28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28156

YÖNETMELİK

İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik programlardan oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını,

b) Azami süre: Yüksek lisans öğreniminde altı yarıyıl, doktora öğreniminde ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için ondört yarıyıllık süreyi,

c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve yüksek lisans tezi, doktora tezi, sanatta yeterlik tezi ve uygulaması gibi tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyeleri, doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerini,

ç) Doktora yeterlik/sanatta ön yeterlik komitesi: Program yürütme kurulunun önerisi enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kurulan, üç yıl süreyle görev yapan, Üniversitenin öğretim üyeleri içinden seçilen beş üyeden oluşan ve yeterlik/ön yeterlik sınavlarını düzenleyen ve yürüten komiteyi,

d) Enstitü: İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

e) Enstitü anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan enstitü anabilim/anasanat dalını,

f) Enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Enstitü anabilim ya da anasanat dalının, lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden ve doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

g) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlandığı şekilde belirlenen başkanı,

ğ) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarını,

h) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları, enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) Eş danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci danışmanı,

i) Kredi: Kredili bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri; bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması ya da laboratuar saatinin yarısının toplamını,

j) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan, ücreti Üniversite tarafından belirlenen öğretim programını,

k) Öğrenci kabul komisyonu: Her akademik yarıyıl öncesi program yürütme kurulu ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulu kararıyla onaylanan Üniversitenin öğretim üyeleri içinden seçilen en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesi ve/veya doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlisinden oluşan komisyonu,

l) Öğretim: Bu Yönetmelikte belirtilen tüm eğitim-öğretim etkinliklerini,

m) Program: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik/sanatta ön yeterlik sınavı, tez ve uygulamalarını,

n) Program akademik kurulu: Aynı enstitü anabilim/anasanat dalında birden çok program olduğu durumlarda her program için kurulan kurulu,

o) Program koordinatörü: Program akademik kuruluna ve yürütme kuruluna başkanlık eden öğretim üyesini,

ö) Program yürütme kurulu: Üç veya beş kişiden oluşan ve üç yıl süreyle görev yapmak üzere kurulan, ilgili lisansüstü programın yürütülmesinden sorumlu olan kurulu,

p) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü,

r) Senato: İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunu,

s) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezi ve uygulamasını,

ş) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar ve Eğitim-Öğretim

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinde yapılır. Bunlardan;

a) Yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma, sanatsal tez ve uygulama etkinliklerini kapsar. Yüksek lisans programları tezli, tezsiz veya seçime bağlı tezli olabilir. Bir yüksek lisans programında bu seçeneklerden hangisinin uygulanacağına ilgili program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun uygun görüşleri ve Senatonun onayı ile karar verilir. Yüksek lisans programlarından olan ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı ise; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama etkinliklerini kapsar.

b) Doktora programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmayı amaçlar.

c) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, ön yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez önerisi, sanatta yeterlik tezi ve sanatta yeterlik uygulamasından oluşur; öğrenciye bağımsız araştırma yapmayı, yeni sentezlere ulaşarak özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise ileri bir uygulama yeteneğini ve yaratıcılığı geliştirmeyi amaçlar.

Öğretim programlarının açılması

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtildiği gibi enstitü anabilim dalları ile aynı adları taşırlar. Ancak Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile bir enstitü anabilim/anasanat dalında, o enstitü anabilim/anasanat dalından değişik adlar taşıyan lisansüstü programlar da açılabilir.

(2) Lisansüstü programlar, yurtiçi ve yurtdışı ortak lisansüstü programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların Senato tarafından hazırlanan uygulama usul ve esasları, Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulur.

Öğretim dili

MADDE 7 – (1) Lisansüstü öğretimi Türkçe, Türkçe-İngilizce veya İngilizce dillerinde yapılır. Türkçe-İngilizce yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredilerinin en az %30'unu İngilizce verilen derslerden almak zorundadırlar. Değişim programları çerçevesinde, eşdeğerliği kabul edilen ancak farklı yabancı dilde alınan dersler İngilizce ders kapsamında değerlendirilir.

