16 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28144

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERÎ İŞ MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Savunma Bakanlığı askerî iş müfettişlerinin seçilme, atanma, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) tarafından doğrudan doğruya işletilen askerî işyerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 91 inci, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 59 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Askerî iş müfettişi: Bu Yönetmelikte belirtilen nitelik ve koşullara göre seçimi ve atanması yapılmış ve yürürlükteki mevzuatla yetki ve sorumlulukları saptanmış olan Millî Savunma Bakanlığı kadrosunda “askerî iş müfettişi” olarak gösterilen yerlere atanmış subayları,

b) Bakan: Millî Savunma Bakanını,

c) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

ç) Başkan: MSB Askerî İş Teftiş Kurulu Başkanını,

d) Başkanlık: MSB Askerî İş Teftiş Kurulu Başkanlığını,

e) İşveren: Millî Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığını,

f) İşveren vekili: İşyerinde işveren adına hareket eden işin ve işyerinin tamamını sevk ve idareye yetkili kimseyi,

g) Kurul: MSB Askerî İş Teftiş Kurulunu,

ğ) MSB: Millî Savunma Bakanlığını,

h) Müfettiş: Askerî İş Müfettişini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilât, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilât ve bağlılık

MADDE 5 – (1) MSB Askerî İş Teftiş Kurulu Başkanlığı yeteri kadar askerî iş müfettişinden oluşur ve Kurul doğrudan Bakana bağlıdır.

Görev merkezi

MADDE 6 – (1) MSB Askerî İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ve müfettişlerin görev merkezi Ankara’dır.

MSB Askerî İş Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Askerî iş müfettişlerinin en kıdemlisi başkanlık görevini yürütür.

(2) Başkanlığın görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) 2 nci maddede belirtilen askerî işyerlerinin teftişlerini Devlet adına yapmak,

b) Bakanlık adına işçi harcamalarının ve işçi tabldotlarının denetimini yapmak,

c) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince, askerî işyerlerindeki beceri eğitimi ile ilgili uygulamaların mevzuata uygunluğunu denetlemek,

ç) Askerî işyerlerinde uygulamada tereddütlere sebep olan yoruma muhtaç mevzuat hükümlerinin açıklığa kavuşturulması için Bakanlığa teklifte bulunmak,

d) Teftiş sonuçlarını bir rapor ile Bakanlığa bildirmek,

e) Her yıl sonunda işyerlerinde iş mevzuatı ile toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından kaynaklanan aksaklık ve noksanlıklar ile giderilme yöntemlerini gösteren devre sonuç raporunu yayımlamak,

f) Teftiş esnasında 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve toplu iş sözleşmesi ile ilgili mevzuat hükümlerinin doğru uygulanması için ilgili personeli bilgilendirmek,

g) Yıllık teftiş planını hazırlamak, onaylatmak ve uygulamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile

Çalışma Esasları ve Büro Personeli

Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Askerî iş müfettişleri, aşağıda belirtilen hususlarda görevli ve yetkilidirler:

a) İş mevzuatı ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, toplu iş sözleşmesi, yönerge, karar, genelge, tebliğ ve emirlerin işyerlerinde uygulanmasına ilişkin teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

b) İş mevzuatının tutulmasını veya bulundurulmasını öngördüğü kayıt, puantaj cetveli, defter, belge, liste, çizelge, rapor, bordro, makbuz, hesap pusulası, ilan, sağlık raporu, iş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantı tutanakları, tesisat, makine ve cihazların periyodik bakım ve kontrol kartları ve benzeri evrak, belge ve kayıtların işyerlerinde bulundurulup bulundurulmadığını tespit etmek, bunları yetkililerden incelenmek üzere istemek, örnek almak veya özet çıkartmak,

c) İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliğine uygun olup olmadığının tespitine ilişkin olarak, işyerleri ve tüm eklentileri ile iş ekipmanlarını yasal bir sakınca olmamak koşuluyla önceden haber vermeden her zaman görmek, araştırmak ve incelemek, işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumları saptamak,

ç) Çalışma hayatı ile ilgili kanunlardan doğan her çeşit teftiş ve denetimle ilgili bulunan kimseleri, işyerinde ya da işyeri dışında dinlemek, sorular sormak, bunlardan gerekli bilgileri istemek ve imzalı ifadelerini almak,

d) Teftişe tabi tutulan yerde inceleme olanağı bulunmayan, bırakıldığında inceleme seyrinin değiştirilmesi ya da suç kanıtlarının yok edilmesi ihtimali bulunan durumlarda ilgili belgelerin onaylı bir suretini almak,

e) Görevlerini yaparken öğrendikleri ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar için, sorumlular hakkında soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden olaya el koymak maksadıyla durumu hemen Başkanlığa iletmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,

f) Teftiş esnasında veya teftişi takiben gerekirse bölgedeki ilgili sendika başkan ve yöneticileri, işyeri sendika temsilcileri veya işçilerle görüşme yapmak, görüş ve dileklerini tespit etmek,

g) Teftişte iş mevzuatının uygulanmasına yönelik gördükleri yanlışlık, eksiklik, aksaklık ve usulsüzlük olarak değerlendirilen hususların düzeltilmesi ve işlerin daha iyi yürütülmesi için alınması gereken tedbirler ile değerlendirmeleri inceleme raporu veya yazıyla Başkanlığa bildirmek,

ğ) Teftiş kapsamındaki konularda yurt içinde veya dışında inceleme ve araştırma yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

h) Refakatlerine verilecek müfettiş adaylarının meslekte yetişmelerini sağlamak.

