilecek kaynaklar Hazineye aktarlacak ekilde kamu kurum ve kurulularnca ihra edilecek sertifika, senet ve benzeri finansman enstrmanlarna salanacak garanti tutar 2 milyar ABD Dolarn,

aamaz.

(2) Birinci fkrann (b) bendinde yer alan tutar bir katna kadar artrmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(3) 1 inci maddenin birinci fkrasnn (a) bendi ile belirlenen balang deneklerinin yzde l'ine kadar ikrazen zel tertip Devlet i borlanma senedi ihra edilebilir.

Kamu iletmelerine ilikin hkmler

MADDE 20 (1) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayl Kamu ktisadi Teebbsleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye tabi kamu iktisadi teebbsleri ile Hazinenin pay sahibi olduu dier iletme, irket ve bankalarn Hazineye tekabl eden temett tutarlar ile dier z kaynaklarnn tamam veya bir ksm, ilgili teebbs, iletme, irket ve bankann denmemi sermayesine ve/veya grev zarar alacaklarna mahsup edilebilir. Sz konusu mahsup ilemlerine Hazine Mstearlnn bal olduu Bakan; mahsup ilemlerini Hazine Mstearlnn teklifi zerine mahiyetlerine gre ilgili Devlet hesaplarna kaydettirmeye ve bu ilemlere karlk gelen tutarlar bir yandan bteye gelir, dier yandan da Hazine Mstearl btesinin ilgili tertibine denek kaydetmeye Maliye Bakan yetkilidir.

(2) Trkiye hracat Kredi Bankas Anonim irketinin politik risk kapsamnda yapaca tahsilatn ve Bankann faaliyet krlarndan Hazineye tekabl eden temett tutarlarnn ve olaanst yedek akelerinin tamam veya bir ksm, Bankann politik risk alacana ve/veya denmemi sermayesine mahsup edilebilir. Sz konusu mahsup ilemlerine Hazine Mstearlnn bal olduu Bakan; mahsup ilemlerini Hazine Mstearlnn teklifi zerine mahiyetlerine gre ilgili Devlet hesaplarna kaydettirmeye ve bu ilemlere karlk gelen tutarlar bir yandan bteye gelir, dier yandan da Hazine Mstearl btesinin ilgili tertibine denek kaydetmeye Maliye Bakan yetkilidir.

ALTINCI BLM

Kamu Personeline likin Hkmler

Katsaylar, yurt d aylklar, cret ve szleme creti

MADDE 21 (1) 657 sayl Kanunun 154 nc maddesi uyarnca, 1/1/2012-30/6/2012 dneminde aylk gsterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gsterge rakamlarnn aylk tutarlara evrilmesinde uygulanacak aylk katsays (0,06446), memuriyet taban ayl gstergesine uygulanacak taban ayl katsays (0,86251), yan deme katsays (0,02044) olarak uygulanr.

(2) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 3 nc maddesinin (c) bendi uyarnca altrlan szlemeli personelin cret tavan; 1/1/2012-30/6/2012 dneminde (3.382) Trk Liras olarak uygulanr.

(3) Birinci ve ikinci fkralarda yer alan katsaylar ile cret tavann yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(4) darelerin yurt d kurulularna dhil kadrolarnda grev yapan Devlet memurlarnn yurt d aylklar, yeni kurlar ve yeni emsaller tespit edilinceye kadar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayl Bakanlar Kurulu Kararna gre denir.

Kadrolarn kullanmna ilikin esaslar

MADDE 22 (1) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kurulular; serbest memur kadrolarna 2011 ylnda emeklilik, lm, istifa veya nakil sonucu ayrlan memur saysnn yzde 50'sini gemeyecek ekilde aktan veya dier kamu idare, kurum ve kurulularndan nakil suretiyle atama yapabilir. Bu snrlar iinde memur ihtiyacn karlayamayacak sz konusu idare, kurum ve kurululardan yksekretim kurumlar iin ilave 5.000 adet, dierleri iin ilave 29.000 adet atama izni verilebilir.

