3 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28131

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin, Ülkemize giriş ve çıkışında bitki sağlığı açısından tabi olacağı hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ithale mani zararlı organizmaların belirlenmesi ile bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin Ülkemize giriş ve çıkış işlemlerinde bitki sağlığı açısından tabi olacağı hususları ve yapılacak resmî kontrolleri kapsar.

(2) Serbest bölgelere yurtdışından getirilen, serbest bölgelerden Türkiye’ye ithal edilen ve serbest bölgelerden Türkiye gümrük hattı dışına gönderilen ürünler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ahşap ambalaj malzemesi: Ambalaj destek malzemesi dâhil bir malın korunması ya da taşınmasında kullanılan, kâğıt ürünleri hariç ahşap veya ahşap ürünlerini,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Bitki: Canlı bitkiler ile bunların derin dondurulmamış meyve ve sebzeleri, yumrular, soğansılar, soğanlar ve rizomlar, kesme çiçekler, yapraklı dallar, budama artığı yapraklar, yapraklar, bitki doku kültürleri, canlı polen, göz, kalem ve çelik gibi canlılığını koruyan belirli parçaları ile dikim amaçlı olan botanik tohumlarını,

ç) Bitki Sağlık Sertifikası: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin bu Yönetmelikte öngörülen bitki sağlığı şartlarına uygun olduğunu gösteren, bir örneği Ek-7’de yer alan forma göre düzenlenmiş belgeyi,

d) Bitkisel ürün: Bitkisel menşeili, işlem görmemiş veya basit bir işlemden geçmiş, bitki tanımına girmeyen ürünleri,

e) Çıkış: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkışı ile ihracatını,

f) Dezenfeksiyon: Zararlı organizmaların yok edilmesi veya etkisiz hale getirilmesi amacıyla, fiziksel veya kimyasal yöntem ve maddeler kullanılması işlemini,

g) Diğer maddeler: Bitki sağlığı açısından zararlı organizma taşıma riski bulunan, bitki ve bitkisel ürünler dışında kalan maddeleri,

ğ) Dikim amaçlı bitki: Dikili olan ve dikili olarak kalacak bitkiler veya şaşırtma işlemi yapılacak bitkiler ile dikili olmayan fakat sonrasında dikilecek olan bitkileri,

h) Fümigasyon: Zararlı organizmaları imha etmek amacıyla, belirli sıcaklıktaki kapalı bir ortama, gaz halinde etki eden bir fumigantı belirli miktarda verme ve belirli bir süre ortamda tutma işlemini,

ı) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

i) Giriş: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin Türkiye Gümrük Bölgesine ve serbest bölgelere girişi, ithalatı ve transit işlemine tâbi tutulmasını,

j) ISPM: Bitki Sağlığı Tedbirlerine Yönelik Uluslararası Standartlar,

k) İnspektör: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ülkemize ve serbest bölgelere giriş, çıkış ve transit geçişi esnasında bitki sağlığı amaçlı her türlü resmi kontrolleri yaparak gerekli belgeleri düzenlemek üzere Bakanlık tarafından eğitilmiş ve resmî kontrol yetkisi verilmiş kontrol görevlisini,

l) İthalat: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin, serbest dolaşıma giriş rejimi, gümrük antrepo rejimi, dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimi prosedürlerine tâbi tutulmasını,

m) Karantina: Zararlı organizmaların ülkeye girişini veya ülke içinde yayılmasını önlemek amacıyla, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin kontrol altına alınmasını,

n) Karantinaya tabi zararlı organizma: Ek–1 ve Ek–2’de yer alan zararlı organizmaları,

o) Lot/Parti: Bir sevkiyatın, tek bir ürünün bileşim ve orjin olarak homojen yapıda olduğu belli sayıdaki birimini,

ö) Menşei ülke: Bitkiler için bitkilerin yetiştirildiği ülkeyi, bitkisel ürünler için bitkisel ürünlerin elde edildiği bitkilerin yetiştirildiği ülkeyi, diğer maddeler için ise, bu maddelerin zararlılar tarafından ilk olarak bulaşıklığa maruz kaldığı ülkeyi,

p) Müdürlük: Zirai Karantina Müdürlüğünü, bu Müdürlüğün olmadığı yerlerde Bakanlık il veya ilçe müdürlüğünü,

r) Numune: Resmî kontrole tabi tutulacak Genel Müdürlükçe belirlenmiş büyüklükteki bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerden alınan örneği,

s) Odun: Endüstriyel, lif, yonga, kâğıtlık ve yakacak odun dâhil biçilmiş olsun olmasın, kabuklu veya kabuksuz tüm odunları,

ş) Onaylı fümigasyon: Bakanlıkça kabul edilmiş yönteme uygun olarak yapılan fümigasyon işlemini,

t) Paçal: Muayene edilecek ürünün tamamını temsil etmek üzere tesadüfî örnekleme metoduna göre seçilen ürün örneklerinin belli bir oranda karıştırılmasını,

u) Resmî kontrol: Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun doğrulanması için, inspektörlerin verilen yetki çerçevesinde gerçekleştirdikleri izleme, gözetim, denetim, muayene, karantina, numune alma, analiz ve benzeri işlemleri,

ü) Transit: Serbest dolaşımda bulunmayan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden geçerek yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye’ye, Türkiye’den yabancı bir ülkeye, bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe sevkini,

v) Yeniden İhracat (Re-Export): Ülkemize girişi yapılan ve Ülkemizden başka bir ülkeye ihraç edilecek bitki ve bitkisel ürünler için uygulanan ihracat işlemini,

y) Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası: Yeniden ihraç edilen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için bir örneği Ek–8’de yer alan forma göre düzenlenmiş belgeyi,

z) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn (ırk) veya biyotiplerini,

aa) Zararlıdan arî bölge: Belirli bir zararlının bulunmadığı ve bu durumun resmî olarak korunduğu bölgeyi,

bb) Zararlıdan arî üretim yeri: Belirli bir zararlının bulunmadığı ve bu durumun resmî olarak korunduğu üretim yerini,

cc) Zararlıdan arî üretim alanı: Belirli bir zararlının bulunmadığı ve bu durumun resmî olarak belirli bir süre için korunduğu ve zararlıdan arî üretim yerinde olduğu gibi ayrı bir ünite olarak yönetilen üretim yerinin belli bir kısmını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Resmî Kontroller

Resmî kontrol

MADDE 5 – (1) Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin Türkiye Gümrük bölgesine ve serbest bölgelere girişi, ithalatı ve transit rejimine tabi tutulması ile Türkiye Gümrük bölgesinden çıkışı ile ihracatı resmî kontrole tabidir.

(2) Resmî kontroller; inspektör tarafından, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin taşıması muhtemel zararlı organizmaların niteliğine göre yerinde muayene, numune alarak laboratuvarda muayene, numune alarak laboratuvarda detaylı muayene için analiz yapma veya yaptırma şeklinde yapılır.

(3) Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin bitki sağlığı konusundaki laboratuvar analizleri, analizi yapılacak ürünün taşıması muhtemel zararlı organizmaya göre; Zirai Karantina Müdürlükleri, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü/İstasyonu Müdürlükleri, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri ile Bakanlığa bağlı Bakanlıkça yetkilendirilmiş diğer araştırma enstitüsü/istasyonu müdürlüklerinde yapılır.

(4) İnspektör bu Yönetmelik kapsamında bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin resmî kontrolü için bunların bulunduğu her yere girebilir, nakil vasıtalarını kontrol edebilir, numune alabilir. Numuneler için herhangi bir bedel ödemez. Ürünün ilgilisi resmi kontrol sırasında her türlü yardım ve kolaylığı sağlamak, asgari kontrol şartlarını temin etmek, gerektiğinde ilave güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür.

(5) İnspektör tarafından resmî kontrol sırasında, Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan karantinaya tabi zararlı organizmaların varlığı veya şüphesi durumunda gerekli koruma tedbirleri alınır. İnspektör, bu durumda koruma ve gözetim bölgelerinin oluşturulması ve karantinaya tabi zararlı organizmanın yayılmasının önlenmesi için gerekli kontrol, numune alma ve diğer incelemeleri yapmaya; karantinaya tabi zararlı organizmanın yayılmasına sebep olabilecek bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin imhası dâhil her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

Giriş ve çıkış kapıları

MADDE 6 – (1) Bitki ve bitkisel ürünlerin ülkeye giriş ve çıkış kapıları Ek-6’da belirlenmiştir. Bu listelerde yer almayan giriş veya çıkış kapılarından, bitki ve bitkisel ürünlerin girişi ve çıkışı yapılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Giriş Kontrolü

İthalat kontrolü

MADDE 7 – (1) Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeleri ithal etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler ya da kanuni temsilcileri, örneği Genel Müdürlükçe belirlenen ithalat başvuru formu ile Müdürlüğe müracaat ederler. Başvuru formu ekinde ihracatçı ülke resmî bitki koruma servisi tarafından düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikasının veya Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikasının aslı, gümrüğe beyan edilen uluslararası taşıma belgelerinin biri ile ürüne ait faturanın fotokopisi bulunur.

(2) İthalat kontrolü; sevkiyat veya partinin belge kontrolü, beyan kontrolü ve bitki sağlığı kontrolü olarak üç aşamada yapılır.

a) Belge kontrolü; sevkiyat veya partiye ait müracaat dilekçesi ekinde bulunması gereken belgelerin, tam ve usulüne uygun tanzim edilip edilmediğinin kontrolüdür.

b) Beyan kontrolü; müracaat dilekçesi ekinde ibraz edilen belgelerin ithal edilmek istenen ürün ile uyumlu olup olmadığının kontrolüdür.

c) Bitki sağlığı kontrolü; belge ve beyan kontrollerinin tamamlanmasından sonra ithal edilmek istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin, ambalajlarının ve gerektiğinde nakil araçlarının Ek-1 ile Ek-2’de yer alan karantinaya tabi zararlı organizmalardan arî olup olmadığı ve Ek-4’te yer alan özel şartları taşıyıp taşımadığının tespiti için yapılan resmî kontroldür.

(3) Bu Yönetmelik kapsamına giren bitki ve bitkisel ürünlerin haricindeki eşyaların taşınmasında kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin resmî kontrolleri, risk esasına göre uygun sıklıkta azaltılmış kontrol şeklinde gümrük müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapılır.

(4) İnspektör, ithal edilecek bitki ve bitkisel ürünler ile diğer maddelerin resmî kontrolü sırasında bulduğu zararlı organizmanın Ek-1 ve Ek-2’deki listelerde yer alan karantinaya tabi zararlı organizmalardan olup olmadığını laboratuvar testi ile teyit ettirir.

Transit kontrolü

MADDE 8 – (1) Serbest dolaşımda bulunmayan bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden geçerek yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye’ye, Türkiye’den yabancı bir ülkeye, bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe sevk edilmesi transit işlemine tabidir.

(2) Bitki ve bitkisel ürünün ithalatçısı veya taşıyıcısı ya da bunların kanuni temsilcileri tarafından Müdürlüğe, örneği Genel Müdürlükçe belirlenen transit formu ile müracaat edilir.

(3) Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler, zararlı organizmaların ülkemiz topraklarına bulaşmasına ve yayılmasına izin vermeyecek şekilde kapalı ve mühürlü taşıma araçları ile inspektör tarafından belge, beyan ve gerektiğinde bitki sağlığı kontrolüne tabi tutularak, bitki sağlığı açısından risk taşımaması halinde transit geçişine izin verilir.

(4) Ek-3’te listelenen ithali yasak bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler gümrük statüleri değişmeden muhafazalı frigorifik ve kapalı konteynır taşıma araçları ile transit edilirler. Bunlar hiçbir şekilde indirme, boşaltma ve aktarma işlemine tabi tutulamazlar.

(5) İthal edilmemiş ancak zararlı istilası veya bulaşmasına maruz kalmaksızın ülkemizden transit geçiş halinde olan bitki ve bitkisel ürünler için Bitki Sağlık Sertifikası veya Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmez. Ancak ithali gerçekleştirilmemiş, transit rejimi kapsamındaki bitki ve bitkisel ürünlerin, parçalara ayrılması, başka bir sevkiyat ile birleştirilmesi, taşıma aracında veya ambalajında bir değişiklik olması durumunda, ihracatçı ülkenin Bitki Sağlık Sertifikası alınarak gerekli kontroller yapılır, uygun olduğu takdirde Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenir ve buna ihracatçı ülke Bitki Sağlık Sertifikasının tasdikli bir sureti eklenir. Eğer sevkiyat zararlı organizma istilası veya bulaşmasına maruz kalmışsa, ithalatçı ülkenin şartlarının karşılanması halinde menşei ülke belirtilerek Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenir ve ürünün transit geçişinin devamı sağlanır.

Geçici boşaltma

MADDE 9 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek; ithalatı, yeniden ihracatı (Re-Export) veya transit geçişi yapılacak olan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin, gümrük sorumluluğundaki depo veya antrepolara geçici olarak boşaltılmasına, gerekli bitki sağlığı kontrolleri yapıldıktan sonra Müdürlük tarafından izin verilir.