(2) İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapan askerî iş müfettişleri görevlerini mevzuat dâhilinde ve aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde yürütürler;

a) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun mevzuata uygun olarak oluşturulması ile çalışmalarının uygun ve yeterli olup olmadığını belirlemek,

b) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin eğitim faaliyetleri ile risk değerlendirmesinin mevzuata uygunluğu ve yeterliliğini incelemek,

c) İşyerinde kullanılan her türlü makine, araç, gereç, cihaz, tesis ve benzerleriyle imalâtta kullanılan veya işlenen hammadde ve malzemelerle bunların işlenmiş olanlarını görmek, iş sağlığı ve güvenliği bakımından zararlı veya tehlikeli ve genel olarak mevzuata uygun olup olmadıkları yönünden yerinde muayene, inceleme ve araştırma yapmak,

ç) Yaş, cinsiyet ve sağlık durumları bakımından yaptıkları işte çalışmaları sakıncalı bulunan işçileri tespit etmek,

d) Kişisel koruyucu donanımların, işyerindeki sağlık ve güvenlik risklerinin yok edilmediği durumlarda ilgili yönetmelikler kapsamında çalışanlara yeterli ve sürekli olarak kullandırılıp kullandırılamadığını tespit etmek.

(3) Müfettişler; yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

Görevlendirme

MADDE 9 – (1) Müfettişler görevleri ile ilgili hususlarda, kadro ve kuruluş bağlantısına göre amirleri dışında hiçbir makam ve merciden emir alamazlar.

Müfettişlik güvencesi

MADDE 10 – (1) Askerî iş müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhî, ahlakî veya meslekî yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer müfettişlerden farklı görevlendirilemez ve diğer idarî görevlere atanamazlar.

(2) Sıhhî, ahlakî veya meslekî yetersizlik hâllerinin; sağlık kurulu raporu veya yargı kararı ile belgelenmesi esastır.

Müfettişlerin uyacakları hususlar

MADDE 11 – (1) Müfettişlerin uyacakları hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

b) Yönetim ve yürütme işlerine karışmazlar. Yürütmeye ait emir veremezler. Ancak, her konuda aydınlatıcı ve öğretici işlevleri nedeniyle görevli bulundukları işyerlerindeki personeli, bu yolda harekete zorlamamak şartıyla görevlerinin ifasına ilişkin gerekli tekliflerde bulunabilirler.

c) İncelemek üzere aldıkları evrak ve defterler üzerinde düzeltme yapamazlar. Ancak, muayyen bir devreye ait işlemlerin teftiş edildiğini gösterir tarih ve imza konulması suretiyle yapılacak şerhler, tespite ilişkin işaretler ve karşılaştırma işaretleri bu kuralın dışındadır.

ç) Görevleri gereği gidecekleri yerleri, bildikleri veya öğrendikleri sırları ve yapacakları işleri kanuni zorunluluklar dışında kimseye açıklayamazlar. Kişisel amaçları için kullanamazlar.

d) Kendilerine verilen yetki belgelerini gerektiğinde göstermekle yükümlüdürler.

e) Görevlerini yaptıkları sırada, faaliyetleri ve ünitelerin çalışmalarını aksatmamaya dikkat ederler.

f) Müfettişlerin başladıkları teftiş, soruşturma ve inceleme işlerini ara vermeden bitirmeleri genel kural olmakla birlikte teftiş yerini bırakma zorunluluğu olduğu veya teftiş ve soruşturmanın sonuçlandırılması başka yerlerde de inceleme ve soruşturma yapılmasını gerektirdiği takdirde, durumu derhal Başkanlığa bildirerek alacakları emre göre işlem yaparlar.

g) Teftiş yerlerini, ulusal bayram ve genel tatil ile hafta tatili günleri dışında Başkanın izni olmaksızın terk edemez ve değiştiremezler.

Müfettişlere yardım yükümlülüğü

MADDE 12 – (1) Teftiş esnasında işyerinde görevli bulunanlar, istenildiğinde gizli de olsa teftişe ilişkin bilgi, belge, defter, dosya, hesap ve kayıtları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı müfettişlere vermek, inceleme ve saymalarını kolaylaştırmak, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sözlü veya yazılı sorularını cevaplamak zorundadırlar.

(2) Teftiş, inceleme, araştırma veya soruşturma yapılan birlik, birim ve kuruluşların işveren vekilleri, görevin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere görevleri süresince uygun bir çalışma odasının verilmesi, binek aracının tahsis edilmesi ile diğer düzenlemelerin yapılması için gerekli tedbirleri alırlar.

(3) Teftiş esnasında işveren vekilleri, işçiler ve bu işle ilgili görülen üçüncü şahıslar, müfettişler tarafından çağırıldıkları zaman gelmek, ifade ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, müfettişlerin görevlerini yapmaları için her türlü kolaylığı göstermek ve bu işlemlere ilişkin emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler.

(4) Teftiş veya incelemeye tâbi birimlerin görevlilerine verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri mücbir sebepler dışında müfettişin isteği üzerine teftiş veya inceleme sonuna kadar durdurulur. İznini kullanmaya başlamış olan görevli, müfettişin isteği üzerine çağrılır. Personel bu çağrıya uymak zorundadır.

İlgilileri görevden uzaklaştırma

MADDE 13 – (1) Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartlardan herhangi birisinin gerçekleşmesi halinde görevden uzaklaştırmaya ilişkin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuat esaslarına uygun olmak kaydıyla, ilgilileri Başkanlıktan izin alarak görevden uzaklaştırabilirler:

a) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak,

b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, bunların hesap, belge ve defterlerini elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem kayıtlarını göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak,

c) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

ç) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak.

(2) Görevden uzaklaştırma tedbiri, teftiş ve tahkikatın her safhasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması, birinci fıkranın (b) bendinde yazılı hususun ise bir tutanakla tespit edilmesi gerekir. Zanlıların ilgili kanunlardaki susma hakkı saklıdır.

(3) Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gerekli tedbirler o işyerinin amirince alınır.

(4) Müfettiş tarafından görevden uzaklaştırma teklifi gerekçesiyle birlikte işveren vekiline ve Başkanlığa yazıyla hemen bildirilir.

(5) Yapılan teftiş veya başlatılan tahkikat neticesinde suçun işlendiğinin anlaşılamadığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde; görevden uzaklaştırılmış olan memur veya diğer personelin görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılmasına ilişkin müfettiş veya tahkikatı yapan birimin vereceği rapor, derhal Başkanlığa ve ilgili mercilere bildirilir. Bu bildirim üzerine görevden uzaklaştırılmış olan memur veya diğer personel atamaya yetkili amirlerince bekletilmeksizin görevine iade edilir.

(6) Görevden uzaklaştırılması gereken memurlar hakkında, işledikleri suçların nev’i ve mahiyetine göre kanuni esaslar dâhilinde amirlerince takibat yapılır.

(7) Görevden uzaklaştırılana ait soruşturma ile diğer ünitelerce bu soruşturmaya ait rapor üzerinde yapılacak işlemin diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

(8) İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) tarafından doğrudan doğruya işletilen askerî işyerlerindeki ilgilileri görevden uzaklaştırmaya ilişkin işlemler Başkanlıkça İçişleri Bakanlığı ile koordineyi müteakip yapılır.

İşlerin süresinde bitirilmesi

MADDE 14 – (1) Müfettişler, kendilerine verilen işleri ara vermeden Başkanlık tarafından belirtilen süreler içinde bizzat yaparak bitirirler. Süresinde bitirilemeyeceği anlaşılan işler hakkında Başkana zamanında bilgi vererek alacakları talimata göre hareket ederler.

İşlerin devri

MADDE 15 – (1) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi genel kuraldır. Geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa; müfettişler, ellerindeki işleri Başkanın yazılı emri ile başka bir müfettişe devredebilir.

(2) Devredilecek işler için devri yapacak olan müfettiş, bir devir notu hazırlar. Devir notunda; devredilen işin konusu, işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği, iş hakkında ne gibi görüş veya kanaate varıldığı, işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerektiği hakkındaki düşünceler belirtilir.

Büro personelinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 16 – (1) Büro personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) MSB Askerî İş Teftiş Kurulu Başkanlığına gelen ve giden her türlü evrakın kaydını tutmak ve gerekli işlemleri yapmak,

b) İşlemleri biten rapor, yazı ve diğer evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

c) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) MSB Askerî İş Teftiş Kurulu Başkanlığı işlemlerinde ve büro işlerinde gizlilik esastır. Büro personeli rapor, yazışma ve dosyaları Başkanın izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişlerin Seçilme Esasları ve Atama İşlemleri

Askerî iş müfettişliği ihtiyacının tespiti

MADDE 17 – (1) Askerî iş müfettişliği kadroları, lüzum ve ihtiyaca göre Bakanlık tarafından teklif edilir. Bu kadrolara; Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup subayların atamaları, bu Yönetmelikte gösterilen esaslar dâhilinde yapılır.

Askerî iş müfettişliğine giriş

MADDE 18 – (1) Askerî iş müfettişliğine atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

Askerî iş müfettişliği giriş sınavı kurulu

MADDE 19 – (1) Bakanlık tarafından; MSB Askerî İş Teftiş Kurulu Başkanlığından, MSB Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığından, MSB Baş Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığından birer üstsubay olmak üzere toplam 3 subaydan sınav kurulu oluşturulur.

(2) İş sağlığı alanında görev yapacak müfettiş sınavı için MSB Sağlık Dairesi Başkanlığından bir tabip üstsubay, iş güvenliği alanında görev yapacak müfettiş sınavı için MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından bir mühendis üstsubay sınav kuruluna dâhil edilir.

(3) En kıdemli subay sınav kuruluna başkanlık eder.

(4) Ayrıca sınav kurulunda askerî iş müfettişlerinden bir yedek üye tespit edilir.

(5) Sınav kurulunun idari ve yazışma işlemleri Başkanlık tarafından yürütülür.

