5 Aralk 2011 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28133

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

EV VE SS HAYVANLARININ TCAR OLMAYAN HAREKETLERNDE

UYGULANACAK HAYVAN SALII ARTLARINA

DAR YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; insan ve hayvan salnn korunmasn salamak ve tre zg hayvan hastalklarnn yaylmas riskini azaltmak iin ev ve ss hayvanlarnn ticari olmayan hareketlerinde uygulanacak hayvan sal artlar ve yaplacak kontrollere dair usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, ev ve ss hayvanlarnn lke ierisindeki hareketleri, Trkiyeden dier lkelere hareketleri ile dier lkelerden Trkiyeye hareketlerinde uygulanacak hayvan sal artlar ile ilgili usul ve esaslar kapsar.

(2) 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayl Kanunla uygun bulunan Nesli Tehlikede Olan Yaban Hayvan ve Bitki Trlerinin Uluslararas Ticaretine likin Szleme ve taraf olunan ekleri kapsamndaki trlerin korunmasna ynelik kurallar, hayvan sal artlar ile ilgili olmayan, baz tr ve rklarn hareketlerinin kstlanmasna ilikin mevzuat hkmleri sakldr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun 34 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

(2) Bu Ynetmelik, Avrupa Birliinin Pet Hayvanlarnn Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanan Hayvan Sal artlarna Dair 998/2003 sayl Konsey Tz ve 2004/824/EC sayl Kpek, Kedi ve Gelinciklerin nc lkelerden Toplulua Ticari Olamayan Hareketleri in Model Salk Sertifikasna Dair Komisyon Kararna paralel olarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Belge kontrol: Veteriner salk sertifikas ve sevkiyata elik eden dier belgelerin kontroln,

c) CITES: 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayl Kanunla uygun bulunan Nesli Tehlikede Olan Yaban Hayvan ve Bitki Trlerinin Uluslararas Ticaretine likin Szleme ve taraf olunan eklerini,

) Ev ve ss hayvan: Sahiplerinin ya da sahipleri adna sorumluluunu alm kiilerin yannda bulunan, nc bir ahsa sat ya da devredilmesi amalanmayan arlar, kabuklu hayvanlar ve kmes hayvanlar haricindeki omurgaszlar, amfibik hayvanlar, kpek, kedi, gelincik, ss balklar, srngen, kemirgen, evcil tavan ve tm kular,

d) Fiziksel kontrol: Numune alma ve laboratuvar testlerini de ieren sevkiyatn kendisi zerinde yaplan kontrol,

e) Giri: Mallarn Trkiye Gmrk Blgesine ve serbest blgelere girii, ithalat ve transit rejimine tabi tutulmasn,

f) Hareket: Ev ve ss hayvanlarnn lke ii hareketlerini, Trkiyeden baka bir lkeye veya baka bir lkeden Trkiyeye girilerini veya tekrar girilerini,

g) Kimlik kontrol: Veteriner salk sertifikas ve ilgili mevzuatta belirlenmi sevkiyata elik eden dier belgelerde beyan edilen bilgilerle sevkiyatn birbirini tutup tutmadn anlamak amacyla grsel olarak yaplan kontrol,

) Merkezi Yetkili Makam: Gda ve Kontrol Genel Mdrln,

h) Pasaport: Ev ve ss hayvann ak olarak tanmlayan ve bu Ynetmelik erevesinde kontrol edilecek hususlara ilikin ev hayvannn durumunu belgeleyen belgeyi,

) Resm veteriner hekim: Bu Ynetmelikteki grevleri Bakanlk adna yapan Bakanlk personeli veteriner hekimi,

i) Veteriner kontrol: Veteriner snr kontrol noktas mdrlnde veya veteriner snr kontrol noktasnn bulunmad yerlerde Bakanlk il mdrlklerinde, Merkezi Yetkili Makam tarafndan yetkilendirilen ilgili personel tarafndan, hayvan ve insan saln dorudan veya dolayl olarak korumak amacyla yrtlen belge, kimlik ve fiziksel kontrolleri kapsayan her trl resm kontrol,

j) Veteriner salk sertifikas: Bu Ynetmelik kapsamndaki ev ve ss hayvanlarnn Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanunu kapsamnda salk artlarna uygun olduunu gsteren, resm veteriner hekim tarafndan dzenlenen belgeyi,

ifade eder.

