16 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28144

YÖNETMELİK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 34, 36, 37, 38 ve 40 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Başkan: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanını,

b) Başkan Vekili: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Vekilini,

c) Kanun: 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu,

ç) Personel: Üst Kurul teşkilatında çalışan personelini,

d) Teşkilat: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 6112 sayılı Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek maksadıyla, bu Kanunun 43 üncü maddesi uyarınca oluşturulan teşkilatını,

e) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,

f) Üye: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üst Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Üst kurul başkanı ve başkan vekili seçim usulü

MADDE 4 – (1) Üst Kurul Başkanı ile Başkan Vekilinin seçiminde aday gösterilmez. Üst Kurul Başkanı ile Başkan Vekilinin seçiminde üyelerin ayrı ayrı adlarını ve soyadlarını taşıyan, aynı yazı ile aynı renk kâğıda yazılmış ve üst kurul mührü ile damgalanmış, aynı büyüklükteki oy pusulaları bir zarf içinde üyelere dağıtılır. Seçimler ayrı ayrı yapılır ve oylamada üyelere dağıtılan bu pusulalar kullanılır.

(2) Oyların sayımı ve dökümü, en genç üç üye tarafından yapılır ve sonuç bir tutanakla belirtilir.

Üst kurula havale edilecek teklif yazıları

MADDE 5 – (1) Üst Kurulda karara bağlanması istenen konular, Üst Kurula havalesi teklifini ve ilgili Başkan Yardımcısının uygun görüşünü içeren veya doğrudan Başkana bağlı birim yöneticilerince imzalanan yazılar ile Üst Kurul Başkanlığına iletilir.

(2) Teklif yazılarında; konuya ilişkin görüş bildirilmesi ve kararın alınmasına yardımcı olacak her türlü bilgi ve dokümandan bahsedilmesi esas olup, aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Karara bağlanması istenen konunun özeti,

b) Konunun teknik ve ekonomik yönden değerlendirmesi,

c) Konuya ilişkin hukuki değerlendirme,

ç) Konunun gerekçesi,

d) Karara bağlanması istenen teklifin net olarak belirtilmesi.

(3) Teklif yazılarında geçen dokümanların yazı eki olarak Üst Kurul Başkanlığına iletilmesi zorunludur.

(4) Üst Kurula havalesi istenen teklif yazıları “Olur” şeklinde tanzim olunur ve Üst Kurul Başkanı tarafından uygun görülerek imzalanan bu teklif yazıları ile konu Üst Kurula havale edilmiş ve gündeme alınmış olur.

(5) Üst Kurula havalesi yapılan teklif yazılarının Üst Kurul Büro Hizmetlerinden Sorumlu Müdür tarafından ayrı bir kaydı tutulur.

Üst kurulun toplanması, karar nisabı ve gündem

MADDE 6 – (1) Üst Kurul, tam gün esasına göre çalışır, haftada birden az olmamak üzere en az beş üye ile toplanır ve en az beş üyenin aynı yönde oyuyla karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Geçerli mazereti olmaksızın üst üste iki, bir ay içerisinde üç defa toplantıya katılmayan Üst Kurul üyeleri üyelikten çekilmiş sayılır. Bu durum, Üst Kurul kararı ile tespit edilir ve Türkiye Büyük Milleti Meclisi Başkanlığına bildirilir. Üyeler, geçerli mazeretlerini Üst Kurula sunulmak üzere yazılı olarak Başkana bildirirler. Toplantı gün ve saati Başkan, yokluğunda Başkan Vekili tarafından belirlenir.

(2) Toplantı gündemi Başkan, yokluğunda Başkan Vekili tarafından hazırlanır. Gündem ile gündem konularına ilişkin yazı ve ekleri toplantıdan en az bir gün önce Üst Kurul büro hizmetlerinden sorumlu müdür vasıtasıyla Üst Kurul üyelerine bildirilir.

(3) Üst Kurul, gündemine hakimdir.

(4) Toplantılarda gündeme bağlılık esastır. Ancak, toplantıda gündeme yeni bir madde eklenmesi bir üyenin önerisi üzerine Üst Kurulca karara bağlanır. Başkanın gerekli hallerde gündem dışı madde ilave etme hakkı saklıdır.

(5) Bir toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesi bitirilemezse, görüşülemeyen maddeler herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bir sonraki toplantı gündemine taşınır.

(6) Toplantılar esas itibariyle Üst Kurul merkezinde yapılır. Üst Kurul merkezi dışındaki yerlerde de toplantı yapılabilmesi Üst Kurulca kararlaştırılabilir.

Görüşme usulü

MADDE 7 – (1) Konular gündemdeki sırasına göre görüşülür. Başkan bir maddenin görüşülmesinde söz isteyenlere sırayla söz verir.

(2) Üst Kurul raportörlüğü Başkan veya görevlendirilecek bir üye tarafından yapılır.

(3) Üst Kurul toplantıları gizlidir. İhtiyaç duyulması halinde görüşlerinden yararlanmak üzere Üst Kurul teşkilat personeli veya alanlarında uzman diğer kişiler Üst Kurul toplantısına davet edilebilir. Ancak, Üst Kurul kararları toplantıya davet edilenlerin yanında alınamaz.

Oylama yapılması ve oylama şekli

MADDE 8 – (1) Görüşmelerde gündeme ilişkin konular yeterince tartışıldıktan ve görüşmeler tamamlandıktan sonra oylamaya geçilir. Oyların eşitliği veya karar nisabına ulaşılamaması nedenleriyle karar alınamayan konular, bir sonraki toplantı gündemine taşınır.

(2) Gündem maddesi, bu Yönetmelikte aksine hüküm yoksa kabul veya red için el kaldırmak suretiyle işaretle oylanır.

