3 Aralk 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28131

YNETMELK

Sivil Havaclk Genel Mdrlnden:

HAVAYOLU LE SEYAHAT EDEN YOLCULARIN HAKLARINA

DAR YNETMELK (SHY-YOLCU)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, havayolu ile seyahat eden yolcularn sahip olduu haklar ve bu haklarn geerli olduu durumlar ile yolcularn uaa kabul edilmedii, uularnn iptal edildii ve uularnn ertelendii durumlardaki asgari haklarn belirlemek ve dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik;

a) Trk meneli hava tama iletmelerinin Trkiyedeki havaalanlarna/havaalanlarndan, yabanc meneli hava tama iletmelerinin ise Trkiyedeki havaalanlarndan gerekletirdikleri tarifeli ve tarifesiz tm uularda, ilgili uu iin onaylanm rezervasyona sahip olan ve

1) Hava tama iletmesi, tur operatr veya yetkili bir seyahat acentesi tarafndan nceden ve yazl olarak (elektronik ortam da dahil olmak zere) belirtilen saatte ve ngrlen ekilde veya

2) Havayolunun bilet satta belirttii sreden nce veya herhangi bir zaman belirtilmedii takdirde, yolcularn ilan edilen hareket saatinden en ge krk be dakika nce,

6 nc maddede belirtilen uu iptalleri durumu haricinde uu ncesi kontrole (check-in) bavuran yolcular,

b) Bir hava tama iletmesi veya tur operatr tarafndan, sebebe baklmakszn, bilette belirtilen uutan baka bir uua aktarlm olan yolcular,

c) cretsiz seyahat eden yolcular ve dorudan veya dolayl olarak halka ak olmayan indirimli biletle seyahat eden yolcular ile biriktirilen mil veya puanlarla seyahat eden yolcular,

kapsar.

(2) Bu Ynetmelik, yalnzca motorlu ve sabit kanatl hava aralaryla tanan yolcular iin geerlidir.

(3) Bu Ynetmelik yolcularn, 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Paket Tur Szlemeleri Uygulama Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelikte yer alan haklarn etkilemez. Bu Ynetmelik, uu iptali haricinde herhangi baka bir nedenle paket turun iptal edilmesi durumunda geerli deildir.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik;

a) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayl Sivil Havaclk Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (g) bendine dayanlarak,

b) Avrupa Birliinin 11/2/2004 tarihli ve (EC) 261/2004 sayl Tzne paralel olarak

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bilet: Hava tama iletmesi veya onun yetkili acentesi tarafndan dzenlenmi veya onaylanm, tanma hakkn tanyan geerli basl veya elektronik belgeyi,

b) Byk ember yntemi: ki nokta arasndaki en ksa mesafeyi bulmak zere kullanlan yntemi (DSTij=3962.6*arccros((sin(Yi)*sin(Yj))+(cos(Yi)*cos(Yj)*cos(Xi-Xj))) X, radyana dntrmek iin 57.3 ile arplm derece olarak llm olan boylam; Y ise -57.3 ile arplm enlem deeridir.),

c) Genel Mdr: Sivil Havaclk Genel Mdrn,

) Gnll: 2 nci maddenin birinci fkrasnda ngrlen hususlar kapsamnda rezervasyonu onaylanm bir bilete sahip olmasna ramen uuu icra eden hava tama iletmesi tarafndan kendi istei dorultusunda ve hava tama iletmesinin sunaca artlar kabul ederek, sunulacak yararlar karlnda uutan feragat etmeye hazr olan ve hava tama iletmesinin yolculara ynelik arsna olumlu cevap veren kiiyi,

d) Hareket kabiliyeti kstl kii: Herhangi bir fiziksel engel (daimi veya geici olarak duyusal, mental veya fiziksel), zihinsel engel, ya veya baka herhangi bir engel sebebinden dolay tamaclk hizmetini kullanrken hareket kabiliyeti kstl ve durumu tm yolculara sunulan hizmetlerin kiinin ihtiyalarna gre zel itina ve uyarlama gerektiren herhangi bir kiiyi,

e) Havaalan iletmecisi: Havaalannn iletiminden sorumlu kamu kurum ve kurulular ile gerek ve zel tzel kiileri,

f) Hava tama iletmesi: Geerli bir iletme ruhsatna sahip bir ticari hava tama iletmesini,

g) ptal: nceden planlanm olan ve en azndan bir yerin rezerve edildii bir uuun gerekletirilmemesini,

) Olaanst haller: Uuu icra eden hava tama iletmesinin almasn etkileyen zellikle siyasi istikrarszlk, ilgili uuun gerekletirilmesine uygun olmayan meteorolojik artlar, doal afetler, gvenlik riskleri, beklenmedik uu emniyeti noksanlklar ve grev gibi durumlar,

h) Paket tur: Ulatrma, konaklama ve bunlara yardmc saylmayan dier turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte ve her eyin dahil olduu fiyatla satlan veya sat taahhd yaplan ve hizmeti yirmi drt saatten uzun bir sreyi kapsayan veya gecelik konaklamay ieren turlar,

) Rezervasyon: Yolcunun belirli bir uua hava tama iletmesi veya tur operatr tarafndan kabul edildiini ve kaydedildiini gsteren bir bilet ya da havayolu veya tur operatr tarafndan dzenlenmi ve onaylanm belgeye sahip olmas durumunu,

i) Seyahat acentesi: Kr amacyla turistlere ulatrma, konaklama, gezi, spor ve elence imkanlar salayan, onlara turizmle ilgili bilgiler veren, bu konuya ilikin tm hizmetleri gren ticari kurulular,

j) Son var yeri: Uygun olan balantl uular dikkate alnmamak artyla nceden planlanan var zamanna uyulabilecei farz edilirse, biletin zerindeki var noktasn ya da direkt balantl uular olmas durumunda son uuun var noktasn,

k) Tarifeli uu: Kalk saatleri ve cretleri nceden ilan edilen, halkn kullanmna ak belirli bir dzende yaplan seferi,

l) Tarifesiz uu: Belirli bir dzene bal kalmadan tarifeli seferler dnda yaplan seferi,

m) Tur operatr: Srekli veya zaman zaman paket tur dzenleyen, dorudan veya sat sorumlusu aracl ile satan veya sata sunan kiiyi,

n) Uaa kabul edilmeme: 2 nci maddenin birinci fkrasnda ngrlen hususlar kapsamnda, salk, emniyet, gvenlik, uygun olmayan seyahat belgeleri gibi sebeplerle uua kabul edilmemeleri iin makul gerekelerin bulunduu durumlar hari olmak zere, uua kabul edilmek zere onaylanm rezervasyon kayd olan geerli bir bilete sahip olmalarna ramen yolcularn uaa kabul edilmemesini,

o) Uuu icra eden hava tama iletmesi: Bir yolcu ile mevcut bir szleme kapsamnda veya o yolcu ile szlemesi bulunan baka bir tzel veya gerek kii yerine bir uuu gerekletiren veya gerekletirmeyi planlayan hava tama iletmesini,

) Uu ncesi kontrol (check-in): Uakta oturulacak yerin belirlenmesi ve varsa bagaj teslimi ilemi,

p) Yer hizmetleri kuruluu: 28/8/1996 tarihli ve 22741 sayl Resm Gazetede yaymlanan Havaalanlar Yer Hizmetleri Ynetmelii (SHY-22)nin hkmlerine uygun olarak havaalanlarnda yer hizmetleri yapmak zere alma ruhsat alan zel hukuk tzel kiilii statsndeki kuruluu,

r) Yolcu: Havayolu ile seyahat eden kiileri,

ifade eder.

KNC BLM

Uygulama Esaslar

Uaa kabul edilmeme

MADDE 5 (1) Uuu icra eden hava tama iletmesi, bir uuta uaa kabul edilmeme durumunun ngrlmesi halinde, ncelikle ilgili yolcu ile uuu icra eden hava tama iletmesi arasnda mutabk kalnacak menfaatler karlnda rezervasyonundan feragat edecek gnlller bulmak iin duyuru yapar; gnlllere, 9 uncu madde hkmlerine uygun olarak yardmc olur. Sz konusu yardm, bu fkrada ngrlen menfaatlere ek olarak gerekletirilir.

