21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28149

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu :  Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele

              Stratejisi Eylem Plânı (2011-2013)

GENELGE

2011/21

Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü önemli ölçüde etkilemekte, kamu finansman yapısının sağlıklı işlemesine engel olmaktadır. Ekonomide haksız rekabetin önlenmesi, ekonomik gelişmelerin sağlıklı bir seyir izlemesi ve sağlam bir sosyal güvenlik yapısının tesis edilmesi için kayıt dışılıkla mücadele büyük önem taşımaktadır. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede başarı sağlanabilmesi, ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkıları ile hazırlanan etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulmasına ve başta kamuoyu olmak üzere tüm kesimlerin desteğine bağlı bulunmaktadır.

Bu kapsamda, “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plânı (2008–2010)” 5/2/2009 tarihli ve 27132 sayılı Resmî Gazetede 2009/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanmış ve Plânda yer alan eylemlere ilişkin gerçekleşmeler Gelir İdaresi Başkanlığınca izlenmiştir.

Diğer taraftan, 2011 Yılı Programının 31 No.lu Tedbirinde, mezkûr Eylem Plânının 2011-2013 yıllarını kapsayacak şekilde güncelleneceği hususuna yer verilmiş ve bu çerçevede; mükelleflerin gönüllü uyumunun artırılması, denetim kapasitesinin güçlendirilmesi, yaptırımların caydırıcılığının artırılması, veri tabanı paylaşımı ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığının “http://www.gib.gov.tr” resmî internet adresinde yayımlanan, “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plânı (2011-2013)” hazırlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığının sorumlu kuruluş olarak belirlendiği Eylem Plânı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Şeker Kurumu ve Türkiye Noterler Birliği ile koordinasyon içinde yürütülecek, gerek duyulan hallerde sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yapılacaktır.

Eylem Plânı gerçekleşmelerini; yılda en az bir defa değerlendirmek, gerektiğinde Plânda değişiklik yapmak ve bu konuda üst düzey kararlar almak üzere; Başbakanın başkanlığında Eylem Plânında bakanlığına görev verilen bakanlardan oluşan “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Yüksek Kurulu” kurulmuştur. Kurulun sekretarya hizmetleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Kurul toplantılarına, gerekli görüldüğünde, diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri de davet edilebilecektir.

Eylem Plânı uygulama sürecinin izlenmesi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yerine getirilecek, her bir eylem için belirlenen koordinatör kuruluş eylem gerçekleşmelerini Gelir İdaresi Başkanlığına üçer aylık dönemler itibariyle raporlayacak ve Eylem Plânı, izleme ve değerlendirme kurullarında değerlendirilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                       Başbakan