Enstitü anabilim/anasanat dalı stratejik planları

MADDE 8 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu; kısa, orta ve uzun vadeli lisansüstü eğitim, politika ve stratejilerini ve buna bağlı olarak programlarını esas alan birer stratejik plan hazırlar. Bu planlar, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

Lisansüstü programların yürütülmesi

MADDE 9 – (1) Lisansüstü programları anabilim dalı başkanlıklarına bağlı olarak program yürütme kurullarınca yürütülür. Bu konu ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü, Kayıt, Derslerin Açılması, Ölçme, Değerlendirme ve İzin

Lisansüstü programlarının kontenjanları ve başvuru koşulları

MADDE 10 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ve lisansüstü programlarına kabul için adaylarda aranacak nitelikler program türüne bağlı olmak üzere, Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla;

a) Lisans derecesi başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda olan adaylara,

b) Lisans derecesi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olan yüksek lisans programı adaylarına,

c) Lisans veya yüksek lisans derecesi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olan doktora programı adaylarına,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesi başvurdukları doktora programından farklı alanda olan adaylara

Senatoca belirlenen esaslar çerçevesinde bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 14 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları, ilgili program yürütme kurulu ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt, kayıt yenileme, süre ve katkı payı

MADDE 15 – (1) Üniversitede başvurdukları lisansüstü programlarda öğrenim yapma hakkı elde eden adaylar kayıtlarını, akademik takvimde belirlenen süre içinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yaptırırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Lisansüstü öğrencileri her yarıyıl başında, Senato tarafından belirlenen esaslara göre kayıtlarını yenilerler.

(3) Bilimsel hazırlık öğretiminin birinci yılının sonunda, bilimsel hazırlık derslerini tamamlayamayan öğrencilerin bu koşulu sağlayıncaya kadar geçirdikleri süre azami süreden sayılır.

(4) Lisansüstü öğrencileri her öğretim yılında kanuni düzenlemelerle belirlenen miktarda katkı payı öderler.

Öğretim süresine ek süreler ve ek sürelerin getirdiği öğrenci katkı payı

MADDE 16 – (1) Lisansüstü eğitimde azami süre içinde, bir derse üçüncü defa kayıt yaptıran öğrencilerin katkı payı üç ayrı katkı payının toplamıdır. Bunlar: İlgili dönem için belirlenen katkı payı, kredi başına ödenecek katkı payı ve dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payının % 50 fazlasıdır. Bir derse dördüncü defa kayıt yaptıran öğrenciler ise ilgili dönem için belirlenen katkı payını, kredi başına ödenecek katkı payı ve dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payının % 100 fazlasını; beşinci veya daha fazla defa kayıt yaptıran öğrenciler ise ilgili dönem için öngörülen katkı payını, kredi başına ödenecek katkı payı ve dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payının yüzde % 300 fazlasını ödemek zorundadırlar.

(2) Azami süre içinde öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerin katkı payı üç ayrı katkı payının toplamıdır. Bunlar: İlgili dönem için öngörülen katkı payı, her bir ilave ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı ve dersin alınacağı dönem için kredi başına katkı payının % 100 fazlasıdır. İkinci defa kayıt yaptıran öğrenciler dersin alınacağı dönem için kredi başına katkı payının % 200 fazlasını, üçüncü defa kayıt yaptıran öğrenciler dersin alınacağı dönem için kredi başına katkı payının % 300 fazlasını, dördüncü ve daha fazla defa kayıt yaptıran öğrenciler ise dersin alınacağı dönem için kredi başına katkı payının % 400 fazlasını ödemek zorundadırlar.

(3) Lisansüstü öğrenimin, azami süre içerisinde tamamlanamaması halinde, tez aşamasında ödenecek öğrenci katkı payı, lisansüstü öğrenim için belirlenen dönemlik katkı payı ikinci fıkrada yer alan oranlar uygulanarak hesaplanır.

(4) Her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının, ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı ile çarpılarak, Üniversite Yönetim Kurulunca dönem başlarında hesaplanır.

Derslerin açılması ve ders sorumlulukları

MADDE 17 – (1) Her yarıyıl verilecek dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlendirilecek öğretim elemanları; program yürütme kurulu tarafından belirlenerek, enstitü anabilim/anasanat dalına sunulur, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, ilgili idari birimin onayı ile enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.

(2) Öğrencilerin danışmanları tarafından açılan ve tez çalışmasına yönelik olan uzmanlık alan dersleri de aynı yöntemle, ancak kredisiz olarak açılır. Uzmanlık alan derslerinin ders yükü, Senato esaslarıyla belirlenir. Öğrenci, tez çalışmasına kayıt yaptırdığı dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersleri tez çalışması süresince devam eder. Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri ilk danışman tarafından açılır.

(3) Lisansüstü düzeyindeki dersler, ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Program yürütme kurulu ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerine ve sanatçı öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir. Gerekli görüldüğünde enstitü yönetim kurulunun önerisi ile yukarıdaki koşullarla Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.

Ölçme ve değerlendirme

MADDE 18 – (1) Lisansüstü programların ölçme ve değerlendirilmesinin amacı; programlar için belirlenmiş olan hedeflerin gerçekleşme düzeylerini tespit ederek sisteme geri besleme yapmak, kalitenin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

(2) Programların ölçme ve değerlendirmesi, her program için Senato esaslarında belirtilen koşullar çerçevesinde yapılır.

