16 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28144

YÖNETMELİK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

BİRDEN ÇOK MEDYA HİZMET SAĞLAYICIYA ORTAKLIKLA

İLGİLİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, yayın hizmetleri alanında, çoğulculuğun güvence altına alınması ve yoğunlaşmanın önlenmesi için 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan birden fazla medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ortak olma ile ilgili sınırlamaların uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6112 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı yetkisi altında bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6112 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine ve 37 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Doğrudan ortak: Bir gerçek veya tüzel kişinin medya hizmet sağlayıcı kuruluşta arada başka bir tüzel kişi olmadan doğrudan hisse sahibi olmasını,

b) Dolaylı ortak: Bir gerçek veya tüzel kişinin medya hizmet sağlayıcı kuruluşa hissedarı olduğu her hangi bir tüzel kişi vasıtasıyla ortak olmasını,

c) Karasal yayın lisansına sahip medya hizmet sağlayıcı: Karasal ortamdan radyo ve/veya televizyon yayın hizmeti sunmak üzere lisans almış kuruluşu,

ç) Sektörün yıllık toplam ticarî iletişim geliri: Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı yetkisi altında bulunan ve Üst Kuruldan lisans almış medya hizmet sağlayıcı kuruluşların tümünün bir mali yıl içerisinde elde ettikleri yıllık brüt ticari iletişim gelirleri toplamını,

d) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,

e) Yabancı gerçek kişi: Yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip gerçek kişileri,

f) Yabancı tüzel kişi: Yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişileri ve uluslararası kuruluşları,

g) Yıllık toplam ticarî iletişim geliri: Bir medya hizmet sağlayıcı kuruluşun bir takvim yılı içerisinde yayınladığı program desteklemesi dâhil reklâm, tele-alışveriş, ürün yerleştirme ve diğer ticari iletişim yayınları karşılığında elde ettiği brüt gelir toplamını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortaklık Tespiti

Ortaklık tespiti

MADDE 5 – (1) Bir gerçek veya tüzel kişinin medya hizmet sağlayıcı kuruluştaki dolaylı ortaklığının tespiti için medya hizmet sağlayıcı kuruluşta hisse sahibi bulunan veya hisse devralacak tüzel kişiler ile varsa bunların tüzel kişi ortaklarının ortaklık yapıları zincirleme bir suretle gerektiği takdirde gerçek kişilere ulaşılıncaya kadar tespit edilir.

(2) Gerçek kişiler için eşler ile üçüncü derece dâhil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlara ait hisseler de aynı kişiye aitmiş gibi değerlendirilir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara ortak gerçek kişiler eşleri ile üçüncü derece dâhil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarda hisseleri bulunması halinde bunu Üst Kurula beyan ederler. Üst Kurul bu konuda resen araştırma yapabilir veya yaptırabilir.

Birden fazla medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ortaklık

MADDE 6 – (1) Bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı olarak ortak olduğu karasal yayın lisansına sahip medya hizmet sağlayıcı kuruluş sayısı dördü geçemez.

 (2) Yabancı bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan ortak olacağı medya hizmet sağlayıcı kuruluş sayısı ikiyi geçemez. Bu sınırlama yayın ortamı ve lisans tipine bakılmaksızın uygulanır.

(3) Yabancı bir gerçek veya tüzel kişinin dolaylı ortaklık dahil ortak olabileceği karasal yayın lisansına sahip medya hizmet sağlayıcı kuruluş sayısı dördü geçemez.

(4) Kuruluşların yayın lisansı taleplerinin değerlendirilmesinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların hisse devri, birleşme ve devralma gibi ortaklık yapılarında değişikliğe neden olan işlem ve taleplerinde bu maddede yer alan hususlara uygunluk yönünden de inceleme yapılır. Durumları uygun olan veya Üst Kurulun yapacağı uyarılar doğrultusunda uygun hale getiren kuruluşların talepleri yerine getirilir. Aksi halde yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya lisans şartlarını kaybeden kuruluşlar kapsamında değerlendirilerek 6112 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılır.

Yıllık toplam ticari iletişim gelirinin tespiti

MADDE 7 – (1) Bir medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yıllık toplam ticari iletişim gelirinin tespitinde 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi ve Bu Gelirler Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre beyan edilen ticari iletişim gelirleri esas alınır. Kuruluşların bir takvim yılı içerisinde aylar itibarı ile beyan ettikleri aylık brüt ticari iletişim gelirleri toplanarak yıllık toplam brüt ticari iletişim geliri tespit edilir.

Sektörün toplam yıllık ticari iletişim gelirinin tespiti

MADDE 8 – (1) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı yetkisi altında bulunan ve Üst Kuruldan lisans almış olan tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşların bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre tespit edilen yıllık toplam brüt ticari iletişim gelirleri toplanarak sektörün toplam ticari iletişim geliri tespit edilir.

(2) Sektörün toplam yıllık ticari iletişim geliri ait olduğu takvim yılını takip eden yılın Mart ayının sonuna kadar Üst Kurulca tespit edilerek internet sitesinden yayınlanır.

Üst kurulca yapılacak değerlendirme

MADDE 9 – (1) Üst Kurul sektörün toplam yıllık ticari iletişim gelirinin açıklanmasından sonra medya hizmet sağlayıcı kuruluşların durumlarını her yıl Nisan ayının sonuna kadar uygunluk açısından değerlendirir.

(2) Ayrıca yayın lisansı taleplerinde, hisse devirlerinde, birleşme ve devralmalarda talebin yapıldığı yıldan önceki sektörün toplam yıllık ticari iletişim geliri esas alınarak değerlendirme yapılır.

(3) Bu maddeye göre Üst Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonunda birden fazla medya hizmet sağlayıcı kuruluşta doğrudan veya dolaylı ortak olduğu halde bu kuruluşların yıllık toplam brüt ticari iletişim geliri sektörün toplam ticari iletişim gelirinin yüzde otuzunu aştığı tespit edilen gerçek veya tüzel kişilere doksan gün süre verilerek hisselerini devretmesi için ihtarda bulunulur.

İdari para cezası uygulanması

MADDE 10 – (1) 9 uncu maddeye göre yapılan ihtara rağmen süresi içinde hissesini devretmeyen gerçek veya tüzel kişiye 6112 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince idari para cezası uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 6112 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca karasal ortamdan yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara da uygulanır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üst Kurul yürütür.