18 Aralık 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28146

YÖNETMELİK

Avrasya Üniversitesinden:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrasya Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda yürütülen eğitim, öğretim ve öğrenci işlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Avrasya Üniversitesinde öğrenci kayıt ve kabulü, önlisans ve lisans eğitim-öğretimi ile diploma verilmesi ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ANO: Ağırlıklı not ortalamasını,

ç) Birim: Avrasya Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

d) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

e) Dekan: İlgili fakülte dekanını,

f) Eğitim-öğretim yılı: Dönem sonu sınavları ve kayıt dönemi hariç, her biri en az öndört haftalık süreyi kapsayan güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki yarıyılı,

g) İlgili yönetim kurulu: Avrasya Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,

ğ) Lisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

h) Mütevelli Heyeti: Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ı) Önlisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimi,

i) Rektör: Avrasya Üniversitesi Rektörünü,

j) Senato: Avrasya Üniversitesi Senatosunu,

k) Üniversite: Avrasya Üniversitesini,

l) Yaz öğretimi: İlgili kurulların önerisi ve Senatonun onayıyla güz ve bahar dönemlerine ek olarak yoğun eğitimi amaçlayan en az yedi haftalık eğitim-öğretim süresini,

m) Yönetim Kurulu: Avrasya Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci İşleri, Kayıt İşlemleri,

Yatay ve Dikey Geçişler ve Ders Muafiyetleri

Kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci kontenjanları, dikey geçiş kontenjanlarını da kapsamak üzere her eğitim-öğretim yılında ilgili yönetim kurulunun önerisi, Senato ve Mütevelli Heyetinin kararı üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına öğrenci kabulü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ilgili sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen diğer düzenlemelere göre yapılır. İlave olarak YÖK tarafından düzenlenen esaslara göre belli sanat dallarında üstün nitelikli olduğu belirlenen öğrenciler ilgili sanat dalında eğitim yapmak kaydıyla yapılacak yetenek sınavı sonuçlarına göre kabul edilir.

Üniversiteye kayıt

MADDE 7 – (1) Üniversiteye yeni kayıtlar, ilan edilen tarihler arasında, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır. Kesin kayıt tarihleri, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar, Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Mazereti bulunan adaylar kesin kayıtlarını bir yakını vasıtasıyla da yaptırabilir.

(4) Sundukları belgelerin yanlış ve eksik olduğu anlaşılan öğrencilere duyuru yapılarak eksiklikleri gidermeleri istenir. Verilen süre sonunda eksiklikleri gidermeyen öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmaksızın, Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(5) Yükseköğretim kurumlarından çıkarılma cezası almış olanlar ve belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz; yapılmış ise iptal edilir.

(6) Kayıtları iptal edilenlerle haklı ve geçerli bir nedenleri olmaksızın kayıt işlemini tamamlamayan öğrencilerin öğrenim ücreti niteliğinde yaptıkları ödemeler geri ödenmez.

(7) YÖK veya Üniversite tarafından ilan edilen kayıt süresi içinde, kaydını yaptırmayan öğrenciler, Üniversitenin öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş

MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı diploma programlarına; diğer yükseköğretim kurumlarının eşdeğer eğitim programlarından yapılacak yatay geçişler, kurum içi programlar arası yatay geçişler ve dikey geçiş yoluyla kabul işlemlerinde; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda kullandığı süre göz önünde bulundurularak hesaplanır.

Yabancı uyruklu öğrenci değişimi ve öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki ve yurt içindeki üniversiteler arasında yapılacak anlaşmalara göre, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl süreyle yurt içindeki veya dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir ve bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde yurt içine veya yurt dışına giden öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre eğitim süresinden sayılır.

(2) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerden öğrencinin aldığı dersler ve bu derslerin başarı notlarının yansıtılması için gerekli işlemler, ilgili yönetim kurulu tarafından alınan intibak kararlarına göre Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır. Öğrenci değişimi programlarına ve üniversiteler arasındaki anlaşmalara göre Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere; bu Yönetmelik hükümleri ile 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Yabancı uyruklu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümlerine ve Senatoca belirlenen esaslara göre işlem yapılır.

Özel öğrenciler

MADDE 10 – (1) Özel öğrenciler, bilgi edinmek amacıyla bazı ders ve programları izlemelerine izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrencilerle ilgili işlemler Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Burslar

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile kararlaştırılacak programlara burslu öğrenci kabul edilir. Burslarla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Öğrenim ücreti

MADDE 12 – (1) Öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır. Çift anadal ve yandal programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden ek ücret alınmaz. Ancak, bu öğrencilerden normal öğretim süresi içinde çift anadal ve yandal programını tamamlayamayanlar, kayıt yaptırdıkları her ders için kredi başına ücret öder.

(2) Öğrenim ücreti yaz öğretimi ve ek sınav ücretlerini kapsamaz, bu ücretler ayrıca belirlenir.