Askerî iş müfettişliğine giriş sınavı şartları

MADDE 20 – (1) Askerî iş müfettişliği sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartları taşımak zorunludur.

a) Binbaşı, Yarbay veya Albay rütbesinde olmak (iş sağlığı alanında görev yapacak müfettişler için rütbe şartı aranmaz),

b) İşin yürütümü ve sosyal sigorta alanında görev yapacak müfettişler için; öncelikle yüksek öğretim kurumlarının en az 4 yıl eğitim veren hukuk fakültesinden mezun olmak, Başkanlıkça alımına karar verilen müfettiş sayısının üç katına kadar yeterli aday olmadığı takdirde siyasal bilgiler, iktisat, işletme veya iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile harp okullarından birisini bitirmiş olmak,

c) İş sağlığı alanında görev yapacak müfettişler için tıp doktoru, iş güvenliği alanında görev yapacak müfettişler için yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıl eğitim veren fakültelerinin elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, fizik, gemi, inşaat, kimya, makine, metalürji, metalürji ve malzeme veya uçak mühendisliği bölümlerinden mezun mühendis veya yüksek mühendis olmak,

ç) Sicillerinde ve özlük dosyalarında müfettişlik yapmaya engel halleri bulunmamak,

d) Sıralı hizmet garnizonu atama durumlarına göre asgarî 4 yıl bu görevde kalmaları mümkün olmak,

e) Sağlık durumları değişik iklim ve her türlü yolculuğa elverişli olmak,

f) Tabi bulundukları özel kanunlarda, bu türlü görevler için engel bir hüküm bulunmamak.

(2) Bu şartları haiz olanların dilekçeleri bağlı oldukları Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca Millî Savunma Bakanlığına gönderilir. Müfettişlik seçim şartlarına aykırı bir durumun sonradan ortaya çıkması halinde müfettişlik belgesi iptal edilir.

Askerî iş müfettişliği giriş sınavının ilanı

MADDE 21 – (1) Askerî iş müfettişliğine giriş sınavı şartları, giriş sınavının yapılacağı yer ve zamanı, sınav konuları, başvuru belgeleri ile son başvuru tarihi Başkanlıkça Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir ve ayrıca yerel ağ kanalı ile de duyurulur.

(2) Giriş sınavının ilanı, sınav tarihinden en az iki ay önce yapılır.

(3) Adayların son başvuru tarihi sınav tarihinden en çok bir ay öncesi olacak şekilde tespit edilir.

(4) Müracaatı kabul edilen adayların listesi, sınavın yapılacağı yer ve tarihi ile sınav talimatı sınav tarihinden en az iki hafta önce ilan edilir.

Askerî iş müfettişliği giriş sınavı konuları

MADDE 22 – (1) Askerî iş müfettişliği giriş sınavları aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

a) İş ve sosyal sigorta alanında görev yapacak müfettişler için;

1) Anayasa hukukunun çalışma hayatı ile ilgili hükümleri,

2) Borçlar hukuku genel esaslar,

3) İş hukuku,

4) Sosyal güvenlik hukuku,

5) Vergi hukuku.

b) İş sağlığı ve iş güvenliği alanında görev yapacak müfettişler için;

1) Anayasa hukukunun çalışma hayatı ile ilgili hükümleri,

2) İş hukuku,

3) Sosyal güvenlik hukukunun iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümleri.

Giriş sınavı sorularının hazırlanması ve sınavın yapılması

MADDE 23 – (1) Sınav soruları, sınav kurulunca sınavın başlamasından bir saat önce 22 nci maddede belirtilen konulardan oluşturulmuş soru listesinden seçilerek hazırlanır.

(2) Sınav ve adaylarla ilgili bütün işlemler Başkanlıkça yürütülür.

(3) Sınav kurulunun teşkilinde, heyet üyelerinin harcırah almayacak şekilde görevlendirilmeleri esastır.

(4) Adaylara sınav için yolluk verilmez.

(5) Giriş sınavı, ilan edilmiş olan yer ve saatte başlar. Geç gelenler sınava alınmazlar. Her aday, sınava katılacak aday listesinden kontrol edilmek suretiyle salona alınır. Sınava giren adaylar, yanlarında resmî makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorundadır. Adaylar, talep edildiğinde kimlik belgesini sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.

(6) Soru zarflarının, açılmamış ve mühürlü olduğu adaylara gösterilir.

(7) Kopya girişiminde bulunanlar bir tutanakla tespit edilerek sınavdan çıkarılır ve bir daha giriş sınavlarına alınmazlar.

(8) Sınav, önceden tespit edilen saatte bitirilir.

(9) Adayların sınav cevap kâğıtları, aday kimlikleri belirlenmeyecek şekilde kapatılarak bir zarfa konur. Zarfın üzerine sınav giriş yeri ile hangi sınava ait olduğu yazılır. Sınav gözlemcileri ve görevlilerince zarf imzalanıp mühürlenmek suretiyle kapatılır.

(10) Sınav gözlemcileri ve görevlilerince bir sınav durum tespit tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta; sınavın tarihi ve yeri, sınava başlama ve bitiş saatleri, sınava giren ve girmeyen adaylar, sınav sırasında bir olay olup olmadığı, olmuşsa olayın mahiyeti belirtilir. Sınav durum tespit tutanağı, sınav gözlemcileri ile görevlilerince imzalanır ve sınav kâğıtlarının bulunduğu zarfla birlikte Başkanlığa teslim edilir.