(2) Hkimlik ve savclk meslekleri ile bu meslekten saylan grevlere ve Tpta ve Di Hekimliinde Uzmanlk Eitimi Ynetmelii uyarnca asistan kadrolarna yaplacak atamalar, Maliye Bakanl, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl, Gelir daresi Bakanl ve Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanlnda mnhasran vergi ve sosyal gvenlik alanlarnda istihdam edilecek yardmc kadrolarna yaplacak atamalar, 657 sayl Kanunun 53 nc maddesine gre yaplacak zrl personel atamalar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayl Trk Silahl Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamnda veya dier ilgili mevzuata gre yaplacak askeri personel atamalar, emniyet hizmetleri snfnda bulunan kadrolara yaplacak atamalar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayl Terrle Mcadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayl Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi uyarnca yaplacak atamalar ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanunun 22 nci maddesi uyarnca yaplacak personel nakilleri birinci fkrada yer alan snrlamalara tabi deildir.

(3) kinci fkrada snrlamalara tabi olmakszn atama yaplabilecei belirtilen kadrolardan ayrlanlarn says birinci fkrada ngrlen yzde 50 snrnn hesabnda dikkate alnmaz.

(4) Birinci fkra kapsamnda 657 sayl Kanunun 59 ve 92 nci maddeleri uyarnca yaplacak aktan atamalar iin Devlet Personel Bakanlndan izin alnmas zorunludur.

(5) 2/9/1983 tarihli ve 78 sayl Yksekretim Kurumlar retim Elemanlarnn Kadrolar Hakknda Kanun Hkmnde Kararname eki cetvelde kadrolar yer alan yksekretim kurumlar; retim yesi dndaki bo retim eleman kadrolarna, 2011 ylnda emeklilik, lm, istifa, nakil, eitimin tamamlanmas veya baarszlk sonucu kurumlarndan ayrlan retim eleman saysnn yzde 50'sini (aratrma grevlisi kadrolar iin yzde 100'n) gemeyecek ekilde aktan veya yksekretim kurumlar ile dier kamu idare, kurum ve kurulularndan naklen atama yapabilir. Bu snrlar iinde retim eleman ihtiyacn karlayamayacak sz konusu yksekretim kurumlar iin ilave 9.000 adet atama izni verilebilir. lave olarak verilen atama izninin en az 4.000 adedi, Yksekretim Kurulu koordinasyonunda retim yesi Yetitirme Program kapsamnda yetitirilmek amacyla aratrma grevlisi kadrolarna yaplacak atamalarda kullanlr. Program kapsamnda sz konusu kadrolara atanacak adaylarn puan trleri esas alnarak kurumlar itibaryla merkezi olarak yerletirilmeleri, yurt iinde ve yurt dnda yetitirilmeleri ile yksekretim kurumlarna salanacak dier desteklere ilikin usul ve esaslar Yksekretim Kurulunca belirlenir.

(6) Tpta ve Di Hekimliinde Uzmanlk Eitimi Ynetmelii uyarnca aratrma grevlisi kadrolarna yaplacak atamalar ile 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayl Ecnebi Memleketlere Gnderilecek Talebe Hakknda Kanun uyarnca yurt dna eitim amacyla gnderilenlerden retim eleman kadrolarna yaplacak atamalar, beinci fkrada ngrlen snrlamalara tabi deildir.

(7) retim yesi kadrolarndan ayrlanlarn says ile Tpta ve Di Hekimliinde Uzmanlk Eitimi Ynetmelii uyarnca atanm olduklar aratrma grevlisi kadrolarndan ayrlanlarn says beinci fkrada ngrlen yzde 50 veya yzde 100 snrnn hesabnda dikkate alnmaz.

(8) 5018 sayl Kanuna ekli cetvellerde yer alan kurumlar ile 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kurulular kadro ve pozisyonlarnn dolu-bo durumu ile bunlarda meydana gelen deiikliklere ilikin bilgileri Mart, Haziran, Eyll ve Aralk aylarnn son gn itibaryla dzenleyerek anlan aylar izleyen ayn yirmisine kadar e-bte sisteminde veri girii yapmak suretiyle Maliye Bakanlna bildirirler. Ayrca bu bilgileri ieren cetveller, Devlet Personel Bakanlna gnderilir.

(9) 1/1/2012 tarihi itibaryla, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayl Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde belirtilen oranlar am olan belediyeler ve bunlarn kurduklar messese ve iletmeler ile 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayl Mahall dare Birlikleri Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen oran am olan mahalli idare birliklerinin bo memur ve srekli ii kadrolarna yaplacak atamalar hakknda 5393 sayl Kanunun geici 1 inci maddesi hkmleri uygulanr.