(3) Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedeli öğrenim ücreti dışındadır ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca belirlenir.

Danışman

MADDE 13 – (1) Her öğrencinin Üniversitedeki akademik programına girişinden itibaren ilişkisi kesilinceye kadar geçen süre içinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin Üniversitedeki hayatı ile ilgili problemlerinde yardımcı olmak üzere, bölüm başkanlığının önerisi üzerine dekan ya da müdür tarafından bir öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir.

(2) Öğrencilerin akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversitedeki hayatıyla ilgili problemlerin çözümlenmesinde; izleyeceği derslerin belirlenmesinde; yeni bir derse kaydolmasında ya da evvelce kaydolduğu dersi bırakabilmesinde görüş bildirmek danışmanın görevidir. Danışman dersler konusundaki görüşünü programlardaki sırayı esas alarak başarı durumu, ön şartlar ve bu Yönetmelik hükümlerine dayanarak oluşturur. Danışmanların çalışma esasları Senato tarafından belirlenir.

Akademik kayıt

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin, her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğretim ücretlerini ödemeleri, kayıtlarını yenilemeleri ve danışman desteği ile ders kayıt işlemlerini yapmaları gerekir. Öğrenci, ilgili yarıyıl için ders seçimini yaparak ve danışmanının onayını alarak kesin ders kaydını yaptırır.

(2) Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki kredili derslere normal ders yükü, kayıt olduğu kredili derslerin tümüne yarıyıl ders yükü denir. Ders yükünün hesabında, derslerin kredi değeri esas alınır.

(3) Öğrenciler kayıtlı bulundukları programların ders programlarında belirlenen sıraya göre derslerine yazılmakla yükümlüdür. Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslerin verilmesine alt yarıyıllardan başlanır, öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine ise, belirlenen diğer dersler alınır. Öğrenci ders alırken haftalık ders programında kısmen de olsa çakışan derslere kayıt yaptırmaz. Çakışma durumunda öncelikle alınması gereken ders tekrar edilen derstir.

(4) Mezun olabilmek için tüm derslerini tamamlayan, ancak stajını tamamlayamamış öğrenciler, staj ücreti olarak her yarıyıl için üç kredi ücreti yatırarak kayıt yenilemek zorundadır.

(5) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve AGNO’ları en az 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler danışmanının onayı ile bir üst yıla ait yarıyıldan bir, AGNO’ları 3.50 ve üzeri olan öğrenciler ise iki ders alabilirler. Kendi öğretim programındaki derslere kayıt kurallarını öncelikli olarak sağlamak koşuluyla AGNO’su 2.00 ve üzerinde olan bir öğrenci, her yarıyıl öğretim programında bulunmayan en fazla bir derse kayıt yaptırabilir.

(6) Öğretim programındaki bazı derslerden muaf olmak, ön şart derslerini başaramamış olmak, yarıyıl izni kullanmış olmak veya üniversitelerarası değişim programlarına katılacak olmak gibi nedenlerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrencilere danışmanın onayı ile bir üst yıla ait yarıyıldan ders verilebilir. Ancak bu öğrencilerin yarıyıl ders yükü bulunduğu yarıyıldaki normal ders yükünü geçemez.

(7) Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrencinin öğretim süresinden sayılır.

Akademik kayıt süresi

MADDE 15 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, belirlenen ücretlerini ödeyerek kayıtlarını yenilemek ve ders kayıt işlemlerini yapmakla sorumludurlar. Öğrenci o yarıyıl için ders seçimini yapar ve danışmanının onayını alarak kesin ders kaydını yaptırır.

(2) Belirlenen süre içinde geçerli mazereti olmadan kayıt yaptırmayan öğrenciler geç kayıt ücreti öderler. Geç kayıt ücreti her yıl Mütevelli Heyetince belirlenip ilan edilir. Mazeretleri nedeniyle bu tarihler içinde kayıt yaptıramayan öğrencilerin başvuruları üzerine durumları ilgili yönetim kurulunca incelenip mazeretleri geçerli görülenlerin kayıtları yapılır.

(3) Bir öğrencinin kaydı, normal olarak, ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra yapılamaz. İki yarıyıl üst üste mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve akademik kayıtlarını yaptırmayanlarla akademik kaydını yaptırdıktan sonra taahhüt ettikleri taksitini yatırmayanlara bir aylık ek süre tanınır. Bu süre içinde de öğrenim ücretini kanuni gecikme faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Haklı ve geçerli nedenler

MADDE 16 – (1)  Kayıt, devam, uygulama, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav şartlarından birini, aşağıda belirtilen ve ilgili yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli bir nedenle yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur:

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık raporuyla belgelenmiş mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Birinci derecede akrabalarının ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

d) Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

e) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması nedeniyle askere alınması,

g) Öğrencinin tutukluluk hali,

ğ) Öğrencinin, eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak, en çok bir yıl süreli ve belgelenmiş üniversite dışı burs, staj veya araştırma imkânına sahip olması,

h)  İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.

(2) Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazeretleri dolayısıyla, sınavlara katılamayan ve mazeretlerinin bitiminden en geç yedi gün içerisinde durumlarını belgeleyerek ilgili bölüm başkanlığına/müdürlüğe başvuran öğrencilerin mazeret sınavları ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihlerde yapılır.

(3) Haklı ve geçerli nedenleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler de, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirtilen derse devam koşullarını sağlamak zorundadırlar.

İzinli ayrılma

MADDE 17 – (1) İzinli ayrılmak isteyen öğrencilere mazeretlerinden dolayı ilgili yönetim kurulu kararı ile bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, öğrenimleri süresince toplam dört yarıyıl süre ile izin verilebilir. Böyle bir durumda izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması veya belgelenmesiyle birlikte, yarıyıl başlangıcından itibaren on iş gününde yapılması zorunludur.

(2) İzinli sayılan öğrenci öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu yarıyılın sınavlarına giremez.

(3) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öngörülmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde izin verilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencinin, nedenin ortaya çıkmasından başlayarak en geç on iş günü içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurması ve mazeretini gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur. İzin talepleri, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve sonuç öğrenciye onbeş iş günü içinde yazılı olarak bildirilir.

(4) Yarıyıl içinde izin verilmesi durumunda öğrenci, yarıyıl başından başlayarak izinli sayılır. Belirtilen nedenlerin sınav döneminde ortaya çıkması durumunda, aynı işlem yapılır. Ancak, sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin verilmesi durumunda izin, yarıyıl başından geçerli olarak uygulanamaz. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin alındığında, bu izin, verildiği tarihten başlayarak geçerli olur ve öğrencinin izin aldığı tarihi izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları saklı kalır. Bu haklar iznin bitimini izleyen, o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.

(5) Üniversite tarafından kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler ile bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce kabul edilen mazeretlerin süreleri, devam şartı dışında tutulur.

(6) Bu maddede belirtilen nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca iznin uzatılması yoluna gidilebilir. Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin kaydı dondurulmaz. İlgili yönetim kurulu kararında öğrencinin izinli ayrılma süresi belirtilir.

Sağlık raporları

MADDE 18 – (1) Senatoca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak rapor alan öğrenci, süresinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü Sağlık Merkezince verilen veya onaylanan raporunu ilgili bölüm başkanlığına teslim eder. Öğrenci bu süreler içinde sınavlara giremez. Ancak rapor bitiminden sonra, mazeret sınavlarına girebilir.

(2) Bir yarıyılda beş hafta veya daha fazla süreli raporu olan öğrenciler o yarıyıl izinli sayılabilirler.

(3) Rapor süreleri, öğretim sürelerinin hesabında göz önüne alınmaz.

İzinli veya raporlu geçen sürede ücret ödeme

MADDE 19 – (1) İzinli sayılan, tutukluluğu takipsizlikle sonuçlanan veya üzerine atılı suç nedeniyle beraat eden veya rapor alan öğrencilerin izinli veya raporlu olduğu sürece öğrencilik yükümlülükleri devam eder ve bu öğrenciler her yarıyıl başında öğretim ücretlerinin tamamını öderler. Öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Kayıt sildirme

MADDE 20 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilir. Kayıtlarını sildirenlerin öğretim ücretinin iadesi esasları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra, öğrencinin kaydının silindiği Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili dekanlık veya müdürlüğe bildirilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 21 – (1) Öğrencilere resmi olarak yapılması gereken her türlü tebligat, öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli ve taahhütlü olarak yapılmak ve ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu kayıtlı olduğu birime yazılı olarak bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrenciler, birimlerinde mevcut adreslerine tebligat yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

Giyim ve genel görünüş

MADDE 22 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadırlar.

Kimlik kartı

MADDE 23 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran ya da kaydını yenileyen öğrenciye Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından üzerinde geçerlik süresi belirtilmiş fotoğraflı kimlik kartı verilir. Bu kart, üzerinde yazılı süre dolduğunda öğrencinin durumuna göre yenisi ile değiştirilir. Mezun olan ya da Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenci kimlik kartını iade eder. Eskiyen kartların yerine yenisi verilir, kayıp halinde ise gazete ilanı ile birlikte verilecek dilekçe üzerine kart yenilenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim dili

MADDE 24 – (1) Üniversitenin bölüm ve programlarında eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak, ilgili yönetim kurullarının önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile bazı programlarda tamamen veya %30’dan az olmamak koşuluyla kısmen yabancı dilde öğretim yapılabilir.

Eğitim-öğretim süreleri ve yaz okulu

MADDE 25 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere, ondört haftalık iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir ya da kısaltabilir. Gerektiğinde YÖK’ün onayı ile yaz öğretimi yapılabilir.

(2) Yaz okulu eğitimine ilişkin usul ve esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Senatoca belirlenir.