KNC BLM

Genel Hkmler

Kimliklendirme

MADDE 5 (1) Ek-1de yer alan hayvan trlerinden ksm A ve ksm Bde sralanan hayvan trlerinin, aka okunabilir bir dvme ya da elektronik bir kimliklendirme sistemi (mikroip) sistemlerinden biri ile tanmlanm olmas gerekir.

(2) Hayvann elektronik kimliklendirme sistemi ile kimliklendirilmesi durumunda, okuyucunun (transponder) Ek-1in (A) blmndeki hkmlere uygun olmas gerekir. Aksi takdirde hayvan sahibi ya da sahibi adna hayvandan sorumlu olan kii, yaplacak resm kontrollerde hayvann kimliini tespit etmeye yarayacak okuyucuyu temin etmek zorundadr.

(3) Hayvann kimlii, hayvan sahibinin adn ve adresini belirleyen ayrntlar ierir.

Kuduz as

MADDE 6 (1) Kuduz alamas ve periyodik alamalar, Ek-1in (B) blmne uygun olarak yaplr.

Kuduz as kontrol

MADDE 7 (1) Yetkili bir veteriner hekim tarafndan son kuduz alamasndan en az 30 gn sonra alnan kan serumu rnei, Avrupa Birlii tarafndan kuduz hastal testi iin onaylanm bir laboratuvara anti-kuduz antikor titrasyon testi iin gnderilir. Ntralize edici antikor titresi en az 0,5 UI/ml. olarak veya edeer dzeyde llr.

(2) Laboratuvar test cretleri ev ve ss hayvanlarnn sahipleri tarafndan karlanr.

NC BLM

Ev ve Ss Hayvanlarnn Hareketleri

lke ierisindeki hareket

MADDE 8 (1) Ev ve ss hayvanlarnn sahipleri, seyahat ederken yanlarnda elik eden ev ve ss hayvanlarna ait bir kimlik belgesi tar ve yetkili makamlar tarafndan sorulmas durumunda, hayvana ait kimlik belgesini sunar.

Trkiyeden dier lkelere hareket

MADDE 9 (1) Ev ve ss hayvanlarnn Trkiyeden dier lkelere hareketleri, hayvann gidecei lkenin ulusal mevzuatna tabidir.

(2) Hayvan sahibi, var lkesinin yetkili makamna veya lkenin Trkiyede bulunan temsilciliine gereken bilgileri hareket tarihinden en az 6 ay nce danr.

(3) Temin edilen bilgiler, hayvana ilikin istenen kan testi, veteriner salk sertifikas gibi salk artlarnn yerine getirilmesi iin derhal hayvann k yapaca ilgili veteriner tekilatna bildirilir ve gerekli ilemler yaplr.

Ev ve ss hayvanlarnn Trkiyeye hareketleri

MADDE 10 (1) Trkiyeye kedi, kpek ve gelinciklerin yolcu beraberinde girii, ancak Bakanlk tarafndan belirlenmi olan giri kaplarndan gerekleebilir. Kedi, kpek ve gelincikler;

a) 5 inci madde hkmlerine uygun olarak kimliklendirilmi olur.

b) 6 nc madde hkmleri dorultusunda kuduz hastalna kar alanm olur.

c) Hareketlerinden 3 ay nce ve son kuduz alamasndan en az 30 gn sonra yetkili bir veteriner hekim tarafndan alnan kan serumu rneklerinde antikor titrasyon testi, 7 nci madde hkmlerine uygun olarak yaplr ve hayvann kabul edilebilir anti-kuduz antikor titresine sahip olduunu gsterir sonu raporu Trkiye giri gmrne sunulmak zere temin edilir.

