28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28156

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTAYA TABİ

TEKSTİL ÜRÜNLERİNE AİT KOTALARIN DAĞITIMI VE

YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(2012/1)

Kapsam

MADDE 1 – (1) 26/12/1997 tarihli ve 23212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca, EK-I’de yer alan ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2012 yılına ait kotaların dağıtımı, EK-I’de gösterilen azami miktarları aşmayan ithalatçı talepleri dikkate alınarak, başvuru sırasına göre yapılır.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 2 – (1) Söz konusu kotaların dağıtımından yararlanmak isteyen ithalatçılar, EK-II’de yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak 1/1/2012 tarihinden itibaren Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı başvurusunda bulunurlar. Başvuruların değerlendirilmesinde genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır.

(2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK-III’te yer alan taahhütname eklenir.

Kota miktarlarının dağıtılması

MADDE 3 – (1) Kullanılabilir kota miktarlarının mevcut olması halinde, bu Tebliğ kapsamında kotadan yararlanan ve adına ithal lisansı düzenlenen ithalatçılara, söz konusu ithal lisansında belirtilen miktarın en az %50’sinin ithalini gerçekleştirmiş olmaları şartıyla, aynı ülke ve aynı kategori için EK-I’de gösterilen azami miktarları aşmamak üzere yeniden kota tahsisi yapılır.

İthal lisanslarının kullanımına ait bilgiler

MADDE 4 – (1) İthal lisanslarının geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren altı aydır. Ancak, bu süre 31/12/2012 tarihini geçemez. Bununla birlikte, ithalatçıların ithal lisansında belirtilen miktarın en az %60’ının ithalini gerçekleştirmiş olmaları şartıyla 31/3/2013 tarihini geçmemek üzere üç aya kadar süre uzatımı verilebilir.

Yaptırım

MADDE 5 – (1) İthalatçılar, ithal lisansında belirtilen miktarı tek sevkiyatta ithal etmeleri durumunda gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip, birden fazla sevkiyatta ithal etmeleri durumunda ise her sevkiyatın gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç onbeş iş günü içinde, ithal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında gerçekleşen ithalata ilişkin istatistiki bilgileri Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletir.

(2) İthal lisansları, mücbir sebepler hariç, geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

(3) İthalatçıların ikinci fıkrada yer alan hükmü yerine getirmediklerinin tespiti halinde, mücbir sebepler hariç, müteakip ithal lisansı talepleri, söz konusu ithal lisansı iade edilene kadar değerlendirmeye alınmaz.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız