24 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28152

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

RİSK DEĞERLENDİRME KOMİTE VE KOMİSYONLARININ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, insan sağlığının azami ölçüde korunması için gıda ve yem güvenilirliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen konularda hayvan sağlığı ve refahı, bitki sağlığı ve çevrenin korunmasını da dikkate alarak bağımsız, tarafsız, şeffaf ve bilimsel esaslara göre risk değerlendirmesi yapmak üzere, konularına göre komite ve komisyonları oluşturmak, bu konularda bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak üzere İstişare Komitesi kurmak ve bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstişare Komitesi ile risk değerlendirme komite ve komisyonlarının kuruluşu, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, 13/8/2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerini kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 26 ncı ve 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Bilimsel Komisyon: Gıda ve yem güvenilirliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen konularda risk değerlendirmesi yapmak üzere oluşturulan komisyonu,

ç) Bilimsel Komite: Gıda ve yem güvenilirliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen, hiçbir bilimsel komisyonun görev alanına girmeyen konularda ve birden fazla bilimsel komisyonun görev alanına giren çoklu-sektörel konularda risk değerlendirmesi yapmak üzere oluşturulan komiteyi,

d) Dış uzman: Uzman Veri Tabanında yer almayan uzmanları,

e) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

f) İstişare Komitesi: Gıda ve yem güvenilirliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen konularda ortaya çıkmış ve/veya çıkabilecek potansiyel riskler ile ilgili bilgi ve görüş alışverişinde bulunulan platformu,

g) Risk: Sağlık üzerinde olumsuz etki yaratma ihtimali bulunan tehlike ile şiddeti arasındaki fonksiyonel ilişkiyi,

ğ) Risk analizi: Risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletişimi olarak birbirleriyle bağlantılı üç bileşenden oluşan süreci,

h) Risk değerlendirmesi: Bilimsel olarak tehlikenin tanımlanması, tehlikenin niteliklerinin belirlenmesi, tehlikeye maruz kalmanın değerlendirilmesi ve risk unsurlarının belirlenmesini kapsayan süreci,

ı) Risk iletişimi: Risk analizi sürecinde risk değerlendiricileri, risk yöneticileri ve diğer ilgili tarafların, tehlike, risk, riskle ilgili faktörler ve riskin algılanmasına ilişkin bilgi ve görüşler ile risk değerlendirmesi bulguları ve risk yönetimi kararlarının açıklamalarını da kapsayan bilgi ve düşüncelerin paylaşımı,

i) Risk yönetimi: Risk değerlendirmesi ve yasal faktörler göz önünde tutularak ilgili taraflarla istişare ile uygun olabilecek kontrol önlemlerine ilişkin alternatiflerin değerlendirilmesi, tercih edilmesi ve uygulanması sürecini,

j) Tehlike: Sağlık bakımından olumsuz etki yaratma potansiyeli bulunan, gıda ve yemdeki biyolojik, kimyasal veya fiziksel etmenler ile gıda ve yemin durumunu,

k) Uzman Veri Tabanı: Gıda ve yem güvenilirliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen konularda yapılan risk değerlendirme çalışmalarına gerektiğinde bilimsel ve teknik uzman desteği sağlamak amacı ile uzmanların uzmanlık alanlarını ve iletişim bilgilerini içeren verilerin yer aldığı veri tabanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel hükümler, İstişare Komitesi, Bilimsel Komisyonlar,

Bilimsel Komite ve Uzman Veri Tabanı

Genel hükümler

MADDE 5 – (1) Gıda ve yem güvenilirliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen konularda, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yürütülmesi için Bakanlık tarafından İstişare Komitesi, Bilimsel Komite, Bilimsel Komisyonlar ve Uzman Veri Tabanı oluşturulur.

(2) Risk değerlendirmesi yapılmak üzere Bilimsel Komite ve Bilimsel Komisyonlara iletilmesi talep edilen konuların başvuruları Genel Müdürlüğe yapılır.

(3) İstişare Komitesi, Bilimsel Komite ve Bilimsel Komisyonların sekretaryası Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

(4) Bilimsel Komite ve Bilimsel Komisyonların yapacağı risk değerlendirme sonuçları tavsiye niteliğindedir.

(5) Bilimsel Komite ve Bilimsel Komisyon üyeleri ile Uzman Veri Tabanında yer alan uzmanlar bu Yönetmelik kapsamındaki görevlerini yaparken bağımsızdır ve hiçbir makam, merci ve kişiden talimat almazlar.

(6) Bilimsel Komite ve Bilimsel Komisyon üyeleri görev, yetki ve sorumluluklarını diğer bir üyeye ya da üçüncü şahsa devredemezler.

(7) Bilimsel Komite ve Bilimsel Komisyonların üyeleri ile Uzman Veri Tabanında yer alan uzmanlar bu Yönetmelik kapsamındaki görevlerinde bağımsızlık ve tarafsızlıklarını beyan eden Ek-1’de yer alan genel taahhütnameyi her yıl Genel Müdürlüğe verir.

(8) Bilimsel Komite ve Bilimsel Komisyonların üyeleri, Uzman Veri Tabanında yer alan uzmanlar ile dış uzmanlar kendi alanlarında yapacakları her bir toplantının gündem maddelerine ilişkin bağımsızlık ve tarafsızlıklarını beyan eden Ek-2’de yer alan özel taahhütnameyi toplantı öncesinde Genel Müdürlüğe verir. Toplantı gündeminde yer alan konulara ilişkin Ek-2’de çıkar ilişkisi beyan eden üye, toplantının o gündem maddesi ile ilgili bölümüne katılamaz.

(9) Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim yılında birbirini takip eden üç toplantıya katılmayan Bilimsel Komite ve/veya Bilimsel Komisyon üyesinin üyeliği düşmüş sayılır. Üyeliğin düşmesi, üyelikten çekilme ve ölüm hali gibi herhangi bir nedenle görevi sonlanan üyenin yerine en geç bir ay içinde Bakan tarafından yeni üye onaylanır. Yeni üyenin görev süresi, diğer üyeler ile birlikte sona erer.

(10) Bakanlığın uygun gördüğü hallerde, risk değerlendirmesi yapılan konu veya konulara ilişkin kamuoyuna Bakanlık adına bilimsel açıklama yapmaya Bilimsel Komite Başkanı veya Bilimsel Komite Başkanınca görevlendirilen Bilimsel Komite üyesi yetkilidir.

(11) Bakanlık, Bilimsel Komite ve Bilimsel Komisyonların toplantılarına gözlemci olarak veya toplantı gündemine ilişkin bir konuda açıklama yapmak üzere katılabilir ancak karar sürecine katılamaz ve karara müdahale edemez. Bilimsel Komite ve Bilimsel Komisyon toplantılarına Bakanlık uzmanları dışında gözlemci olarak herhangi bir temsilci katılamaz.

(12) Gıda ve yem güvenilirliğini doğrudan veya dolaylı olarak tehdit eden, aniden ortaya çıkan, kamuoyunda infial yaratan ve acilen bilimsel görüş oluşturulması gereken kriz durumlarında; Bilimsel Komite veya Bilimsel Komisyonların üyelerinin bir araya gelerek toplantı gerçekleştirmesinin mümkün olmadığı hallerde, riske ilişkin olarak Bilimsel Komite veya Bilimsel Komisyon üyelerinin görüşleri sekretarya aracılığı ile elektronik ortamda alınarak üyelerin salt çoğunluğunun mutabakatı ile nihai görüş oluşturulabilir.

(13) Bakanlık, Bilimsel Komite ve Bilimsel Komisyonların bilimsel görüşlerini internet sitesinde yayımlayabilir.

(14) Genel Müdürlük, bu Yönetmelik kapsamındaki konularda risk değerlendirmesi yapan ulusal ve uluslararası benzer kuruluşlar ile işbirliği yapabilir.