Giriş sınavının değerlendirilmesi ve sınav sonrası işlemler

MADDE 24 – (1) Değerlendirme, sınav kurulunca ve sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde yapılır.

(2) Her adayın sınav evrakı, kurul üyelerince ayrı ayrı değerlendirilir.

(3) Kurul üyelerinin verdiği notlar toplanır ve üye sayısına bölünerek not ortalaması bulunur. Giriş sınavı not ortalaması, adayın başarı derecesini tayin eder.

(4) Üyeler arasında bir aday için toplam 20 puandan fazla farklı değerlendirme yapıldığında, sınav evrakı heyetçe müşterek incelenerek başarı derecesi tayin ve tespit edilir.

(5) İş ve sosyal sigorta alanında görev yapacak müfettişlerin sınavında; anayasa hukuku 10 puan, borçlar hukuku 10 puan, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku 70 puan ve vergi hukuku 10 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılır. Sınavda toplam 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

(6) İş sağlığı ve iş güvenliği alanında görev yapacak müfettişlerin sınavında; anayasa hukuku 10 puan, iş hukuku 50 puan ve sosyal güvenlik hukuku 40 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılır. Sınavda toplam 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

(7) Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanak altına alınmasını müteakip Başkanlık tarafından; Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kanalıyla sınava katılanlara bildirilir.

(8) Giriş sınavında başarılı olanların askerî iş müfettişliğine atanmaları sınavdaki başarı sırasına göre yapılır.

(9) Giriş sınavlarının geçerlilik süresi altı aydır. Bu süre içerisinde çağrılan adayın göreve başlamaması, kadronun herhangi bir sebeple boşalması ve benzeri nedenlerle müfettiş ihtiyacı olduğunda yeniden sınav yapmaksızın giriş sınavında başarılı olan adaylar arasında sınavdaki başarı sırasına göre seçim yapılır.

Askerî iş müfettişliğine atanma ve staj işlemleri

MADDE 25 – (1) Bakanlıkça, başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan itibaren kadro ihtiyacı kadar adayın atama işlemi yapılmak üzere ilgili Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına atama talebi bildirilir. Sınava katılan diğer adaylar hiç bir hak iddia edemezler.

(2) Atamaları yapılan askerî iş müfettişleri, iki ay MSB Askerî İş Teftiş Kurulu Başkanlığında nazari eğitim ve dört ay müfettişler yanında askeri işyerlerinin teftişi esnasında görevbaşı eğitimi olmak üzere toplam altı ay staj yaparlar.

(3) Staj süresi içinde stajyerlerin, müfettişlik hakları saklıdır. Ancak, müstakil olarak imza yetkileri yoktur.

(4) İzin, istirahat gibi süreler staj süresinden sayılmaz.

(5) İş sağlığı ile iş güvenliği alanında görev yapacak müfettişlerin yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların açacağı işyeri hekimliği ile iş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarına katılmaları sağlanır.

Görev süreleri

MADDE 26 – (1) Müfettişlik görev süresi staj süresi dâhil 8 yıldır. Bu süre içinde görevlerini yapmaya engel halleri bulunanlar ile 4 üncü yıl sonunda isteyen müfettişler ilgili Komutanlıklarca safahatlarına uygun başka göreve atandırılırlar.

(2) Müfettişlerin normal görev süreleri sonunda üçte biri değiştirilir. Ancak, seçim ve sınav sonucu müfettiş temin edilemediği takdirde ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının da görüşleri alınarak Millî Savunma Bakanlığınca görev süresi iki yıl daha uzatılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Teftiş Esasları ve Raporlar

Teftişin amacı ve türleri

MADDE 27 – (1) Teftişin amacı, inceleme yapılan birimlerde yürürlükteki mevzuat esaslarında işlemlerin yerine getirilmesi ile usulsüzlüklerin ve haksız kazanımların önlenmesine yönelik çözümler getirmektir.

(2) Müfettişler teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma çalışmalarını genel teftiş, özel teftiş ve kontrol teftişi türlerinde yaparlar.

a) Genel teftiş; yıllık teftiş programlarına göre işyerlerinde işin yürütümü veya iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma hayatına ait bütün mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığı hususlarında yapılan teftişlerdir.

b) Özel teftiş; Bakanlığa yapılan veya intikal ettirilen müracaat, şikâyet, ihbar üzerine veya iş uyuşmazlıklarında, Bakanlıkça lüzum görüldüğü takdirde, bununla ilgili konularda yapılan tahkik, teftiş ve incelemedir.

c) Kontrol teftişi; genel veya özel teftiş sonucunda mevzuata aykırılığı veya noksanlığı tespit edilen hususların verilen süre sonunda yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü ihtiyacı duyulduğunda yapılan teftişlerdir.

Teftiş programları ve dönemleri

MADDE 28 – (1) Teftiş çalışmaları hazırlanan teftiş programına göre yürütülür.

(2) Askerî İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca her mali yıl için genel teftiş programı hazırlanır. Bu programın hazırlanmasında; işyerleri sayısı, işyerlerindeki işçi mevcutları, işyerlerinin özellikleri, müfettiş mevcudu ve müfettişlere verilen görevler itibariyle iş hacmi dikkate alınır.

