29 Aralık 2011 Tarihli ve 28157 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2011/2524    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam İşbirliği Teşkilatı Arasında 10 Ağustos 2009 Tarihinde İmzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Teşkilatı Arasında Hibe Anlaşması” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Tarafından İslam Konferansı Teşkilatı, İslam Ülkeleri İstatistiksel, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi’ne Hizmet Binası Yapımı İçin Verilen Hibenin Kullandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Protokol”ün Tadil Edilmesine İlişkin Anlaşma

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/2527    Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Özgürlük, Çilek ve Çay Mahallelerinde Bulanan Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2011/2565    Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Avustralya İşlem Bildirim ve Analiz Merkezi (AUSTRAC) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2011/2566    Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2011/2569    Erzurum İlinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Çalışmaları Kapsamında Bazı Taşınmazların Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Gümüşhane Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—   Mevlana Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/20)

—   Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)

—   Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/25, K: 2011/136 Sayılı Kararı (4/6/1937 Tarihli ve 3201 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 26/4/2005 Tarihli ve 5336 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2011/54, K: 2011/142 Sayılı Kararı (31/3/2011 Tarihli ve 6217 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, 2011/2564 ve 2011/2573 sayılı Milletlerarası Andlaşmalar ile 2011/2572 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.