21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28149

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde geçen “noter” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yeminli tercüman tarafından” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi altında yer alan özelliklere sahip biyosidal ürünler insan sağlığı ve çevre açısından tehlikeli olarak kabul edilir. Bu kapsamdaki ürünlerin etiketlenmesinde Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen “bilgilerden farklı bilgileri taşıyan,” ibaresi, “bilgilere ters düşecek şekilde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında geçen “bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonraki altı ay içerisinde” ibaresi, “1/2/2012 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takiben altı ay içerisinde” ibaresi “1/2/2012 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiş, birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş ve mevcut ikinci cümlesindeki “formun” ibaresi “form” olarak değiştirilmiştir.

“İthalatçı ya da üretici tarafından bu süre zarfında envantere bildirimi yapılamayan biyosidal ürünlerin ruhsatları iptal edilir. Ruhsatları iptal edilen biyosidal ürünlerin yeniden piyasaya arz edilebilmesi için bu Yönetmelik gereğince izin alınması zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK: XII’de geçen “Brüt ağırlığı: (kg)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2009

27449 (4. Mükerrer)