28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28156

YÖNETMELİK

Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK İŞLERİ VE

SAĞLIK RAPORLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; öğrencilerin, beden ve ruh sağlığını korumak ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini vermek üzere, Dumlupınar Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkeziyle ilişkilerini sağlamak ve sağlık işlemlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 47 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversitenin ilgili enstitü, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,

b) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sağlık İşleri ve Sağlık Raporlarıyla İlgili Esaslar

Başvuru usulü

MADDE 5 – (1) İlgili sosyal güvenlik kuruluşlarından getireceği belgelerle sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadığını belirten ön lisans, lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilere, Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca sağlık karnesi verilir. Üniversiteden sağlık karnesi verilen öğrenciler;

a) Kütahya merkezinde Dumlupınar Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezine, Kütahya ilçelerinde ise kayıtlı oldukları birimin bulunduğu merkezdeki sağlık kuruluşuna müracaat ederler.

b) Mediko-Sosyal Merkezi tarafından gerekli görülen polikliniklere sevk edilirler. 

c) Kütahya ilçelerinde öğrenim gören öğrencilerin ilçe dışındaki hastanelere sevkleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre ilçedeki sağlık kuruluşu tarafından yapılır.

ç)Yarıyıl ve yaz tatillerinde sağlık karnelerini ibraz ederek bulundukları yerdeki sağlık kuruluşlarına başvurabilirler.

d) Acil durumlarda ve mesai saatleri dışında en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edebilirler.

(2) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yararlanan Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri, en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edebilirler.

İlaç ve hastane giderleri

MADDE 6 – (1) Üniversite tarafından sağlık karnesi verilen öğrencilerin, belirlenen esas ve usuller doğrultusunda sağlanan tedavilerine ilişkin sağlık giderleri, ilgili mevzuat hükümleri ve bütçe imkanları dahilinde Üniversite tarafından karşılanır.

(2) İlgili mevzuata göre ödeme kapsamı dışındaki ilaç ve tedavi giderleri ile herhangi bir sosyal güvenlik kurumu kapsamında olan öğrencilerin ilaç ve hastane giderleri ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanır.

Raporlar üzerinde yapılacak işlemler

MADDE 7 – (1) Üniversitenin Mediko-Sosyal Merkezi ve diğer sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen sağlık raporları, ilgili birim yönetim kurulunun olumlu kararı ile sınavlar için işleme konulabilir.

(2) Öğrencinin raporlu olduğu süreler içerisindeki devamsızlığı mazeret olarak kabul edilir ve bu süreler devamsızlık süresinden sayılır.

(3) Raporla ilgili başvuru, raporun başlangıcından itibaren beş işgünü içerisinde bizzat veya faks ile yazılı olarak öğrencinin kayıtlı bulunduğu Dekanlığa/Müdürlüğe yapılır. Aksi takdirde rapor, geçerliliğini kaybeder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 8 – (1) 16/9/2008 tarihli ve 26999 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.