(2) Rezervasyonu olan geriye kalan dier yolcularn uua kabul edilmelerine olanak verecek yeterli sayda gnll kmad takdirde, uuu icra eden hava tama iletmesi, yolcular kendi iradeleri dnda uaa kabul etmeyebilir.

(3) Yolcularn iradeleri dnda uua kabul edilmemeleri durumunda, uuu icra eden hava tama iletmesi derhal 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde belirtilen ykmllkleri yerine getirmek zorundadr.

Uularn iptali

MADDE 6 (1) Bir uuun iptal edilmesi durumunda uuu icra eden hava tama iletmesi;

a) lgili yolculara, 9 uncu madde hkmlerine uygun olarak yardm teklif eder.

b) lgili yolculara,10 uncu maddenin birinci fkrasnn (a) bendi ve 10 uncu maddenin ikinci fkrasna uygun olarak yardm teklif eder ve gzergahn deitirildii hallerde yeni uuun beklenen kalk zamannn, iptal edilen uu iin planlanm olan kalk zamanndan sonraki gn veya gnler ierisinde olmas halinde ek olarak 10 uncu maddenin birinci fkrasnn (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yardm teklif eder.

(2) Yolcular, 8 inci madde hkmlerine gre;

1) Planlanan hareket zamanndan en az iki hafta ncesinde iptalden haberdar edilmedikleri takdirde,

2) Planlanan hareket zamanndan iki hafta ila yedi gn ncesinde iptalden haberdar edilmedikleri, kendilerine planlanan hareket saatinden en fazla iki saat nce kalklarna ve son var yerlerine planlanan var saatinden en fazla drt saat sonra ulamalarna olanak veren gzergah deiiklii teklif edilmedii srece,

3) Planlanan hareket saatinden yedi gnden ksa zaman ncesinde iptalden haberdar edilmedikleri ve planlanan hareket saatinden en fazla bir saat nce ayrlmalarna ve son var yerlerine planlanan var saatinden en fazla iki saat sonra ulamalarna olanak veren gzergah deiiklii teklif edilmedii srece,

uuu icra eden hava tama iletmesinden tazminat alma hakkna sahiptir.

(3) Yolcular iptalden haberdar edildiklerinde, uuu icra eden hava tama iletmesi kendilerine olas alternatif ulam yollar hakknda da bilgi vermek zorundadr.

(4) Uuu icra eden hava tama iletmesi, tm tedbirleri almasna ramen olaanst hallerin iptale neden olduunu kantlayabildii takdirde 8 inci madde hkmlerine gre tazminat demekle ykml olmaz.

(5) Yolcunun uuun iptali konusunda haberdar edilip edilmedii ve ne zaman haberdar edildiine ilikin ispat ykmll uuu icra eden hava tama iletmesine aittir.

(6) Yolcu iletiim bilgisinin, hava tama iletmesince talep edilmesine karn hava tama iletmesine verilmemesi veya yanl verilmesi durumunda, hava tama iletmesi sorumluluktan kurtulur.

Uularn tehiri

MADDE 7 (1) Uuu icra eden hava tama iletmesi bir uuun planlanan hareket saatinden itibaren,

a) 1500 kilometreden (1500 km dahil) daha ksa ve i hatlardaki uular iin iki saat veya daha fazla,

b) 1500 ile 3500 (3500 km dahil) kilometre aras uular iin saat veya daha fazla,

c) 3500 kilometreden daha uzun uular iin drt saat veya daha fazla,

tehir edilmesini beklediinde yolculara aadaki hususlar teklif eder:

1) 10 uncu maddenin birinci fkrasnn (a) bendi ve 10 uncu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen yardm.

2) Beklenen hareket saati, nceden ilan edilmi hareket saatinden sonraki gn veya gnler ierisinde olduu takdirde, 10 uncu maddenin birinci fkrasnn (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yardm.

3) Tehir en az be saat olduunda, 9 uncu maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen yardm.

(2) Uuu icra eden hava tama iletmesi, birinci fkrada belirtilen tm koullarda, her mesafe dilimi ile ilgili olarak yukarda belirtilen zaman snrlar dahilinde yolculara yardm teklif etmek zorundadr.

Tazminat hakk

MADDE 8 (1) Bu maddeye atfta bulunulmas durumunda, yolculara i hat uular iin 100 Avronun Trk Liras cinsinden karl tutarnda tazminat verilir. D hat uularnda ise yolculara;

a) 1500 kilometre veya daha ksa tm uular iin 250 Avronun Trk Liras cinsinden karl,

b) 1500 ile 3500 kilometre aras uular iin 400 Avronun Trk Liras cinsinden karl,

c) 3500 kilometreden daha uzun uular iin 600 Avronun Trk Liras cinsinden karl,

tutarnda tazminat verilir. Tazminat alacaklarnn Trk Liras cinsinden karl hesaplanrken biletin satn alnd, yani bilet iin demenin yapld gne ait Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas dviz sat kuru esas alnr.

(2) Uua kabul edilmeme veya iptal durumunda mesafeyi belirlerken, planlanan son var noktas esas alnr.

(3) Yolculara, 9 uncu madde uyarnca, rezervasyonu yaplan uuun planlanan var zamann;

a) 1500 kilometre (1500 km dahil) veya daha ksa uular iin iki saat,

b) 1500 ile 3500 (3500 km dahil) kilometre aras uular iin saat,

c) 3500 kilometreden daha uzun uular iin drt saat,

amayan alternatif bir uu ile son var yerlerine gzergah deiiklii teklif edilmesi halinde, uuu icra eden hava tama iletmesi, birinci fkrada ngrlen tazminat % 50 orannda drebilir.

(4) Birinci fkrada belirtilen tazminat nakit olarak, elektronik banka havalesi, banka deme emirleri veya banka ekleri ile denebilir. Ancak, yolcunun imzal mutabakat olmas durumunda seyahat fileri ve/veya dier hizmetler eklinde de denebilir.

(5) Birinci ve ikinci fkrada verilen mesafeler hesap edilirken byk ember yntemi kullanlr.

Geri deme veya gzergah deiiklii hakk

MADDE 9 (1) Bu maddeye atfta bulunulan hallerde, yolculara aadaki seenekler arasnda tercih yapma hakk verilir:

a) Seyahatin gerekletirilmeyen blm veya blmleri ile yolcunun planlam olduu seyahatin tamamlanmasnn artk herhangi bir anlam kalmamas durumunda seyahatin gerekletirilen blm veya blmleri iin, bilet cretinin tamamnn satn alnm olduu fiyat zerinden nakit olarak veya elektronik banka havalesi, banka deme emirleri, banka ekleri ile denmesi veya yolcunun imzal mutabakat olmas durumunda seyahat fileri ve/veya dier hizmetler eklinde en ge yedi gn iinde iade edilmesi; ayrca yolcunun seyahatinin ilk balang noktasna ilk frsatta dnmesini salayacak bir dn uuunun cretsiz salanmas.

b) Benzer tama artlar altnda, en erken frsatta son var yerine gzergah deiikliinin salanmas.

c) Son var yerine, bo koltuk durumuna bal olarak, yolcunun uygun grecei daha sonraki bir tarihte, benzer tama artlar altnda gzergah deiikliinin yaplmas.

(2) Birinci fkrann (a) bendinde yer alan hkmler, Paket Tur Szlemeleri Uygulama Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik hkmlerinden doabilecek tazminat hakk hari, uular bir paketin parasn oluturan yolcular iin de geerlidir.

(3) Bir ehir veya blgeye birden fazla havaalannn hizmet etmesi durumunda, uuu icra eden hava tama iletmesinin rezervasyonu onaylanm olan yolculara alternatif bir havaalanna bir uu teklif etmesi halinde, uuu icra eden hava tama iletmesi, yolcunun o alternatif havaalanndan rezervasyonun yaplm olduu havaalanna veya yolcu tarafndan kabul edilen baka yakn bir var noktasna transfer edilmesine ait masraf karlamak zorundadr.