İzin

MADDE 19 – (1) Lisansüstü eğitiminde verilebilecek izinler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program; toplam sekiz adet dersten az olmamak kaydıyla en az 24 kredilik dersler ile kredisiz dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Sanatla ilgili programlarda ayrıca uygulama çalışması da aranır.

Danışman atanması

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programında danışmanlık yapacak olan öğretim üyeleri ve doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlileri ve bu öğretim elemanlarının çalışma konuları Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili programlar tarafından ilan edilir.

(2) Tezli yüksek lisans programında her öğrenci en geç birinci yarıyılın bitimine bir ay kala tez konusunu ve danışmanını belirten bir dilekçeyi program yürütme kuruluna sunar. Program yürütme kurulu her öğrenci için bir tez konusu ve danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye iletilmek üzere enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının bilgisine sunar. Danışman atanması, ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda ikinci bir danışman eş danışman olarak atanabilir. Danışmanı belirlenmemiş öğrencilerin, ikinci yarıyıldan itibaren ders kayıtları yapılamaz.

(3) Danışman Üniversitede, ilgili anabilim/anasanat dalında görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir. Program yürütme kurulunun önerisi ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile doktora veya sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilir. Danışmanın önerisi, program yürütme kurulu ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile ilgili anabilim/anasanat dalında veya anabilim/anasanat dalı dışında görev yapan öğretim üyeleri, diğer üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri, doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlileri ve yüksek öğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip uzmanlar da eş danışman olarak atanabilir.

(4) Danışman veya tez konusu değişikliği öğrencinin ve/veya danışmanın program yürütme kuruluna yazılı başvurusu, danışmanın, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışman atanıncaya kadar ilgili program yürütme kurulu tarafından, daha sonra danışman tarafından yürütülür.

Ders yükü

MADDE 22 – (1) Öğrenci üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Zorunlu ders kredilerini başarıyla tamamlayan öğrenciler daha önce de tez kaydı yaptırabilirler.

(2) Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer dersinin düzenlenişi ve verilişi Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrenci, danışmanının onayı ile Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlardan ders seçebilir. Ayrıca danışmanının ve program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan, izlenen programla ilgili lisansüstü derslerinden en çok iki seçmeli ders alabilir. Diğer yüksek öğrenim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir.

Süre

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programını tüm öğrencilik haklarına sahip olarak azami tamamlama süresi altı yarıyıldır. Bu sürenin aşılması durumunda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması, seminer dersi ve tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir.

(2) Derslerini, seminer dersini ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamış ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler.

(3) Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az 6 kredilik ders alması zorunludur.

(4) Tezli yüksek lisans programını azami süresi içinde tamamlayamayan öğrenciler, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

Yüksek lisans tezi ve sonuçlanması

MADDE 24 – (1) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazıldığı danışmanınca onaylanan tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı ve program yürütme kurulundan oluşan bir komisyon tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç kişiden oluşur. Eş danışman olması durumunda, jüri, öğrencinin danışmanı ve eş danışmanı, en az ikisi Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişiden oluşur. En fazla bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan ilgili konuda doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunması herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla üç ay süre verilir. Üç aylık süre sonunda tezinde gerekli düzeltmeleri yapamayan öğrenciye mazeretinin enstitü yönetim kurulunda kabul edilmesi durumunda en fazla iki ay daha ek süre verilebilir. Öğrenci bu süre sonunda danışmanının onayıyla enstitüye teslim ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavlarında tezi reddedilen veya düzeltme süresi sonunda düzeltilmiş tezini enstitüye teslim etmeyen öğrencinin, program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez danışmanı ve tez konusu değiştirilir.

(6) Yüksek lisans öğrencilerinin tezle ilgili çalışmaları hakkında ulusal veya uluslararası etkinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması mezuniyet şartı olarak aranır.

Yüksek lisans diploması

MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra Senatonun belirlediği tez yazım kılavuzuna göre yazılmış ve ciltlenmiş bir kopya yüksek lisans tezini ve tezin iki elektronik kopyasını tez danışmanının kabul yazısıyla birlikte ilgili enstitüye teslim eder. Öğrencinin mezuniyetine karar verilmesi için, yüksek lisans tezinin bu fıkra hükümlerinde belirtilen şekilde teslim edilmesi gerekir.

(2) Mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilen öğrenciye Senatoca uygun görülen yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program toplam 36 krediden az olmamak koşulu ile en az oniki adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programı birinci ve ikinci öğretimde uygulanabilir.

Danışman atanması

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında her öğrenci için ders seçimi ve dönem projesinin yürütülmesi için Üniversitede görev yapan veya ilgili programda ders verip farklı Üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri arasından bir danışman atanır. Program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversitede görev yapan doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilir.

Birinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı, ders yükleri ve süre

MADDE 28 – (1) Birinci öğretimdeki tezsiz yüksek lisans programını tüm öğrencilik haklarına sahip olarak azami tamamlama süresi altı yarıyıldır. Bu sürenin aşılması durumunda ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlamış ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler.

(2) Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az 9 kredilik ders alması zorunludur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, program yürütme kurulunun belirlediği ölçütlere göre başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda proje raporunu teslim etmek zorundadır. Projesi reddedilen öğrencinin, program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışmanı değiştirilir.

(3) Öğrenci, danışmanının onayı ile Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlardan ders seçebilir. Ayrıca danışmanının ve program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan, izlenen programla ilgili lisansüstü derslerden en çok iki seçmeli ders alabilir. Diğer yükseköğrenim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir.

(4) Mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve dönem projesi dersinin başarıyla tamamlanması gerekir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programını azami süresi içinde tamamlayamayan öğrenciler, , bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 29 – (1) İkinci öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans öğretimi yürütülebilir. Programı tüm öğrencilik haklarına sahip olarak azami tamamlama süresi altı yarıyıl/dönemdir. Bu sürenin aşılması durumunda ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan ve dönem projesi dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler daha önce de mezun olabilirler. Program yürütme kurulu, programı bir takvim yılına sığdıracak şekilde üç dönem olarak düzenleyebilir. Bu durumda bir dönemin süresi akademik yarıyıl süresinden kısa olabilir. Ancak bir dönemdeki bir dersin toplam kredi saati akademik yarıyıldaki bir dersin toplam kredi saatine eşdeğer olacak şekilde belirlenir.

(2) Öğrencinin, birinci ve ikinci yarıyılların/dönemlerin her birinde en az 9 kredilik ders alması zorunludur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, program yürütme kurulunun belirlediği ölçütlere göre başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci projenin alındığı dönemde projeye kayıt yaptırmak ve dönem sonunda proje raporunu teslim etmek zorundadır. Projesi reddedilen öğrencinin, program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışmanı değiştirilir.

(3) Mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve dönem projesi dersinin başarıyla tamamlanması gerekir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 30 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

(2) Mezuniyetine karar verilen öğrenciye Senatoca uygun görülen yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Öğrenimin tezli veya tezsiz sürdürülebilme koşulları ve hükümleri

MADDE 31 – (1) Yüksek lisansta öğrencinin öğrenimini tezli veya tezsiz sürdürebilme koşulları program yürütme kurulu tarafından belirlenir.

(2) Tez çalışması yapan öğrencilere, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programı hükümleri; tez çalışması yapmayanlara ise tezsiz yüksek lisans programı hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 32 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmaları sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirmesi,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için ise toplam 45 krediden az olmamak koşuluyla onbeş adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Ders yükleri

MADDE 33 – (1) Öğrenci, tez çalışmasına kayıt yaptırdığı dönem başından itibaren, her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi kredisiz olup Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlarından ders seçilebilir. Ayrıca danışman ve program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en çok iki ders seçilebilir. Diğer yükseköğrenim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin eğitim-öğretim programlarında açılmamış olması gerekir.

(3) Danışman önerisiyle kredisiz olarak lisans dersleri de alınabilir.

(4) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az 24 kredilik dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Süre

MADDE 34 – (1) Doktora programını tüm öğrencilik haklarına sahip olarak azami tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için ondört yarıyıldır. Bu sürenin aşılması durumunda ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. En az iki yarıyılı tez süresi olmak üzere doktora programı en erken beş yarıyılda tamamlanabilir.

(2) Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az 6 kredilik ders alması zorunludur.

(3) Doktora programını azami süresi içinde tamamlayamayan öğrenciler, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

Tez danışmanı atanması

MADDE 35 – (1) Doktora programında danışmanlık yapacak olan öğretim üyeleri ve çalışma konuları Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili programlar tarafından ilan edilir.

(2) Doktora öğrencisi, çalışmak istediği tez konusu ve danışmanını belirten bir dilekçe ile program yürütme kuruluna başvurur. Program yürütme kurulu, danışmanın onayını alarak, enstitü anabilim dalı başkanı görüşü ile birlikte ilgili enstitü yönetim kuruluna sunar. Danışman atanması enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışman atanmasının, ders kayıt süresinin başlangıç tarihine kadar tamamlanması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda eş danışman; danışman önerisi, program yürütme kurulu ve enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ile enstitü yönetim kurulu tarafından atanır.