Szlemeli personele ilikin esaslar

MADDE 23 (1) 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kurulularnda, 657 sayl Kanunun 4 nc maddesinin (B) fkras ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde belirtilen mevzuat kapsamnda, 2011 ylndaki vizeli mevcut pozisyon ve tip szleme rnekleri yeni bir vize yaplmasna gerek kalmakszn 2012 ylnda kullanlmaya devam olunur. Bu pozisyonlarda 2011 ylnda istihdam edilen personelden, 2012 ylnda grevlerine devam etmeleri uygun grlenlerle, mevcut szleme cretlerine 2012 yl iin mevzuat uyarnca yaplacak artlar ilave edilmek suretiyle yeni szleme yaplr.

(2) Kanun, uluslararas anlama, Bakanlar Kurulu karar veya yl programyla kurulmas veya geniletilmesi ngrlen birimler ile hizmetin gerektirdii zorunlu haller iin, yl deneini amamak kaydyla yaplacak yeni vizeler dnda, 2011 yl szlemeli personel pozisyon saylar hibir ekilde alamaz.

(3) Belediyeler, il zel idareleri ve mahalli idare birlikleri ile bunlarn messese ve iletmelerinde, 5393 sayl Kanunun 49 uncu maddesi erevesinde szlemeli personel istihdam mmkn olan hizmetlerde (anlan maddenin drdnc fkrasnda saylan unvanlarn dnda olmak ve o hizmet iin ihdas edilmi kadro bulunmamak kaydyla ksmi sreli olarak altrlacak szlemeli personel hari) 657 sayl Kanunun 4 nc maddesinin (B) fkrasna gre ayrca szlemeli personel istihdam edilemez.

i istihdam ve deneklerine ilikin esaslar

MADDE 24 (1) Genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile 5018 sayl Kanuna ekli (II) sayl cetvelde yer alan kamu idareleri, srekli iileri ile 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayl Kanuna gre altracaklar geici iileri, btelerinin (01.3) ile (02.3) ekonomik kodlarn ieren tertiplerde yer alan denekleri amayacak say ve/veya sreyle istihdam edebilirler.

(2) 190 sayl Kanun Hkmnde Kararname kapsamndaki kamu idare, kurum ve kurulularnn bo srekli ii kadrolarna, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununun 30 uncu maddesi uyarnca ykml olduklar zrl ve eski hkml ii atamalar, anlan Kanun Hkmnde Kararnamenin 11 inci maddesinin (d) bendi hkmne gre aktan atama iznine bal olmakszn gerekletirilir. Bu atamalar izleyen ayn sonuna kadar Maliye Bakanlna ve Devlet Personel Bakanlna bildirilir.

(3) Toplu i szlemelerinden doacak ykmllkler, ihbar ve kdem tazminat demeleri, asgari cret ve sigorta prim art nedeniyle meydana gelecek denek noksanlklar ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayl Kanunun 166 nc maddesi hkmleri gereince genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile zel bteli idarelere devredilen ihtiya fazlas personelin demeleri Maliye Bakanl btesinin Personel Giderlerini Karlama denei ile Yedek denek tertiplerinde yer alan deneklerden aktarma yaplmak suretiyle karlanabilir. Birinci fkrada belirtilen ekonomik kodlara bu durumlar dnda (sz konusu ekonomik kodlar arasndaki aktarmalar ile bu kodlar iin birimler aras aktarmalar hari) hibir ekilde denek aktarmas yaplamayaca gibi btenin baka tertiplerinden ii creti ve fazla sreli alma ve/veya fazla alma creti de denemez. Bu fkradaki kstlamalar, kendi bte tertiplerinden aktarma yaplmas kouluyla TBTAK iin uygulanmaz.

