5 Aralk 2011 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28133

YNETMELK

Gda,Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

HAYVANLARDA SOY KT VE N SOY KT

ESASLARI HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; damzlk amal hayvanlarn yetitirilmesi, kayt altna alnmas ve hayvan slah almalarnn yrtlmesini salamak zere soy kt ve n soy kt sistemini oluturmaktr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; sr, koyun, kei, manda ve ar yetitiriciliinde soy kt ve n soy kt sisteminin gerektirdii kaytlar ile verilerin depolanmas, deerlendirilmesi, deerlendirme sonularnn yaynlanmas, slah program, belgelendirme ve slahla ilgili yaplacak i ve ilemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun 10 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Birlik: Her trden hayvan iin slah esas olmak zere yetitirme, pazarlama faaliyetlerini gerekletirmek amacyla gerek ve tzel kiilii haiz yetitiriciler ile kurum ve kurulularn il baznda oluturduklar yetitirici birliklerini,

c) Damzlk: Irkna, tipine ve verimine zg zellikleri gsteren vasfl ve damzlk belgeli hayvanlar,

) Damzlk belgesi: Ana ve babas bilinen ve kayt sisteminde kaytl damzlk hayvanlara verilen belgeyi,

d) Islah program: Trkiye koullarna uyumlu kaliteli damzlklar elde etmek amacyla ulusal veya blgesel olarak planlanan slah almalarn dzenlemek ve ynlendirmek amacyla yaplan alma plann,

e) l mdrl: Gda, Tarm ve Hayvanclk l Mdrlklerini,

f) Kayt sistemi: Hayvansal retimin ve/veya slah programnn gerei, toplanmas ngrlen bilgilerin kaydedildii, depoland ve deerlendirildii tr baznda tutulan kayt ortamn,

g) Merkez birlii: l yetitirici birliklerinin bir araya gelerek oluturduklar ve faaliyetleri tm yurdu kapsayacak ekilde her trden hayvan iin ayr kurulmu merkez birliklerini,

) n soy kt: Sadece yetitirme kaytlar tutulan iletmelerde mensup olduu rkn zelliklerini tayan hayvanlar iin oluturulan kayt sistemini,

h) Soy kt: Yetitirme ve verim kaytlar tutulan iletmelerde mensup olduu rkn zelliklerini tayan hayvanlar iin oluturulan kayt sistemini,

) Yetitirici: Hayvanlarn mlkiyet hakkn zerinde bulunduran gerek veya tzel kiiyi,

ifade eder.

KNC BLM

Yetki, Bavuru ve Denetleme

Yetki

MADDE 5 (1) Soy kt ve n soy kt almalar aada belirtilen kurulular tarafndan yrtlr:

a) llerde; il mdrl ve/veya birliklerin kurulduu illerde, merkez birliine ye ve merkez birlii araclyla Bakanlktan yetki alm olan birlik,

b) lke genelinde; Bakanlk ve/veya Bakanlktan yetki alm merkez birlii.

(2) Soy kt ve n soy kt sisteminin gerektirdii tm ilemler; soy ktne kaytl iletmelerde birlikler, n soy ktne kaytl iletmelerde il mdrlkleri ve/veya birlikler tarafndan yaplr.

(3) Bakanlk, birliklere teknik hizmetler, salk hizmetleri ve eitim konusunda gerektiinde ayni ve nakdi destek salayabilir.

Bavuru

MADDE 6 (1) Soy kt ve n soy kt sistemini yrtmek isteyen birlikler, ierii merkez birliklerince belirlenen bavuru dosyasn hazrlayarak merkez birliine mracaat eder. Merkez birlii en ge otuz ign ierisinde incelemesini yapar. Uygun grmemesi durumunda birlie gerekeli yazl cevap verir. Uygun grmesi durumunda onay iin birlik adna Bakanla bavurur. Bakanlk bavuruyu inceler ve en ge on be ign ierisinde cevaplar.

(2) Bakanlk tarafndan bavurunun uygun bulunmas durumunda il mdrl bilgilendirilir.

(3) Soy ktne kaytl olmak isteyen yetitirici, birlie mracaat eder. Birlik kurulu belgesindeki koullar tayan, asl veya geici ye olan her yetitirici ve iletmesindeki tm hayvanlar soy kt kapsamndadr.