(3) Danışman veya danışmanlar Üniversitede, ilgili anabilim dalında görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir. Ayrıca danışmanın önerisi, program yürütme kurulu ve enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ve yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor unvanına sahip uzmanlar da eş danışman olarak atanabilir.

(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine danışman öğretim üyelerinin, program yürütme kurulunun ve enstitü anabilim dalı başkanının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

Yeterlik sınavı

MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin bulunduğu programdaki temel konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Yeterlik sınavları güz ve bahar yarıyıllarının son aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Kredilerini tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenci, yeterlik sınavına girmek için başvurabilir. Öğrenci, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi danışmanının uygun görüşüyle akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde enstitü müdürlüğüne verir.

(3) Yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunan öğrenci yeterlik sınavına girmediği takdirde başarısız sayılır.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrenci, danışman önerisi, program yürütme kurulu ve enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ile enstitü yönetim kurulu tarafından önerilen 9 kredilik dersi ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olacak şekilde tamamlar ve iki yeterlik sınav hakkı daha kazanır. Bu süreç sonunda yeniden başarısız olan öğrenci için aynı uygulama devam eder.

(5) Yeterlik sınavları doktora yeterlik komitesi tarafından Senato esaslarına göre düzenlenir ve yürütülür.

Tez izleme komitesi

MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; danışmanın önerisi, ilgili program yürütme kurulunun ve enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez çalışması tek danışmanlı olarak yapılacak ise; tez izleme komitesi biri öğrencinin tez danışmanı, biri Üniversite içinden, biri de başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın önerisi, program yürütme kurulu ve enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek öğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor unvanına sahip en fazla bir uzman tez izleme komitesinde yer alabilir.

(3) Tez çalışması bir eş danışman ile birlikte yapılacak ise; tez izleme komitesi öğrencinin danışmanı ve eş danışmanını kapsayacak şekilde üçü Üniversite içinden, ikisi de başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapmakta olan öğretim üyelerinden olmak üzere beş kişiden oluşur. Danışmanın önerisi, program yürütme kurulu ve enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor unvanına sahip en fazla bir uzman tez izleme komitesinde yer alabilir.

(4) Danışmanın önerisi, ilgili program yürütme kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile komite üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini yazılı olarak tez izleme komitesine sunar, bundan sonraki yirmi gün içerisinde de komite önünde sözlü olarak savunur.

(2) Savunmayı değerlendiren tez izleme komitesi, oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul veya ret kararı verir ve karar bir tutanak ile üç gün içinde program yürütme kurulu aracılığı ile enstitüye bildirilir.

(3) Süresi içerisinde tez önerisini yazılı olarak vermeyen, savunma yapmayan veya tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yeni bir tez izleme komitesi seçilebilir. Programa aynı danışmanla fakat yeni bir tez konusu ile devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanını ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde yeniden tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenciye bu madde hükümleri tekrar uygulanır.

Doktora tezinin izlenmesi

MADDE 39 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, enstitü müdürlüğünün çağrısı ile yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az yirmi gün önce komite üyelerine ve enstitü müdürlüğüne tez çalışmasının gelişmesi ile ilgili yazılı bir rapor sunar ve bu raporu tez izleme komitesi toplantılarında savunur. Bu raporda tez konusu ile ilgili yaptığı çalışmaları ve yapacağı çalışma planını belirtir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve bir tutanakla program yürütme kurulu aracılığı ile enstitü müdürlüğüne bildirilir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin, enstitü anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez konusu değiştirilir ve istenmesi halinde tez danışmanı da değiştirilebilir ve bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 40 – (1) Öğrenci, Senatoca belirlenen tez yazım kılavuzu esaslarına uygun şekilde hazırladığı tezini, danışmanının görüşü ile birlikte enstitüye teslim eder.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir. Jüri, tez izleme komitesini de kapsayacak şekilde en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş üyeden oluşur. En çok bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir. Enstitü yönetim kurulu, ayrıca birisi Üniversiteden, diğeri ise başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer.

(3) Eş danışmanın tez jürisinde bulunması durumunda jüri, en az üçü Üniversite dışından olmak üzere yedi üyeden oluşur. Eş danışmanın tez jürisinde bulunmaması durumunda ise jüri, ikinci fıkra hükümlerine göre oluşur.

(4) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirirler.