) Kuduz antikor titrasyon testi, kabul edilebilir anti-kuduz antikor titresine sahip olduu pasaportunda belirtilen ve kuduz hastalna kar alamalar dzenli ve 6 nc maddeye uygun olarak alanan hayvanlar iin tekrar talep edilmez.

d) Trkiye meneli olan ev ve ss hayvannn, baka bir lkeye gidip tekrar dnmesi durumunda; Trkiyeden hareketinden nce alnm ve kabul edilebilir anti-kuduz antikor titresine sahip olduunu gsterir sonu raporu varsa, (c) bendinde geen 3 aylk sre koulu aranmaz.

e) Ev ve ss hayvannn mene lke veteriner servisi tarafndan dzenlenmi ve onaylanm Ek-2de rnei verilen bir veteriner salk sertifikasna sahip olmas gerekir.

f) Ev ve ss hayvanlarna, yetkili bir veteriner hekimce verilen pasaport elik eder. Bu pasaportun, yetkili bir veteriner hekim tarafndan uygulanm olan kuduz asnn 6 nc madde hkmlerine uygunluunu ve geerlilik sresinin halen devam ettiini, ayrca tre zg dier hastalklara kar da a ve ila uygulamalarnn yapldn dorulamas gerekir.

(2) Trkiyeye 3 aylktan kk alanmam kedi, kpek ve gelinciklerin giriine, hayvanlarn getirildii lkenin kuduz hastalna ilikin hayvan sal durumu gz nne alnarak Bakanln belirledii salk artlarnn karlanmas kouluyla izin verilebilir.

(3) Ek-1deki hayvan trlerinden ksm Cde yer alan hayvan trlerinin yolcu beraberinde lkeye giriine ilikin usul ve esaslar Bakanlka belirlenir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Resm kontroller

MADDE 11 (1) Trkiyeye kedi, kpek ve gelinciklerin yolcu beraberinde giriine ilikin resm kontroller, ilgili gmrk mdrl ile koordinasyon ierisinde yrtlr.

(2) Hayvan sahibi veya hayvandan sorumlu kii, hayvann bu Ynetmelikle belirlenen kurallar karladn gsteren her trl bilgi ve belgeyi resm kontrollerden sorumlu otoritelere sunmak zorundadr.

(3) Yaplan kontroller sonucunda, bu Ynetmelik artlarna uygun bulunmayan hayvanlar iin, yetkili otorite resm veterinere danarak;

a) Mene lkeye geri gnderir.

b) Mmkn olan durumlarda hayvanlar, gerekli hayvan sal koullarn karlayp karlamadklarnn tespiti iin gereken sre kadar karantina altnda tutulur.

c) Geri gnderilmesi veya karantina altna alnarak izole edilmesi mmkn olmayan hayvanlar tazminatsz olarak itlaf edilir.

(4) Ev hayvanlarnn ticari olmayan hareketlerinde uygulanan salk artlar ve lkeye girii ile ilgili koullara ilikin bilgiler, kamuya ak ve kolay ulalabilir olarak sunulur.

(5) Kontrollere ve karantinaya ilikin tm masraflar hayvan sahibine aittir.

Koruma nlemleri

MADDE 12 (1) Bakanlk gerek grdnde ev ve ss hayvanlarnn lkeye girilerinde, ilgili mevzuat hkmleri gereince koruma nlemleri alr.

Elektronik kimliklendirme sistemi

GEC MADDE 1 (1) 5 inci maddede belirtilen elektronik kimliklendirme sistemi ilgililerce 1/1/2013 tarihinden itibaren aranr.

Gei hkmleri

GEC MADDE 2 (1) 10 uncu maddenin birinci fkrasnn (c), (), (d), (e) ve (f) bentleri yrrle girinceye kadar konuyla ilgili mevcut hkmlerin uygulamasna devam olunur.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmeliin;

a) 10 uncu maddenin birinci fkrasnn (c), (), (d), (e) ve (f) bentleri yaym tarihinden ay sonra,

b) Dier hkmleri yaym tarihinde,

yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

EK-1

Hayvan Trleri

 

KISIM A

Kpekler

Kediler

 

KISIM B

Gelincikler

 

KISIM C

Omurgaszlar (arlar ve kabuklular hari), tropik ss balklar, amfibiler, srngenler.

Kular: tm trler (kmes hayvanlar hari)

(Kmes hayvanlar, damzlk ya da tketime ynelik et veya yumurta ya da av hayvanlar tedariki iin beslenen ya da tutulan tavuk, hindi, be tavuu, rdek, kaz, bldrcn, gvercin, sln, keklik ve devekuu anlamna gelir.)