Akademik takvim

MADDE 26 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav gibi faaliyetleri kapsar. Her eğitim-öğretim yılının takvimi fakülte ve yüksekokulların özellikleri dikkate alınarak Senato tarafından Haziran ayı sonuna kadar belirlenir. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından en az bir ay önce ilan edilir.

(2) Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulları kararıyla Cumartesi günleri ders ve sınav yapılabilir.

Ders planları ve ders yükü

MADDE 27 – (1) Üniversiteye bağlı yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim; zorunlu ve seçmeli dersler, seminerler, uygulamalar, proje ve stüdyo, laboratuar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulama, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(2) Eğitim ve öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır. Öğretim planlarında belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine göre ders sayılır.

(3) Ders planlarındaki derslerin, varsa ön koşulları, ders saatleri ve kredi değerleri, bölüm başkanları tarafından ilgili fakülte kurullarına önerilir. Fakülte kurullarınca kabul edilen planlar, Senatonun onayı ile kesinleşir. Planlarda yapılacak değişiklikler de aynı esaslara tabidir. Değişiklikler en erken izleyen akademik yılın başından itibaren uygulamaya konur.

(4) Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(5) Not ortalamalarına katılmayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler için kredi saat değeri tespit edilmez. Bu derslerin sadece haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirtilir.

(6) Bir dersin AKTS kredisi, öğrencilerin o derse ilişkin olarak belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder. AKTS’ye göre bir derse ait kredi değeri ilgili bölümün/programın teklifi, fakülte/yüksekokul kurullarının kararı ile ayrıca belirlenir.

(7) Derslerin tümü bir yarıyıl sürelidir. Bir yarıyıldaki ders ve uygulamaların toplamı haftada onaltı saatten az olamaz.

(8) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları sınavların, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, başarı notuna katkıları ve yarıyıl sonunda verilen sınava katılmanın gerekleri, dönem başında öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır.

(9) Niteliği gereği bazı derslerde ilgili yönetim kurulunun onayı ile yarıyıl sonu sınavı yapılmayabilir.

(10) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programda yarıyıl için gösterilen derslerin, o yarıyıldaki kredileri toplamı öğrencinin normal ders yüküdür.

(11) Bir programın ilk yılındaki birinci veya ikinci yarıyılı ilk kez okuyan öğrenciler, yarıyılın normal ders yükünü aşamaz. Mezuniyet adayı öğrencilerin özel durumları ve ders yükleri, danışmanın önerisi üzerine ilgili yönetim kurulları tarafından kararlaştırılır.

(12) Çift anadal programı ve yandal programı öğrencileri dâhil, öğrenci hangi dönem ve statüde olursa olsun, herhangi bir dönemdeki fazla ders yükü normal ders yükünün %50 fazlasını geçemez. Kredi üst sınırı hesaplanırken, buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.

(13) Öğrencinin kayıt olduğu derslerin kredi toplamı zorunlu haller dışında en az ders yükünün altına inemez. En az ders yükü, yarıyıl başına bir derstir.

(14) En az ders yükü ile kaydını yaptıran öğrenciler de öğretim ücretinin tamamını öderler.

Ekleme, bırakma ve dersten çekilme

MADDE 28 – (1) Derslerin ekleme-bırakma işlemleri danışman onayıyla her yarıyılın başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde yapılır. Öğrenciler bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir veya yenilerini ekleyebilir. Ekleme işleminde haftalık ders programında çakışmayan derslerin seçilmesi gerekir.

(2) Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten danışmanlarının olumlu görüşü ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile çekilebilir. Bu dersler öğrenci not durum belgesinde W(çekilmiş) ile gösterilir. Bu durumda yarıyıl öğretim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz.

(3) Öğrenciler;

a) Daha önce geçer not aldığı ve zorunlu olmadığı halde not ortalamasını yükseltmek amacı ile tekrarladığı dersler hariç, lisans programının ilk iki dönemindeki derslerden,

b) Tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce W aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden,

c) Yazılmış olduğu tek dersten,

ç) Daha önceki yarıyıllarda hiç alınmayan veya alınıp başarısız olunan derslerden,

d) AGNO’larını yükseltmek amacıyla alınan derslerden

çekilemezler.

(4) Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere bütün lisans öğrenimi boyunca en fazla altı dersten danışmanın önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla çekilme izni verilebilir.

Ders muafiyeti

MADDE 29 – (1) Yeni kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları dersler için, ilgili fakülteye not belgesinin aslı ve ders içerikleriyle birlikte, üniversiteye ders kaydını yaptırdığı yarıyılın ikinci haftasının sonuna kadar başvuruda bulunarak muafiyet talep edebilirler.

(2) Ders muafiyeti ve intibak işlemleriyle ilgili usul ve esaslar Senatoca düzenlenir.

Zorunlu ve seçimlik dersler

MADDE 30 – (1) Dersler zorunlu ve seçimlik dersler olmak üzere iki türlüdür. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçimlik dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir.