(4) Birinci fkrada belirtilen kamu idarelerinin harcama yetkilileri, fazla alma iin ngrlen denee gre i programlarn yapmak, bu denei aacak ekilde fazla sreli alma ve/veya fazla alma yaptrmamak ve ertesi yla fazla sreli alma ve/veya fazla almadan dolay bor braktrmamakla ykmldrler. Deprem, yangn, su baskn, yer kaymas, kaya dmesi, ve benzeri afetler nedeniyle yrrle konulacak Bakanlar Kurulu kararlar uyarnca yaptrlacak fazla almalar ile fazla alma cret demelerine ilikin ilama bal borlar iin yaplacak aktarmalar hari fazla sreli alma ve/veya fazla alma cret demeleri iin hibir ekilde denek aktarmas yaplamaz.

YEDNC BLM

eitli Hkmler

Uluslararas kurululara yelik

MADDE 25 (1) Genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile zel bteli idareler tarafndan kanun, kararname ve uluslararas anlamalar gerei ye olunan uluslararas kurulular dndaki uluslararas kurululara, gerekli denein temini hususunda Maliye Bakanlnn uygun gr alnmadan ye olunamaz ve katlma pay ile yelik aidat ad altnda herhangi bir deme yaplamaz.

(2) Ekonomi Bakanl ve Hazine Mstearlnn uluslararas anlamalar, kanun ve kararnamelerle Trkiye Cumhuriyeti adna ye olduu uluslararas kurululara ilikin ilemlerine (katlma pay demeleri dhil) bu madde hkm uygulanmaz.

Kamu idarelerince iletilen sosyal tesisler

MADDE 26 (1) Merkezi ynetim kapsamndaki kamu idarelerince iletilen eitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, ocuk bakmevi, kre, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderleri, mnhasran bu tesislerin iletilmesinden elde edilen gelirlerden karlanr. Bu yerlerde, merkezi ynetim btesi ile dner sermaye ve fonlardan cret denmek zere 2012 ylnda ilk defa istihdam edilecek yeni personel grevlendirilmez.

Muhasebe kaytlarndan karlacak tutarlar

MADDE 27 (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun kapsamnda izlenen alacaklarn dnda kalan ve muhasebe kaytlarnda bulunan Devlet alacaklarndan tutar 15 Trk Lirasna kadar olanlarn tahsili iin yaplacak takibat giderlerinin asl alacak tutarndan fazla olacann anlalmas halinde, bu tutarlarn muhasebe kaytlarndan karlmasna genel bte kapsamndaki kamu idarelerinde Maliye Bakan, dier kamu idarelerinde st yneticiler yetkilidir.

Gelir ve giderlere ilikin dier hkmler

MADDE 28 (1) 4046 sayl Kanunun 10 uncu maddesinin nc fkras kapsamndaki nakit fazlas tutar, Fon tarafndan Hazine demeler Muhasebe Birimi hesaplarna aktarlr ve genel btenin (B) iaretli cetveline gelir kaydedilir. Anlan Kanunun geici 23 nc maddesinin ikinci fkras, geici 24 nc maddesinin ikinci fkras ile 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayl Elektrik Piyasas Kanununun 14 nc maddesinin beinci fkras kapsamnda ngrlen denek kaytlar yaplmaz. Ayrca, 4046 sayl Kanunun geici 24 nc maddesinin ikinci fkras ile 4628 sayl Kanunun 14 nc maddesinin beinci fkrasnda ngrlen zel gelir kaytlar yaplmaz. Bu gelirler genel btenin (B) iaretli cetveline gelir olarak kaydedilir.

(2) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayl l zel daresi Kanununun 51 inci maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi ile 5393 sayl Kanunun 68 inci maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi uyarnca il zel idareleri ve belediyelerin ileri teknoloji ve byk tutarda maddi kaynak gerektiren altyap yatrmlarnda Kalknma Bakanlnn teklifi zerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri iin yaplacak borlanmalar, 5302 sayl Kanunun 51 inci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi ile 5393 sayl Kanunun 68 inci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi kapsamnda hesaplanan faiz dhil bor limitinin hesaplanmasna dhil edilir. Ancak, il zel idareleri, belediyeler ve bunlarn bal kurulular ile sermayesinin yzde 50'sinden fazlasna sahip olduklar irketler tarafndan Avrupa Birlii ile katlm ncesi mali i birlii erevesinde desteklenen projelerinin finansman iin yaplan borlanmalar ve SUKAP kapsamnda yrtlecek iler iin ller Bankasndan yaplan borlanmalarda sz konusu bor stoku limitine uyma art aranmaz.

