28 Aralık 2011 Tarihli ve 28156 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/2526  Kaliteli Çay Yaprağı Temini Amacıyla Budamaya Tabi Tutulan Çaylıklar Nedeniyle Üreticilerin Uğradığı Gelir Kaybının Tazminine Dair Karar

2011/2602  Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

2011/2611  Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Damızlık Olmayan Canlı Sığır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

2011/2512  Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—   Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

—   İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—   Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği

—   İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM-2011/20)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/136)

—   Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)

—   Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 337)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2008/15, K: 2011/57 Sayılı Kararı (24/2/1983 Tarihli ve 2802 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/6/2006 Tarihli ve 5536 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2008/56, K: 2011/58 Sayılı Kararı (31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 17/4/2008 Tarihli ve 5754 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2008/87, K: 2011/95 Sayılı Kararı (14/7/1973 Tarihli ve 1739, 2/3/1984 Tarihli ve 2985, 3/5/1985 Tarihli ve 3194, 22/2/2005 Tarihli ve 5302, 21/4/2005 Tarihli ve 5335 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 24/7/2008 Tarihli ve 5793 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2008/12, K: 2011/104 Sayılı Kararı (27/12/2007 Tarihli ve 5726 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/12, K: 2011/135 Sayılı Kararı (10/11/2005 Tarihli ve 5429 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 25/11/2008 Tarihli ve 5813 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, 2011/2564 ve 2011/2573 sayılı Milletlerarası Andlaşmalar ile 2011/2572 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.