28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28156

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulmasına, amaç ve faaliyet alanlarının belirlenmesine, yönetim organlarının teşkiline ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulmasına, amaç ve faaliyet alanlarının belirlenmesine, yönetim organlarının teşkiline ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ARGE: Araştırma-geliştirme çalışmalarını,

b) Birimler: Merkezde oluşturulan birimleri,

c) Çalışma grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını,

ç) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

d) Fakülte: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesini,

e) Merkez: Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Müdür: Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürünü,

g) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Sektör: Türk havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili tüm sektörleri,

h) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim  Kurulunu,

i) Yüksekokul: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası havacılık hizmetlerinin düzenli, emniyetli işleyişine ve sağlıklı gelişimine yönelik, ekonomik, teknolojik, bilimsel, tıbbi, hukuki, sosyal ve diğer ilgili her konuda uygulamalar, araştırmalar, projeler yapmak ve eğitim çalışmaları yürütmek,

b) Kamu-özel sektör işbirliği çerçevesinde üretim, bakım, araştırma, danışmanlık, tanıtım, satış ve pazarlama birimleri kurmak ve faaliyetlerde bulunmak,

c) Ulusal ve uluslararası kuruşlarca akredite edilen standardizasyon, kalite kontrol, keşif ve denetleme birimleri oluşturmak ve faaliyetlerde bulunmak,

ç) Öğrenci ve öğretim elemanlarının staj, uygulama ve araştırma çalışmalarına altyapı sağlamak,

d) Ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin, standartların ve benzeri belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkı vermek,

e) Ulusal ve uluslar arası mevzuat hükümleri çerçevesinde sektörün insan kaynaklarına yönelik eğitim organizasyonları kurmak, sertifikalı kurs programları düzenlemek ve lisans vermek.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen alanlarda faaliyette bulunur:

a) Kamu-özel sektör işbirliği çerçevesinde hava araçları, uydu ve benzeri sistemler ile bunların donanımlarını, ilgili cihazlarını üretmek, bakımlarını yapmak, araştırmalarını yürütmek, danışmanlık hizmetlerini organize etmek, tanıtım, satış ve pazarlama birimlerini kurmak, işletmek ve geliştirmek,

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca akredite edilen standardizasyon, kalite kontrol, keşif ve denetleme birimlerini kurmak ve işletmek,

c) Öğrenci ve öğretim elemanlarının staj, uygulama ve araştırma çalışmaları için bina, üretim atölyeleri, araştırma laboratuarları ve her türlü altyapıyı kurmak, işletmek ve geliştirmek,

ç) Ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak üzere test laboratuvarı kurmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemleri, standartları ve benzeri belgeleri hazırlamak, değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkı vermek,

d) Fakülte ve yüksekokulun faaliyetleri ile ulusal ve uluslar arası mevzuatlar çerçevesinde sektörün insan kaynaklarını geliştirmek için; uçuş-sentetik uçuş eğitimi, hava araçları bakım eğitimi organizasyonları kurmak, işletmek, sertifikalı kurs programları düzenlemek ve ilgili mevzuata uygun lisans vermek,

e) Modern tekniklerin ve uygun teknolojilerin uygulanmasına öncelik vererek yeni gelişmeleri izlemek; bilimsel, ekonomik ve endüstriyel araştırma, inceleme, geliştirme projeleri hazırlamak ve tatbiki uygulamalar ile üretim ve kalite kontrol çalışmalarını yapmak ve yaptırmak,

f) Sektördeki kuruluşların ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incelemelerle birlikte Üniversitenin ve Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokulun mevcut olanaklarından yararlanarak laboratuvar, pilot ve endüstriyel ölçekte deneylerini yapmak; kalitatif ve kantitatif veri toplayıp değerlendirmek; araştırma, uygulama ve eğitim birimleri, laboratuvarlar işletmek ve bu ünitelerde yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdam etmek,

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geliştirdiği teknik bilgi ve buluşları ve uygulamalarını, aynı amaç doğrultusunda çalışan uluslararası kuruluşlarla paylaşmak,