(3) 31/12/2011 tarihi itibaryla, Trk Patent Enstits, Trk Standartlar Enstits, Yksekretim Kurulu, Sivil Havaclk Genel Mdrl, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl ve Anadolu niversitesi Dner Sermaye letmesinin uzaktan eitim uygulayan ktisat, letme ve Akretim Fakltesine ait Trk Liras ve dviz cinsinden kasa ve banka bakiyelerinin yarsna tekabl eden Trk Liras tutar ile bunlarn sahip olduklar tahvil, bono ve dier menkul kymetlerinin deerinin yarsna tekabl eden Trk Liras tutar 2012 yl ubat ay sonuna kadar Maliye Bakanl Merkez Muhasebe Birimi hesabna aktarlr. Aktarlan bu tutarlar genel btenin (B) iaretli cetveline gelir kaydedilir. Bu fkrann uygulanmasna ilikin her trl tedbiri almaya ve sorunlar gidermeye Maliye Bakan yetkilidir.

Yrrlk

MADDE 29 (1) Bu Kanun 1/1/2012 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 30 (1) Bu Kanunun;

a) Trkiye Byk Millet Meclisi ile ilgili hkmlerini Trkiye Byk Millet Meclisi Bakan,

b) Cumhurbakanl ile ilgili hkmlerini Cumhurbakanl Genel Sekreteri,

c) Saytay Bakanl ile ilgili hkmlerini Saytay Bakan,

) Genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile ilgili hkmlerini ilgili bakanlar ve Maliye Bakan,

d) zel bteli idarelere ilikin hkmlerini idarelerin bal veya ilgili olduu bakanlar ve Maliye Bakan,

e) Dzenleyici ve denetleyici kurumlara ilikin hkmlerini kendi kurullar ve/veya kurum bakanlar,

f) Dier hkmlerini Maliye Bakan,

yrtr.

29/12/2011

 