Üst kurul büro hizmetlerinin yürütülmesi

MADDE 9 – (1) Üst Kurul büro hizmetleri Üst Kurul büro hizmetlerinden sorumlu müdür tarafından yürütülür.

Karar tutanağı ve karar defteri

MADDE 10 – (1) Toplantıda görüşülen gündem maddelerine ilişkin alınan kararlar tutanakla tespit edilir, karar tutanağına bağlanır. Karar tutanağı toplantı sonunda veya en geç bir gün içinde toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanır.

(2) Bilgilendirme amaçlı gündem konularına ilişkin ayrı bir karar yazılmaz, bu tür bilgi edinmeler Üst Kurul karar tutanağında belirtilir.

(3) Üst Kurul toplantısında alınan her bir kararın yazıldığı son sayfa, toplantıya katılan üyelerin isimleri yazılmak suretiyle üyelerce imzalanır, önceki sayfalar ise imzalanır veya paraflanır.

(4) Toplantı ve karar numaraları her yıl birden başlar ve o yılın sonuna kadar sıra numarası takip eder.

(5) Üst Kurul kararlarının aslı noterden onaylı birbirini izleyen sayfa numaralı Üst Kurul karar defterine, tarih ve numara sırasıyla yapıştırılır ve karar defterine de taşacak şekilde dört köşesinden Üst Kurul mührüyle mühürlenir. Karar defteri Üst Kurul büro hizmetlerinden sorumlu Müdürün kasasında saklanır.

(6) Toplantı gündemi ve kararlara ilişkin evrak ve diğer dokümanlar ilgili kararla ilişkilendirilerek Üst Kurul büro hizmetlerinden sorumlu Müdür tarafından ayrı bir dosyada muhafaza edilir.

(7) Karar defteri Üst Kurul büro hizmetlerinden sorumlu müdür tarafından muhafaza edilir.

(8) Karar örneklerinin aslına uygunluğu, Başkan veya Üst Kurul büro hizmetlerinden sorumlu müdür tarafından onaylanır.

(9) Kararların onaylı örnekleri Üst Kurul büro hizmetlerinden sorumlu müdür tarafından derhal ilgili birim veya birimlere gönderilir.

(10) Kararların onaylı örnekleri istekleri halinde, Kurul üyelerine verilir.

Kararlarda bulunması gereken hususlar

MADDE 11 – (1) Kararlar aşağıdaki hususları ihtiva eder:

a) Kararın alındığı toplantının tarihi ve sayısı,

b) Karar sıra numarası,

c) Toplantıya katılan ve katılmayan Üst Kurul üyelerinin adları ve soyadları ile katılmama nedenleri,

ç) Kararın konusu, hangi birim, kişi ya da kurumdan geldiği,

d) Gerekçe ve kararın dayanağı ile sonuç kısmı,

e) Varsa karşı oy veren üyelerin adları ve soyadları.

Kurul kararlarının açıklanması ve yayımlanması

MADDE 12 – (1) Üst Kurul toplantılarındaki müzakereler gizlidir ve açıklık kararı alınmadıkça müzakereler açıklanamaz. Ancak, gerekli görülmesi halinde toplantılarda görüşülen konular ve alınan kararlar hakkında basın ve yayın organlarına Üst Kurul Başkanı veya Başkanın yetkili kıldığı Üye tarafından açıklama yapılabilir.

(2) Üst Kurulun gizliliği bulunmayan düzenleyici ve denetleyici nitelikteki kararları uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurulur.

Kararların tekrar görüşülmesi

MADDE 13 – (1) Kararlaştırılmış bir konunun Üst Kurulda tekrar görüşülmesi, Üst Kurul kararına bağlıdır.

Komisyon çalışmaları

MADDE 14 – (1) Üst Kurulda görüşülüp, kararlaştırılması gereken konuların ön incelemesini yapıp, daha ayrıntılı bir kapsam ve derinlikte Üst Kurula sunmak üzere, üyelerden oluşan ihtisas komisyon veya çalışma grupları kurulabilir. Bu komisyon veya çalışma gruplarında Üst Kurul kararı ile Üst Kurul teşkilat personeli de görevlendirilebilir.

Üst kurul üyelerinin teminatları

MADDE 15 – (1) Üst Kurul üyelerinin kanunda belirtilen durumlar dışında görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez.

(2) Kurul üyeleri görevlerini ifa ederken bağımsızdır. Hiçbir makam, mevki, merci ve kişi kurul üyelerinin kararını etkilemek amacıyla telkin veya istekte bulunamaz.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri için aday belirlenmesi

MADDE 16 – (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü ile Yönetim Kurulu üyelikleri için gösterilecek adaylar 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda belirlenen nitelikleri taşıyan ve Üst Kurul üyeleri tarafından önerilen kişiler arasından Üst Kurulca gizli oyla belirlenir.

(2) Üst Kurul Üyeleri, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü için üç, Yönetim Kurulu üyelikleri için boş üye sayısının iki katı adaya oy verirler. Adayların tamamı belirlenene kadar turlara devam edilir, devam edilen bu turlarda eksik kalan aday sayısı kadar oy kullanılır.

(3) Yapılacak oylamada en az beş oy almak koşuluyla, en fazla oyu alan, Genel Müdürlük için 3, Yönetim Kurulu üyeliği için boş üyelik sayısının iki katı kadar kişi aday olarak belirlenmiş sayılır.

(4) Oyların sayımı ve dökümü, en genç üç üye tarafından yapılır ve sonuç bir tutanakla belirtilir. Oylama sonucu Başkan tarafından açıklanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 20/11/1994 tarihli ve 22117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üst Kurul yürütür.