(2) Geçici Boşaltma İzni almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler ile kanuni temsilcileri örneği Genel Müdürlükçe belirlenen Geçici Boşaltma Başvuru Formu ile Müdürlüğe müracaat ederler. Müdürlük, gerekli bitki sağlığı kontrollerini yaptıktan sonra söz konusu ürünlerin depo veya antrepolara geçici boşaltılması için örneği Genel Müdürlükçe belirlenen geçici boşaltma izin yazısını tanzim ederek ilgili Gümrük Müdürlüğüne gönderir.

Girişi yasak bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler

MADDE 10 – (1) Ek-3 listesinde yer alan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ülkeye girişi yapılamaz.

(2) 8 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla yabancı bir ülkeden gelip Türkiye gümrük bölgesi üzerinden yabancı bir ülkeye transit geçiş yapacak olan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

Girişi yasak olan zararlı organizmalar

MADDE 11 – (1) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan karantinaya tabi zararlı organizmalar ile söz konusu listelerde yer almayan ve zararlı risk analizi sonucu Ülkemiz açısından riskli bulunan zararlı organizmaların ve bu organizmalar ile bulaşık olan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ülkeye girişi yapılamaz.

Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin tabi olduğu özel şartlar

MADDE 12 – (1) Ülkeye ithalatı yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin tabi olduğu özel şartlar Ek-4’te belirlenmiştir. Bu şartları taşımayan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ithalatına ve serbest bölgelere girişine izin verilmez.

Resmî kontroller sonucu girişi uygun olmayan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler

MADDE 13 – (1) Ülkeye girişi yapılmak istenen bitki ve bitkisel ürünler ile diğer maddelerin; Ek-1 ve Ek-2’te listelenen karantinaya tabi zararlı organizmalarla bulaşık bulunması, Ek-3’te yer alması, Ek-4’te belirlenen özel şartları taşımaması ya da belgelerinin eksik olması veya uygun olmaması ve eksik belgenin temin edilememesi veya belgelerdeki eksikliğin giderilememesi durumunda ürünün ülkeye girişine izin verilmez. Ürün sahibi ve ilgili gümrük müdürlüğü yazı ile bilgilendirilir. Bu ürünler; gümrük mevzuatına uygun olarak on gün içinde ihracatçı ülkeye iade edilir veya imha edilir. İmha işlemi giderleri mal sahibinden karşılanmak üzere inspektör ve gümrük teşkilatından bir memur ile mal sahibi veya temsilcisinin önünde yapılır.

(2) Ülkeye girişi yapılmak istenen bitki ve bitkisel ürünler ile diğer maddelerin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan karantinaya tabi zararlı organizmalar dışında, Ülkemizde varlığı bilinen ve mücadeleye tabi herhangi bir zararlı organizma ile bulaşık bulunması durumunda fümigasyon veya dezenfeksiyon işlemi ile zararlı organizmadan arındırılması mümkün ise giderleri ilgilisi tarafından karşılanmak üzere fümigasyon veya dezenfeksiyon işlemi yapılır; işlem sonrası yapılan resmî kontrolde zararlı organizmalardan arî bulunması halinde ülkeye girişine izin verilir.

(3) Ülkeye girişine izin verilmeyen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelere ait Bitki Sağlık Sertifikasının ön yüzüne kırmızı mürekkepli yazı ile “Türkiye’ye girişi yasaktır” ibaresi yazılarak iptal edilir ve ilgilisine iade edilir. Ancak birden fazla parti ürünü temsil eden Bitki Sağlık Sertifikasında partinin bir kısmı kabul edilip bir kısmı reddedilecek ise Bitki Sağlık Sertifikasının aslı alınarak ilgilisine, “Türkiye’ye girişi yasaktır” ibaresini içeren tasdikli bir sureti verilir.

(4) Aşağıda belirtilen nedenlerle ülkeye girişine izin verilmeyen veya herhangi bir işleme tabi tutularak girişine izin verilen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerle ilgili olarak inspektör tarafından iki iş günü içinde Ek-9’da yer alan Bildirim Formu düzenlenerek Genel Müdürlüğe gönderilir ve Genel Müdürlük tarafından ilgili ülkeye bildirimde bulunulur.

a) Herhangi bir zararlı organizma ile bulaşık bulunması,

b) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde bulunan karantinaya tabi zararlı organizmalar ile bulaşık bulunması,

c) Ürüne ait belgelerde aşağıda belirtilen eksiklik ve uyumsuzlukların bulunması,

1) Bitki Sağlık Sertifikasının bulunmaması,

2) Bitki Sağlık Sertifikası üzerindeki onaylanmamış değişiklikler ve silinmeler,

3) Sahte Bitki Sağlık Sertifikaları.

ç) İthali yasaklanmış ürünlerin bulunması,

d) Sevkiyatın içinde kısmen yasaklanmış bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin bulunması,

e) Usulüne uygun yapılmayan fümigasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin tespiti.

(5) İthal edilmek istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almayan ve ülkemizde varlığı bilinmeyen herhangi bir zararlı organizma ile bulaşık bulunması halinde ithaline izin verilmez ve zararlı risk analizi yapılır. Zararlı risk analizi sonuçlandırılıncaya kadar karantina tedbirleri alınır ve riskli bulunması durumunda ithaline izin verilmez.

Posta veya kargo ile ithalat

MADDE 14 – (1) Posta veya kargo ile gelen bitki ve bitkisel ürünlerin, bu Yönetmelik hükümlerine göre kontrolü yapılarak ülkeye girişine izin verilir.

(2) İçerisinde bitki ve bitkisel ürünler bulunan kolilerin üzerine koyu ve büyük harflerle Türkçe ve İngilizce olarak “BİTKİ-PLANT” kelimesi yazılır.

Araştırma amaçlı ithalat

MADDE 15 – (1) Araştırma, deneme ve çeşit ıslahı amacıyla yapılacak bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ithalatı Bakanlığın belirleyeceği esaslar dâhilinde yapılır.

Zararlı organizma ithalatı

MADDE 16 – (1) Araştırma amacıyla zararlı organizmaların ithalatı Bakanlığın iznine tabidir. Bakanlığa bağlı araştırma kuruluşları, Bakanlıkça araştırma yetkisi verilmiş kuruluşlar ile üniversiteler dışındaki kişi veya kuruluşlar zararlı organizma ithal edemezler.

(2) Zararlı organizma ithal edecek kuruluşlar ithalat işleminden önce ithal edecekleri zararlı organizmaya ait bilgileri, bu organizmanın ithal amacı ve kullanım yerini ve hangi gümrük kapısından ülkeye getireceklerini içeren, örneği Genel Müdürlükçe belirlenen Zararlı Organizma İthalat Başvuru Formu ile Bakanlığa müracaat ederek ön izin almak zorundadırlar.

(3) Bakanlık yeterli teknik ve bilimsel alt yapısı bulunan kuruluşlara ithal izni verir. İthal izninin bir örneği ithalatın yapılacağı ildeki Müdürlüğe gönderilir.

(4) Zararlı organizma ve kültürleri taşınma esnasında parçalanmayacak, açılmayacak tarzda sağlam ve özel hazırlanmış ambalaj içerisinde, ambalaj üzerine organizmanın bilimsel ismi yazılı olarak inspektör kontrolünden sonra araştırma kuruluşunun sorumlu personeli tarafından bitki ve bitkisel ürün ithalatına yetkili ithal kapılarında teslim alınır.

(5) Zararlı organizma ve kültürleri araziye çıkarılmaz, sadece kontrol edilebilen kapalı ortamlarda kullanılır. Araştırma sonlandırıldığında zararlı organizma usulüne uygun olarak yok edilir.

(6) Bakanlık, araştırma amaçlı zararlı organizma ithalatında gerektiği hallerde konunun uzmanı olan kişilerin görüşlerini de alarak ilave şartlar getirebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhracat

İhracat kontrolleri

MADDE 17 – (1) Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeleri ihraç etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler veya bunların kanuni temsilcileri, örneği Genel Müdürlükçe belirlenen ihracat başvuru formu ile Müdürlüğe müracaat ederek ihraç edilecek bitki ve bitkisel ürünlerin resmî kontrolünü talep ederler.

(2) İhracı yasak bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler hariç olmak üzere; ürünün taşıması muhtemel zararlı organizma, bulunduğu yer gibi özellikleri dikkate alınarak resmî kontroller yapılır.

(3) İhraç edilmek istenilen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile bunların ambalajları, alıcı ülkenin bitki sağlığı şartları açısından resmî kontrole tabi tutulur. Gerektiğinde ilave laboratuvar analizleri yapılır veya yaptırılır.

(4) Analizler, özelliğine göre 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen laboratuvarlarda yaptırılır.

(5) Alıcı ülkenin bitki sağlığı şartlarını taşıyan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için Ek-7’deki örneğe uygun olarak ve ISPM-12 kurallarına göre Bitki Sağlık Sertifikası bir asıl ve iki suret olarak düzenlenir. Aslı ve bir sureti ihracatçıya verilir. Bir sureti Müdürlükte muhafaza edilir. İhracatçının talebi doğrultusunda istenilen miktarda tasdikli sureti kendisine verilir.

(6) Bitki Sağlık Sertifikası ve Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmesinden itibaren ondört gün içinde bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler çıkış yapmak zorundadır. Bu süre içerisinde çıkış işlemi gerçekleşmeyen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler yeniden kontrol edilir.

(7) İhraç edilmek istenen ancak yapılan resmî kontrol sonucu alıcı ülke bitki sağlığı şartlarını sağlayamayan ürünler için, ürün sahibine veya temsilcisine bilgi verilir.

(8) Bitki Sağlık Sertifikasının düzenlenmesi sırasında, gerekli bilgilerin Bitki Sağlık Sertifikasındaki ilgili bölümüne sığmaması durumunda bu bilgiler liste halinde Bitki Sağlık Sertifikasına eklenir. Bu ekler Bitki Sağlık Sertifikası ile aynı seri numarası tarih, imza ve mührü taşımalıdır. Bitki Sağlık Sertifikasının ilgili bölümünde bu bölüme ait gerekli bilgilerin ek olarak verildiği belirtilir.

(9) İhraç edilecek bitki ve bitkisel ürün Ülkemizde üretilmemiş ve üretim alanı veya yetiştirilme devreleri ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyulan bitki ve bitkisel ürün ise Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenir ve menşei ülkenin Bitki Sağlık Sertifikasının tasdikli sureti eklenir. Üretim alanı veya yetiştirilme devreleri ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyulmayan bitki ve bitkisel ürünler için ithalatçı ülkenin Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası talebinin olmadığı durumlarda menşei ülke belirtilerek Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenir.

(10) Bitki Sağlık Sertifikası ve Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmesi esnasında sonradan ilaveleri önlemek için boş kalan bölümlere “None/Yok” ibaresi yazılır veya o bölüm bloke edilerek kapatılır.

(11) Resmî kontrolü yapılarak Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmiş bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler, çıkışına kadar gerek görüldüğü hallerde yeniden resmî kontrole tabi tutulabilir. Yeniden resmî kontrole tabi tutulan ürünlerin ilk kontroldeki hallerine aykırılık görüldüğü takdirde, mevcut Bitki Sağlık Sertifikası iptal edilir. Ürün ile ilgili gümrük işlemleri başlatılmış ise ürünün çıkışı engellenmek üzere gümrük müdürlüğüne bilgi verilir.

Geri dönen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler

MADDE 18 – (1) İhraç edilen ancak çeşitli nedenlerle geri dönen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için örneği Genel Müdürlükçe belirlenen iade ürün başvuru formu ile Müdürlüğe müracaat edilir. İade ürün başvuru formu ekinde; ihraç edilen ürünün tamamı iade edilmişse ürüne ait Ülkemiz Bitki Sağlık Sertifikasının aslı, ürünün bir kısmı iade edilmiş ise sureti, gümrük çıkış beyannamesi ve ürüne ait faturanın fotokopisi bulunur.

(2) Geri dönme sebebi de dikkate alınarak, geri dönen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ihraç edilen bitki ve bitkisel ürün ile aynı olduğunun tespiti yapıldıktan sonra, Ek-1 ile Ek-2’de yer alan karantinaya tabi zararlı organizmalardan arî bulunup bulunmadığının tespiti yapılır.

(3) Resmî kontrol sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu anlaşılan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ülkeye girişine izin verilir. Bu Yönetmelik hükümlerine göre ülkeye girişi uygun görülmeyen bitki ve bitkisel ürünler, bitki sağlık şartlarını taşıyorsa üçüncü bir ülkeye ihraç edilir veya imha edilir.

