16 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28144

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI

VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Firma stoklarında bulunan eski etiket ve ambalajların firmalarca en son kullanım tarihi 3l/8/2012’dir. Bu tarihten itibaren EK-2’de yer alan Bitki Koruma Ürünü Etiket Örneği’ne uygun etiketlerin kullanılması zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.