(3) İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişi, iş sağlığı ve iş güvenliği alanında görev yapan müfettişler tarafından yapılır.

(4) Teftiş programı; teftiş edilecek işyerinin bağlı olduğu komutanlık, işyerinin bulunduğu yer, teftiş dönemi, teftiş süresi, teftiş türü, görevlendirilen müfettiş sayısı, bir önceki teftiş tarihi ve gerektiğinde belirtilmesi gereken diğer hususları içerecek şekilde hazırlanır.

(5) Hazırlanan program, Bakanın onayından sonra uygulanır.

(6) Müfettişlere verilen işlerin süresi içinde bitirilmesi esastır. Onaylanan teftiş programlarında değişiklik; seminer, konferans, eğitim veya benzer bir nedenle Başkanın onayı ile yapılabilir.

(7) Genel teftişler, teftiş programının onaylanmasını müteakip Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve ilgili kuvvet komutanlıklarına (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) yazı ile bildirilir. Özel teftiş ve kontrol teftişlerinde ilgili işyerlerine önceden bildirim yapılmasına gerek yoktur.

Teftiş zamanı ve süreleri

MADDE 29 – (1) Genel teftişler; bir önceki teftiş bitiş tarihinden başlamak üzere teftişin yapıldığı mali yılın başlama tarihine kadar olan süreyi kapsayacak şekilde yapılır. Ancak, müfettişler gerek duyduklarında teftiş dönemi dışındaki incelemeleri de yapabilirler.

(2) Genel teftiş periyodu ve teftiş süreleri; müfettiş sayısı, işyerlerinin özelliği (çalışma ortamı, çalışma şekilleri, iş riski ve benzeri) ve işçi sayısı göz önüne alınarak Askerî İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirlenir. Bununla birlikte imkânlar ölçüsünde;

a) 250 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde her yıl,

b) 100 ila 250 arasında işçi çalıştıran işyerlerinde asgari iki yılda bir,

c) 100’den daha az işçi çalıştıran diğer işyerlerinde ise azami beş yılda bir,

genel teftiş planlanmasına dikkat edilir.

(3) 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde asgari beş yılda bir iş sağlığı ve güvenliği yönünden genel teftiş yapılması esastır.

(4) Özel teftiş ve kontrol teftişi süresi, incelenecek konu veya konulara göre belirlenir.

(5) İşyerlerinin özelliği ve işçi sayısı göz önüne alınarak teftiş yapacak müfettiş sayısı ve teftiş yapılacak gün sayısına karar verilir.

(6) Bu süreler işyerlerinin özelliklerine göre uzatılabilir veya kısaltılabilir.

(7) Resmi tatil günleri teftiş zamanlarının hesabında süreye dâhil edilmez.

Teftişe başlama ve teftiş konuları

MADDE 30 – (1) Müfettişler, teftiş bölgelerine geldikleri zaman teftiş edilecek işyerindeki işveren vekiline yetki belgelerini göstererek teftiş maksatlarını bildirirler.

(2) Teftişler, evrak ile kayıtlar üzerinden ve çalışma yerlerinin görülmesi suretiyle yapılır. Ayrıca, gerektiğinde sendika temsilcisi ve işçilerle görüşülerek teftiş raporuna esas teşkil edebilecek bilgi, belge, dilek ve aksaklıklar saptanır.

(3) Olağanüstü durumlar ile zorunlu hâller dışında teftişin işyerinde yapılması esastır.

(4) Teftişlerde;

a) Personel ile ilgili konulardan; işyeri bildirgeleri, işyeri kurulları, işçi özlük dosyaları, işyerine giren ve ayrılan işçi işlemleri, sicil işlemleri, terfi işlemleri, izin işlemleri, ceza işlemleri, sendika ile ilişkiler ve benzeri,

b) Mali konulardan; ücret ödemeleri, ilave tediye ödemeleri, akdi ikramiye ödemeleri, prim ödemeleri, döner sermaye çalışması ödemeleri, avans ödemeleri, vergi uygulamaları, yasal kesinti uygulamaları ve benzeri,

c) Sigorta ile ilgili konulardan; işyeri bildirgeleri, sigortalılık durumları, aylık bildirimler, prime esas kazançlar, prime esas gün sayıları, prim oranları ve benzeri,

ç) İşçi tabldotu işletmesi ile ilgili konulardan; malzeme temini yöntem ve esasları, tabldot bilanço hesabı, tartı ve sayım işlemleri ve benzeri,

incelemeye dâhil edilir.

(5) Teftişler, Millî Savunma Bakanlığınca çıkarılacak yönerge esaslarına göre planlanarak uygulanır.

Düzenlenecek raporlar

MADDE 31 – (1) Her teftiş ve inceleme sonucuna bir rapor düzenlenir. Bu raporlar; genel teftiş raporu, özel teftiş raporu, kontrol teftişi raporu ve inceleme raporu olmak üzere dört çeşittir.

(2) Bir yıllık teftişi müteakip ise mali yıl sonunda devre sonuç raporu düzenlenir.

Genel teftiş raporları

MADDE 32 – (1) Yıllık genel teftiş programlarına göre işyerlerinde işin yürütümü veya iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan genel teftişler sonucu düzenlenen raporlardır.