(4) Geri dönen bitki, bitkisel ürünler ile diğer maddelerin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan karantinaya tabi zararlı organizmalar dışında Ülkemizde varlığı bilinen ve mücadeleye tabi herhangi bir zararlı organizma ile bulaşık bulunması durumunda fümigasyon veya dezenfeksiyon işlemi ile zararlı organizmadan arındırılması mümkün ise giderleri sahibi tarafından karşılanmak üzere fümigasyon veya dezenfeksiyon işlemi yapılır; işlem sonrası yapılan resmî kontrolde zararlı organizmalardan arî bulunması halinde girişine izin verilir.

(5) İhraç edilen ürünün ithalatçı ülke tarafından iade edilmesi durumunda, geri dönen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerle ilgili işlemleri gerçekleştiren Müdürlük tarafından iki gün içinde Genel Müdürlük bilgilendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bitki Sağlık Sertifikaları

Bitki Sağlık Sertifikası ve Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası

MADDE 19 – (1) Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ülkeye girişinde, menşei veya ihracatçı ülkenin resmî bitki koruma servisince Ek-7 veya Ek-8’de yer alan formlara göre veya bu formlardaki bilgileri kapsayan başka bir formatta ISPM-12 kurallarına uygun olarak Türkçe ve İngilizce dillerinden biriyle düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikası veya Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası bitki, bitkisel ürün veya diğer maddelerin beraberinde bulunmalıdır. Diğer dillerde yazılmış Sertifikalara ise yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi eklenir.

(2) Bitki Sağlık Sertifikası veya Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası Türkiye’ye hitaben yazılır, ihracatçı ülkenin ilgili servisinin mührü, tarih ve yetkilinin adı, soyadı ile imzasını içerir.

(3) Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ithalinde Ek–4’te yer alan ve Bitki Sağlık Sertifikasında veya Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmesi istenen özel şartlar, Bitki Sağlık Sertifikasının veya Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikasının ilgili bölümüne ek bildirim şeklinde açık olarak yazılır veya ilgili madde ve fıkralara atıfta bulunulur. Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikasına üretim alanı ile ilgili bilgiler içeren ek bildirim yazılamaz.

(4) Bitki Sağlık Sertifikası veya Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde herhangi bir silinti veya kazıntı bulunamaz, yapılan değişiklik ve düzeltmeler ilgili resmî bitki koruma servisi tarafından onaylanır.

(5) Bitki Sağlık Sertifikası veya Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası sevkiyat tarihinden en fazla on dört gün önce düzenlenir. Ancak kontrol tarihi ve düzenlenme tarihi ayrı ayrı belirtilen Sertifikalarda; ürünün kontrol tarihi ile ürünün sevk tarihi arasındaki süre en fazla on dört gündür.

(6) Bitki Sağlık Sertifikasının veya Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikasının aslı olmadan getirilen bitki ve bitkisel ürünlerin ithalatına izin verilmez. ISPM-12’ye göre düzenlenmiş ve Bakanlıkça uygun görülen ülkelerin elektronik Bitki Sağlık Sertifikaları ve Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikaları da geçerli kabul edilir.

(7) İthal edilecek bitki ve bitkisel ürün, ihracatı yapan ülkede üretilmemiş ve üretim alanı veya yetiştirilme devreleri ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyulan bitki ve bitkisel ürün ise, ürün beraberinde Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikasının aslı ile menşei ülke tarafından düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikasının aslı veya tasdikli bir sureti de bulunur. Üretim alanı veya yetiştirilme devreleri ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyulmayan bitki ve bitkisel ürünler için, ihracatçı ülke tarafından menşei ülke belirtilerek Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenebilir.

(8) Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkede üretilerek başka bir AB üyesi ülkeden ülkemize ihraç edilen, üretim alanı veya yetiştirilme devreleri ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyulan bitki ve bitkisel ürünler için, ihraç eden AB üyesi ülke tarafından menşei ülke belirtilerek, üretim yeri bilgilerini de içeren Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenebilir.

(9) Bitki Sağlık Sertifikası taşıması gerekli bitki ve bitkisel ürünlerin listesi Ek-5’te belirtilmiştir.

(10) İhraç edilecek bitki ve bitkisel ürünler için düzenlenecek Bitki Sağlık Sertifikaları, 18 inci madde hükümlerine göre düzenlenir.

Bitki Sağlık Sertifikasının aranmayacağı durumlar

MADDE 20 – (1) Bitki Sağlık Sertifikasının aranmayacağı durumlar, aşağıda belirtilmiştir.

a) Yolcu beraberinde tüketim amacıyla getirilen ve üç kilogramı geçmeyecek miktardaki taze ve kuru meyve ve sebzeler,

b) Ticari amaç dışında gelen bir adedi aşmayacak çiçek buketleri ile çelenkler,

c) Yabancı memleketlerdeki gerçek ve tüzel kişiler tarafından resmî daire ve kurumlara veya hayır kurumlarına tüketim amacıyla bağış olarak gönderildiği Bakanlıkça kabul edilen bitki ve bitkisel ürünler,

için Bitki Sağlık Sertifikası aranmaz ve bunların giriş kapılarında bitki sağlığı kontrolleri yapılarak temiz olanların girişine izin verilir.

(2) Genel Müdürlük zararlı organizmaların bulaşma ve yayılmasını önlemek amacıyla yolcu beraberinde gelen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için kısıtlama getirebilir.

(3) Ülkemize giriş yapmak amacıyla eşya beraberinde gelen ISPM-15’e göre işaretlenmiş ahşap ambalaj malzemelerinde, Bitki Sağlık Sertifikası aranmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Numune Alma ve Analiz

Numune alma ve analize gönderilmesi

MADDE 21 – (1) İnspektör, resmî kontrollerde bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin genel makroskopik kontrolünü yapar.

(2) İnspektör bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin resmî kontrolleri için gerekli olduğu durumlarda numune alır.

(3) Numune, her parti, her lot ve her bitki grubu, gerektiğinde ise her çeşit için kendi aralarında ayrı ayrı olmak üzere; parti, lot ve bitki grubunu temsil edecek şekilde alınır.

(4) Numune; zararlı organizmalardan, zararlı organizmalar ile bulaşık bitki ve bitkisel ürün kısımlarından, zararlı organizma bulunması muhtemel bitki ve bitkisel ürün kısımlarından veya ürün homojen dağılıma sahip ise tesadüfî örnekleme metoduna göre hazırlanan paçaldan yeterli miktarda örneği Genel Müdürlükçe belirlenen numune alma tutanağı ile alınır.

(5) Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin sahibi veya yetkilisi, görevli inspektöre gerekli miktarda numuneyi vermek zorundadır. Alınan numuneler için herhangi bir bedel ödenmez.

(6) Bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak alınan numuneler ambalajlanıp mühürlenerek, etiketlenir ve en seri şekilde laboratuvara analize gönderilir.

(7) Numune alma usul ve esasları Genel Müdürlük talimatı ile belirlenir ve Bakanlığın kurumsal internet sitesinde yayımlanır.

İtiraz ve itirazın değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) Bitki ve bitkisel ürün sahibi veya temsilcisi, bu Yönetmelik esaslarına göre alınan numunelerin analiz sonucuyla ilgili itirazını, sonucun kendisine bildirilmesinden itibaren yedi gün içerisinde, numuneyi alan Müdürlüğe yazılı olarak yapar. Analiz, itirazın yapıldığı Müdürlükte yapılmamış ise numuneyi alan Müdürlük itirazı analizin yapıldığı Müdürlüğe bildirir.

(2) İtirazı değerlendirmek üzere, analizi yapan Müdürlük tarafından bir komisyon oluşturulur. Bu komisyon; Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Araştırma İstasyonu Müdürlükleri ile laboratuvarı olan Karantina Müdürlüklerinde görevli, yapılan analizle ilgili üç konu uzmanından oluşur. İtiraza konu analizi yapan uzman bu komisyonda yer alamaz.

(3) Komisyon, analizi yapan uzmandan bütün bilgi, belge, preparat ve fotoğrafları incelemek üzere alır. Komisyon gerekli gördüğü takdirde numuneyi alan inspektörün bilgisine başvurabilir.

(4) Komisyon, analiz yöntemi ve sonuçlarını inceler. İnceleme sonucunda analiz sürecinde bir eksiklik veya hata tespit edilmez ise sonuç kesindir ve itiraz edilemez.

(5) Komisyonca yapılan inceleme sonucunda analiz sürecinde bir eksiklik veya hata tespit edilirse komisyonda görevli uzmanlar tarafından varsa mevcut numunelerden yoksa yeniden numune alınarak komisyonca belirlenen laboratuvarda analiz tekrarlanır. Tekrarlanan analiz sonucu kesin olup itiraz edilemez.

(6) İtirazla ilgili olarak analiz ücreti, komisyon üyelerinin harcırah, konaklama ve yol giderleri gibi masraflar itirazı yapan tarafından ödenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 38 inci madde hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 24 – (1) 10/2/2009 tarihli ve 27137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Karantina Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 14/10/2004 tarihli ve 25613 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Karantina Numune Alma ve Analiz Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 15/3/2012 tarihinden önce düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikaları ve Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikaları için yürürlükten kaldırılan Zirai Karantina Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik 15/3/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

 

 

EK –1

İTHALE MANİ TEŞKİL EDEN KARANTİNAYA TABİ ZARARLI ORGANİZMALAR

 

A-TÜRKİYE’DE VARLIĞI BİLİNMEYEN VE İTHALE MANİ TEŞKİL EDEN KARANTİNAYA TABİ ZARARLI ORGANİZMALAR

 

1) Böcekler

Acleris gloverana

Acleris variana

Aeolesthes sarta

Aleurolobus marlatti

Amauromyza maculosa

Anastrepha fraterculus

Anastrepha ludens

Anastrepha obliqua

Anastrepha suspensa

Anoplophora chinensis

Anoplophora glabripennis

Anoplophora malasiaca

Anthonomus bisignifer

Anthonomus grandis

Anthonomus quadrigibbus

Anthonomus signatus

Arrhenodes minutus

Bactroceraciliatus

Bactrocera cucumis

Bactrocera cucurbitae

Bactrocera minax

Bactrocera dorsalis

Bactrocera tryoni

Bactrocera tsuneonis

Bactrocera zonatus

Blitopertha orientalis

Cacyreus marshalli

1Carneocephala fulgida

Ceratitis rosa

Choristoneura spp.

Conotrachelus nenuphar

Cydia inopinata

Cydia packardi

Dendroctonus adjunctus

Dendroctonus brevicomis

Dendroctonus frontalis

Dendroctonus ponderosae

Dendroctonus pseudotsugae

Dendroctonus rufipennis

Dendrolimus sibiricus

Diabrotica balteata

Diabrotica barberi

Diabrotica speciosa

Diabrotica trivittata

Diabrotica undecimpunctata howardi

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata

Diabrotica virgifera

2Diaphorina citri

Diaprepes abbreviatus

1Draeculacephala minerva

Dryocoetes confusus

Epichoristodes acerbella

Epitrix cucumeris

Epitrix tuberis

Epochra canadensis

Erythroneura comes

Euphranta japonica

Gnathotrichus sulcatus

Gonipterus gibberus

Gonipterus scutellatus

1Graphocephala atropunctata

Helicoverpa zea

Heteronychus arator

Hylurgopinus rufipes

Ips amitinus

Ips calligraphus

Ips cembrae

Ips confusus

Ips dublicatus

Ips grandicollis

Ips hauseri

Ips lecontei

Ips paraconfusus

Ips plastographus

Ips pini

Ips subelongatus

Iridomyrmex humilis

Jacobiasca lybica

Limonius californicus

Liriomyza sativae

Listronotus bonariensis

Maconellicoccus hirsutus

Malacosoma americanum

Malacosoma disstria

Margarodes prieskaensis

Margarodes vitis

Margarodes vredendalensis

Matsucoccus feytaudi

Melanotus communis

3Monochamus spp.

4Myndus crudus

Naupactus leucoloma

Nipaecoccus vastator

Numonia pyrivorella

Opogona sacchari

Orgyia pseudotsugata

Parasaissetia nigra

Pardalaspis cyanescens

Pardalaspis quinaria

Paysandisia archon

Pissodes nemorensis

Pissodes strobi

Pissodes terminalis

Popillia japonica

Premnotrypes spp.

Pristiphora abietina

5Pseudopityophthorus minutissimus

5Pseudopityophthorus pruinosus

Rhagoletis cingulata                                             

Rhagoletis completa

Rhagoletis fausta

Rhagoletis indifferens

Rhagoletis mendax

Rhagoletis pomonella

Rhagoletis suavis

Rhagoletis ribicola

Rhizoecus hibisci

Rhynchophorus palmarum

6Scaphoideus luteolus

7Scaphoideus titanus

8Scaphytopius acutus

Scirtothrips aurantii

Scirtothrips citri

Scirtothrips dorsalis

Scolytus morawitzi

Spodoptera eridania

Spodoptera frugiperda

Spodoptera litura

Sternochetus mangiferae

Tetropium gracilicorne

Thrips palmi

9Toxoptera citricida

2Trioza erythreae

Unaspis citri

Unaspis yanonensis

Xylotrechus altaicus

 

2) Akarlar

10Brevipalpus californicus

Oligonychus perditus

 

3) Nematodlar

Heterodera glycines

Hirschmanniella spp.