(4) Kamu kurum ve kurulularna ait hayvanlar soy kt kapsamna alnacak ise yelik art aranmaz. Bu kapsamdaki i ve ilemler, merkez birlii ile yaplacak protokolle belirlenir.

(5) letmesini ve hayvanlarn n soy ktne kayt ettirmek isteyen yetitiriciler, yetkili kurululara mracaat eder, uygun grlenler sisteme dhil edilir.

(6) lke ierisinde, suni tohumlama ve embriyo transferi yaplan her sr ve srn sahibi yetitirici soy kt veya n soy ktne kaydedilir.

Denetleme

MADDE 7 (1) Soy kt almalarna yetki verilen merkez birlii Bakanlk tarafndan, birlik ise merkez birlii ve/veya Bakanlk tarafndan denetlenir. Kurallara ve taahhtlerine uymayanlar yazl olarak uyarlr. En ge ay sonra yaplan denetimde uymamann devam durumunda soy kt almalarn yrtme yetkisi geri alnr. Birliin yetkisinin alnmas durumunda soy kt almalar iptal edilir ve tm iletmeler n soy kt kapsamna alnarak, almalar il mdrlnce yrtlr.

NC BLM

Genel Hususlar

Kayt

MADDE 8 (1) Suni tohumlama ve embriyo transferi yaplan her sr ve iletmesi ile lke ierisinde yaplan tm suni tohumlama ve embriyo transferi bilgileri soy kt ve n soy kt sistemine kayt edilir.

Belgelendirme

MADDE 9 (1) Ferdi, koloni, sr baznda hayvanlarn satlmas halinde yetitiricinin birlie talebi zerine; ierii ve ekli Bakanlk tarafndan belirlenen damzlk belgesi verilir. Birlik olmayan illerde talep, il mdrl zerinden merkez birliine yaplr. Bakanlka belirlenen kriterlere sahip olmayan hayvanlara damzlk belgesi dzenlenmez.

(2) Belge creti, Bakanln uygun gr ile merkez birlii tarafndan belirlenir.

Bildirim

MADDE 10 (1) Hayvann baka bir ahsa satlmas durumunda hayvan sahibi ve alcs tarafndan; kesilmesi, lmesi gibi sr dna kmas durumlarnda hayvan sahibi tarafndan bir ay ierisinde soy kt ve n soy kt sistemine iletilir.

Soy kt

MADDE 11 (1) Soy kt, asgari aadaki konu ve faaliyetleri ierir:

a) Tanmlama,

b) Soy bilgileri,

c) Islaha konu olabilecek zellik ve bilgileri,

) remeye esas bilgiler,

d) Srden ayrlma bilgileri,

e) Veri taban oluturulmas ve verilerin depolanmas,

f) Verilerin deerlendirilmesi ve sonularn yaynlanmas,

g) Islah program,

) Damzlk belgesi verilmesi.

(2) Soy kt ve soy kt ierisinde slah program kapsamndaki verilerin toplanmas ile ilgili tm i ve ilemler merkez birlii tarafndan yrtlr.

n soy kt

MADDE 12 (1) n soy kt, asgari aadaki konu ve faaliyetleri ierir:

a) Tanmlama,

b) Soy bilgileri,

c) remeye esas bilgiler,

) Srden ayrlma bilgileri,

d) Veri taban oluturulmas ve verilerin depolanmas,

e) Verilerin deerlendirilmesi ve sonularn yaynlanmas,

f) Damzlk belgesi verilmesi.

Tanmlama

MADDE 13 (1) Hayvanlar, ait olduklar trn zelliklerine gre ferdi, sr veya koloni baznda tanmlanr.

Srlarda slaha konu olacak asgari zellik ve bilgiler

MADDE 14 (1) Srlarda asgari aadaki zellik ve bilgiler aranr:

a) Her bir inein verdii st miktar ve slah program kapsamndaki ineklerde stn ierii (ya, protein ve benzeri) belirlenir. Islah amalarndaki deiiklik ve piyasa talepleri dorultusunda Bakanlka dier verim veya zellikler eklenebilir.

b) Soy ktne kaytl ineklerde st verim kontrol yaplr.

c) llerde st verim kontrollerini yapma yetkisi Bakanlk tarafndan soy kt sistemini yrtmeye yetkili klnan birlie aittir.