Hizmet hakk

MADDE 10 (1) Bu maddeye atfta bulunulmas halinde, aadaki hizmetler yolculara bedelsiz olarak salanr.

a) Bekleme sresine uygun olarak;

1) ki ile saat aras gecikmelerde, makul lde scak ve souk iecekler,

2) ile be saat aras gecikmelerde scak ve souk iecekler ile gnn zamanna gre kahvalt veya yemek,

3) Be saat ve zeri gecikmelerde scak ve souk iecekler ile gnn zamanna gre kahvalt veya yemek, ilave scak ve souk iecekler ile ilave hafif ara yemei.

b) Bir veya daha fazla gece konaklamann gerekli hale geldii durumlarda veya yolcu iin ilave bir konaklamann gerekli hale geldii durumlarda, otelde veya uygun bir konaklama tesisinde konaklama.

c) Havaalan ve konaklama yeri (otel veya benzeri) arasndaki ulam.

(2) Birinci fkrada belirtilen hizmetlere ilaveten, yolculara cretsiz olarak sre kstlamas olmakszn iki telefon grmesi, faks mesaj veya e-posta hizmeti teklif edilmesi zorunludur.

(3) Uuu icra eden hava tama iletmesi, zellikle hareket kabiliyeti kstl kiiler ve refakatileri ile tek bana seyahat eden ocuklarn bu maddede belirtilen ihtiyalarnn karlanmas srasnda zel ilgi gstermek zorundadr.

st veya alt hizmet snfna yerletirme

MADDE 11 (1) Uuu icra eden hava tama iletmesi, bir yolcuyu biletin satn alnd hizmet snfndan daha st bir hizmet snfna yerletirdii takdirde herhangi bir ek deme talep edemez.

(2) Uuu icra eden hava tama iletmesinin bir yolcuyu biletin satn alnd hizmet snfndan daha alt bir hizmet snfna yerletirmesi durumunda, bilet cretleri arasndaki farkn iadesine ilave olarak;

a) 1500 kilometre (1500 km dahil) veya daha ksa uular iin bilet cretinin % 30u,

b) 1500 ile 3500 (3500 km dahil) kilometre aras uular iin bilet cretinin % 50si,

c) 3500 kilometreden daha uzun uular iin bilet cretinin % 75i,

yedi gn ierisinde nakit olarak veya elektronik banka havalesi, banka deme emirleri, banka ekleri ile veya yolcunun imzal mutabakat olmas durumunda seyahat fileri ve/veya dier hizmetler eklinde yolcuya denmesi zorunludur.

(3) st snftan alt snfa yerletirme durumunda cret iadesinde, biletin satn alnma tarihindeki fiyatlar dikkate alnr.

Hareket kabiliyeti kstl veya zel ihtiyalar olan kiiler

MADDE 12 (1) Uuu icra eden hava tama iletmeleri, hareket kabiliyeti kstl kiiler ve refakatileri ile refakat etmek iin sertifikalandrlm rehber kpekler ve tek bana seyahat eden ocuklarn tanmasna ncelik tanr.

(2) Uaa kabul edilmeme, iptal ve her trl tehir sz konusu olduunda, hareket kabiliyeti kstl kiiler ve refakatileri ile tek bana seyahat eden ocuklar, 10 uncu madde hkmlerine uygun olarak en ksa zamanda hizmet alma hakkna sahiptir.

Tazminat hakk

MADDE 13 (1) Yolcularn dier kanun ve dzenlemelerden doan tazminat talep etme haklar sakldr. Bu Ynetmelik kapsamnda denen tazminat sz konusu tazminattan mahsup edilebilir.

(2) lgili mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla, birinci fkrada dzenlenen tazminat talep edebilme hakk, 5 inci maddesinin birinci fkras hkmleri kapsamnda rezervasyonlarndan gnll olarak feragat etmi olan yolcular iin uygulanmaz.

Tazminat hakknn yerine getirilmesi

MADDE 14 (1) Uuu icra eden hava tama iletmesi, tazminat demesi veya bu Ynetmelik kapsamndaki dier ykmllkleri yerine getirmesi durumlarnda, bu Ynetmeliin hibir hkm, uygulanacak kanuna gre, nc ahslar dahil olmak zere, herhangi bir kiiden tazminat talep etme hakkn snrlayc biimde yorumlanamaz.