Longidorus diadecturus

Nacobbus aberrans

Xiphinema americanum

Xiphinema bricolense

Xiphinema californicum

Xiphinema rivesi

 

4) Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar)

Elm phloem necrosis phytoplasma

Peach rosette phytoplasma

Peach X-disease phytoplasma

Peach yellows phytoplasma

Strawberry witches’ broom phytoplasma

Xylella fastidiosa

 

5) Funguslar

Apiosporina morbosa  

Chrysomyxa arctostaphyli

Ceratocystis fagacearum

Ceratocystis fimbriata f.sp. platani

Cronartium spp.

Endocronartium harknessii

Glomerella gossypii

Guignardia citricarpa

Guignardia laricina

Hypoxylon mammatum

Melampsora farlowii

Melampsora medusa

Monilinia fructicola

Mycosphaerella larici-leptolepis

Mycosphaerella populorum

Phellinus weirii

Phoma andigena

Phoma exiqua var. foveata

Phyllosticta solitaria

Phymatotrichopsis omnivora

Phytophthora fragariae

Phytophthora ramorum

Septoria lycopersici var. malagutii

Thecaphora solani

Tilletia indica

Venturia nashicola

 

6) Virüsler, Virüs Benzeri Organizmalar ve Viroidler

Andean potato latent tymovirus

Andean potato mottle comovirus

Arracacha B nepovirus

Barley stripe mosaic hordeivirus

Bean golden mosaic begomovirus

Blueberry scorch carlavirus

Cowpea mild mottle carlavirus

Euphorbia mosaic begomovirus

Impatiens necrotic spot tospovirus

Lettuce infectious yellows crinivirus

Pepper mild tigré begomovirus

Potato black ringspot nepovirus

Potato T trichovirus

Potato V potyvirus (Avrupa kökenli olmayan izolatları)

Potato yellow dwarf nuchleorhabdovirus

Potato yellow vein crinivirus

Potato yellowing alfamovirus

Squash leaf curl begomovirus

Tobacco ringspot nepovirus

Tomato mottle begomovirus

Watermelon silver mottle tospovirus

Cydonia Mill. (ayva), Malus Mill (elma), Fragaria L. (çilek), Prunus L. (sert çekirdekli meyveler), Pyrus L.(armut), Ribes L.(frenk üzümü), Rubus L. (ahududu) ve Vitis L. (asma)'in

aşağıda belirtilen virüsleri:

a)American plum line pattern ilarvirus

b)Blueberry leaf mottle nepovirus

c)Cherry necrotic rusty mottle disease

ç)Cherry rasp leaf cheravirus

d)Peach latent mosaic pelamoviroid

e)Peach mosaic trichovirus

f)Peach rosette mosaic nepovirus

g)Raspberry leaf curl nepovirus

ğ)Strawberry latent C rhabdovirus

h)Strawberry vein banding caulimovirus

ı)Cydonia Mill. (ayva), Malus Mill (elma), Fragaria L. (çilek), Prunus L. (sert çekirdekli meyveler), Pyrus L.(armut), Ribes L.(frenk üzümü), Rubus L. (ahududu) ve Vitis L. (asma)'in

Avrupa kökenli olmayan virüsleri ve virüs benzeri organizmaları

 

7) Yabancı otlar

Arceuthobium spp.

Eichhornia crassipes

1Xylella fastidiosa’nın vektörü

2 Liberobacter africanum and L. asiaticum (Citrus greening bacterium)'’un vektörü

3Bursaphelenchus xylophilus’un vektörü

4Palm lethal yellowing phytoplasma’nın vektörü

5Ceratocystis fagacearum’un vektörü

6Elm phloem necrosis phytoplasma’nın vektörü

7Grapevine flavescence doree’ninvektörü

8fitoplazma vektörü

9Citrus tristeza virus vektörü

10 Citrus leprosis rhabdovirus’ün vektörü

 

 

 

B-TÜRKİYE’DE SINIRLI OLARAK BULUNAN VE İTHALE MANİ TEŞKİL EDEN KARANTİNAYA TABİ ZARARLI ORGANİZMALAR

 

1) Böcekler

Bemisia tabaci

Cacoecimorpha pronubana

Ceratitis capitata

Chrysomphalus aonidum

Dendroctonus micans

Frankliniella occidentalis

Helicoverpa armigera

Ips acuminatus

Ips curvidens

Ips sexdentatus

Ips typographus

Liriomyza bryoniae

Liriomyza huidobrensis

Liriomyza trifolii

Lopholeucaspis japonica

Lymantria monacha

Pammene fasciana

Pissodes castaneus

Quadraspidiotus perniciosus

Spodoptera littoralis

Tuta absoluta

 

2) Akarlar

Eutetranychus orientalis

Phytonemus pallidus

 

3) Nematodlar

Aphelenchoides besseyi

Aphelenchoides fragariae

Globodera pallida

Globodera rostochiensis

Heterodera fici

Meloidogyne spp.

                                                                                                                                                      

4) Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar)

Apple proliferation phytoplasma

Apricot chlorotic leafroll phytoplasma

Pear decline phytoplasma

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

Ralstonia solanacearum

 

5) Funguslar

Alternaria mali 

Discula spp.

Elsinoe spp.

Gymnosporangium spp.

Phoma tracheiphila

Synchytrium endobioticum

 

6) Virüsler, Virüs Benzeri Organizmalar ve Viroidler

Apple mosaic ilarvirus

Beet necrotic yellow vein benyvirus

Citrus ringspot virus

Tomato ringspot nepovirus

Pepino mosaic potexvirus

Potato spindle tuber pospiviroid

 

EK - 2

BAZI BİTKİ VEYA BİTKİSEL ÜRÜNLERDE BULUNMASI HALİNDE İTHALE MANİ TEŞKİL EDEN KARANTİNAYA TABİ ZARARLI ORGANİZMALAR

 

A-TÜRKİYE’DE VARLIĞI BİLİNMEYEN KARANTİNAYA TABİ ZARARLI ORGANİZMALAR

 

1) Böcekler

ZARARLI ORGANİZMALAR

BULAŞMA MATERYALİ

Aschistonyx eppoi

Tohum ve meyve hariçJuniperus L. bitkileri

Agrilus planipennis

Kanada, Çin, Japonya, Moğolistan, Kore Cumhuriyeti, Rusya, Tayvan ve ABD orijinli tohum ve doku kültüründeki bitkiler hariç, FraxinusL.,Juglans mandshurica Maxim.,Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. and Pterocarya rhoifolia Siebold &Zucc.’ın dikim amaçlı bitkileri, odunları ve kabukları

Aleurocanthus spp.

Tohum ve meyve hariç,Citrus L.,Fortunella Swingle, Poncirus Raf bitkileri ve bunların melezleri

Carposina niponensis

Tohum hariç Cydonia Mill.,Malus Mill., Prunus L., ve Pyrus L. bitkileri

Dryocosmus kuriphilus

Tohum ve meyve hariç, dikim amaçlı Castanea Mill. bitkileri 

Enarmonia prunivora

Tohum hariç Crataegus L.,Malus Mill., PhotiniaLdl., Prunus L. and Rosa L.’nın dikim amaçlı bitkileri ve Malus Mill. and Prunus L.’nin meyveleri

Epitrix similaris

Tohumluk ve yemeklik Solanum tuberosum L.(patates) yumruları

Hishomonus phycitis

Tohum ve meyve hariç, Citrus L.,Fortunella Swingle, Poncirus Raf bitkileri ve bunların melezleri

Rhopalomyia chrysanthemi

Tohum hariç, Chrysanthemum spp. dikim amaçlı bitkileri ve kesme çiçekleri

Tecia solanivora

Solanum tuberosum yumruları

 

 

2) Akarlar

Aculops fuchsiae

Tohumları hariç, dikim amaçlı Fuchsia L. bitkileri

Eotetranychus lewisi

Tohum ve meyve hariç, Citrus L.,Fortunella Swingle, Poncirus Raf bitkileri ve bunların melezleri

 

3) Nematodlar

ZARARLI ORGANİZMALAR

BULAŞMA MATERYALİ

Bursaphelenchus xylophilus

 

Tohum ve meyveleri hariçAbies Mill.,Cedrus Trew, Larix Mill.,Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. and Tsuga Carr. bitkileri ve iğne yapraklıların (Coniferales) odunları

Radopholus citrophilus

Tohum ve meyveleri hariç, Citrus L.,Fortunella Swingle, Poncirus Raf., bitkileri ve bunların melezleri. Ayrıca köklü veya kültür ortamıyla birlikte bulunan Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Persea spp.veStrelitziaceae bitkileri

Radopholus similis

Köklü veya kültür ortamıyla birlikte bulunan Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Persea spp.,Strelitziaceae bitkileri

 

4) Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar)

ZARARLI ORGANİZMALAR

BULAŞMA MATERYALİ

Burkholderia caryophylli

Tohum hariç, dikim amaçlıDianthus (karanfil) bitkileri

Citrus variegated chlorosis (Xylella fastidiosa’nıncitrus türlerine özel strainleri)

Tohum ve meyve hariç, Citrus L.,Fortunella Swingle, Poncirus Raf bitkileri ve bunların melezleri

Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus

Medicago sativaL.(yonca) tohumları

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens

Phaseolus spp. (fasulye) ve Dolichos tohumları

Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola

Tohum hariç, dikim amaçlı Dianthus (karanfil) bitkileri

Grapevine flavescense dorée phytoplasma

Tohum ve meyve hariç,Vitis L. (asma) bitkileri

Liberobacter africanum ve L. asiaticum

Tohum ve meyve hariç, Citrus L.,Fortunella Swingle, Poncirus Raf bitkileri ve bunların melezleri

Palm lethal yellowing phytoplasma

Tohum hariç,dikim amaçlıPalmae (palmiye)bitkileri

Pantoea stewartii subsp.stewartii

Zea maysL.(mısır) tohumları

Peach phony rickettsia (Xylella fastidiosa’nın Prunus türlerine özel strainleri)

Dikim amaçlı tüm Prunus L. bitkileri

Pseudomonas syringae pv. persicae

Tohum hariç,dikim amaçlı Prunus persica (şeftali) ve Prunus persica var. nectarina (nektarin) bitkileri

Pseudomonas syringae pv. pisi

Pisum sativum (bezelye) ve P. sativum var. arvense tohumları

Witches’ broom phytoplasma

Tohum ve meyve hariç,Citrus L.,Fortunella Swingle, Poncirus Raf bitkileri ve bunların melezleri

Xanthomonas arboricola pv. pruni

Tohumhariç, dikim amaçlıPrunus spp. bitkileri

Xanthomonas axonopodis pv. allii

Tohum ve meyve dahil Allium spp.bitkileri

 

Xanthomonas axonopodis(CitrusL’da patojen tüm strain’ler)

Tohum hariç, Citrus L.,Fortunella Swingle, Poncirus Raf bitkileri ve bunların melezleri

Xanthomonas fragaria

Tohum hariç, dikim amaçlıFragaria L.(çilek) bitkileri

Xanthomonas oryzae pv. oryzae

Oryza spp. (çeltik) tohumları

Xanthomonas oryzae pv.oryzicola

Oryza spp. (çeltik) tohumları

Xylophilus ampelinus

Tohum ve meyve hariç,Vitis L. (asma) bitkileri

 

5) Funguslar

ZARARLI ORGANİZMALAR

BULAŞMA MATERYALİ

Anisogramma anomala

 

Kanada ve ABD orijinli, tohumları hariç dikim amaçlı Corylus L.(fındık) bitkileri,

Atropellis spp.