(2) Seçimlik dersler, her bölümün öğretim planından tek olarak veya belirlenmiş ders grupları içinden seçilebilir. Seçimlik dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki derslerden de oluşabilir.

(3) Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, danışmanın teklifi, varsa bölüm başkanının önerisi ve ilgili birim yönetim kurullarının kararı ile Üniversiteye bağlı herhangi bir öğretim planında yer alan dersi/dersleri de alabilir. Bu derslerdeki başarı durumu, not dökümü belgesinde bilgi olarak gösterilir, ancak kredi yükü ve AGNO hesabına katılmaz.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 31 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden;

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi; zorunlu ve kredili ders olarak, haftada iki ders saati olmak üzere, tercihen ilk iki yarıyılda,

b) Türk Dili dersi; zorunlu ve kredili ders olarak, haftada iki ders saati olmak üzere, tercihen ilk iki yarıyılda,

c) Yabancı Dil dersi; zorunlu ve kredili ders olarak, haftada en az iki ders saati olmak üzere, ilk dört yarıyılda,

ç) Güzel Sanatlar dersi veya Beden Eğitimi dersinden birini almak kaydıyla, alınan ders tercihen ilk iki yarıyılın birinde iki saat olarak

okutulur.

(2) Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerindeki değerlendirme; yarıyıl sonunda dersi okutan öğretim elemanı tarafından her öğrencinin; toplu ve ferdi çalışmalarındaki başarısına, derse devamına, derse ilgisine, yarıyıl içindeki ilerlemesine bakarak ve takdir hakkını da kullanarak başarılı (B) veya kalır (K) şeklinde yapılır. Öğretim elemanı hazırlayacağı listeyi bölüm başkanlığına/müdürlüğe teslim eder. Bu değerlendirme o öğrencinin yarıyıl sonu notu yerine geçer.

Derse devam zorunluluğu

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin teorik derslere en az % 70, laboratuar ve uygulamalara en az % 80 oranında devamları zorunludur.

(2) Bir dersin devam ve varsa uygulamalarında başarılı olma şartlarını bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda dersin teorik bölümüne devam koşulu aranmaz. Ancak, öğrenci bu derslerin proje, laboratuar, uygulama, ara sınav ve benzeri çalışmalarına ve yükümlülüklerine katılmak zorundadır.

(3) Tekrar edilen dersin başarı notu hesaplanırken o yarıyıldaki ara sınav notları dikkate alınır.

Sportif ve kültürel etkinlikler

MADDE 33 – (1) Milli takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içinde giremedikleri derslerin sınavları ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihlerde yapılır.

Başarı notu

MADDE 34 – (1) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı başarı notu ile yarıyıl sonu sınavından aldığı not dikkate alınır.

(2) Her dersin ya da eğitim-öğretim çalışmasının öğretim elemanı yarıyıl başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınavlar, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların o dersin yarıyıl başarı notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı ya da sözlü olarak duyurur.

(3) Yarıyıl içi sınavları, ders ve uygulamalara devam durumu, arazi çalışmaları, uygulama, ödev, proje, staj, atölye, seminer, laboratuvar gibi yarıyıl içi çalışmalarının başarı notu içindeki ağırlığı %40’dır.

(4) Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı % 60’dır.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bağıl değerlendirmede o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları başarı notlarının aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

(2) Ham başarı notu, yarıyıl içi çalışmalarının not ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun % 60’ının toplanması sonucu elde edilir.

(3) Başarı notu değerlendirilmesi, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ham başarı notu ile birlikte notların dağılımı ve sınıf ortalaması dikkate alınarak sınıfın genel başarı düzeyi de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda bağıl değerlendirme sistemi ile harfli başarı notuna dönüştürülerek yapılır.  Başarı notu, harf notu olarak tanımlanır. Bu değerlendirme sonunda, her öğrenciye dersi veren öğretim elemanı tarafından aşağıdaki tabloda açılımı ve kat sayıları belirtilen harf notlarından biri, yarıyıl sonu başarı notu olarak takdir olunur. Öğrenciye aldığı puanın not gösterge çizelgesindeki karşılığından daha düşük harf notu verilemez.

(4) Ham başarı ve yarıyıl sonu sınav notlarıyla ilgili değerlendirmeye katma limit not değerleri Senatoca belirlenir.

(5) Dersin sorumlu öğretim elemanı, yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen yedi gün içinde, 100 üzerinden değerlendirdiği notları ilan eder. Dersin sorumlu öğretim elemanı itiraz süresi sonunda bağıl değerlendirme sonuçlarına dayalı başarı notlarının listesini düzenleyerek bölüm başkanlığına/müdürlüğe sunar. Her yarıyılın sonunda ilgili fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından ders ve diğer çalışmaların değerlendirilmesi yapılır. İlgili yönetim kurulu; gerektiğinde bir dersin başarı durumunun, dersin öğretim üyesince yeniden incelenmesine karar verebilir.