2012-2014 YILLARI EKONOMK VE FONKSYONEL SINIFLANDIRMA CETVELLER

Cumhurbakanl

Galatasaray niversitesi

Trkiye Byk Millet Meclisi

Ahi Evran niversitesi

Anayasa Mahkemesi

Kastamonu niversitesi

Yargtay

Dzce niversitesi

Dantay

Mehmet Akif Ersoy niversitesi

Saytay

Uak niversitesi

Babakanlk

Rize niversitesi

Milli stihbarat Tekilat Mstearl

Namk Kemal niversitesi

Milli Gvenlik Kurulu Genel Sekreterlii

Erzincan niversitesi

Basn-Yayn ve Enformasyon Genel Mdrl

Aksaray niversitesi

Hazine Mstearl

Giresun niversitesi

Diyanet leri Bakanl

Hitit niversitesi

Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanl

Bozok niversitesi

Kamu Dzeni ve Gvenlii Mstearl

Adyaman niversitesi

Adalet Bakanl

Ordu niversitesi

Milli Savunma Bakanl

Amasya niversitesi

ileri Bakanl

Karamanolu Mehmetbey niversitesi

Jandarma Genel Komutanl

Ar brahim een niversitesi

Emniyet Genel Mdrl

Sinop niversitesi

Sahil Gvenlik Komutanl

Siirt niversitesi

Dileri Bakanl

Nevehir niversitesi

Maliye Bakanl

Karabk niversitesi

Gelir daresi Bakanl

Kilis 7 Aralk niversitesi

Milli Eitim Bakanl

ankr Karatekin niversitesi

Salk Bakanl

Artvin oruh niversitesi

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl

Bilecik niversitesi

Devlet Personel Bakanl

Bitlis Eren niversitesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl

Krklareli niversitesi

Kltr ve Turizm Bakanl

Osmaniye Korkut Ata niversitesi

Hakimler ve Savclar Yksek Kurulu

Bingl niversitesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl

Mu Alparslan niversitesi

Avrupa Birlii Bakanl

Mardin Artuklu niversitesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl

Batman niversitesi

evre ve ehircilik Bakanl

Ardahan niversitesi

Tapu ve Kadastro Genel Mdrl

Bartn niversitesi

Ekonomi Bakanl

Bayburt niversitesi

Genlik ve Spor Bakanl

Gmhane niversitesi

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl

Hakkari niversitesi

Gmrk ve Ticaret Bakanl

Idr niversitesi

Kalknma Bakanl

rnak niversitesi

Trkiye statistik Kurumu Bakanl

Tunceli niversitesi

Orman ve Su leri Bakanl

Yalova niversitesi

Meteoroloji Genel Mdrl

Trk Alman niversitesi

Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl

Yldrm Beyazt niversitesi

Yksek retim Kurulu

Bursa Teknik niversitesi

Ankara niversitesi

stanbul Medeniyet niversitesi

Orta Dou Teknik niversitesi

zmir Katip elebi niversitesi

Hacettepe niversitesi

Konya niversitesi

Gazi niversitesi

Kayseri Abdullah Gl niversitesi

stanbul niversitesi

Erzurum Teknik niversitesi

stanbul Teknik niversitesi

lme Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl

Boazii niversitesi

Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumu

Marmara niversitesi

Atatrk Aratrma Merkezi

Yldz Teknik niversitesi

Atatrk Kltr Merkezi

Mimar Sinan Gzel Sanatlar niversitesi

Trk Dil Kurumu

Ege niversitesi

Trk Tarih Kurumu

Dokuz Eyll niversitesi

Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits

Trakya niversitesi

Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu

Uluda niversitesi

Trkiye Bilimler Akademisi Bakanl

Anadolu niversitesi

Trkiye Adalet Akademisi Bakanl

Seluk niversitesi

Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mdrl

Akdeniz niversitesi

Spor Genel Mdrl

Erciyes niversitesi

Devlet Tiyatrolar Genel Mdrl

Cumhuriyet niversitesi

Devlet Opera ve Balesi Genel Mdrl

ukurova niversitesi

Orman Genel Mdrl

Ondokuz Mays niversitesi

Vakflar Genel Mdrl

Karadeniz Teknik niversitesi

Trkiye Hudut ve Sahiller Salk Genel Mdrl

Atatrk niversitesi

Trk Akreditasyon Kurumu

nn niversitesi

Trk Standartlar Enstits

Frat niversitesi

Trk Patent Enstits

Dicle niversitesi

Ulusal Bor Aratrma Enstits

Yznc Ylniversitesi

Trkiye Atom Enerjisi Kurumu

Gaziantep niversitesi

Savunma Sanayi Mstearl

zmir Yksek Teknoloji Enstits

Kk ve Orta lekli letmeleri Gelitirme ve Destekleme daresi Bakanl

Gebze Yksek Teknoloji Enstits

Trk birlii ve Koordinasyon Ajans Bakanl

Harran niversitesi

GAP Blge Kalknma daresi Bakanl

Sleyman Demirel niversitesi

zelletirme daresi Bakanl

Adnan Menderes niversitesi

Maden Tetkik ve Arama Genel Mdrl

Zonguldak Karaelmas niversitesi

Ceza ve nfaz Kurumlar ile Tutukevleri Yurtlar Kurumu

Mersin niversitesi

Sivil Havaclk Genel Mdrl

Pamukkale niversitesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu Bakanl

Balkesir niversitesi

Yurtd Trkler ve Akraba Topluluklar Bakanl

Kocaeli niversitesi

Karayollar Genel Mdrl

Sakarya niversitesi

Trkiye Yazma Eserler Kurumu Bakanl

Celal Bayar niversitesi

Dou Anadolu Projesi Blge Kalknma daresi Bakanl

Abant zzet Baysal niversitesi

Konya Ovas Projesi Blge Kalknma daresi Bakanl

Mustafa Kemal niversitesi

Dou Karadeniz Projesi Blge Kalknma daresi Bakanl

Afyon Kocatepe niversitesi

Devlet Su leri Genel Mdrl

Kafkas niversitesi

Radyo ve Televizyon st Kurulu

anakkale Onsekiz Mart niversitesi

Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumu

Nide niversitesi

Sermaye Piyasas Kurulu

Dumlupnar niversitesi

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu

Gaziosmanpaa niversitesi

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu

Mula niversitesi

Kamu hale Kurumu

Kahramanmara St mam niversitesi

Rekabet Kurumu

Krkkale niversitesi

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumu

Eskiehir Osmangazi niversitesi

B, C, E, F, H, , K, M, O, P, T, V Cetvelleri