Tohum ve meyve hariç, Pinus L. bitkileri, Pinus L.’in odun ve soyulmuş kabuğu

Ceratocystis virescens

Tohum ve meyve hariç, Acer saccharum Marsh. bitkileri ve doğal yuvarlaklığını kaybetmiş odunları dahil Acer saccharum Marsh. odunları

Cercoseptoria pini-densiflorae

 

Tohum ve meyve hariç, Pinus L. bitkileri ve Pinus L. odunları

Ciborinia camelliae

Tohum hariç, dikim amaçlı Camellia L. (kamelya) bitkileri

Claviceps africana

Sorghum tohumları

Diaporthe vaccinii

Tohum hariç, dikim amaçlı Vaccinium spp. bitkileri

Didymella ligulicola

Tohum hariç, dikim amaçlı Dendranthema spbitkileri

Diplodia macrospora ve Diplodia zea (=maydis)

Zea mays (mısır) tohumları

Fusarium oxysporum f.sp. albedinis

Tohum ve meyve hariç, Phoenix spp. bitkileri

Gibberella circinata

 

Çoğaltım amaçlı tohum ve kozalak dahil dikim amaçlı Pinus spp. ve Pseudotsuga menziesii bitkileri

Guignardia piricola

Tohum hariç, Cydonia Mill.,Malus Mill., Prunus L. ve Pyrus L. Bitkileri

Phaeoramularia angolensis

 

Tohum hariç, Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. bitkileri ve bunların melezleri

Phialophora cinerescens

Tohumları hariç, dikim amaçlı Dianthus L.(karanfil) bitkileri

Phialophora gregata

Ekim materyali Glycine max (L.) Merr. (soya fasulyesi) tohumları

Puccinia pittieriana

Tohum ve meyve hariç, Solanaceae bitkileri

Scirrhia acicola

Tohum ve meyve hariç, Pinus L. bitkileri

Scirrhia pini

Tohum hariç, dikim amaçlı Pinus L. bitkileri

Stegophora ulmea

Tohum hariç, dikim amaçlı Ulmus L. ve Zelkova L. bitkileri

 

6) Virüsler, Virüs Benzeri Organizmalar ve Viroidler

ZARARLI ORGANİZMALAR

BULAŞMA MATERYALİ

Banana bunchy top nanovirus

Tohum hariç, üretim materyali Musa spp. (muz) bitkileri

Beet curly top curtovirus

Tohum hariç, dikim amaçlı Beta vulgaris L.(pancar) bitkileri

Black raspberry latent ilarvirus

Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu) bitkileri

Chrysanthemum stem necrosis tospovirus

Tohum ve meyve hariç, dikim amaçlıDendranthema (DC.) Des Moul. Lycopersicon lycopersicum (L.) bitkileri

Chrysanthemumstunt

pospiviroid

Tohum hariç, dikim amaçlıDendranthema sp bitkileri

Citrus blight disease

Tohum ve meyve hariç,Citrus L.,Fortunella Swingle, Poncirus Raf bitkileri ve bunların melezleri

Citrusleprosis

rhabdovirus

Tohum ve meyve hariç,Citrus L.,Fortunella Swingle, Poncirus Raf bitkileri ve bunların melezleri

Citrus mosaic badnavirus

Tohum ve meyve hariç,Citrus L.,Fortunella Swingle, Poncirus Raf bitkileri ve bunların melezleri

Citrus tatter leaf capillovirus

Tohum ve meyve hariç,Citrus L.,Fortunella Swingle, Poncirus Raf bitkileri ve bunların melezleri

Coconut cadang cadang cocadviroid

Tohum hariç, Avrupa ülkeleri orijinli olmayandikim amaçlı Palmae (palmiye)bitkileri

Little cherry closterovirus

Tohum hariç,dikim amaçlıPrunus avium L. (kiraz), Prunus cerasus L (vişne), Prunus incisa Thunb.,Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch, Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq.,Prunus yedoensis Matsum bitkileri ve bunların melezleri

Potato mop top pomovirus

Tohum hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L (patates) bitkileri

Tobacco rattletobravirus

Tohum hariç,dikim amaçlıSolanumtuberosum L. (patates) ve Nicotiana spp. (tütün) bitkileri

Tobacco streak ilarvirus

Tohum hariç,dikim amaçlıNicotiana tabacum (tütün) bitkileri ve Phaseolus vulgaris (fasulye) tohumları

 

B-TÜRKİYE’DE SINIRLI OLARAK BULUNAN KARANTİNAYA TABİ ZARARLI ORGANİZMALAR

 

1) Böcekler

ZARARLI ORGANİZMALAR

BULAŞMA MATERYALİ

Aoinidiella citrina

Tohum ve meyve hariç, Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf. bitkileri ve bunların melezleri

Balaninus glandium

Quercus(meşe) meyveleri

Circulifer haematoceps

Tohum ve meyve hariç,Citrus L. (turunçgil), FortunellaSwingle, Poncirus Raf. bitkileri ve bunların melezleri

Circulifer tenellus

Tohum ve meyve hariç,Citrus L. (turunçgil), FortunellaSwingle, Poncirus Raf. bitkileri ve bunların melezleri

Merodon equestris

Soğanlı süs bitkileri ve çiçek soğanları

Pectinophora gossypiella

Gossypium spp. (pamuk) tohumları

Phthorimaea operculella

Tohumluk ve yemeklik Solanum tuberosum (patates) yumruları

Rhynchophorus ferrugineus

Palmae (Arecaceae) familyasına ait;

Areca catechu (Malabar palmiyesi),

Arecastrum romanzoffianum

Arenga pinnata,

Borassus flabellifer,

Brahea armata,

Butia capitata,

Calamus merillii,

Caryota maxima (Cevizli palmiye),

C. cumingii,

Cocos nucifera (Hindistan cevizi),

Corypha gebang, (Syn.:C. elata, C. utan),

Elaeis guineensis (Afrika yağ  palmiyesi),

Howea forsteriana,

Jubea chilensis,

Livistonia australis

Livistona decipiens(Syn.:Livistona decora)(Şemsiye palmiye),

Metroxylon sagu,

Oreodoxa regia (Syn:Roystonea regia)(Kral palmiye),
Phoenix canariensis (Kanarya adaları phonixi),
P. dactylifera (Hurma ağacı),

P. sylvestris (Yabani hurma),

Sabal umbraculifera (Syn.:Sabal palmetto, Cabbage palmetto),

Trachycarpus fortunei (Syn.:Chamaerops excelsa)(Kendir palmiye),

Washingtonia spp.,

Chamaerops humilis,

Phoenix theophrastiBitkileri

ve Agavaceae familyasına ait

Agave americana;

Bitkisinin meyve ve tohumları hariç,taban gövde çapı 5 cm üzerinde olan dikim amaçlıbitkileri

Virachola isocrates

Punica granatum (nar) meyveleri

Viteus vitifolii

Tohum hariç, dikim amaçlı Vitis (asma) bitkileri

 

2) Nematodlar

ZARARLI ORGANİZMALAR

BULAŞMA MATERYALİ

Ditylenchus destructor

Çiçek soğanları ve Solanum tuberosum (patates) yumruları

Ditylenchus dipsaci

Allium ascalonicum L.,Allium cepa L. veAllium schoenoprasum L.’nin dikim amaçlı tohum ve soğanları, Alliumporrum L.’un dikim amaçlı bitkileri ve, Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss.,Crocus flavus Weston ‘Golden Yellow’,Galanthus L., Galtonia candicans (Baker)Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert,Muscari Miller, Narcissus L., OrnithogalumL., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L’nin dikim amaçlı soğan ve soğanımsı gövdeleri (korm) veMedicago sativa L. (yonca)’nın tohumları

Rotylenchulus reniformis

Tohum ve meyve hariç, dikim amaçlı yumuşak çekirdekli meyve türleri ve Prunus (sert çekirdekliler) bitkileri

 

3) Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar)

ZARARLI ORGANİZMALAR

BULAŞMA MATERYALİ

Acidovorax avenae subsp. citrulli

Citrullus lanatus (karpuz), Cucumis melo (kavun), C. sativus (Hıyar) ve Cucurbita spp. Tohum, meyve ve fideleri

Agrobacterium vitis

Tohum ve meyve hariç, Vitis (asma) bitkileri

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis

Dikim amaçlıLycopersicon esculentum Mill.(domates) bitkileri

Erwinia amylovora

Tohum hariç, dikim amaçlı;Amelanchier Med.,Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,Photinia davidiana (Dcne.) Cardot,Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. ve Sorbus L.. bitkileri

Phytoplasma solani

Tohumhariç, dikim amaçlıSolanaceae familyası bitkileri

Spiroplasma citri

Tohum ve meyve hariç,Citrus L.,Fortunella Swingle, Poncirus Raf bitkileri ve bunların melezleri

Xanthomonas arboricola pv. corylina

Tohum ve meyve dahil, Corylus avellana (fındık),C. colurna, C. maximave C. pontica bitkileri

Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae

Dikim amaçlıAnthurium spp.,Dieffenbachia maculata, Philodendron scandensve Syngonium podophyllum bitkileri

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli

Phaseolus L. (fasulye) tohumları

Xanthomonas translucens pv. translucens

Ekim materyali Triticum spp.(buğday), Hordeum vulgare (arpa), Secale cereale (çavdar) ve Triticum x Secale (triticale) tohumları

Xanthomonas vesicatoria

Dikim amaçlıLycopersicon esculentum Mill. (domates) ve Capsicum spp. (biber) bitkileri

 

4) Funguslar

ZARARLI ORGANİZMALAR

BULAŞMA MATERYALİ

Cryphonectria parasitica

Tohum hariç dikim amaçlı Quercus L. (Meşe) ve Castanea Mill.(Kestane) bitkileri

Plasmopara halstedii

Helianthus annuus (ayçiçeği) tohumları

Puccinia horiana

Tohum hariç, dikim amaçlı Dendranthema spbitkileri ve kesme çiçekleri

Sclerotium cepivorum

Allium spp. (Allium cepa – yemeklik soğan dahil) bitki ve arpacıkları

Verticillium albo-atrum

Tohum hariç, dikim amaçlı Humulus lupulus L. (şerbetçiotu) bitkileri, Medicago sativaL. (yonca) tohumları

Verticillium dahliae

Tohum hariç, dikim amaçlı Humulus lupulus L. (şerbetçiotu) bitkileri, Medicago sativaL. (yonca) tohumları

 

Virüsler, Virüs Benzeri Organizmalar ve Viroidler

ZARARLI ORGANİZMALAR

BULAŞMA MATERYALİ

Arabis mosaic nepovirus

Tohum hariç, dikim amaçlıFragaria L. (çilek), Rubus L. (ahududu) ve Vitis L. (asma) bitkileri

Beet leaf curl rhabdovirus

Tohumhariç, dikim amaçlı Beta vulgaris L.(pancar) bitkileri

Cherry leaf roll nepovirus

Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu), Olea spp. (zeytin), Prunus L.(sert çekirdekliler)ve Ulmus L. (karaağaç)bitkileri

Citrus tristezaclosterovirus

Tohum ve meyve hariç,Citrus L.,Fortunella Swingle, Poncirus Raf bitkileri ve bunların melezleri

Citrus vein enation virus

Tohum ve meyve hariç,Citrus L.,Fortunella Swingle, Poncirus Raf bitkileri ve bunların melezleri

Grapevine fanleaf nepovirus

Tohumhariç, üretim materyali Vitis L. (asma) bitkileri

Grapevine leafroll associated closterovirus

Tohum hariç, üretim materyali Vitis L. (asma) bitkileri

Plum pox potyvirus

Tohum hariç, dikim amaçlı Prunus L. (sert çekirdekliler) bitkileri

Potato A potyvirus

Tohum hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri

Potato leafroll luteovirus

Tohum hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri

Potato M carlavirus

Tohum hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri

Potato X potexvirus

Tohum hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri

Potato Y potyvirus (Yo, Yn, Yntn ve Yc dahil)

Tohum hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri

Prune dwarf ilarvirus

Dikim amaçlı Prunus L. (sert çekirdekliler) bitkileri

Prunus necrotic ringspot ilarvirus

Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu), Prunus L. (sert çekirdekliler) ve Rosa spp. (gül) bitkileri

Raspberry ringspot nepovirus

Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu) ve FragariaL. (çilek) bitkileri

Satsuma dwarf nepovirus

Tohum ve meyve hariç,Citrus L.,Fortunella Swingle, Poncirus Raf bitkileri ve bunların melezleri

Strawberry crinkle

cytorhabdovirus

Tohum hariç, dikim amaçlı Fragaria L. (çilek) bitkileri 

Strawberry mild yellow edge potex virus

Tohum hariç, dikim amaçlı Fragaria L. (çilek) bitkileri 

Strawberry latent ringspot nepovirus

Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu) ve Fragaria L. (çilek) bitkileri

Tomato black ring nepovirus

Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu),Fragaria (çilek) ve Vitis (asma) bitkileri

Tomato spotted wilt tospovirus

Tohum hariç, üretim materyali Apium graveolens L. (kereviz),Capsicum annuum L. (biber),Cucumis melo L. (kavun),Dendranthema (DC.)Des Moul.,Impatiens, Lactuca sativa L. (marul),Lycopersicon esculentum Mill.,(domates),Nicotiana tabacum L. (tütün),Solanum melongena L. (patlıcan) ve Solanum tuberosum L. (patates)bitkileri

Tomato yellow leaf curl begomovirus

Tohum hariç, üretim materyali Lycopersicon esculentum Mill.(domates) bitkileri

 

 

EK –3

GİRİŞİ YASAK BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜNLER VE YETİŞTİRME ORTAMLARI

Ek–4’te yer alan “Özel Şartlar” bölümünde belirtilen topraklı bitki ve yetiştirme ortamı torf hariç olmak üzere;

Tarımsal amaçlı:

BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLER

MENŞEİ ÜLKELER

Toprak

Tüm ülkeler

Ot

Tüm ülkeler

Tabii gübre

Tüm ülkeler

Yaprak

Tüm ülkeler

Sap ve saman

Tüm ülkeler

Kütlü pamuk

Tüm ülkeler

Coniferales odunları (Yakacak amaçlı)