İstişare Komitesinin oluşturulması, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları

MADDE 6 – (1) İstişare Komitesinin üyeleri, Genel Müdürlüğün hayvan sağlığı ve refahı, bitki sağlığı ile yem ve gıda güvenilirliğinden sorumlu birimleri, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Gıda Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Türk Veteriner Hekimler Birliği, Türk Tabipleri Birliği, gıda ve yem sanayi alanlarında faaliyet gösteren ve en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşları ile tüketicinin korunması alanında faaliyet gösteren ve en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşu ve Bakanlığın uygun göreceği diğer kurum ve kuruluşların birer temsilcisinden oluşur.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, İstişare Komitesine bu Yönetmelik kapsamındaki konularla ilgili birimlerinden en az Daire Başkanı veya Daire Başkanı seviyesinde katılım sağlar.

(3) İstişare Komitesine Gıda ve Kontrol Genel Müdürü başkanlık eder.

(4) İstişare Komitesi gıda ve yem güvenilirliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen konularda ortaya çıkmış veya çıkabilecek potansiyel riskler ile ilgili bilgi ve görüş alışverişinde bulunur.

(5) İstişare Komitesi gıda ve yem güvenilirliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen konularda risk değerlendirmesine ilişkin talep ve önerilerde bulunur. Talep ve öneriler konularına göre sekretarya aracılığı ile Bilimsel Komiteye ve/veya ilgili Bilimsel Komisyona iletilir.

(6) İstişare Komitesi, Bakanlığın daveti üzerine yılda en az 2 defa toplanır.

Bilimsel Komisyonların oluşturulması

MADDE 7 – (1) Bakanlık, gıda ve yem güvenilirliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen konularda bağımsız, tarafsız, şeffaf ve bilimsel esaslara göre risk değerlendirmesi yapmak üzere Bilimsel Komisyonlar oluşturur. Teknik ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda oluşturulan Bilimsel Komisyonların sayısı ve isimleri Bilimsel Komitenin teklifi ile Bakanlık tarafından değiştirilebilir.

(2) Bilimsel Komisyonların üyeleri araştırma kurumları, araştırma enstitüleri, üniversitelerin konu ile ilgili fakültelerinin temsilcileri ile gerektiğinde diğer uzman kişilerden oluşur.

(3) Bilimsel Komisyonlar, açık çağrı ile toplanan adaylar arasından seçilerek Bakan tarafından onaylanan en az 9 üyeden oluşur.

(4) Bir Bilimsel Komisyonda yer alan üye aynı zamanda başka bir Bilimsel Komisyonda yer alamaz.

(5) Bilimsel Komisyon üyelerinin görev süreleri, göreve başladıkları tarihten itibaren üç yıldır. Görev süresinin bitmesini müteakip üyenin talep etmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde görev süresi en fazla iki dönem daha uzatılabilir.

(6) Üyesi bulunduğu Bilimsel Komisyonda görev süresi sona eren komisyon üyesi, talep etmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde başka bir Bilimsel Komisyonda veya Bilimsel Komitede üye olarak görevlendirilebilir.

(7) Bilimsel Komisyonlar ilk toplantısında gizli oylamayla başkan ve başkan yardımcısı seçer. Başkanın toplantıya katılmadığı durumlarda Komisyon Başkanlığına başkan yardımcısı vekâlet eder. Başkan ve başkan yardımcısının toplantıya katılmadığı durumlarda ise, Bilimsel Komisyon üyeleri kendi aralarından sadece o toplantı için geçici başkan seçer. Başkan ve başkan yardımcısının görev süresi üç yıl olup yeniden seçilebilirler.

Bilimsel Komisyonların görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Bilimsel Komisyonların görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bilimsel Komisyonlar Bakanlığın talebi üzerine veya kendi inisiyatifleri ile görev alanlarına giren konularda risk değerlendirmesi yapar.

b) Bilimsel Komisyonlar, İstişare Komitesinden gelen görüş ve öneriler ile Bakanlıktan gelen talepleri de dikkate alarak çalışma planları hazırlar.

c) Bilimsel Komisyonlar, gıda ve yem güvenilirliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen konularda Bakanlığın çalışmalarını desteklemek ya da kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla tavsiye niteliğinde bilimsel görüş oluşturur ve Bakanlığa sunar.

