16 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28144

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ YURT DIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ

GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığının yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacakların seçimine ve atamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığının yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacak eğitim müşaviri ve eğitim ataşelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Eğitim ataşesi: Yurt dışındaki eğitim müşavirlikleri ile eğitim ataşeliklerinde eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerini yürüten Bakanlık temsilcisini,

ç) Eğitim müşaviri: Yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri nezdindeki yurtdışı ihtisas birimlerinden eğitim müşavirliklerinde sürekli olarak görevlendirilen personeli,

d) Komisyon: Yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacak personelin belirlenmesi amacıyla Bakanlık merkez teşkilatında oluşturulan Yazılı Sınav, Mülakat ve Değerlendirme Komisyonunu,

e) Misyon şefi: Büyükelçilikte büyükelçiyi, başkonsolosluklarda başkonsolosu veya bunların bulunmaması hâlinde bu görevleri vekâleten yürüten görevliyi,

f) Müsteşar: Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarını,

g) Yurt dışı teşkilatı: Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri ve başkonsoloslukları nezdindeki eğitim müşavirlikleri ve eğitim ataşeliklerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Atanacaklarda Aranacak Şartlar

Genel şartlar

MADDE 5 – (1) Yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanacak personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartların yanında aranacak genel şartlar şunlardır:

a) Başvurunun son günü itibarıyla, geriye dönük son üç yıl Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında çalışıyor olmak. Muvazzaf askerlik süresi üç yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınmaz,

b) Aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

c) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılacak yazılı sınav ve mülakat sonucunda Komisyonca Bakanlık yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanmak için yeterli bulunmak.

Özel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolardan;

a) Eğitim müşaviri kadrolarına atanabilmek için aşağıdaki alt bentlerde belirtilen hususlardan en az birine sahip olmak,

1) Müsteşar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı ve Genel Müdür kadrolarında asaleten görev yapmış olmak,

2) Üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğretim üyesi olarak görev yapmış olmak,

3) I. Hukuk Müşaviri, Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Grup Başkanı, (şahsa bağlı Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı dâhil), İl Millî Eğitim Müdürü, Millî Eğitim Denetçisi, İç Denetçi, Millî Eğitim Uzmanı kadrolarında üç yıl asaleten görev yapmış olmak,

4) Yurt dışında Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce veya Rusça dillerinden birinde veya görevlendirileceği ülkenin resmi dilinde eğitim yapan üniversitelerde doktora eğitimini tamamlamış ve Bakanlık kadrolarında toplam üç yıl asaleten görev yapmış olmak,

b) Eğitim ataşesi kadrolarına atanabilmek için bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan kadrolara ek olarak; en az Hukuk Müşaviri, Eğitim Denetmeni, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Millî Eğitim Müdürü, Şube Müdürü veya Okul Müdürü kadrolarında toplam üç yıl asaleten görev yapmış olmak,

şarttır.

Yabancı dil şartı

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara sürekli görevle atanabilmek için öncelikle görev yapılacak ülkenin resmî dilinden olmak üzere, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinden birinde veya görev yapılacak ülkenin resmî dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan alınması veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olunması şarttır. Yurt dışında Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinde veya görevlendirileceği ülkenin resmî dilinde eğitim yapan üniversitelerde doktora yapmış olanlar yabancı dil şartını yerine getirmiş sayılır.

(2) Resmî dili Türkçe veya Türkçe’nin lehçelerinden biri olan ülkelere görevlendirilecekler hakkında birinci fıkrada öngörülen yabancı dil şartı aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonun Kuruluşu ve Görevleri

Komisyonun kuruluşu

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanacak personel Komisyon tarafından seçilir.

(2) Komisyon, Müsteşarın veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ve İnsan Kaynakları Genel Müdüründen oluşur.

(3) Başkan ve üyeler, Komisyon toplantılarının kendilerinin yurt dışına atanmak üzere teklif edilmesine ilişkin bölümlerinde görev alamazlar. Bu durumda Müsteşar tarafından başka bir müsteşar yardımcısı veya genel müdür görevlendirilir.

(4) Komisyonun sekretarya hizmetleri Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Komisyonun görevleri

MADDE 9 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Yazılı sınav ve mülakatla ilgili esas ve usulleri, sınav konularını, sınav merkezini/merkezlerini belirlemek,

b) Adayları mülakata almak,

c) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak yazılı sınav ve mülakat sonucunda puan üstünlüğüne göre oluşturulacak listeyi tutanakla tespit etmek,

ç) İtiraz durumunda değerlendirmeye esas belgeleri incelemek ve varsa değerlendirme hatalarının düzeltilmesini sağlamak,

d) Yazılı sınav ve mülakata ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Hükümler

Yazılı sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanacaklara ilişkin yazılı sınav duyurusu, sınav tarihinden en az bir ay önce Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce yapılır.

(2) Duyuruda, unvanlara göre atama yapılacak kadro sayıları ile başvurunun şartları, tarihi, şekli, süresi, sınavın kapsamı, sınav puanlarının hesaplanması yöntemi, sınav merkezleri, sınav sonuçlarının duyurulması, sınav sonucuna itiraz ve değerlendirme sürecine ilişkin iş ve işlem akışı ile diğer hususlara yer verilir.

(3) Başvurular ve diğer ilgili iş ve işlemler elektronik ortamda da yapılabilir.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, Komisyonca tespit edilecek sınav kapsamına uygun olarak Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezî sistemle yapılır. Sınav evrakının hazırlanması, sınav merkezlerine gönderilmesi, sınavın uygulanması ve cevapların değerlendirilmesi adı geçen Genel Müdürlük tarafından yapılır. Yazılı sınav elektronik ortamda da yapılabilir.

