16 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28144

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve

15 inci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve

Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

Karar No : 6624                                                                                                     Karar Tarihi : 30/11/2011

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;

A- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesi çerçevesinde, 2012 yılı satış belgesi bedellerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

1- Toptan Satıcılar

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde                        1.795.TL,

Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için                                                      2.715.TL,

İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde                                                           710.TL,

Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için                                                      1.080.TL,

2- Perakende Satıcılar

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde                           175.TL,

İlçe merkezlerinde                                                                                           104.TL,

Diğer mahallerde (Belde, köy gibi)                                                                   33.TL,

3- Açık İçki Satıcıları

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde                           710.TL,

İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi)                                259.TL,

B- Satıcıların, bu bedelleri en geç Mart ayı sonuna kadar Kurum sicil numaralarını beyan etmek suretiyle Kurumumuz hesabına yatırarak belge sürelerinin uzatılması talebinde bulunmalarını,

C- Belirtilen süre içinde satış belgesi süre uzatım işlem bedellerini yatırmayan satıcıların belgelerinin Nisan ayı sonunda geçerliliğini yitireceğini, süre uzatım işleminin sona ermesini müteakip ürün satın alamayacaklarını ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde ellerinde bulunan ürünleri tasfiye etmeye mecbur olduklarını,

Mart ayı sonuna kadar süre uzatım işlemi yaptırmayan satıcıların faaliyete devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge almaları gerektiğini,

D- İlk defa satış belgesi talebinde bulunacaklardan da aynı bedellerin tahsil edilmesini ve bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,

Oy birliği ile kabul etmiştir.