(6) Harf notları, öğretim elemanı tarafından Öğrenci İşleri Müdürlüğüne verildiği anda kesinleşir. Bundan sonra notlar ilan edilir. Yarıyıl sonu sınavlarını izleyen haftanın son iş gününe kadar harf notları ile ilgili işlemlerin tamamlanması zorunludur. Öğrenci İşleri Müdürlüğü bu notları iki suret olarak listeler. Düzenlenen bu listeler, dersi veren öğretim elemanı tarafından imzalanır. İmzalı listelerin bir nüshası ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünde, diğer nüshası ise Öğrenci İşleri Müdürlüğünde muhafaza edilir.

(7) Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları, 4.00 üzerinden hesaplanarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sözel                               Puan                Harf Notu            Başarı notu ağırlık katsayısı

Mükemmel                      90-100                   AA                                        4.0

Pekiyi                              85-89                     BA                                        3.5

İyi                                   80-84                     BB                                        3.0

Orta                                 75-79                     CB                                        2.5

Geçer                              70-74                     CC                                        2.0

Koşullu Geçer                 60-69                     DC                                        1.5

Koşullu Geçer                 50-59                     DD                                        1.0

Başarısız                         40-49                     FD                                        0.5

Başarısız                         00-39                      FF                                        0.0

Devamsız                                                        D                                         0.0

(8) Bu harf notlarının dışında; (M) Muaf, (GR) Girmedi, (T) Transfer, (W) Çekilmiş,  (B) Başarılı, (Y) Yeterli, (K) Kalır, (S) Süren Çalışma, (E) Eksik, (D) Devamsız harf sembolleri de kullanılır. Bunlardan;

a) (M) Muaf notu; Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardığı dersler ile Üniversitede yapılan Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı gibi derslerin muafiyet sınavından Senatonun belirlediği baraj puanının üzerinde not alınan derslere verilir. Muafiyet notu not durum belgesinde muaf (M) şeklinde işlenir.

b) (GR) Girmedi notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda GR notu alan öğrenci mazeret sınavlarına girerse, GR notu sayısal nota dönüştürülür. Mazeret sınavlarına girmezse GR notu sıfıra dönüştürülür.

c) (T) Transfer notu; Üniversiteye yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin kendi kurumlarında almış oldukları ve denkliği ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslere verilir.

ç) Çekilmiş notu; normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin yarıyıl başından itibaren ilk yedi hafta içinde, danışmanının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır.

d) (B) Başarılı notu; kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir.

e) (K) Kalır notu; kredisiz derslerde başarısız olan öğrenciye verilir.

f) (S) Süren çalışma notu; yarıyıl sonunda tamamlanamayarak uzatma süresi alan proje, tez ve benzeri çalışmalara verilir. Uzatma süresi sonunda S notu, harfli başarı notuna dönüştürülür.

g) (Y) Yeterli notu; dikey geçiş sınavıyla Üniversiteye yerleştirilen meslek yüksekokulları mezunlarının takip edecekleri ilgili lisans eğitiminin ilk dört yarıyıllık programında yer alıp da lisans öğrenimine hazırlık programının dışında kalan derslere verilir. Y notu verilen dersin kredisi, mezuniyet kredisine dâhil edilir. Y notu, ANO ve AGNO hesabına katılmaz.

ğ) (E) Eksik notu; yarıyıl sonu sınavına girdiği halde, belgelenmiş makul ve geçerli nedenle laboratuar, proje, ödev ve benzeri yükümlülüğünü yerine getiremeyen öğrenciye verilir. E notu alan öğrenci, notların öğrenci işlerine teslim tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde E notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.

h) (D) Devamsız notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. D notu, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür.

Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 36 – (1) Ağırlıklı not ortalaması (ANO) ve ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) hesaplanması ve ortalama yükseltilmesi aşağıdaki şekildedir:

a) ANO hesabında; öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve kredi saatleri toplamına bölünür.

b) AGNO hesabında ise; ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve toplam, kredi saatleri toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

(2) Ortalamaların kayda geçmesinde, virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci haneyi bir arttıracak şekilde yuvarlanarak, iki hane esas alınır.

(3) Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not hesaba katılır.

Başarılı öğrenciler

MADDE 37 – (1) Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (D) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir.

(2) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC ve B notu alan öğrenciler o dersten doğrudan başarılı sayılırlar.

Başarısızlık durumu ve ders tekrarı

MADDE 38 – (1) Başarı baraj notu en az 2.00’dır. Herhangi bir yarıyıl sonunda AGNO’su başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler, sınamalı öğrenci sayılırlar.

(2) Ağırlıklı genel not ortalaması, üst üste iki yarıyıl  başarı baraj notunun altında olan öğrenciler başarısız duruma girer. Bu durumdaki burslu öğrencilerin bursları başarılı oluncaya kadar kesilir.

(3) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan belirtilen baraj puanı düzeyinde puan alamayan öğrenciler FF harf notu ile değerlendirilir.