ç) Bilimsel Komisyonlar, ihtiyaç duymaları halinde Uzman Veri Tabanında yer alan uzmanların ve/veya dış uzmanların görüşüne başvurabilir.

d) Bilimsel Komisyonlar, ihtiyaç duymaları halinde üyeleri ilgili Bilimsel Komisyondan ve/veya Uzman Veri Tabanından ve/veya gerektiğinde dış uzmanlardan oluşan çalışma grupları oluşturarak, bunların çalışma konularını ve çalışma alanlarını belirler. Oluşturulan çalışma grubu üyeleri, kendi aralarından başkan seçer. Çalışma grubu, bilimsel bilgi ve verileri değerlendirir, rapor hazırlayarak Bilimsel Komisyona sunar.

Bilimsel Komisyonların çalışma usul ve esasları

MADDE 9 – (1) Bilimsel Komisyonlar toplam üye sayısının en az 2/3’ü ile gündemli olarak toplanır.

(2) Toplantı kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Alınan kararlara ilişkin tutanak düzenlenir.

(3) Toplantı veya toplantılar sonrasında başkan tarafından taslak bilimsel görüş hazırlanır. Sekretarya aracılığı ile Bilimsel Komisyonun tüm üyelerinin görüşleri alınır, karşıt görüşler olması halinde yazılı olarak gerekçelendirilir ve üyelerin salt çoğunluğu ile nihai bilimsel görüş oluşturulur. Nihai bilimsel görüş tüm üyeler tarafından, varsa itiraz gerekçeleri ile birlikte, imzalanarak Bakanlığa sunulur.

(4) Nihai görüş sonrasında ortaya çıkan veya elde edilen her türlü yeni veri ve bilimsel bilgiyi değerlendirerek gerektiğinde yeni bilimsel görüş oluşturabilir.

(5) Toplantıya katılarak karşıt görüş vermediği halde Bilimsel Komisyon kararlarını ve/veya görüşlerini imzalamayan veya karşıt görüş verdiği halde bunu yazılı olarak gerekçelendirmeyen üye, Bilimsel Komisyon Başkanı tarafından yazılı olarak ikaz edilir. Bu durumun bir takvim yılı içinde toplam iki defa tekrar etmesi halinde, ikaz edilen üyenin üyeliği düşer.

(6) Bilimsel Komisyonlar, talep edilen konuya ilişkin bilimsel görüşlerini Bakanlık ile istişare ederek belirlenen süre içinde oluşturur.

(7) Bakanlık, daha önce bilimsel görüş oluşturulmuş olan bir konunun tekrar değerlendirilmesini talep edebilir. Talep ile ilgili tekrar değerlendirmeyi gerektirecek yeni bilimsel bilgi ve verilerin bulunmaması halinde Bilimsel Komisyon bu talebi reddedebilir.

Bilimsel Komitenin oluşturulması

MADDE 10 – (1) Bilimsel Komite; Bilimsel Komisyonların başkanlarından ve herhangi bir Bilimsel Komisyonda yer almayan, açık çağrıyla toplanan adaylar arasından seçilen 6 bağımsız bilim insanından oluşur.

(2) Bilimsel Komite üyeleri Bakan tarafından onaylanır.

(3) Bilimsel Komite üyelerinin görev süreleri, göreve başladıkları tarihten itibaren üç yıldır. Görev süresinin bitmesini müteakip üyenin talep etmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde görev süresi en fazla iki dönem daha uzatılabilir.

(4) Bilimsel Komite ilk toplantısında, gizli oylamayla herhangi bir Bilimsel Komisyonda yer almayan 6 bağımsız bilim insanı arasından başkan ve tüm Komite üyeleri arasından başkan yardımcısı seçer. Başkanın katılmadığı durumlarda Komite Başkanlığına başkan yardımcısı vekâlet eder. Başkan ve başkan yardımcısının katılmadığı durumlarda ise, Bilimsel Komite üyeleri kendi aralarından sadece o toplantı için geçici bir başkan seçer. Başkan ve başkan yardımcısının görev süresi üç yıl olup yeniden seçilebilirler.

