24 Aralık 2011 Tarihli ve 28152 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği

—  İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği

—  Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Risk Değerlendirme Komite ve Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik

—  Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/134)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/135)

—  Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/16)

 

KURUL KARARLARI

—  Biyogüvenlik Kurulunun 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 Sayılı Kararları

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


23/12/2011 tarihli ve 28151 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-Kısım 1A ve 1B Çerçevesinde 2011 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmalarının, Anlaşmalara Dair Beyanları İçeren Notalar ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar yayımlanmıştır.