(5) İlgili enstitü, tezi iki hafta süre ile incelemeye tabi tutar ve bunu Rektörlüğe, fakültelere ve diğer enstitülere ilan edilmek üzere duyurur. Bu süre içinde gelen tezle ilgili yazılı görüşler enstitü müdürlüğünce jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(6) Jüri üyeleri adayın sunduğu doktora tezini, bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek tez hakkında hazırladıkları kişisel raporları, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yirmibir gün içinde enstitü müdürlüğüne verirler. Bu süre sonunda raporunu teslim etmeyen jüri üyelerinin yerine yedek jüri üyeleri görevlendirilir. Raporunu süresi içerisinde sunmayan öğretim üyesinin gerekçelerini enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirmesi gerekir.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Doktora tez sınavının tarihi ve yeri danışmanın önerisi gözetilerek enstitülerce belirlenir, jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Tez sınavı 60-120 dakika arasında olup tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(8) Tez sınavından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak toplanır, tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bunu bir tutanakla belgeler. Ayrıca doktora tezini ve sınavı değerlendiren bir ortak rapor düzenler. Tezin oy çokluğuyla kabul edilmesi durumunda ret oyu veren jüri üyelerinin görüşleri ile diğer jüri üyelerince bu görüşlere verilen cevaplar da bu raporda yer alır.

(9) Jüri tarafından program yürütme kuruluna iletilen ortak rapor ve tutanak, program koordinatörü ve anabilim dalı başkanlığının onayıyla tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim dalının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez danışmanı ve tez konusu değiştirilerek süreç, bu Yönetmeliğin 37 nci maddesi hükümlerine göre tekrar başlatılır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak danışmanının onayıyla enstitüye teslim ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim dalının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez danışmanı ve tez konusu değiştirilerek süreç, bu Yönetmeliğin 37 nci maddesi hükümlerine göre tekrar başlatılır.

(10) Doktora tezini tamamlayan öğrenci tezini teslim ederken, doktora tezinden hazırlanmış Türkçe bir makaleyi de tezi ile birlikte sunar. Makalenin yazılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hususlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(11) Doktora öğreniminde; alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makalesinin ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olması ve tezle ilgili çalışmaları hakkında uluslararası etkinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması doktora mezuniyet şartı olarak aranır. Ulusal makale şartı onuncu fıkrada belirtilen makalenin yayımlanması ile sağlanabilir. Makalenin niteliğine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

Doktora diploması

MADDE 41 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna göre yazılmış ve ciltlenmiş bir kopya doktora tezini ve tezin iki elektronik kopyasını tez danışmanının kabul yazısıyla birlikte ilgili enstitüye teslim eder. Öğrencinin mezuniyetine karar verilmesi için, doktora tezinin bu fıkra hükümlerinde belirtilen şekilde teslim edilmesi gerekir.

(2) Enstitü yönetim kurulu tarafından jüri raporları doğrultusunda kabul edilen ve tezi biçim yönünden uygun bulunan öğrencinin, doktor unvanı almaya hak kazanması için bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin onbirinci fıkrasında belirtilen mezuniyet şartını sağlaması gerekir. Adayın, diplomaya hak kazandığı tarih, doktoranın ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği tarihtir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapmayı ve sanat dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı ve öğrencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmasını amaçlar. Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak tezin ve birlikte sunulacak olan uygulamalı sergi, bireysel icra, gösteri, temsil ve benzeri çalışmaların;

a) Sanat dalına yenilik getirme,

b) Yeni bir sanatsal yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam en az 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için ise toplam en az 45 krediden az olmamak koşuluyla onbeş adet ders, proje, sergi, resital, konser, gösteri, temsil ve benzeri uygulamalar ile ön yeterlik sınavı, tez önerisi, tez ve uygulama çalışmalarından oluşur.

Ders yükleri

MADDE 43 – (1) Öğrenci, tez çalışmasına kayıt yaptırdığı dönem başından itibaren, her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi kredisiz olup Senato esasları doğrultusunda yürütülür.

(2) Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlarından ders seçilebilir. Ayrıca danışman ve program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en çok iki ders seçilebilir. Diğer yükseköğrenim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin eğitim-öğretim programlarında açılmamış olması gerekir.

(3) Danışman önerisiyle kredisiz olarak lisans dersleri de alınabilir.

(4) Sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az 24 kredilik dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş esasları Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programını tüm öğrencilik haklarına sahip olarak azami tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu sürenin aşılması durumunda ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. En az iki yarıyılı tez ve uygulamalı çalışmaların süresi olmak üzere sanatta yeterlik programı en erken beş yarıyılda tamamlanabilir.

(2) Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az 6 kredilik ders alması zorunludur.

(3) Sanatta yeterlik programını azami süresi içinde tamamlayamayan öğrenciler, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam için kayıt yaptırabilirler.