Tüm ülkeler

Castanea Mill., Quercus L., Acer saccharum, Populus L.izole edilmiş kabukları

Tüm ülkeler

Palmae (Arecaceae) familyasına ait;

Areca catechu (Malabar palmiyesi),

Arecastrum romanzoffianum,

Arenga pinnata,

Borassus flabellifer,

Brahea armata,

Butia capitata,

Calamus merillii,

Caryota maxima (Cevizli palmiye),

C. cumingii,

Cocos nucifera (Hindistan cevizi),

Corypha gebang, (Syn.:C. elata, C. utan),

Elaeis guineensis (Afrika yağ  palmiyesi),

Howea forsteriana,

Jubea chilensis,

Livistonia australis,

Livistona decipiens (Syn.:Livistona decora)(Şemsiye palmiye),

Metroxylon sagu,

Oreodoxa regia (Syn.:Roystonea regia)(Kral palmiye),
Phoenix canariensis (Kanarya adaları phonixi),
P. dactylifera (Hurma ağacı),

P. sylvestris (Yabani hurma),

Sabal umbraculifera (Syn.:Sabal palmetto, Cabbage palmetto),

Trachycarpus fortunei (Syn.:Chamaerops excelsa)(Kendir palmiye),

Washingtonia spp.,

Chamaerops humilis,

Phoenix theophrastiBitkileri

ve Agavaceae familyasına ait

Agave americana;

Bitkisininmeyve ve tohumları hariç, taban gövde çapı 5 cm üzerinde olan dikim amaçlıbitkileri

Mısır, İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Bahreyn, Bangladeş, Kamboçya, Çin, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, İsrail, Japonya, Ürdün, Kuveyt, Laos, Malezya, Mynmar, Umman, Pakistan, Filipinler, Katar, Suudi Arabistan, Singapur, Sirilanka, Suriye, Tayvan, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, Avustralya, Papua Yenigine, Samua, Somon Adaları, ülkeleri

 

 

 

EK -4

BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA İSTENEN ÖZEL ŞARTLAR

 

Bitkiler, bitkisel ürünler ve diğer maddeler

Özel Şartlar

1) Açık Tohumlu Orman Ürünleri (Coniferales- İğne Yapraklılar)

1.1. 

Bursaphelenchus xylophilus’ un varlığı bilinen Kanada, Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Tayvan, ABD ve Portekiz menşeli; Thuja L hariç, iğne yapraklıların (Coniferales) doğal dış yüzeyini muhafaza etmeyenler dâhil, aşağıda belirtilenlerin dışındaki odunu:

–       Tamamı veya bir kısmı iğne yapraklılardan elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta artıkları ve hurdaları,

–       Ambalajlama paketleri, kutuları, sandıkları, makaraları ve benzeri paketler şeklindeki odun paketleme materyalleri ile maddelerin aslında nakli için kullanılan paletler, kutu paletler ve diğer yükleme tahtası, palet halkası,

–       Odun olmayan yükü sıkıştırmak veya destek sağlamak için kullanılan odunlar,

–       Odunun minimum 82°C'de 7 ile 8 günlük bir ısıl işlem kullanılarak işlendiği veya kalem için imal edildiğine dairkanıtın olduğu Libocedrus decurrens Torr. odunu,

- Orta çapı 12 cm’den küçük Lif, yonga ve kâğıtlık odun

a) Kabuğu soyulmuş olmalı ve üzerinde Monochamus spp. Larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler bulunmamalıdır,

ve

b)En az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik bir öz sıcaklığının sağlandığı ısıl işleme tabi tutulduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. Ayrıca odunun üzerinde, ‘HT’  işaretibulunmalıdır,

veya

c) Onaylıbir fumigasyon yapılmalı ve Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m3) ve uygulama(maruz kalma) süresi (saat) belirtilmelidir,

veya

d) Onaylı bir ürünle basınçlı kimyasal emdirme yapılarak, Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen, basınç (psi veya kPa) ve konsantrasyon (%) belirtilmelidir

veya       

e) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade edilen, nem içeriğini %20’nin altına çekmek için, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile fırında kurutma işleminin yapıldığı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.  Odunun üzerinde, ‘fırında kurutulmuş’ veya ‘K.D.’ işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir işaret bulunmalıdır,

Mi %

 

 

NOT:

 1.2. 

Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen Kanada, Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Tayvan, ABD ve Portekiz menşeli;  Thuja L hariç, aşağıda belirtilen iğne yapraklıların (Coniferales) odunu:

a)Tamamı veya bir kısmı iğne yapraklılardan elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta artıkları ve hurdaları

a) En az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik bir öz sıcaklığının sağlandığı ısıl işleme tabi tutulduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir,

                   veya

                b) Onaylı bir fumigasyon yapılmalı ve Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m3) ve uygulama(maruz kalma) süresi (saat) belirtilmelidir.

 

1.3

Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen Kanada, Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Tayvan, ABD ve Portekiz menşeli; Thuja L hariç, aşağıda belirtilen iğne yapraklıların (Coniferales) odunu:     

    a) Orta çapı 12 cm’den küçük Lif, yonga ve kâğıtlık odun

a) Üzerinde Monochamus spp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler bulunmamalıdır

ve,

b) En az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik bir öz sıcaklığının sağlandığı ısıl işleme tabi tutulduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. Ayrıca odunun üzerinde, ‘HT’  işaretibulunmalıdır,

veya

c) Onaylı bir fumigasyon yapılmalı ve Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m3) ve uygulama(maruz kalma) süresi (saat) belirtilmelidir,

veya

d) Onaylı bir ürünle basınçlı kimyasal emdirme yapılarak, Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen, basınç (psi veya kPa) ve konsantrasyon (%) belirtilmelidir

veya

e) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade edilen, nem içeriğini %20’nin altına çekmek için, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile fırında kurutma işleminin yapıldığı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.  Odunun üzerinde, ‘fırında kurutulmuş’ veya ‘K.D.’ işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir işaret bulunmalıdır,

1.4. 

Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen Kanada, Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Tayvan, ABD ve Portekiz menşeli;Thuja L ‘nin aşağıda belirtilenleri dışındaki odunu:

–       Yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları,

–       Ambalajlama paketleri, kutuları, sandıkları, makaraları ve benzeri paketler şeklindeki odun paketleme materyalleri ile tüm maddelerin aslında nakli için kullanılan paletler, kutu paletler, ve diğer yükleme tahtası, palet halkası,

–       Odun olmayan yükü sıkıştırmak veya destek sağlamak için kullanılan odunlar

a) Kabuksuz olduğu,

veya

b) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade edilen, nem içeriğini %20’nin altına çekmek için, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile fırında kurutma işleminin yapıldığı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.  Odunun üzerinde, ‘fırında kurutulmuş’ veya ‘K.D.’ işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir işaret bulunmalıdır,

veya

c) En az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik bir öz sıcaklığının sağlandığı uygun bir ısıl işlem uygulandığı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. Ayrıca odunun üzerinde, ‘HT’  işareti bulunmalıdır,

veya

d) Onaylıbir fumigasyon yapılmalı ve Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m3) ve uygulama(maruz kalma) süresi (saat) belirtilmelidir

veya

e) Onaylı bir ürünle basınçlı kimyasal emdirme yapılarak, Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen, basınç (psi veya kPa) ve konsantrasyon (%) belirtilmelidir.

 1.5. 

Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen Kanada, Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Tayvan, ABD ve Portekiz menşeli;Thuja L ‘nin aşağıda belirtilen odunu:

–       Yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta artıkları ve hurdaları

 

a) Kabuğu soyulmuş yuvarlak odundan elde edildiği,

veya

b) Kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile elde edilen, nem içeriğinin %20’nin altına çekmek için fırında kurutma işlemi yapıldığı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir,

veya

c) Onaylıbir fumigasyon yapılmalı ve Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m3) ve uygulama(maruz kalma) süresi (saat) belirtilmelidir,

veya

d) En az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik bir öz sıcaklığının sağlandığı uygun bir ısıl işlem uygulandığı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

1.6. 

Rusya, Kazakistan ve Ukrayna menşeli; İğne yapraklıların (Coniferales) doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyenler dahil, aşağıda belirtilenlerin dışındakiodunu :

–       Tamamı veya bir kısmı iğne yapraklılardan elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları,

–       Ambalajlama paketleri, kutuları, sandıkları, makaraları ve benzeri paketler şeklindeki odun paketleme materyalleri ile tüm maddelerin aslında nakli için kullanılan paletler, kutu paletler ve diğer yükleme tahtası, palet halkası,

–       Odun olmayan yükü sıkıştırmak veya destek sağlamak için kullanılan odunlar,

- Çapı 12 cm’den küçük lif, yonga ve kâğıtlık odun

 

a) Kabuğu soyulmuş olmalı ve üzerinde Monochamus spp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler bulunmamalıdır,

ve

b) Monochamus spp. ilePissodes nemorensis, P. strobi, P.terminalis,P.castaneus ve Scolytus morawitzi türlerinden ari bölgelerde üretildiği ve üretim bölgesinin adı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir,

veya

c) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade edilen, nem içeriğini %20’nin altına çekmek için, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile fırında kurutma işleminin yapıldığı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.  Odunun üzerinde, ‘fırında kurutulmuş’ veya ‘K.D.’ işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir işaret bulunmalıdır,

veya

d) En az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik bir öz sıcaklığının sağlandığı uygun bir ısıl işlem uygulandığı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. Ayrıca odunun üzerinde, ‘HT’  işareti bulunmalıdır,

veya

e) Onaylıbir fumigasyon yapılmalı ve Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m3) ve uygulama(maruz kalma) süresi (saat) belirtilmelidir.

veya

f) Onaylı bir ürünle basınçlı kimyasal emdirme yapılarak, Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen, basınç (psi veya kPa) ve konsantrasyon (%) belirtilmelidir.

 1.7. 

Rusya, Kazakistan ve Ukrayna ile Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen Kanada, Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Tayvan ABD ve Portekiz dışındaki ülkeler menşeili;İğne yapraklıların (Coniferales) doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyenler dahil, aşağıda belirtilenlerin dışındaki odunu :

–       Tamamı veya bir kısmı iğne yapraklılardan elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları,

–       Ambalajlama paketleri, kutuları, sandıkları, makaraları ve benzeri paketler şeklindeki odun paketleme materyalleri ile tüm maddelerin aslında nakli için kullanılan paletler, kutu paletler ve diğer yükleme tahtası, palet halkası,

—Odun olmayan yükü sıkıştırmak veya destek sağlamak için kullanılan odunlar,

a) Kabuksuz olduğu ve Monochamus spp. larvalarının yol açtığı, genişliği 3 mm’den büyük deliklerden ari olduğu,

veya

b)Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade edilen, nem içeriğini %20’nin altına çekmek için, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile fırında kurutma işleminin yapıldığı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. Odunun üzerinde, ‘fırında kurutulmuş’ veya ‘K.D.’ işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir işaret bulunmalıdır,

veya

c) Onaylı bir ürünle basınçlı kimyasal emdirme yapılarak, Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen, basınç (psi veya kPa) ve konsantrasyon (%) belirtilmelidir.

veya

d) En az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik bir öz sıcaklığın sağlandığı uygun bir ısıl işlem uygulandığı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.  Ayrıca odunun üzerinde, ‘HT’  işareti bulunmalıdır,

 

1.8.

 

- Bursaphelenchus xylophilus’unvarlığı bilinen Kanada, Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Tayvan, ABD ve Portekiz dışındaki ülkeler ile Rusya, Kazakistan ve Ukrayna menşeili; tamamı veya bir kısmı iğne yapraklılardan (Coniferales)  elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları ile çapı 12 cm’den küçük lif, yonga ve kâğıtlık odun

 

 

a) Monochamus spp. ilePissodes nemorensis, P. strobi, P.terminalis,P.castaneusve Scolytus morawitzi türlerinden ari bölgelerde üretildiği ve üretim bölgesinin adı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir, 

ve

b) Çapı 12 cm’den küçük lif, yonga ve kâğıtlık odunlarkabuksuz olmalı, diğerleri ise kabuksuz yuvarlak odundan üretilmeli,

veya

c) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade edilen, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile elde edilen, nem içeriğinin %20’nin altına çekmek için fırında kurutma işlemi yapıldığı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir,

veya

d) Onaylıbir fumigasyon yapılmalı ve Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m3) ve uygulama(maruz kalma) süresi (saat) belirtilmelidir.

veya

e) En az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik bir öz sıcaklığın sağlandığı uygun bir ısıl işlem uygulandığı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

1.9

İğne yapraklıların (Coniferales) izole edilmiş kabukları 

a) Onaylıbir fumigasyon işlemine tabi tutulduğu ve aktif bileşen, minimum kabuk sıcaklığı, dozu (g/m3) ve uygulama(maruz kalma) süresi (saat)’ne ait bilgiler,

veya

b) En az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik bir öz sıcaklığın sağlandığı uygun bir ısıl işlem uygulandığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 

2) Kapalı Tohumlu Orman Ürünleri (Yaprağını döken ve dökmeyen geniş yapraklılar)

 

2.1. 