(2) Bu Ynetmelik, zellikle, uuu icra eden hava tama iletmesinin, bir tur operatrnden veya uuu icra eden hava tama iletmesinin szlemesi bulunduu baka bir kiiden tazminat talep etme hakkn hibir ekilde snrlayamaz.

(3) Bu Ynetmeliin hibir hkm, yolcular hari olmak zere, uuu icra eden hava tama iletmesinin szlemesi bulunduu, bir tur operatrnn veya nc bir ahsn uygulanacak ilgili kanunlara gre uuu icra eden hava tama iletmesinden tediye veya tazminat talep etme hakkn snrlayc ekilde yorumlanamaz.

Yolculara haklarn bildirme ykmll

MADDE 15 (1) Uuu icra eden hava tama iletmesi, uu ncesi kontrol (check-in) ilemi srasnda, Uaa kabul edilmediiniz, uuunuz iptal edildii veya en az iki saat tehir edildii takdirde, alacanz hizmetler ile ilgili haklarnz belirten metni check-in kontuarndan veya uaa bini kapsndan isteyiniz. ifadesini ieren Trke ve ngilizce bir bildirimin okunakl bir ekilde yolcular tarafndan aka grlebilmesini salamak zorundadr.

(2) Yolcuyu uaa kabul etmeyen veya bir uuu iptal eden hava tama iletmesi, etkilenen her yolcuya bu Ynetmelie gre tazminat ve yardm kurallarn belirleyen yazl bir bildirim sunmakla ykmldr. Ayrca, uuu icra eden hava tama iletmesi en az iki saatlik bir tehirden etkilenen her yolcuya bu kapsamda szl, yazl ve/veya elektronik formatta olarak bildirmekle ykmldr.

(3) Bu maddede belirtilen hkmler, grme engelli kiiler iin uygulanrken uygun alternatif yntemler kullanlr.

Feragatn hari tutulmas

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik uyarnca yolculara kar ykmllkler, zellikle tama szlemelerinde yer alan hkmler ile snrlandrlamaz, kstlandrlamaz veya bu ykmllkler iin muafiyet tannamaz.

(2) Yolcuya, haklar bu Ynetmelik hkmlerine uygun olarak bildirilmedii takdirde ve bu nedenle yolcunun bu Ynetmelikte ngrlm olandan daha dk bir tazminat kabul etmesi durumunda dahi, yolcu ek tazminat elde etmek amacyla yetkili mahkemeler veya kurumlar nezdinde gerekli giriimlerde bulunma hakkna sahiptir.

Son var yerinin deimesi

MADDE 17 (1) Bilette belirtilen son var yerinin hava tama iletmesi tarafndan zorunlu bir sebeple deitirilerek uuun farkl bir havaalannda sonlanmas durumunda, hava tama iletmesi, yolcular bilette belirtilen son var yerine en ksa srede mmkn olan ulam olanaklarn kullanmak suretiyle ulatrlmasn salamak zorundadr.

Szlemeler

MADDE 18 (1) Hava tama iletmeleri, nc ahslar ile yapaca szlemelerde bu Ynetmelik hkmlerinin yerine getirilmesi srasnda hukuki ve/veya mali adan yolcu maduriyetlerine sebebiyet verilmemesini teminen gerekli tm tedbirleri ieren hkmler koyabilir.

Yolcularn kanun yollarna bavuru hakk

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine aykr davranlmas halinde, yolcularn kanun yollarna bavuru hakk sakldr.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Denetleme ve yaptrmlar

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik kapsamna giren iletmeciler Sivil Havaclk Genel Mdrl tarafndan denetlenir. Bu Ynetmelikte belirtilen kurallara uymayan kurum ve kurululara 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayl Trk Sivil Havaclk Kanununun 143 nc maddesine gre ilem yaplr.

Yrrlk

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik 1/1/ 2012 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Sivil Havaclk Genel Mdr yrtr.