(4) Herhangi bir dersten DC ve DD notu alan öğrencilerin o dersten başarılı sayılabilmeleri için AGNO’sunun son iki yarıyılda üst üste 2.00’dan düşük olmaması gerekir. Bu şart yerine getirilmediği takdirde öğrenci DD ve DC notlarını almış olduğu derslerden başarısız sayılır.

(5) Daha önce başarısız olan öğrenciler içinde bulundukları dönemde açılan derslerden öncelikle D, FF, FD, DD ve DC harf notu aldıkları dersleri tekrarlarlar.

(6) Öğrencilerin ders alımında, öğretim elemanları arasından ilgili yönetim kurulunca belirlenen danışmanlar, kayıtlara yardımcı olmakla ve ağırlıklı genel not ortalaması hesaplarına göre sınamalı veya başarısız öğrencilerin kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler.

(7) Tekrar alınan derslerin başarı notu not durum belgesinde tekrarlandıkları döneme işlenir. Tekrar edilen dersler için de başarı baraj notu 2.00’dır.

(8) Sınamalı öğrenciler; Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarında yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemezler.

(9) Öğrenciler isterlerse başarılı oldukları DD, DC ve CC harf notlu derslerini, not yükseltmek amacı ile tekrar edebilirler. Bu durumda dersin tekrar edildiği yarıyılda alınan not, bu dersin son harf notu olarak geçerlidir.

(10) Lisans programlarında ilk dört yarıyıl sonucunda AGNO’su 1.80’in altında kalan öğrenciler üst yarıyıllardan ders alamaz. Ders tekrarı ile ağırlıklı genel not ortalamalarını, başarı baraj notunun üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.

Sınavlar

MADDE 39 – (1) Sınavlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Ara (vize) sınavı: İlgili eğitim-öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavdır.

b) Mazeret sınavı: İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara veya yarıyıl sonu sınavına katılamayanlar için açılan sınavlardır.

c) Yarıyıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

ç) Muafiyet sınavı: İlgili kurulların önerisi ve Senato kararı ile muaf olunması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında düzenlenir.

(2) Sınavlar, ilgili yönetim kurulunca hazırlanacak programa göre yapılır. Öğrenciler, sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarını beraberinde getirmek zorundadırlar.

(3) Üniversite binaları dışında sınav yapılamaz. Ancak, ilgili yönetim kurulu kararıyla arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

(4) Yazılı sınav kâğıtları iki yıl süre ile saklanır.

Ara sınavlar

MADDE 40 – (1) Bir dersin, bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı, ilgili bölüm başkanının önerisi ile dekan/müdür tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(2) Bir günde ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. Ara sınavlara, haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlar için; mazeretlerini, sınavı izleyen yedi eğitim-öğretim günü içinde bildirmek ve mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi kaydıyla, mazeret sınavları açılır. Mazeret sınavlarının hangi tarihlerde açılacağını, ilgili yönetim kurulu belirler ve ilan eder.

(3) Mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu sıfır sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır. İlgili yönetim kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret ara sınavlarına alınmayan, ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilirler.

(4) Ara sınavların ağırlıkları eşit şekilde belirlenmişse bir dersin ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların toplamının, yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir. Eğer ara sınav ağırlıkları farklı şekilde belirlenmişse sınavlardan alınan notlar ağırlıklarla çarpılarak elde edilen toplam sınav sayısına bölünerek belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

(5) Ara sınav sonuçları, en geç bir sonraki sınav tarihinden bir hafta öncesine kadar ilan edilir.

Yarıyıl sonu sınavları

MADDE 41 – (1) Her dersin yarıyıl sonu sınavları, okutulduğu yarıyılın sonunda yapılır.

(2)  Bir dersin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için; teorik derslerin en az % 70’ine, uygulamalı olan derslerde, uygulamaların en az % 80’ine katılmak zorunludur.

Sınav notlarına itiraz

MADDE 42 – (1) Öğrenciler, ara sınav sonuçlarının ve 100 üzerinden değerlendirilerek belirlenen yarıyıl sonu sınav notunun ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde, ilgili bölüm başkanlığına/müdürlüğe bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilirler.

(2) Sınav notlarında herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme istemi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren on gün içerisinde öğrencinin başvurusu üzerine ilgili öğretim elemanınca karara bağlanır. Sınav notlarına ve harf notlarına ilişkin düzeltme başvuruları doğrudan ilgili bölüm başkanlığına/müdürlüğe yapılır. Bu işlemin en geç onbeş gün içerisinde sonuçlandırılıp ilgili öğrenciye bildirilmesi zorunludur.

(3) Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından açıklanan harfli notlar ile ilgili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine dersin bağlı olduğu bölüm veya yüksekokulca karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyılın kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Bu tarihten sonraki düzeltme işlemleri ilgili yönetim kurulu onayını gerektirir.