Yazılı sınav alanları ve ağırlık katsayıları

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav konuları ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

a) Türkçe dil bilgisi ve resmî yazışma kuralları (% 10),

b) Genel kültür (% 10),

c) Genel Türk Tarihi (% 10),

ç) Uluslararası kuruluşlar, görevleri ve Türkiye’nin bu kuruluşlarla ilişkileri (% 15),

d) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (% 20),

e) Komisyon tarafından belirlenen millî eğitim mevzuatı ile ilgili konular (% 35).

Yazılı sınavın değerlendirilmesi, sonuçlarının duyurulması

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılır. Sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar arasından, en yüksek puan alandan başlamak üzere eğitim müşavirliği ve eğitim ataşeliği için ayrı ayrı ilan edilen boş kadro sayısının iki katı aday mülakata hak kazanır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da mülakata hak kazanırlar. Bu husus Komisyonca tutanakla tespit edilir.

(2) Sınav sonuçları Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda duyurulur ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne toplu liste hâlinde gönderilir.

Yazılı sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 14 – (1) Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen on işgünü içinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne ulaşacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. İtiraz sonucu adaylara ve toplu liste hâlinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilir.

Yazılı sınav sonuç belgelerinin saklanması

MADDE 15 – (1) Yazılı sınav sonuç belgeleri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü birim arşivinde ilgili mevzuat hükümlerine göre saklanır.

Mülakat

MADDE 16 – (1) 13 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamındaki adaylar mülakata çağırılır. Mülakata çağırılacak adaylara mülakatın yeri, zamanı ve saati yazılı olarak veya internet ortamında bildirilir.

(2) Komisyon üyelerinin her biri, her bir adayı Yönetmelik eki Ek-1/A Mülakat Değerlendirme Formunda yer alan konu başlıkları çerçevesinde 100 puan üzerinden değerlendirir. Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın mülakat puanı belirlenir. Kesirli puanlar bir üst puana tamamlanır. Bu husus Yönetmelik eki Ek-1/B Mülakat Değerlendirme Formuna kaydedilerek Komisyon Başkanı ve üyelerince imzalanır.

(3) Adayın başarı sıralamasına alınabilmesi için mülakatta en az 70 puan alması gerekir.

Başarı sırasının tespiti

MADDE 17 – (1) Başarı sırasının tespitinde yazılı sınav puanı ile mülakat puanının toplamının aritmetik ortalaması esas alınır.

(2) Komisyonca, en yüksek puan alandan başlanılarak puan üstünlüğüne göre eğitim müşaviri ve eğitim ataşeliği kadroları için ayrı ayrı sıralama listesi oluşturulur. Puanların eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olanlara, eşitliğin bozulmaması hâlinde ise hizmet süresi daha fazla olanlara sıralamada öncelik verilir.

(3) Her bir liste için başarı sıralaması esas alınarak, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanmaya hak kazanır.

Sınavların geçerlilik süresi

MADDE 18 – (1) Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl geçerlidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Atama, Atamaya Engel Haller, Yönlendirme Eğitimi

Atama

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara yapılacak atamalara ilişkin teklif, hizmetin gereklerine göre Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce hazırlanır ve Bakanın onayına sunulur. Atama iş ve işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

(2) Bakanlık kadrolarında Müsteşar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı ve Genel Müdür kadrolarında asaleten görev yapmış olanlar ile üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğretim üyesi olarak görev yapmış olanlar, eğitim müşavirliği ve eğitim ataşeliği kadrolarına 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranmaksızın ve yazılı sınav ile mülakata tâbi tutulmaksızın atanabilirler.

Atananların görev süreleri

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atanan eğitim müşaviri ve eğitim ataşelerinin yurtdışı görev süreleri dört yıldır. Bu süre uzatılmaz. Görev süresi sona erenler herhangi bir işleme gerek kalmaksızın yurt içi görevlerine dönerler.

Atamaya engel haller

MADDE 21 – (1) Devletin güven ve itibarına gölge düşürenler, yurt içinde veya yurt dışında yıkıcı ve bölücü örgütlerle işbirliği yapanlar, yurt dışında borç bırakanlar, haklarında bu görevlere atanmaya engel teşkil edecek suçlardan mahkûmiyet kararı verilmiş olanlar yurt dışında görevlendirilemezler.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atananlar, yurt içi göreve dönmelerinin üzerinden en az iki yıl geçmeden yeniden başvuruda bulunamazlar.

Atama ertelemesi

MADDE 22 – (1) Sınavlarda başarılı olsalar dahi, haklarında ceza soruşturması veya kovuşturması ya da aylıktan kesme veya daha ağır bir cezayı gerektirecek disiplin soruşturması açılanların eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi kadrolarına atanmaları soruşturma ya da kovuşturma sonucuna kadar ertelenir.

Atananların yurtiçi göreve döndürülmeleri

MADDE 23 – (1) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi kadrolarında görev yapmakta olanlardan,

a) Haklarında bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanmalarına engel olacak nitelikteki bir suçtan kovuşturma veya soruşturma açılanlardan, kovuşturma veya soruşturma sonucunda suçlardan herhangi biri gerçekleşenler,

b) Bu Yönetmelikte öngörülen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılanlar,

c) Görevlerinde başarılı olmadığı veya Devlet memurluğu ve yurt dışındaki temsil görevi ile bağdaşmayan davranış ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilenler,

bu Yönetmelikte belirtilen süre beklenmeksizin yurt içi göreve döndürülürler. Bu personel, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere tekrar atanmak üzere başvuruda bulunamaz.

Yönlendirme eğitimi

MADDE 24 – (1) Ataması uygun görülenler, atamaları yapılmadan önce Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde yetiştirilmek amacıyla en fazla üç ay süreyle geçici olarak görevlendirilebilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.