Tez danışmanı atanması

MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik programında danışmanlık yapacak olan öğretim üyeleri ve çalışma konuları Senato esasları çerçevesinde ilgili programlar tarafından ilan edilir.

(2) Sanatta yeterlik öğrencisi, çalışmak istediği tez konusu ve danışmanını belirten bir dilekçe ile program yürütme kuruluna başvurur. Program yürütme kurulu, danışmanın onayını alarak, enstitü anasanat dalı başkanı görüşü ile birlikte ilgili enstitü yönetim kuruluna sunar. Danışman atanması enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışman atanmasının, ders kayıt süresinin başlangıç tarihine kadar tamamlanması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda eş danışman; danışmanın önerisi, program yürütme kurulu ve enstitü anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile enstitü yönetim kurulu tarafından atanır.

(3) Danışman veya danışmanlar Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir. İlgili enstitü anasanat dalında yeterli sayıda öğretim üyesi yok ise, doktora veya sanatta yeterlik unvanı aldıktan sonra en az üç yıl çalışmış öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilir. Ayrıca danışmanın önerisi, program yürütme kurulu ve enstitü anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor veya sanatta yeterlik unvanına sahip uzmanlar da eş danışman olarak atanabilir.

(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine danışman öğretim üyelerinin, program yürütme kurulunun ve enstitü anasanat dalı başkanının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Ön yeterlik sınavı

MADDE 46 – (1) Ön yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bulunduğu programdaki temel konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Ön yeterlik sınavları güz ve bahar yarıyıllarının son aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Kredilerini tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenci, ön yeterlik sınavı için başvurabilir. Öğrenci, ön yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi danışmanının uygun görüşüyle akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde enstitü müdürlüğüne verir.

(3) Sınava girmek için başvuruda bulunan öğrenci ön yeterlik sınavına girmediği takdirde başarısız sayılır.

(4) Ön yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci tekrar sınava alınır. Ön yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrenci, program yürütme kurulu ve enstitü anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile enstitü yönetim kurulu tarafından önerilen 9 kredilik dersi ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olacak şekilde tamamlar ve iki yarıyıl ön yeterlik sınav hakkı daha kazanır. Bu süreç sonunda yeniden başarısız olan öğrenci için aynı uygulama devam eder.

(5) Sanatta ön yeterlik sınavları sanatta ön yeterlik komitesi tarafından Senatoca belirlenen esaslara göre düzenlenir ve yürütülür.

Tez izleme komitesi

MADDE 47 – (1) Sanatta ön yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; danışmanın önerisi, ilgili program yürütme kurulunun ve enstitü anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. İlgili enstitü anasanat dalında yeterli sayıda öğretim üyesi yok ise, doktora veya sanatta yeterlik unvanı aldıktan sonra en az üç yıl çalışmış öğretim görevlileri de komitede yer alabilirler. Komitede danışmandan başka ilgili enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Eş danışmanlı tezlerde eş danışman isterse komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir.

(3) Eş danışmanın tez izleme komitesinde resmi olarak yer alması durumunda tez izleme komitesi beş öğretim üyesinden oluşturulur. Bu komitedeki iki öğretim üyesinin ilgili enstitü anasanat dalı dışından olması gerekir.

(4) Danışmanın önerisi, ilgili program yürütme kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile komite üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 48 – (1) Ön yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini yazılı olarak tez izleme komitesine sunar, bundan sonraki yirmi gün içerisinde de komite önünde sözlü olarak savunur.

(2) Savunmayı değerlendiren tez izleme komitesi, oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul veya ret kararı verir ve karar bir tutanak ile üç gün içinde program yürütme kurulu aracılığı ile enstitüye bildirilir.

(3) Süresi içerisinde tez önerisini yazılı olarak vermeyen, savunma yapmayan veya tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yeni bir tez izleme komitesi seçilebilir. Programa aynı danışmanla fakat yeni bir tez konusu ile devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanını ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde yeniden tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenciye bu fıkra hükümleri tekrar uygulanır.

Sanatta yeterlik tezinin izlenmesi

MADDE 49 – (1) Tez ve uygulama önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, enstitü müdürlüğünün çağrısı ile yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az yirmi gün önce komite üyelerine ve enstitü müdürlüğüne tez çalışmasının gelişmesi ile ilgili yazılı bir rapor sunar ve bu raporu tez izleme komitesi toplantılarında savunur. Bu raporda tez konusu ile ilgili yaptığı çalışmaları ve yapacağı çalışma planını belirtir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve bir tutanakla program yürütme kurulu aracılığı ile enstitü müdürlüğüne bildirilir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin, enstitü anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez konusu değiştirilir ve istenmesi halinde tez danışmanı da değiştirilebilir ve bu Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasındaki hükümler uygulanır.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlandırılması

MADDE 50 – (1) Öğrenci Senatonun belirlediği tez yazım kılavuzu esaslarına uygun şekilde hazırladığı tezini danışmanının görüşü ile birlikte enstitüye teslim eder.