Veri taban

MADDE 15 (1) Veri taban, Bakanlk tarafndan yetki verilmi merkez birlii tarafndan oluturulur.

(2) Soy kt ve n soy kt sisteminde tutulan tm kaytlar merkez birliinde depolanr.

(3) Veri tabanndan Bakanlk yararlanabilir.

(4) Veri taban oluturulmas ve gelitirilmesinde Bakanlk destek verebilir.

Verilerin deerlendirilmesi

MADDE 16 (1) Soy kt ve n soy kt sistemindeki tm kaytlar, yaplacak slah ve Bakanlk ve/veya merkez birliinin belirleyecei dier almalarda kullanlmak zere deerlendirilir.

(2) Verilerin deerlendirilmesine ve damzlk deer tahmini yaplmas veya yaptrlmasna Bakanlk ve/veya merkez birlii yetkilidir.

Islah program

MADDE 17 (1) lkesel slah programlar, Bakanlk ve merkez birlii tarafndan hazrlanr. Islah programlar Bakanlk tarafndan onaylandktan sonra tr baznda hazrlanacak talimatla uygulamaya konulur.

(2) Islah programlarnda yaplacak her trl deiiklik Bakanln onayna sunulur.

(3) Islah programlarnda; slah amac, sr bykl, kaytl sr bykl, programn sresi, faaliyet plan ve dier teknik detaylar belirlenir.

(4) Bir slah program kapsamndaki poplasyonda birden fazla kurulu slah program yrtemez.

(5) Bakanlk uygulamay izlemek ve programdan sapma olmas durumunda yazl uyardan alt ay sonra yaplacak denetimi takiben onayn geri ekebilir.

(6) Srlarda slah programn yrtecek kurulular, sperma retme istasyonuna sahip veya bir sperma retme istasyonu ile szleme yapar.

(7) Islah program kapsamndaki srlar soy ktne kaytl olmaldr.

(8) Sperma retme istasyonuna sahip olup boalarn test etmek isteyen kurulu, merkez birlii ile ibirlii protokol yapar.

Damzlk belgesi

MADDE 18 (1) Soy kt ve n soy ktne kaytl hayvanlarn satlmas durumunda, damzlk belgesi verilir.

(2) Damzlk belgesi dzenleme ve onaylama yetkisi, Bakanlk ve/veya merkez birliine aittir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Talimatlar

MADDE 19 (1) Bakanlk;

a) Tr baznda damzlk belgesinin ekil ve ieriini,

b) Tr baznda doum, oalma, tohumlama, embriyo transferi ve iftletirmeye ilikin bilgilerle ilgili almalarn usul ve esaslarn,

c) Tr baznda srden ayrlma bilgileri ile ilgili almalarn usul ve esaslarn,

) Islaha konu olabilecek zellik ve bilgiler ile bunlarla ilgili yaplacak almalarn usul ve esaslarn,

d) Soy kt ve n soy ktnde yer almas gereken asgari soy bilgilerinin neler olacan,

e) Soy kt ve n soy ktne girecek iletme ve hayvanlarla ilgili kriterler ve yetitiricilerin uyacaklar hususlar,

karaca talimatlarla belirler.

dari yaptrmlar

MADDE 20 (1) Soy kt ve n soy ktnde kaytl hayvanlarla ilgili Bakanlka belirlenen esaslara aykr olarak sahte belge dzenleyenlere, sunanlara veya belgede tahrifat yaparak ilgilileri yanltanlara, 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun 36 nc maddesinin birinci fkrasnn (h) bendi hkm uygulanr.

(2) Hayvann baka bir ahsa satlmas, kesilmesi, lmesi gibi sr dna kmas durumlarn bir ay ierisinde soy kt ve n soy kt sistemine iletmeyen hayvan sahipleri veya alclar hakknda 5996 sayl Kanunun 36 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi hkm uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 21 (1) 6/12/2001 tarihli ve 24605 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hayvanlarda Soykt ve nsoykt Esaslar ile alma Usulleri Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.