ğ) Her türlü ulusal ve uluslararası, kamu ve özel teşebbüs kesimlerinin ihtiyaç duydukları alanlarda karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak; çalışma sonuçları hakkında bilimsel görüş bildirmek, rapor vermek, proje ve benzeri bilimsel ve teknik araştırmalar, yayınlar ve eserler hazırlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak; danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri işlevleri yapmak; bu hususlarla ilgili belge ve sertifikalar düzenlemek ve vermek,

h) Ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak; bu konularla  ilgili düzenleyici işlemlerin, standartların ve benzeri belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak,

ı) Merkezin çalışmalarında etkinliği arttırmak için, gerektiğinde ulusal veya uluslararası kuruluşlarla bilimsel ve teknolojik işbirliği de yaparak, hizmet içi eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri toplantılar düzenlemek ve başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılmak; resim, fotoğraf, şiir, şarkı, kompozisyon, karikatür, senaryo, afiş ve benzeri ilgili yarışmalar düzenlemek ve ödül vermek,

i) Çağdaş teknolojik imkanlardan yararlanarak, ilgili konularda ulusal ve uluslararası işbirliği çerçevesinde yazışmalarda bulunmak, eserler yayınlamak, Türkiye ve yabancı ülkelerde yayımlanmakta olan rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, tebliğ ve benzeri her türlü belge ve eserleri toplayarak arşiv, kitaplık ve bilgi merkezi oluşturmak,

j) Merkezin her türlü bilimsel ve teknik verileri, buluşları, yenilikleri, üretim, araştırma ve benzeri faaliyetleri ve önerilerini bilimsel rapor, proje, bülten, kitap, dergi, broşür, tebliğ, makale, film, resim, fotoğraf, slayt ve benzeri eserler şeklinde yayınlamak; bu faaliyetleri içeren slayt, resim, video ve diğer arşivleri oluşturmak, Üniversitenin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği yapmak,

k) Mevcut alt yapı ve personel imkanları ile Üniversitenin diğer birimlerinin ihtiyacı olan üretim, bakım, tanıtım, araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Birimleri ve Çalışma Grupları 

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdür tarafından Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi Müdür yardımcısı olarak üç yıl süre için görevlendirilir.

(3) Müdürün geçici olarak ayrılması halinde yerine Müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür yardımcılarının da görev süreleri sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1)  Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetimden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup, görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

ç) Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak, Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe sunmak,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkezin ve Merkeze bağlı birimler ile Merkez personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, Merkez bünyesindeki çalışma grupları ve Merkez birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek,

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi üyeden oluşur. Müdür ve yardımcıları dışındaki diğer üyeler Merkezin çalışma alanları ile ilgili, Müdürce önerilen Üniversitede kadrolu ve tam zamanlı çalışan, seçilecek üye sayısının iki katı öğretim üyesi aday arasından Rektör tarafından seçilerek üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki defa dört üye ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğuyla alınır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun  görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili stratejik, idari ve mali konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Araştırma, yayın, eğitim, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak.

(2) Araştırma, eğitim ve Merkez faaliyetlerini daha hızlı ve verimli yürütmek ve düzenlemek için gerekli sayıda çalışma grupları kurabilir.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversite Senatosunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen/davet edilen, Merkezin faaliyet alanlarına çalışmalarıyla katkıda bulunabilecek, Üniversite ve istekleri  halinde diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri olmak üzere en az dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısı başkanlığında toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

Merkezin birimleri

MADDE 13 – (1) Merkez çalışmalarını daha etkin ve verimli yürütmek üzere, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birimler oluşturulabilir. Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışma esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkez birimlerinde görev yapacak olan akademik ve idari  personel, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(3) Birimlerin görevleri; Merkezin çalışma alanlarına uygun programları, talep edilen faaliyetleri değerlendirmek, önerilerde bulunmak, gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmak, çalışma alanlarına uygun ihtiyaçları tespit etmek, stratejileri belirlemek ve koordinasyonu sağlamaktır.

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyetlerinin verimliliğini artırmak amacı ile sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grubu başkanları ve üyeleri, Müdür tarafından önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca belirlenir ve görevlendirilir. Sürekli çalışma grubu üyeleri üç yıl, diğer üyeler verilen görevlerin gerektirdiği süreler için görevlendirilir. Çalışma gruplarının faaliyetleri Müdür tarafından izlenir ve denetlenir. Süresi dolan çalışma grubu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.