(2) Genel teftiş raporları; bir önceki teftiş raporuna yapılan işlemler ile teftişi yapılan dönemin personel, mali, sigorta ve tabldot işlemlerinde tenkidi gerektiren hususları içerecek şekilde düzenlenir. Müfettişler, genel teftiş raporlarını dört suret hazırlar;

a) Bir sureti, müfettişlerin dosyasında saklanır. Üç sureti ise Başkanlıkça, MSB Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

b) MSB Personel Dairesi Başkanlığınca raporlardan;

1) İki sureti işyerinin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığına gönderilir.

2) Bir sureti dosyasında saklanır.

(3) Sigorta konularını kapsayan teftiş raporları beş suret hazırlanır;

a) Bir sureti müfettişin dosyasında saklanır. Dört sureti ise Başkanlıkça, MSB Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

b) MSB Personel Dairesi Başkanlığınca raporlardan;

1) İki sureti işyerinin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığına gönderilir.

2) Bir sureti ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gönderilir.

3) Bir sureti de dosyasında saklanır.

(4) Genel teftiş raporlarında yer alması gereken hususlar, düzenlenmesi gereken esaslar ile eklere ilişkin hususlar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönergede ayrıntılı olarak belirtilir.

Özel teftiş raporları

MADDE 33 – (1) Bakanlığa yapılan veya intikal ettirilen müracaat, şikâyet, ihbar üzerine veya iş uyuşmazlıklarında Bakanlıkça lüzum görüldüğü takdirde bununla ilgili konularda yapılan teftiş sonucunda düzenlenen raporlardır.

(2) Özel teftiş raporları dört suret halinde tanzim edilir. Soruşturma tutanakları, ilgili ifadeler ile diğer evraklar anılan raporların asıl suretine eklenir.

a) Hazırlanan raporların üç sureti Başkanlıkça, MSB Personel Dairesi Başkanlığına işlem yapılmak üzere gönderilir ve bir sureti ilgili işyerinin dosyasında muhafaza edilir.

b) MSB Personel Dairesi Başkanlığınca raporlar alındıktan sonra;

1) Soruşturmanın derinliğine yapılması gerekmekte ise, yetkilerine göre MSB Teftiş Dairesi Başkanlığına gereği yapılmak üzere bir suret gönderilir.

2) Hukukî ve cezai sorumluluğu gerektiren hallerde, kanunî işlem yapılmak üzere ilgili işyerinin bağlı olduğu Komutanlığa bir suret gönderilir.

3) Bir sureti ilgili işyerinin dosyasında muhafaza edilir.

4) MSB Teftiş Dairesi Başkanlığı veya işyerinin bağlı olduğu komutanlıklar, soruşturma veya mahkeme sonucunu MSB Personel Dairesi Başkanlığına bildirirler.

5) Özel teftişin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından talep edilmesi durumunda bir sureti de ilgili bakanlığa gönderilir.

6) Müracaatçı veya şikâyetçiye kendisini ilgilendirdiği ölçüde mevzuat hükümlerine göre yapılan işlem hakkında bilgi verilir.

Kontrol teftişi raporları

MADDE 34 – (1) Genel veya özel teftiş neticesinde mevzuata aykırılığı veya noksanlığı tespit edilen hususların verilen süre sonunda yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü ihtiyacı duyulduğunda yapılan teftişler sonucunda düzenlenen raporlardır.

(2) Düzenlenecek raporda; genel veya özel teftiş raporuna ilişkin yapılan işlemler, devam eden noksanlık ve hatalı uygulamalar için yapılacak işlemler veya alınması gereken tedbirler belirtilecektir.

İnceleme raporları

MADDE 35 – (1) Bu rapor türü, müfettişlerce yapılan çalışmalar veya her türlü teftiş esnasında;

a) Yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında görülen noksanlık ve aksaklıklara ilişkin olarak doğrudan müfettişçe belirlenen konular ile mesleki ve bilimsel çalışmalar,

b) Bakan veya Başkan tarafından incelenmesi istenilen konular,

c) Sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde sigorta olayları incelemeleri ve işyeri teftişleri neticesinde tespit edilen hususlar,

hakkında düzenlenen raporlardır.

(2) İnceleme raporları; konu, öncesi, inceleme ile sonuç ve öneriler bölümlerinden oluşur.

Devre sonuç raporları

MADDE 36 – (1) Başkanlık tarafından bir yıllık teftişi müteakip her yıl sonunda teftiş devresinde görülen aksaklık ve noksanlıklar ile giderilme yollarını içeren raporlardır.

(2) Devre sonuç raporları; askerî iş müfettişlerinin bir yıllık teftiş döneminde düzenlemiş olduğu raporlardan tespit edilen ve bütün işyerlerine genel olarak aktarılması gereken hususlar ile iş, sosyal sigorta hukuku ve mali mevzuat ile ilgili o yıl içerisinde değiştirilen hususlardan müfettişlerce uygun görülenler belirlenerek işyerlerinin istifade etmesi amacıyla hazırlanır ve bütün işyerlerine yayımlanır.

Raporların hazırlanmasında uyulacak hususlar

MADDE 37 – (1) Müfettişler, görüş ve düşüncelerini hiçbir etkiye kapılmadan tarafsız, gerçeklere uygun ve gerekçeli bir şekilde belirtirler.