(2) Sanatta yeterlik ve uygulama jürisi, ilgili program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anasanat dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş üyeden oluşur. En çok bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir. Enstitü yönetim kurulu, ayrıca birisi Üniversiteden ve diğeri ise Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer.

(3) Eş danışmanın tez jürisinde bulunması durumunda jüri, en az üçü Üniversite dışından olmak üzere yedi üyeden oluşur. Eş danışmanın tez jürisinde bulunmaması durumunda ise jüri, ikinci fıkrada belirtildiği şekilde oluşur.

(4) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirirler.

(5) İlgili enstitü, tezi iki hafta süre ile incelemeye tabi tutar ve bunu Rektörlüğe, fakültelere ve diğer enstitülere ilan edilmek üzere duyurur. Bu süre içinde gelen tezle ilgili yazılı görüşler enstitü müdürlüğü tarafından jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(6) Jüri üyeleri adayın sunduğu sanatta yeterlik tezini bilimsel, sanatsal ve biçimsel yönden inceleyerek tez hakkında hazırladıkları kişisel raporları, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yirmi bir gün içinde enstitü müdürlüğüne verirler. Bu süre sonunda raporunu teslim etmeyen jüri üyelerinin yerine yedek jüri üyeleri görevlendirilir. Raporunu süresi içerisinde sunmayan öğretim üyelerinin gerekçelerini enstitüye yazılı olarak bildirmesi gerekir.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sanatta yeterlik tez sınavının tarihi ve yeri danışmanın önerisi gözetilerek enstitülerce belirlenir, jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Tez sınavı 60-120 dakika arasında olup tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(8) Tez ve uygulama sınavının tamamlanmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak toplanır, tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bunu bir tutanakla belgeler. Ayrıca sanatta yeterlik tezini ve sınavı değerlendiren bir ortak rapor düzenler. Tezin oy çokluğuyla kabul edilmesi durumunda ret oyu veren jüri üyelerinin görüşleri ile diğer jüri üyelerince bu görüşlere verilen cevaplar da bu raporda yer alır.

(9) Jüri tarafından program yürütme kuruluna iletilen ortak rapor ve tutanak, program koordinatörü ve anasanat dalı başkanlığının onayıyla tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anasanat dalının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez danışmanı ve tez konusu değiştirilerek süreç, bu Yönetmeliğin 48 inci maddesi hükümlerine göre tekrar başlatılır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anasanat dalının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez danışmanı ve tez konusu değiştirilerek süreç, bu Yönetmeliğin 48 inci maddesi hükümlerine göre tekrar başlatılır.

(10) Sanatta yeterlik tezini tamamlayan öğrenci tezini teslim ederken, sanatta yeterlik tezinden hazırlanmış Türkçe bir makaleyi de tezi ile birlikte sunar. Makalenin yazılması ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar Senatoca belirlenir.

(11) Sanatta yeterlik öğreniminde; alanı ile ilgili en az iki adet ulusal ve/veya uluslararası konser vermiş olması sanatta yeterlik mezuniyet şartı olarak aranır. Konserin ulusal ve uluslararası resmi kuruluşlarca düzenlenmesi şarttır.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 51 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna göre yazılmış ve ciltlenmiş bir kopya sanatta yeterlik tezini ve tezin iki elektronik kopyasını tez danışmanının kabul yazısıyla birlikte ilgili enstitüye teslim eder. Öğrencinin mezuniyetine karar verilmesi için, sanatta yeterlik tezinin bu fıkra hükümlerinde belirtilen şekilde teslim edilmesi gerekir.

(2) Enstitü yönetim kurulu tarafından jüri raporları doğrultusunda kabul edilen ve tezi biçim yönünden uygun bulunan öğrenci, bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinin onbirinci fıkrasında belirtilen mezuniyet şartını da sağladığı takdirde doktoraya eşdeğer bir unvan almaya hak kazanır. Adayın, diplomaya hak kazandığı tarih, doktoranın ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği tarihtir.

(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği, Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 28/9/2011 tarihli ve 28068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Senato ve ilgili enstitü kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 53 – (1) 7/9/2006 tarihli ve 26282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce enstitüye kayıt yaptıran öğrencilere, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin altıncı fıkrası, 40 ıncı maddesinin onbirinci fıkrası ve 50 nci maddesinin onbirinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.