14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28142

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN DENETİM

ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılacak denetim çalışmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılacak denetim çalışmaları ile bu çalışmalar süresince Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı ve ilgili birimin görev ve yetkileri ile denetçinin yetki ve yükümlülüklerini ve denetlenen tarafın hak ve yükümlülüklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesine, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 15 inci maddesine, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6 ncı ve 59 uncu maddeleri ile 14/2/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Daire Başkanlığı: Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığını,

b) Denetçi: İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Kurumun denetimine tabi olan gerçek veya tüzel kişileri denetlemekle görevlendirilen kişi/kişileri,

c) Denetlenen taraf: Kurumun denetimine tabi olan gerçek veya tüzel kişi/kişileri,

ç) İlgili birim: Kurum bünyesinde faaliyet gösteren birimleri,

d) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

e) Kurul Başkanı: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanını,

f) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Daire Başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak denetim çalışmalarına ilişkin olarak Daire Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) İlgili birim tarafından kendi görev alanına ilişkin olarak teklif edilen yıllık denetim planı çerçevesinde Kurumun yıllık denetim planını oluşturmak ve Kurula sunmak.

b) Denetim çalışmalarını ilgili birim ile koordineli olarak yürütmek.

c)  Denetim sonucunda, denetlenen tarafa idari yaptırım ve tedbir uygulanmasına Kurul tarafından karar verilmesi halinde bunlara ilişkin işlemleri ilgili birim ile koordineli olarak yürütmek.

ç) Denetim raporunda belirtilen önerileri ilgili birime bildirmek.

d) Yıllık denetim sonuç raporunu hazırlamak, denetimlere ilişkin tasnif işlemlerini yürütmek, denetim veri tabanını tutmak, elektronik ortamda izleme ve istatistikî analiz teknikleri ile denetimlerin etkin olarak yürütülmesini sağlamak.

e) Kurumun denetim faaliyetlerine ilişkin eğitimleri ilgili birim ile koordineli olarak yürütmek.

İlgili birimin görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) İlgili birimin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kendi görev alanı ile ilgili yıllık denetim planını Daire Başkanlığına teklif etmek.

b) Denetime ilişkin çalışmaları Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek.

c) Denetçinin denetim çalışmalarına ilişkin görevlerini öncelikli olarak yerine getirmesini sağlamak.

Denetçinin yetkileri

MADDE 7 – (1) Denetçinin denetim ile ilgili yetkileri şunlardır:

 a) Denetlenen tarafın yönetim yerlerine, binalarına ve eklentilerine girmek ve bu yerlerde denetim yapmak.

b) Denetlenen tarafa ait her türlü belgeyi, elektronik ortamdaki verileri, elektronik haberleşme alt yapısını, cihaz, sistem, yazılım ve donanımlarını incelemek.

c) Denetlenen taraftan yazılı ve/veya sözlü açıklama istemek.

ç) Elektronik ortamdaki veriler dâhil her türlü bilgi, belge, donanım ve cihazın incelenmesi neticesinde, tutanak düzenlemek suretiyle bunlardan suret veya numune almak, tutanağın bir suretini denetlenen tarafa vermek ve denetlenen tarafın imzadan kaçınması durumunda bu hususu tutanağa geçirmek.

d) Mülki amirler, kolluk kuvvetleri ve diğer kamu kurumlarından denetim süresince her türlü kolaylığı ve yardımı istemek.

e) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek.

Denetçinin yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) Denetçinin yükümlülükleri şunlardır:

a) Görevin yerine getirilmesinde sürekli gelişimi, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verilebilirliği ve öngörülebilirliği esas almak.

b) Denetçi isimlerini, denetimin konusunu, amacını ve yanlış bilgi verilmesi dâhil ilgili mevzuatın ihlali halinde idari yaptırım ve tedbir uygulanacağını gösteren belgeyi bulundurmak.

c) Denetim sürecinde incelenen belge ve kayıtlar üzerinde şerh, ilave veya değişiklik yapmamak, donanım ve cihazı olduğu gibi muhafaza etmek.

ç) Denetlenen tarafın yönetim ve yürütme işlerine müdahale etmemek.

d) Denetim sürecinde edindiği bilgi ve belgelerin gizliliğini sağlamak, gizli bilgileri ve ticari sırları bu konuda kanunen yetkili kılınanlardan başkasına açıklamamak ve doğrudan veya dolaylı şekilde kendisi ya da üçüncü kişilerin yararına kullanmamak.

e) Denetim sürecinde görevlendirme konusunun dışında kalan ve mevzuata aykırılık teşkil edebilecek hususları tespit etmesi halinde, Daire Başkanlığını yazılı olarak bilgilendirmek.

f) Denetim çalışmaları sırasında sektörü olumsuz yönde etkileyebilecek veya herhangi bir şekilde ivedilik arz eden hususların tespit edilmesi halinde, denetim çalışmalarının sonuçlanmasını beklemeksizin Daire Başkanlığını yazılı olarak bilgilendirmek.