(2) Raporlar; kısa, açık ve kesin bir ifadeyle yazılır. Rapor ve eklerinde; silinti, kazıntı ve çıkıntı yapılmaz.

(3) Raporların imza sayfası ve ekleri müfettişler tarafından mühürlenerek imzalanır.

(4) İnceleme raporları dışındaki raporlarda kanaat belirtilmemeli sadece görülen ve müşahede edilen noksan ve mevzuata uygun olmayan hususlar yazılmalıdır. Düzenlenecek raporlarda; sırasıyla her tenkit konusuna ilişkin tespit, gerekçeleri ihtiva eden ilgili mevzuat ve yapılması gereken işlem kesin bir ifade ile belirtilmelidir.

(5) Raporlar, işyeri teftişinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde Başkanlıkça, MSB Personel Dairesi Başkanlığına yazı ile gönderilir.

Raporlara yapılacak işlemler

MADDE 38 – (1) Bakanlık tarafından alıkonan ve ilgili Komutanlıklara yollanan suretler, Bakanlık ve ilgili Komutanlıkların İş ve İşçi Münasebetleri Şubesi Müdürlüklerince, her işyeri için ayrı ayrı tutulacak dosyalarda saklanır.

(2) Bakanlık tarafından Kuvvet Komutanlıklarına, Kuvvet Komutanlıklarınca da işyerlerine raporlar gönderilirken, işyerine ait teftiş raporu ile aynı işyerine ait bir önceki teftiş raporu ve bu rapora yapıldığı belirtilen hususlar karşılaştırılarak, müfettiş raporlarında tespit edilen eksik ve aksak hususlar ile bunların mevzuata uygun şekilde giderilmesi, gönderilen raporların üst yazılarında belirtilir.

(3) İşyerince teftiş raporları alındığında gerekli işlem yapılarak sonucu bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir. İlgili Kuvvet Komutanlıklarınca işyerince gönderilen teftiş raporuna ilişkin yapılan işlemler değerlendirilerek sonucu Bakanlığa bildirilir.

(4) MSB Personel Dairesi Başkanlığınca müfettişlerin düzenlediği ‘inceleme raporlarında’ tespit edilen hususlar, gerekirse ilgili birimlerle koordine edilmek ve diğer bakanlık, kurum ve kuruluşların da görüşleri alınmak kaydıyla değerlendirilerek bütün işyerlerinde uygulanmak üzere yayımlanır.

Suçun adlî makamlara intikali

MADDE 39 – (1) Kanunen suç sayılan bir eylemde bulunanlar hakkında rapor düzenlenir ve kanuni takibat yapılmak üzere derhal Başkanlığa gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt, yazışma ve dosya işlemleri

MADDE 40 – (1) Müfettişler, bütün yazışmalarını Başkanlık kanalı ile yaparlar. Yazışmalar, Türk Silâhlı Kuvvetleri Karargâh Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre yapılır.

(2) Müfettişler, teftiş esnasında incelemenin tamamlanması maksadıyla gerekli gördükleri bilgi, belge ve benzeri hususları almak üzere teftişin yapıldığı işyerinin bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ile doğrudan yazışma yapabilir.

(3) Hizmete özelden daha yukarı gizlilik derecesini haiz olan yazılar müfettişler tarafından bizzat yazılır.

(4) Müfettişler düzenlemiş olduğu rapor, yazı ve evrakları işlem yapılmak üzere Başkanlığın büro personeline teslim ederler.

(5) İşlemleri biten rapor, yazı ve diğer evraklar, her müfettiş için ayrı dosyalama sistemiyle düzenli bir şekilde Başkanlığın büro personelince muhafaza edilir.

Yetki belgesi

MADDE 41 – (1) Müfettişlere staj süreleri sonunda, işyerlerinde teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmaya yetkili kılındıklarını gösteren Başkan ile Bakan tarafından imzalı ve fotoğraflı yetki belgesi verilir.

Özlük işlemleri

MADDE 42 – (1) Müfettişlerin maaş, harcırah, istihkak, izin, sicil ve benzeri özlük işlemleri, Bakanlıkça yürütülür.

Müfettişlere verilecek demirbaş

MADDE 43 – (1) Müfettişlere teftişin yapılmasına yönelik olarak resmi mühür, taşınabilir bilgisayar, kitap ve benzeri demirbaş malzeme Bakanlıkça verilir.

Yatma ve iaşe imkânları

MADDE 44 – (1) Müfettişler, imkân olan yerlerde subaylar için kanunen tanınan yemek, yatma yeri ve benzeri her türlü kolaylıklardan genel hükümler dâhilinde bedeli karşılığında istifade ederler.

Sakıncalı hâlin bildirimi

MADDE 45 – (1) Müfettişler, kendilerinin de taraf oldukları veya herhangi bir suretle karışmış oldukları olayların incelenmesine memur edilmeleri veyahut inceleme yapacakları personel ile kan veya kayın hısımlıkları bulunması hâlinde, durumu öğrenir öğrenmez Başkanlığa bildirerek alacakları talimata göre hareket ederler.

Yönerge

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönergeler ile belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 47 – (1) 26/4/1975 tarihli ve 15219 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı İş, Sosyal Sigorta, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Müfettişleri ve İş Yerleri Teftiş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.