16 Aralık 2011 Tarihli ve 28144 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Milli Eğitim Bakanlığına Ait Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik

—  Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliği

—  Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Birden Çok Medya Hizmet Sağlayıcıya Ortaklıkla İlgili Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Süleyman Şah Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  2011 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2011 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2011 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2011 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 89)

 

KURUL KARARLARI

—  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/11/2011 Tarihli ve 6622 Sayılı Kararı

—  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/11/2011 Tarihli ve 6624 Sayılı Kararı

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri