16 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28144

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 89)

17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 410 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilmiş olup bu çerçevede 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 260, 500, 519 ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarlar yeniden belirlenmiştir.

MADDE 1 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 71,00 TL olarak uygulanır.

MADDE 2 – (1) 2009/15481 sayılı 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 6,06 TL, diğer işlemler için 14,55 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 14,55 TL, diğer işlemler için 23,04 TL olarak uygulanır.

MADDE 3 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin;

a) 260 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 6.068.126,02 TL,

b) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 120.000,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 606.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 606.000,00 TL,

c) 519 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 1.213.625,20 TL, (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 424.768,82 TL, (3) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 182.043,78 TL,

ç) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 71,00 TL

olarak uygulanır.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.