14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28142

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/2511

             Ekli “Van’da Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Ödenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 28/11/2011 tarihli ve 11652 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                      F. ÇELİK                                                      M. ŞİMŞEK                                                 B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

        Başbakan Yardımcısı V.                             Başbakan Yardımcısı V.                            Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                            M. Z. ÇAĞLAYAN                                          N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                Avrupa Birliği Bakanı V.               Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                           V. EROĞLU                                         M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                            Dışişleri Bakanı V.                                      Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                    H. YAZICI                                                      N. ERGÜN                                                  E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

              İçişleri Bakanı V.                                       Kalkınma Bakanı V.                             Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                          Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                   Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                         R. AKDAĞ                                                         T. YILDIZ

                                                                                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

 

VAN’DA MEYDANA GELEN DEPREMLER NEDENİYLE ZARAR GÖREN

HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE YEM DESTEĞİ ÖDENMESİ

HAKKINDA KARAR

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Karar, 23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde Van’da meydana gelen depremler nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanları doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören yetiştiricilere, bir defaya mahsus olmak üzere yem desteği ödenmesi ile ilgili hususları kapsar.

Destekleme koşulları ve miktarları

MADDE 2 – (1) İl hasar tespit komisyonlarınca hasar tespiti yapılan yerleşim yerlerindeki yetiştiriciler (kamu kurum ve kuruluşları hariç), 1 inci madde kapsamındaki desteklemeden yararlandırılır.

(2) Depremden hasar görmüş yerleşim yerlerindeki işletmelerde bulunan kayıtlı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara, hayvan başına aşağıdaki miktarlarda ödeme yapılır.

 

1

Büyükbaş (Sığır, Manda)

400 TL/baş

2

Küçükbaş (Koyun, Keçi)

60 TL/baş

 

Finansman ve ödemeler

MADDE 3 – (1) Bu Kararın 2 nci maddesi uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hayvancılık desteklemeleri için ayrılan destekleme bütçesinden karşılanır.

(2) Söz konusu ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır ve üreticilere ödenecek tutarın %0,2’si, bu Kararın uygulanmasıyla ilgili hizmetlerinden dolayı T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye komisyon olarak ayrıca ödenir.

Haksız ödemelerin geri alınması

MADDE 4 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilidir.

(2) Haksız yere yapılan ödemeler, ödeme tarihinden itibaren, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yetiştiriciler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Diğer mevzuat

MADDE 5 – (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.