 ABD ve Kanada menşeili;Acer saccharumMarsh’ındoğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyenler dahil,aşağıda belirtilenlerindışındaki, odunları

–       Kaplama levha üretimi amaçlı odun,

–       Yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları

 

a) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade edilen, nem içeriğini %20’nin altına çekmek için, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile fırında kurutma işleminin yapıldığı Bitki Sağlık Sertifikası’nda belirtilmelidir.  Odunun üzerinde, ‘fırında kurutulmuş’ veya ‘K.D.’ işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir işaret bulunmalıdır,

veya

b) Onaylı bir fumigasyon işlemine tabi tutulduğu ve aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m3) ve uygulama(maruz kalma) süresi (saat)’ne ait bilgilerBitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

2.2. 

ABD ve Kanada menşeili;Acer saccharum Marsh’ın kaplama levha üretimi amaçlı, odunu. 

Odunun, Ceratocystis virescens’den arî olduğu bilinen alan menşeli olduğu ve kaplama levha üretimi amaçlı olduğu,Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.  

2.3. 

Kanada, Çin, Japonya, Moğolistan, Kore Cumhuriyeti, Rusya, Tayvan ve ABD menşeiliFraxinus L.,Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. ve Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.’nun aşağıda belirtilenler dışındaki, doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyenler dahil, odunu

–       Yukarıda belirtilen ağaçların tamamından veya bazılarından elde edilen yongalar,

–       Ambalajlama paketleri, kutuları, sandıkları, makaraları ve benzeri paketler şeklindeki ahşap ambalaj materyalleri ile tüm maddelerin aslında nakli için kullanılan paletler, kutu paletler ve diğer yükleme tahtası, palet halkası,

–       Odun olmayan yükü sıkıştırmak veya destek sağlamak için kullanılan odunlar

a) İlgili ISPM Standartlarına göre, Agrilus planipennis Fairmaire’den arî olarak belirlenen alan menşeli olduğu;

veya

b) Yuvarlak yüzeyi tamamen kaybolacak kadar dört köşe şekil verilmiş olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

2.4. 

Kanada, Çin, Japonya, Moğolistan, Kore Cumhuriyeti, Rusya, Tayvan ve ABD menşeili; tamamı veya bir kısmı Fraxinus L.,Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. ve Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.’den elde edilen yongalar.

a) İlgili ISPM Standartlarına göre, Agrilus planipennis Fairmaire’den arî olarak belirlenen alan menşeli olduğu

veya

b) 2,5 cm den daha fazla kalınlık ve genişlikte olmayacak şekilde işlemden geçirilmiş olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

2.5. 

Kanada, Çin, Japonya, Moğolistan, Kore Cumhuriyeti, Rusya, Tayvan ve ABD menşeili;Fraxinus L.,Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. ve Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.’un ayrılmış kabuğu 

a) İlgili ISPM Standartlarına göre, Agrilus planipennis’den arî olarak belirlenen alan menşeli olması,

veya

b) 2,5 cm den daha fazla kalınlık ve genişlikte olmayacak şekilde işlemden geçirilmiş olduğu, 

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

2.6. 

ABD menşeili;Quercus L.’nin doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyenler  dahil, aşağıda belirtilenler dışındaki odunu:

–       Yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları,

–       Odunun minimum 176 °C’ de 20 dakika süreyle ısıl işlem uygulanarak üretildiğinin belgeli ispatının olduğu fıçılar, variller, tekneler ve diğer fıçıcıların ürünleri ile bunların fıçı tahtası dahil odun kısımları

 

a) Yuvarlak yüzeyi tamamen kaybolacak kadar dört köşe şekil verilmiş olduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

veya

b) Kabuksuz olduğu ve kuru madde yüzdesi ile ifade edilen nem içeriğinin %20’den az olduğu Bitki Sağlık Sertifikası’nda belirtilmelidir.

veya

c) Kabuksuz olduğu ve onaylıbir sıcak hava veya sıcak su ile dezenfekte edilmiş olduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

veya

d) Eğer biçilmişse, üzerinde kabuk kalıntısı olsun ya da olmasın, kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile elde edilen, nem içeriğinin %20’nin altına çekmek için fırında kurutma işlemine maruz kaldığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. Odunun üzerinde, ‘fırında kurutulmuş’ veya ‘K.D.’ işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir işaret bulunmalıdır.

2.7. 

ABD ve Ermenistan menşeili;Platanus L.’un yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları hariç, doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyenler dâhilodunu

Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade edilen, nem içeriğini %20’nin altına çekmek için, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile fırında kurutma işleminin yapıldığı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.  Odunun üzerinde, ‘fırında kurutulmuş’ veya ‘K.D.’ işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir işaret bulunmalıdır.

2.8.

 Amerika Kıtası menşeli;Populus L.’un Yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları hariç, doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyenler dâhilodunu

a)  Kabuksuz olduğu,

veya

b)Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade edilen, nem içeriğini %20’nin altına çekmek için, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile fırında kurutma işleminin yapıldığı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.  Odunun üzerinde, ‘fırında kurutulmuş’ veya ‘K.D.’ işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir işaret bulunmalıdır,

 2.9

-ABD ve Kanada menşeliAcer saccharum Marsh.,

-ABD ve Ermenistan menşeli Platanus L.,

-Amerika kıtası menşeli Populus L.

Yukardakilerin tamamı veya bir kısmından elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaşeklindeki odun

 

a) Kabuksuz yuvarlak odundan üretildiği,

veya

b) Kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile elde edilen, nem içeriğinin %20’nin altına çekmek için fırında kurutma işlemine maruz kaldığı,

veya

c) Onaylıbir fumigasyon işlemine tabi tutulduğu ve aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m3) ve uygulama(maruz kalma) süresi (saat)’ne ait bilgiler,

veya

d) En az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik bir öz sıcaklığın sağlandığı uygun bir ısıl işlem uygulandığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. 

 2.10

Tamamı veya bir kısmı  ABD menşeliQuercus L’den elde edilen, yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları  

a) Kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile elde edilen, nem içeriğinin %20’nin altına çekmek için fırında kurutma işlemine maruz kaldığı,

veya

b) Onaylı bir fumigasyon işlemine tabi tutulduğu ve aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m3) ve uygulama(maruz kalma) süresi (saat)’ne ait bilgiler,

veya

c) En az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik bir öz sıcaklığın sağlandığı uygun bir ısıl işlem uygulandığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

2.11

Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt.,Lithocarpus densiflorus (Hook.&Arn.) Rehd.,Quercus spp. L ve Taxus brevifolia Nutt. odunları

a) Bitkiler Phytophthora ramorum’dan arî alanlar menşeli olmalı ve bu alanın adının Bitki Sağlık Sertifikasının “menşei yeri” başlığı altında yer aldığı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir

veya

b) Bitki Sağlık Sertifikası, odunların kabuklarının soyuldukları resmi olarak doğrulandıktan sonra düzenlenmelidir

ve

— Yuvarlak yüzeyi tamamen kaybolacak kadar dört köşe şekil verilmiş olduğu,

veya

— Kuru madde yüzdesi ile ifade edilen nem içeriğinin %20’den az olduğu,

veya

— Onaylıbir sıcak hava veya sıcak su ile dezenfekte edilmiş olduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

veya

c) Eğer biçilmişse, üzerinde kabuk kalıntısı olsun ya da olmasın, kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade edilen, nem içeriğini %20’nin altına çekmek için, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile fırında kurutma işleminin yapıldığı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.  Odunun üzerinde, ‘fırında kurutulmuş’ veya ‘K.D.’ işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir işaret bulunmalıdır,

3.

6 mm veya daha az kalınlıkta ham odun ile tutkal, sıcaklık ve basınçla elde edilen işlenmiş odun hariç ambalajlama paketleri, kutuları, sandıkları, makaraları ve benzeri paketler şeklindeki ahşap ambalaj materyalleri ile tüm maddelerin nakli için kullanılan paletler, kutu paletler ve diğer yükleme tahtası, palet halkası 

Ahşap Ambalaj Materyalleri:

— Hangi sayıda olursa olsun, genişliği 3 cm’den az (uzunluğuna bakılmaksızın ) veya genişliği 3 cm’den büyük ise alanı 50 cm2 den az olan kabuklar hariç, kabuktan arî olmalıdır,

ve

— ISPM–15 standartının Ek-1’inde belirtilen işlemlerden birisine tabi tutulmalı,

ve

— ISPM–15 standardının Ek-2’sinde belirtildiği şekilde işaretlenmiş olmalıdır.

 4. 

6 mm veya daha az kalınlıktakiler ile yapışkan, ısı ve basınç ile veya bunların bir arada kullanılarak üretilen işlenmiş odun hariç, kendi doğal yüzeyini korumayan, odun olmayan yükü sıkıştırmak veya destek sağlamak için kullanılan odunlar

—Hangi sayıda olursa olsun, 3 cm’den az (uzunluğuna bakılmaksızın ) veya genişliği 3 cm’den büyük ise alanı 50 cm2 den az olan kabuklar hariç, kabuktan arî olmalı ve

—ISPM–15 standartının Ek–1’inde belirtilen işlemlerden birisine tabi tutulmalı

ve

 — ISPM–15 standartının Ek–2’sinde belirtildiği şekilde işaretlenmiş olmalıdır.

5.

Meyve ve tohumları dışında, iğne yapraklı (Coniferales) bitkileri

Resmi kontrol altında olan fidanlıklarda üretildiği ve üretim alanının Pissodes nemorensis, P.strobi, P.terminalisi, P.castaneus türlerinden ari olduğuBitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

6.

Meyve ve tohumları dışında, boyu 3 m’den fazla, İğne yapraklı (Coniferales) bitkiler

Resmi kontrol altında olan fidanlıklarda üretildiği ve üretim alanının Scolytus morawitzi’den ariolduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

7.

Tohumu dışında, Pinus L.’nin dikim amaçlı bitkileri

Son vejetasyon döneminin başlangıcından itibaren, üretim alanında veya yakın çevresinde, Scirrhia acicola veya Scirrhia pini’ nin hiçbir belirtisinin gözlenmediği. Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

8.

Çoğaltım amaçlı tohum ve kozalak dâhil dikim amaçlı Pinus spp. ve Pseudotsuga menziesii bitkileri

 — Menşei ülke ulusal bitki koruma organizasyonu tarafından kayıtlı ve denetimli üretim alanlarında yetiştirilmiş olmalı,

  ve

a) Gibberella circinata’dan arî olduğu bilinen bir ülke menşeli olduğu,

veya

b) Tüm vegetasyon dönemi boyunca orijin ülkenin ulusal bitki koruma organizasyonu tarafından, ilgili ISPM’e uygun olarak belirlenen ve Bitki Sağlık Sertifikasının “menşei yeri” kısmında ismi belirtilen Gibberella circinata’dan ari alanda yetişmiş olduğu,

veya

c) İhracattan önce iki yıllık bir dönem boyunca üretim alanında yapılan resmi denetimlerde Gibberella circinata’nın hiçbir belirtisinin görülmediği ve ihracatın hemen öncesinde teste tabi tutulmuş olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

9.

Tohumu dışında, Abies Mill.,Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. Pseudotsuga Carr. ve Tsuga Carr.’nin dikim amaçlı bitkileri

Resmi kontrol altında olan fidanlıklarda üretildiği, son vejetasyon döneminin başlangıcından itibaren tamamında, üretim alanında veya yakın çevresinde, Melampsora medusae’ nın hiçbir belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

10.

Phytophthora ramorum’un varlığı bilinen ülkeler orijinli meyve ve tohumları hariç

Acer macrophyllum Pursh,

Acer pseudoplatanus L.,

Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris,

Adiantum jordanii C. Muell.,

Aesculus californica (Spach) Nutt.,

Aesculus hippocastanum L.,

Arbutus menziesii Pursch.,

Arbutus unedo L.,

Arctostaphylos spp. Adans,

Calluna vulgaris (L.) Hull,

Camellia spp. L.,

Castanea sativa Mill.,

Fagus sylvatica L.,

Frangula californica (Eschsch.) Gray,

Frangula purshiana (DC.) Cooper,

Fraxinus excelsior L.,

Griselinia littoralis (Raoul),

Hamamelis virginiana L.,

Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer,

Kalmia latifolia L.,

Laurus nobilis L.,

Leucothoe spp. D. Don,

Lithocarpus densiflorus (Hook.&Arn.) Rehd.,

Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray,

Magnolia spp. L.,

Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus oblique (Mirbel) Blume,

Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S.

