14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28142

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/2518

             Van İli ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle bu yerlerde görev yapan personele tazminat ve fiilen fazla çalışma yaptırılan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele fazla çalışma ücreti ödenmesi ile öğretim elemanlarının geliştirme ödeneği oranlarında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/11/2011 tarihli ve 15582 sayılı yazısı üzerine, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                      F. ÇELİK                                                      M. ŞİMŞEK                                                 B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

        Başbakan Yardımcısı V.                             Başbakan Yardımcısı V.                            Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                            M. Z. ÇAĞLAYAN                                          N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                Avrupa Birliği Bakanı V.               Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                           V. EROĞLU                                         M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                            Dışişleri Bakanı V.                                      Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                    H. YAZICI                                                      N. ERGÜN                                                  E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

              İçişleri Bakanı V.                                       Kalkınma Bakanı V.                             Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                                Ö. DİNÇER                                      İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                                                         Milli Eğitim Bakanı                   Milli Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                         R. AKDAĞ                                                   T. YILDIZ

                                                                                       Sağlık Bakanı              Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

 

6/12/2011 TARİHLİ VE 2011/2518 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Van ili, Merkez ilçesi ile Erciş ilçesinde (bağlı yerleşim birimleri dâhil) sürekli görevle fiilen çalışmakta olan;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personele,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli ve geçici işçi pozisyonlarında çalıştırılan personele,

c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuat uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personele,

ç) İlgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen diğer personele,

d) (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında bulunan personelden, depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla Van ili, Merkez ilçesi ile Erciş ilçesinde (bağlı yerleşim birimleri dâhil) geçici olarak görevlendirilenlere,

23/10/2011 tarihinden itibaren 6 ay süreyle 300 TL tazminat ödenir.

(2) Tazminattan, eşlerden her birinin ayrı ayrı yararlanması durumunda, her bir eşe bu tutarın sadece %75’i ödenir.

(3) Tazminat, fiilen görev yapılan süreyle orantılı olarak ay sonunda ödenir ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

MADDE 2 – (1) Deprem nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele, 23/10/2011 tarihinden itibaren 6 ay süreyle, ayda 90 saati ve saat başına yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen fazla çalışma ücretinin 2 katını geçmemek üzere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fazla çalışma ücreti ödenir.

MADDE 3 – (1) Fazla çalışma ücreti ile geçici olarak görev yapan personele ödenecek tazminat, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde Van Valiliğince açılan özel hesaptan ödenir.

MADDE 4 – (1) 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar” uyarınca Van ili, Merkez ilçesi ile Erciş ilçesi için uygulanmakta olan geliştirme ödeneği oranları, 15/1/2012-14/7/2012 tarihleri arasında 6 ay süreyle %500 olarak uygulanır.

MADDE 5 – (1) Bu Karar, 23/10/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.