Bilimsel Komitenin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Bilimsel Komitenin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bilimsel görüşlerin oluşturulması aşamasında, özellikle çalışma sisteminin belirlenmesi ve çalışma metotlarının uyumlaştırılması gibi konularda tutarlılığın sağlanması amacıyla Bilimsel Komisyonlar arasındaki genel koordinasyondan sorumludur.

b) İstişare Komitesinden gelen görüş ve öneriler ile Bakanlıktan gelen talepleri dikkate alarak çalışma planlarını hazırlar.

c) Gıda ve yem güvenilirliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen konulardan tek başına hiçbir Bilimsel Komisyonun görev alanına girmeyen konularda ve birden fazla Bilimsel Komisyonun görev alanına giren çoklu-sektörel konularda Bakanlığın çalışmalarını desteklemek ya da kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla tavsiye niteliğinde bilimsel görüş oluşturur ve Bakanlığa sunar.

ç) İhtiyaç duyması halinde Uzman Veri Tabanında yer alan uzmanların veya dış uzmanların görüşüne başvurabilir.

d) Gerekli hallerde, risk değerlendirmesi yapmak üzere konu ile ilgili uzmanlık alanları belirleyerek, üyeleri Bilimsel Komisyonlardan, Uzman Veri Tabanından ve/veya gerektiğinde dış uzmanlardan oluşan çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grubu üyeleri, kendi aralarından bir başkan seçer. Çalışma grubu, çalışma alanı ile ilgili konularda bilimsel bilgileri değerlendirerek rapor hazırlar ve Bilimsel Komiteye sunar.

e) Teknik ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda, Bakanlığa Bilimsel Komisyonların sayısının ve isimlerinin değiştirilmesini teklif eder.

Bilimsel Komitenin çalışma usul ve esasları

MADDE 12 – (1) Bilimsel Komite, toplam üye sayısının en az 2/3’ü ile gündemli olarak yılda en az dört kez toplanır.

(2) Toplantı kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Alınan kararlara ilişkin tutanak düzenlenir.

(3) Toplantı veya toplantılar sonrasında başkan tarafından taslak bilimsel görüş hazırlanır. Sekretarya aracılığı ile Bilimsel Komitenin tüm üyelerinin görüşleri alınır, karşıt görüşler olması halinde yazılı olarak gerekçelendirilir ve üyelerin salt çoğunluğu ile nihai bilimsel görüş oluşturulur. Nihai bilimsel görüş tüm üyeler tarafından, varsa itiraz gerekçeleri ile birlikte, imzalanarak Bakanlığa sunulur.

(4) Nihai görüş sonrasında ortaya çıkan veya elde edilen her türlü yeni veri ve bilimsel bilgi değerlendirilerek gerektiğinde yeni bilimsel görüş oluşturabilir.

(5) Toplantıya katılarak karşıt görüş vermediği halde Bilimsel Komite kararlarını ve/veya görüşlerini imzalamayan veya karşıt görüş verdiği halde bunu yazılı olarak gerekçelendirmeyen üye, Bilimsel Komite Başkanı tarafından yazılı olarak ikaz edilir. Bu durumun bir takvim yılı içinde toplam iki defa tekrar etmesi halinde, ikaz edilen üyenin üyeliği düşer.

(6) Bilimsel Komite, talep edilen konuya ilişkin bilimsel görüşlerini Bakanlık ile istişare ederek belirlenen süre içinde oluşturur.

(7) Bakanlık daha önce bilimsel görüş oluşturulmuş olan bir konunun tekrar değerlendirilmesini talep edebilir. Talep ile ilgili tekrar değerlendirmeyi gerektirecek yeni bilimsel bilgi ve verilerin bulunmaması halinde Bilimsel Komite bu talebi reddedebilir.

Uzman Veri Tabanı

MADDE 13 – (1) Genel Müdürlük, gıda ve yem güvenilirliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen konularda yapılacak olan risk değerlendirme çalışmalarına bilimsel ve teknik uzman desteği sağlamak amacı ile uzmanların uzmanlık alanlarını ve iletişim bilgilerini içeren verilerin yer aldığı Uzman Veri Tabanı oluşturur.