Denetlenen tarafın yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Denetlenen tarafın denetim ile ilgili yükümlülükleri şunlardır:

a) Denetçiye elverişli bir çalışma ortamı sağlamak ve her türlü kolaylığı göstermek.

b) Denetçi tarafından, denetim süreci boyunca talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi gizlilik hükümlerini ileri sürmeksizin yazılı ve/veya sözlü olarak belirlenen süre içerisinde vermek.

c) Yönetim yerlerini, binalarını, eklentilerini, cihazlarını, sistemlerini, yazılım ve donanımlarını denetçinin erişimine açık tutmak ile denetim süresi boyunca denetlenen tarafı temsile yetkili ve ilgili kişilerin hazır bulundurulmasını sağlamak.

ç) Denetim için gerekli altyapıyı temin etmek ve denetim süresince çalışır vaziyette bulundurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim Usul ve Esasları

Denetim

MADDE 10 – (1) Kurum, re'sen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikâyet üzerine denetime tabi faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığının tespiti için denetim yapabilir.

İnceleme

MADDE 11 – (1) Kurul Başkanı, re’sen, ihbar veya şikâyet üzerine inceleme yapılmasına karar verebilir. Denetçi Kurul Başkanı tarafından görevlendirilir.

(2) Yapılan inceleme neticesinde, denetlenen tarafın faaliyetlerinde ilgili mevzuat hükümlerine herhangi bir aykırılık bulunmadığının değerlendirilmesi halinde, denetçi inceleme raporunu hazırlar ve Daire Başkanlığına iletir. Daire Başkanlığı inceleme raporunu Kurul Başkanlığına arz eder.

 (3) Denetlenen tarafın faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olduğunun değerlendirilmesi halinde, denetçi tarafından hazırlanan inceleme sorgusu Daire Başkanlığınca yazılı savunmasını almak üzere denetlenen tarafa gönderilir. Denetlenen taraf, inceleme sorgusuna ilişkin yazılı savunmasını otuz gün içinde verir. Süresi içinde gönderilmeyen yazılı savunma dikkate alınmaz. Denetlenen tarafın varsa yazılı savunmasının alınmasını müteakip, denetçi inceleme raporunu hazırlar ve Kurul’a sunulmak üzere Daire Başkanlığına iletir.

(4) Daire Başkanlığı inceleme sonucu ile ilgili olarak denetlenen tarafa bilgi verir.

Soruşturma

MADDE 12 – (1) Kurul, re’sen, inceleme raporu neticesinde, ihbar veya şikâyet üzerine soruşturma açılmasına karar verebilir.

(2)  Soruşturma süresi denetimin özelliği göz önünde bulundurularak Kurul tarafından belirlenir ve belirlenen bu süre Kurul kararı ile uzatılabilir.

(3) Yapılan soruşturma neticesinde, denetlenen tarafın faaliyetlerinde ilgili mevzuat hükümlerine herhangi bir aykırılık bulunmadığının değerlendirilmesi halinde, denetçi soruşturma raporunu hazırlar ve Kurul’a sunulmak üzere Daire Başkanlığına iletir.

(4) Yapılan soruşturma neticesinde denetlenen tarafın faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olduğunun değerlendirilmesi halinde, denetçi tarafından hazırlanan soruşturma sorgusu Daire Başkanlığınca yazılı savunmasını almak üzere denetlenen tarafa gönderilir. Denetlenen taraf, soruşturma sorgusuna ilişkin yazılı savunmasını otuz gün içinde verir. Süresi içinde gönderilmeyen yazılı savunma dikkate alınmaz. Denetlenen tarafın varsa yazılı savunmasının alınmasını müteakip, denetçi soruşturma raporunu hazırlar ve Kurul’a sunulmak üzere Daire Başkanlığına iletir.

(5) Daire Başkanlığı soruşturma ile ilgili Kurul kararı hakkında denetlenen tarafa bilgi verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sözlü savunma

MADDE 13 – (1) Denetlenen tarafın talebi üzerine ve Kurul tarafından uygun görülmesi halinde denetlenen tarafa sözlü savunma imkânı verilir.

(2) Denetlenen taraf varsa sözlü savunma talebini yazılı savunması ile birlikte Kuruma iletir.

İdari yaptırım ve tedbirlerin uygulanması

MADDE 14 – (1) Denetlenen tarafın bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya yapılan denetim sonucunda faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığının tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuatta öngörülen yaptırım ve tedbirler uygulanır.

Adli ve idari makamlara başvuru

MADDE 15 – (1) Kurum tarafından, denetimin herhangi bir aşamasında elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde, dava açmak da dâhil olmak üzere her türlü adli ve idari makama başvuru yapılabilir.

Yönerge

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak Yönerge ile belirlenir.

Atıflar

MADDE 17 – (1) Diğer mevzuatta, 30/3/2007 tarihli ve 26478 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) Telekomünikasyon Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.