Öğrenim süresi

MADDE 43 – (1) Üniversiteye bağlı öğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere, bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınacak azami süreler; iki yıllık önlisans için dört, dört yıllık lisans için yedi, normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programlar için sekiz ve altı yıl olan programlar için dokuz yıldır. Öğrenciler eğitimlerini azami sürede tamamlayamadıkları takdirde, Mütevelli Heyetince belirlenen öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam edebilirler.

(2) Mezun olması için en çok iki dersten başarısız durumda olan öğrencilerin mezuniyet sınavları, her yarıyılın sonunda yılsonu sınavlarının bitiş tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notu, ara sınav not ortalaması dikkate alınmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınav notuna göre belirlenir.

Bitirme çalışması ve projesi

MADDE 44 – (1) Bitirme çalışması öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi ve beceri düzeyine eriştiğini gösteren çalışmadır. Akademik programların son iki yarıyılında bitirme çalışması veya projesi seçimlik veya zorunlu ders olarak yer alabilir. Öğrenciler, bitirme çalışması veya projesini ve danışmanlarını konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından ve o öğretim üyesinin kabulü üzerine seçerler; danışmanlık öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün başkanı, yüksekokulun müdürü tarafından onaylanır. Bitirme çalışması veya projesinin yürütülmesi, tamamlanması, kabulü ve ilgili diğer hususlar, ilgili yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Staj

MADDE 45 – (1) Staj; öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi ve beceri düzeyine erişmesini sağlamak üzere Üniversite içinde ya da dışında bir kuruluşta ve tercihen yaz aylarında yapılan uygulamalı çalışmadır. İlgili yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato, hangi birimlerde staj yapılacağını ve esaslarını karara bağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diplomalar

Diploma verilme şartı

MADDE 46 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, sınamalı öğrenci durumunda olmayan, genel not ortalaması en az 2.00 olan, programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan öğrencilere mezun oldukları fakülte, yüksekokul,  bölüm veya meslek yüksekokulu ile program adını belirten Üniversitenin diploması verilir. Diplomalara mezuniyet tarihi, diploma numarası ve mezun olduğu dönem adı yazılır. Mezuniyet genel not ortalaması 4.00 üzerinden hesaplanır, notu ve yüzdelik dilimi diploma ekinde belirtilir.  Diplomada fakülte için dekan ve Rektör, yüksekokul ve meslek yüksekokulu için müdür ve Rektör imzaları bulunur.

Önlisans diploması

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun dört yarıyıllık önlisans programlarını tamamlayan öğrencilere önlisans diploması verilir.

(2) Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden öğrencinin ilgili bölümünün öğretim planında öngörülen ilk dört yarıyılındaki en az kredi alt sınırı kadar dersi başarması ve AGNO’nun en az 2.00 olması gerekir. Lisans öğrenimine kayıtlı öğrencilerden; öğretim planındaki ilk dört yarıyılın derslerinden başarılı olan ve lisans öğrenimine devam etmek istemeyenlere AGNO’su 2.00 olmak koşuluyla önlisans diploması verilir. Önlisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ilgili programının öğretim planında öngörülen en az kredi alt sınırı kadar dersi başarması ve AGNO’nun en az 2.00 olması gerekir.

(3) Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri ile ilgili işlemler, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Lisans diploması ve diploma eki

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre sekiz yarıyıllık bir programı başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Diğer üniversitelerden nakil yoluyla gelen öğrencilerin lisans diploması alabilmeleri için son iki yarıyılı Üniversitede tamamlamış olmaları zorunludur.

(2) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, ilgili birimlerce hazırlanıp Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca onaylanan diploma eki verilir. Bu belgede, öğrencinin öğrenimi süresince almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve AKTS kredileri ile standart diploma eki bilgileri yer alır. Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.

Yüksek onur ve onur öğrencileri

MADDE 49 – (1) Normal öğrenim süresine göre bulunduğu yarıyıldan/yıldan başarısız notu ve alt yarıyıldan/yıllardan başarısız dersi olmayan, disiplin cezası almamış başarılı öğrencilerden yarıyıl/yılsonunda en az normal ders yükü ile o yarıyıl not ortalaması; 3.00 – 3.49 arasında olanlar onur öğrencisi, 3.50 – 4.00 arasında olanlar yüksek onur öğrencisi olarak kabul edilir. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl/yılsonunda ilan edilir ve kendilerine belge verilir. Bu başarı, öğrencinin not belgesinde belirtilir.

(2) Üniversite, fakülte, yüksekokul, bölüm/program birincilerinin belirlenmesinde; yatay veya dikey geçişle gelen öğrenciler dâhil başarı ortalamasının eşit olması durumunda, tüm yarıyılları değerlendirmeye katılan öğrencilere öncelik verilir. AGNO’su 3.00 - 3.49 olan öğrenciler onur, 3.50 ve daha yüksek olanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu durum diplomalarına yazılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 50 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile ilgili yönetim kurulu, Mütevelli Heyeti ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.