(2) Uzman Veri Tabanı, araştırma kurumlarından, araştırma enstitülerinden, üniversitelerin konu ile ilgili fakültelerinden uzmanlar ile gerektiğinde konu ile ilgili bilimsel ve teknik yeterliliğe sahip diğer uzman kişilerden açık çağrı ile toplanan adaylar arasından seçilerek oluşturulur.

(3) Uzman Veri Tabanında yer alan uzmanlar, Bilimsel Komite, Bilimsel Komisyonlar ve bunların çalışma gruplarının bilimsel çalışmalarına ihtiyaç duyulması halinde belirli bir konuda bilimsel ve/veya teknik uzman desteği sağlamak üzere davet edilebilirler.

(4) Uzman Veri Tabanında yer alan uzmanlar, bağımsızlık ve tarafsızlıklarını beyan eden Ek-1’de yer alan taahhütnameyi her takvim yılı başında Bakanlığa verdikleri sürece Uzman Veri Tabanında yer almaya devam ederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sekretarya, Yasaklar ve Gizlilik, Mali Hükümler

Sekretaryanın görevleri

MADDE 14 – (1) Sekretaryanın görevleri şunlardır.

a) İstişare Komitesi ile Bilimsel Komite ve Bilimsel Komisyonların sekretaryasını yapar.

b) İstişare Komitesinden gelen görüş ve öneriler ile Bakanlıktan gelen talepleri, iş planlarının hazırlanması amacıyla konularına göre Bilimsel Komite ve/veya Bilimsel Komisyonlara iletir.

c) Bilimsel Komite ve Bilimsel Komisyon üyeleri ile toplantıya katılan uzmanlardan Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’teki taahhütnamelerini alır.

ç) İstişare Komitesi ile Bilimsel Komite ve Bilimsel Komisyonların toplantı çağrısını yapar.

d) Risk değerlendirmesi yapılması istenen konularda Bakanlığa gelen talepleri Bilimsel Komite ve Bilimsel Komisyonlara bildirir ve bu konulara ilişkin mevzuat hakkında bilgi sağlar.

e) Bakanlıktan gelen talepler ile İstişare Komitesinden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda, Bilimsel Komite ve Bilimsel Komisyon Başkanlarının görüşlerini alarak toplantı gündemini hazırlar ve toplantıdan en az bir hafta önce yazılı ve/veya elektronik ortamda üyelere bildirir.

f) Bilimsel Komite ve Bilimsel Komisyonların toplantı kararları ile ilgili tutanaklarını hazırlar.

g) İstişare Komitesinin toplantılarına ilişkin tutanakları hazırlar.

ğ) Nihai bilimsel görüşün oluşturulmasından önce, Bilimsel Komite ve Bilimsel Komisyon Başkanlarına taslakların hazırlanmasında yardımcı olur.

h) Bilimsel Komite ve Bilimsel Komisyonların talep ettiği bilgi ve belgelerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temini için gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlar.

ı) İstişare Komitesi, Bilimsel Komite ve Bilimsel Komisyonlar arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.

Yasaklar ve gizlilik

MADDE 15 – (1) Bilimsel Komite ve Bilimsel Komisyon üyeleri ile komite ve komisyon toplantılarına katılan tüm uzmanlar Ek-3’te yer alan gizlilik taahhütnamesini Genel Müdürlüğe verir.

(2) Bilimsel Komite ve Bilimsel Komisyon üyeleri ile toplantılara katılan uzmanlar görevleri gereği edindikleri bilgileri, belgeleri ve görevleri sırasında öğrendikleri kurum ve kuruluşların ticari, bilimsel ve teknik sırlarını, görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü şahısların lehine veya aleyhine kullanamaz ve kullandıramazlar.

(3) Bakanlık, risk değerlendirme sürecinde gizlilik işlemi istenen ve gerekçelendirilen üçüncü taraflara ait bilgileri açıklayamaz. Ancak halk sağlığını tehdit eden veya tehdit etmesi muhtemel haller bu kapsamın dışındadır.

Yolluk ve ücretler

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülecek olan görevler için yapılacak toplantılara katılan uzmanların harcırah giderleri Bakanlık tarafından 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.