Memeliler: kemirgenler ve evcil tavanlar.

A) KMLKLENDRME LE LGL TEKNK ARTLAR

Standart elektronik kimliklendirme sistemi, yalnzca okunabilir zellikte pasif radyo frekansl kimliklendirme aletidir. (transponder) Bu aletin;

1) ISO 11784 standardna uygun ve HDX veya FDX-B teknolojilerine sahip olmas gerekir.

2) ISO 11785 standardna uygun bir okuyucu tarafndan okunabilir olmas gerekir.

B) KUDUZ HASTALIINA KARI AILAMA LE LGL TEKNK ARTLAR

Kuduz alamas, aadaki artlarn karlanmas halinde geerli kabul edilir.

1) Kuduz as;

a) Modifiye edilmi canl bir a olamaz ve aadaki kategorilerden birinde yer alr.

(i) Beher dozda en az bir antijenik nite ieren inaktive bir a.

(ii) Canl virs vektrnde kuduz virsnn baklk glikoproteinini gsteren rekombine bir a.

b) Dnya Hayvan Sal Tekilatnn (OIE) yaymlad, Kara Hayvanlarnda Kullanma Mahsus Alar ve Tehis Testleri Klavuzuna uygun olur.

2) Kuduz hastalna kar yaplm bir alama, ancak aadaki artlarn karlanmas halinde geerli kabul edilir.

a) Pasaportun veya hayvan sal sertifikasnn ilgili blmnde belirtilen tarihte yaplm olmaldr.

b) Paragraf (a)da belirtilen tarih, pasaportun veya hayvan sal sertifikasnn ilgili blmnde belirtilen mikroip uygulama tarihinden erken bir tarih olamaz.

c) Onayl ann yapld lkede, kuduz as iin verilen pazarlama ruhsatna ait teknik artnameye uygun olarak, ilk alama iin imalat tarafndan uyulmas nerilen alama protokolnn tamamlanmasnn zerinden en az 21 gn gemi olmaldr.

) Onayl ann yapld lkede, kuduz as iin verilen pazarlama ruhsatna ait teknik artnamede belirtildii zere, alamann geerlilik sresi pasaportun veya hayvan sal sertifikasnn ilgili blmnde yetkili veteriner hekim tarafndan ilenmi olmaldr.

d) Rapel alama, nceki alamann geerlilik sresi iinde yaplmad takdirde, ilk alama olarak kabul edilir.

 

EK-2

 

YOLCU BERABER KED/ KPEK/ GELNCKLERN TRKYE CUMHURYETݒNE TCAR OLMAYAN HAREKETLERNDE ORJN VE VETERNER SALIK SERTFKASI

VETERINARY HEALTH AND ORIGIN CERTIFICATE OF CATS/ DOGS/ FERRETS WITH THE PASSENGER INTENDED TO MOVEMENTS TO THE REPUBLIC OF TURKEY

 

Hayvann sevk edildii lke/ Country of dispatch of the animal: ____________________________________

 

Sertifikann seri numaras/ Serial number of the certificate: ___________________________________

 

I. Hayvan Sahibinin/ Responsible Person Accompanying the Animal

Ad/ First name :

 

Soyad/ Surname :

Adresi/ Address :

 

Posta Kodu/ Postcode :

 

ehir/ City :

lke/ Country :

 

Telefon/ Telephone :

II. Hayvann Tanm/ Description of the Animal

Tr/ Species :

 

Irk/ Breed :

Cinsiyeti/ Sex :

 

Renk ve aretler/ Colour and type:

 

Doum Tarihi/ Date of birth :

 

III. Hayvann Kimlii/ Identification of the animal

Mikro-ip No/ Microchip number :

 

Mikro-ipin Yeri/ Location of microchip :

 

Mikro-ip yapld tarih/ Date of microchipping :

Dvme No/ Tattoo number :

 

Dvme yapld tarih/ Date of tattooing :

IV. Kuduz Hastalna Kar Alama/ Vaccination against Rabies

Ann ad ve retici/ Manufacturer and name of vaccine :

 

 

Parti No/ Batch Number :

 

 

Alama Tarihi/ Vaccination Date:

Geerlilik Sresi/ Valid until :

V. Kuduz Hastalnda serolojik testler ( talep edildiinde )/ Rabies serological test(When required)

 

Ben, (gn/ay/yl) tarihinde hayvandan alnan kan rneinde Avrupa Birlii tarafndan onaylanm bir laboratuvarda yaplm olan bir serolojik teste ait ve anti-kuduz antikor titresinin 0,5 IU/ml veya daha yksek olduunu belgeleyen resmi kaytlar grdm./ I have seen an official record of the result of a serological test for the animal, carried out on a sample taken on(dd/mm/yyyy) ....................., and tested in an EU-approved laboratory, which states that the rabbies neutralising antibody titre was equal to or greater than 0.5 IU/ml.

 

 

 

 

Resmi Veteriner Hekim veya yetkili otorite tarafndan yetkilendirilmi Veteriner Hekim(yetkilendirilmi veteriner hekim ise bir sonraki blmde Yetkili Otorite bunu onaylamak durumundadr.)(*)/ Official Veterinarian or Veterinarian authorised by the competent authority( in the latter case, the competent authority must endorse the certificate)(*)

Ad Soyad/ First Name,Surname :

 

 

MZA, TARH&MHR/ SIGNATURE, DATE&STAMP

Adres/ Address :

 

Posta kodu/ Postcode :

 

ehir/ City :

 

lke/ Country :

 

Telefon/ Telephone :

 

(*)Uygun olarak siliniz/Delete as applicable

Yetkili otorite tarafndan onaylama(Resm Veteriner tarafndan onaylam ise gerekli deil)/ Endorsement by the competent authority( Not necessary when the certificate is signed by an official veterinarian)

 

TARH&MHR/ DATE&STAMP :

 

 

 

 

 

 

VI. Kene Enfestasyonu Tedavisi (talep edildiinde)/ Tick Treatment(when required)

 

rnn ve imalatsnn ad/ Manufacturer and name of product :

 

 

Tedavinin uyguland tarih ve uygulama saati(gg/aa/yy+saat)/ Date and time of treatment(dd/mm/yy+24-hour clock)

 

 

Veteriner Hekimin ad/ Name of veterinarian :

Adres/ Address :

 

 

 

MZA, TARH&MHR/ SIGNATURE, DATE&STAMP

Postakodu/ Postcode :

 

ehir/ City :

lke/ Country :

 

Telefon/ Telephone :

 

VII. Ekinokok ozis Tedavisi(talep edildiinde) / EchinococcusTreatment(when required)

 

rnn ve imalatsnn ad/ Manufacturer and name of product :

 

Tedavinin uyguland tarih ve uygulama saati(gg/aa/yy+saat)/ Date and time of treatment(dd/mm/yy+24-hour clock)

Veteriner Hekimin ad/ Name of veterinarian :

 

Adres/ Address :

MZA, TARH&MHR/ SIGNATURE, DATE&STAMP

Postakodu/ Postcode :

ehir/ City :

lke/ Country :

 

Telefon/ Telephone :

 

 

Klavu Notlar/ Notes for guidance

  1. Sertifika zerinde herhangi bir giri yaplmadan nce hayvann kimlii dorulanr./ Identification of the animal (tattoo or microchip) must have been verified before any entries are made on the certificate.
  2. Kullanlan kuduz as OIE standartlarna uygun olarak retilen inaktive edilmi bir a olmaldr./ The rabies vaccine used must be an inactivated vaccine produced in accordance with OIE standards.
  3. Sertifika, resm veteriner hekimin imzalamas ya da yetkili otoritenin onay sonrasndaki 4 ay sreyle, veya Blm IVte belirtilen ann geerlilik tarihine kadar geerlidir, en nce olan esas alnr./ The certificate is valid for four months after signature by the official veterinarian or endorsement by the competent authority, or until the date of expiry of the vaccination shown in Part IV, whichever is earlier.
  4. Bu sertifika beraberinde, hayvann kimlik bilgileri, alama bilgileri ve serolojik test sonular dahil, destekleyici belgeler veya bunlarn onayl kopyalar bulundurulur./ This certificate must be accompanied by supporting documentation, or a certified copy thereof, including the identification details of the animal concerned, vaccination details and the result of the serological test.