Green,

Parrotia persica (DC) C.A. Meyer,

Photinia x fraseri Dress,

Pieris spp. D. Don,

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco,

Quercus spp. L.,

R. simsii Planch. hariç Rhododendron spp. L.,

Rosa gymnocarpa Nutt.,

Salix caprea L.,

Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl.,

Syringa vulgaris L.,

Taxus spp. L.,

Trientalis latifolia (Hook),

Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt.,

Vaccinium ovatum Pursh Viburnum spp. L. bitkileri

a) Phytophthora ramorum’dan arî alanlarda üretilmiş olmalıdır. Bitki Sağlık Sertifikasında üretim alanının adı yazılmalıdır,

veya

b) Son vejetasyon dönemi başından itibaren yapılan resmi kontrollerde ve varsa şüpheli belirtilere yönelik yapılan laboratuvar testelerinde Phytophthora ramorum’un hiçbir belirtisinin görülmediğinin resmi olarak doğrulandığı, sevkiyat öncesi bitkilerden alınan temsili örneğin incelendiği ve Phytophthora ramorum’ari bulunduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.)

11.

Anoplophora chinensis’in varlığı bilinen ülkeler menşeili  Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp. ve Ulmus spp. bitkilerinin tohum hariç dikim amaçlı bitkileri

a) Tüm vejetasyon dönemi boyunca, kayıt altına alınan, orijin ülke Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından denetlenen ve bu organizasyon tarafından ilgili ISPM’e (ISPM No:4) uygun olarak belirlenmiş zararlıdan ari alanda bulunan bir üretim yerinde yetiştirilmiş olmalıdır. Bu alanın adı Bitki Sağlık Sertifikasının “menşei yeri” başlığı altında belirtilmelidir,

veya

b) İhracattan önce en az iki yıllık bir dönem boyunca uluslararası standartlara (ISPM No:10) uygun olarak Anoplophora chinensis’ den ari üretim yerinde yetiştirilmiş olmalıdır. Bu üretim yeri:

(aa) kayıt altına alınmalı ve orijin ülke Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından denetlenmelidir,

ve

(bb) Yıllık uygun zamanlarda, en az iki resmi denetime tabi tutulmalı ve Anoplophora chinensis’in hiçbir belirtisi bulunmamalıdır,

ve

(cc) Bitkilerin yetiştirildiği konum itibariyle Anoplophora chinensis’in bulaşmasına karşı tamamıylan fiziksel bir koruma altında olmalı veya önleyici uygun tedbirler uygulanarak, yıllık uygun zamanlarda Anoplophora chinensis’in varlığını veya belirtisini tespit etmek için resmi sürveylerin yapıldığı, en az iki km çapında bir tampon bölge ile çevrelenmiş olmalıdır. Anoplophora chinensis’in belirtisinin görülmesi durumunda tampon bölgenin zararlıdan ari olarak yenilenmesi için acilen eradikasyon tedbirleri alınmalıdır,

ve

(dd) Bitkilerin ihracatının hemen öncesi, özellikle dal ve köklerinde Anoplophora chinensis’in varlığının tespiti için çok dikkatli bir incelemeye tabi tutulmalıdır. Bu inceleme tahripkar bir örneklemeyi kapsamalıdır.(Bitkileri kesmeden bu zararlıyı tespit etmek zor olabilmektedir.) İnspeksiyon için numune miktarı en azından %1 oranında bulaşıklığı %99 güvenilirlik oranıyla tespit edebilecek kadar olmalıdır.

12.

 

Tohum ve meyve hariç, dikim amaçlı Castanea Mill. bitkileri 

a) Dryocosmus kuriphilus’dan arî olduğu bilinen ülke menşeli olduğu,

veya

b) Tüm vegetasyon dönemi boyunca orijin ülkenin ulusal bitki koruma organizasyonu tarafından, ilgili ISPM’e uygun olarak belirlenen ve Bitki Sağlık Sertifikasının “menşei yeri” kısmında ismi belirtilen Dryocosmus kuriphilus’dan ari alanda yetişmiş olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir

13.1 

 Tohum ve meyve hariç, Castanea Mill. ve Quercus L. bitkileri 

Bitkilerin Ceratocystis fagacearum’dan arî olduğu bilinen alan menşeli olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

13.2

Tohum ve meyve hariç, Castanea Mill. ve Quercus L. bitkileri 

Son vejetasyon dönemi boyunca, üretim alanında veya yakın çevresinde, Cronartium spp.’nin hiçbir belirtisinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

13.3

Tohum hariç, dikim amaçlı Castanea Mill. ve Quercus L. bitkileri

a) Bitkilerin Cryphonectria parasitica’dan arî olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu,

veya

b) Son vejetasyon dönemi boyunca, üretim yeri veya yakın çevresinde, Cryphonectria parasitica’nın hiçbir belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 14. 

Tohum hariç, Kanada ve ABD menşeli, dikim amaçlı Corylus L. bitkileri 

a) Bitkilerin Anisogramma anomala’dan arî olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu,

veya

b)Son üç vejetasyon dönemi süresince yürütülen resmi kontrollerde, üretim yeri veya yakın çevresinin, Anisogramma anomala’dan ari olarak belirlendiği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 15. 

 

Kanada, Çin, Japonya,Moğolistan, Kore Cumhuriyeti, Rusya, Tayvan ve ABD menşeli, tohum ve doku kültüründeki bitkileri dışındaki dikim amaçlı Fraxinus L.,Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. ve Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. bitkileri

a) Bitkilerin; Agrilus planipennis’den ari olduğu belirlenmiş bir alanda yetiştirildiği,

veya

b) İhracattan önce en az 2 yıllık bir dönem boyunca, her yıl uygun zamanlarda 2 resmi kontrolün yapıldığı ve Agrilus planipennis’in hiçbir belirtisinin gözlenmediği bir üretim yerinde yetiştirildiği ve ihracat hemen öncesi de tekrar bir kontrole tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

16.

Tohum hariç, dikim amaçlı Platanus L. bitkileri

a) Bitkilerin; Ceratocystis fimbriata f. sp. platani’den arî olduğu bilinen bir ülke menşeli olduğu,

veya

b) Son vejetasyon dönemi boyunca Ceratocystis fimbriata f. sp. platani’nin hiçbir belirtisinin üretim yerinde veya onun yakın çevresinde, görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

17.1.

Tohum hariç, dikim amaçlı Populus L. bitkileri

 

Son vejetasyon dönemi boyunca Melampsora medusae’nın hiçbir belirtisinin üretim yeri ve yakın çevresinde görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

17.2.

Tohum ve meyve hariç, Populus L. bitkileri

 

Son vejetasyon dönemi boyunca Mycosphaerella populorum’ un hiçbir belirtisinin üretim yeri veya onun yakın çevresinde görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

18.

Tohum hariç, dikim amaçlı Ulmus L. bitkileri

 

Son vejetasyon dönemi boyunca Elm phloem necrosis phytoplasma’ nın hiçbir belirtisinin üretim yeri veya onun yakın çevresinde görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. 

19.

 

Tohum hariç, dikim amaçlı;Chaenomeles Lindl.,

Crataegus L.(alıç),

Cydonia Mill. (ayva),

Malus Mill.(elma),

Pyrus L. (armut),

Eriobotrya Lindl. (yenidünya)

Prunus L.(sert çekirdekliler) bitkileri

a) Bitkilerin; Monilinia fructicola’dan arî olduğu bilinen bir ülke menşeli olduğu,

veya

b) Son vejetasyon dönemi boyunca Monilinia fructicola’ nın hiçbir belirtisinin üretim yeri veya onun yakın çevresinde görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 

20.

 

Prunus L.(sert çekirdekliler) taze ve dış kabuğu soyulmamış meyveleri

 

a) Meyvelerin; Monilinia fructicola’dan arî olduğu bilinen bir ülke menşeli olduğu,

veya

b) Monilinia spp.’den arîliğini sağlamak için, hasat ve/veya ihracatöncesi uygun kontrol ve muamele işlemlerine tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

21.1.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., bitkilerine ve bunların melezlerine ait meyveler

Meyveler; pedinkülsüz (sap) ve yapraksız olmalı ve ambalajında menşeine ilişkin uygun bir işaret bulunmalıdır.

21.2.

 

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., bitkilerine ve bunların melezlerine ait meyveler

 

a) Meyvelerin; Xanthomonas axonopodis (Citrus L’da patojen tüm strain’ler)’ten arî olduğu resmi kontrollerle belirlenmiş bir ülke veya alan menşeli olduğu,

veya

b) Resmi bir kontrol ve denetim sistemine göre, üretim alanı ve onun yakın çevresinde, son vejetasyon dönemi boyunca, Xanthomonas axonopodis (Citrus L’da patojen tüm strain’ler)‘in hiçbir belirtisinin görülmediği,

veya

c) Üretim yerinden hasat edilen hiçbir meyvede Xanthomonas axonopodis (Citrus L’da patojen tüm strain’ler)’in belirtisinin görülmediği,

ve

— Meyvelerin, sodium orthophenylphenate gibi bir uygulamaya tabi tutulduğu,

ve

— Meyvelerin bu amaç için kayıt edilmiş işletmelerde veya dağıtım merkezlerinde paketlendiği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

21.3.

 

Citrus L., Fortunella Swingle,Poncirus Raf., bitkilerine ve bunların melezlerine ait meyveler

 

a) Meyvelerin;Phaeoramularia angolensis’den arî olduğu resmi kontrollerle belirlenmiş bir ülke veya alan menşeli olduğu,

veya

b) Üretim yeri ve onun yakın çevresinde, son vejetasyon dönemi boyunca, Phaeoramularia angolensis’inhiçbir belirtisinin görülmediği,

ve

— Yapılan uygun bir resmi kontrole göre, üretim alanından hasat edilen hiçbir meyvede, Phaeoramularia angolensis ‘in belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

21.4.

 

Citrus aurantium L.(Turunç) meyvelerihariç;

Citrus L., Fortunella Swingle., Poncirus Raf., bitkilerine ve bunların melezlerine ait meyveler

 

a) Meyvelerin;Guignardia citricarpa’ dan ari olduğu resmi kontrollerle belirlenmiş bir ülke veya alan menşeli olduğu,

veya

b) Üretim yeri ve onun yakın çevresinde, son vejetasyon dönemi boyunca, Guignardia citricarpa’nın hiçbir belirtisinin görülmediği ve yapılan uygun bir resmi kontrole göre, üretim alanından hasat edilen hiçbir meyvede, bu organizmanın belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

21.5.

 

Tephritidae ‘nin varlığı bilinen ülkeler menşeli Citrus L., Fortunella Swingle.,Poncirus Raf. bitkilerine ve bunların melezlerine ait meyveler

 

a) Meyvelerin; bu organizmalardan arî olduğu bilinen alan menşeli olduğu,

veya

b) Üretim yeri ve onun yakın çevresinde, son vejetasyon dönemi başlangıcından itibaren ve hasattan önceki 3 ay boyunca aylık olarak yapılan resmi kontrollerde, bu organizmaların hiçbir belirtisinin gözlenmediği ve üretim alanından hasat edilen meyvelerin hiçbirinde, yapılan resmi kontrole göre, söz konusu etmenin belirtilerinin gözlenmediği,

veya

c) Temsili örnekler üzerinde yapılan resmi kontroller sonucu, meyvelerin, bu organizmaların tüm gelişme dönemlerinden arî olduğu,

veya

d) Meyveye zarar vermeden bu organizmalara karşı etkili olan, sıcak buhar uygulaması, soğuk uygulaması veya hızlı dondurma işlemi gibi bir uygulamaya tabi tutulduğu, 

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 22. 

 Tohum hariç, dikim amaçlı: Amelanchier Med.,Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, PyracanthaRoem., Pyrus L. ve Sorbus L. bitkileri 

a) Bitkilerin; Erwinia amylovora’dan arî olduğu resmi kontrollerle belirlenmiş bir ülke veya alan menşeli olduğu,

veya

b) Erwinia amylovora’nın varlığı bilinenülkelerde, üretim yeri vey akın çevresinde Erwinia amylovora’nın hiçbir belirtisinin bulunmadığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

23.

 

Tohum ve meyveleri hariç;

Citrus L.,

Fortunella Swingle,

Poncirus Raf. bitkileri ve bunların melezleri ve köklü veya yetiştirme ortamı ile birlikte bulunan; Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Persea spp. Strelitziaceae bitkileri

a) Radopholus citrophilus ve R. similis’den arî olduğu bilinen ülkeler menşeli olduğu,

veya

b) Son vejetasyon dönemi boyunca üretim yerini temsil edecek şekilde alınan toprak ve kök örneklerinin resmi bir nematolojik teste tabi tutulduğu ve Radopholus citroplilus ve R. Similis’denariolduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

24.

Phyllosticta solitaria’ nın varlığı bilinen ülkeler menşeli tohum hariç dikim materyali Crataegus L. bitkileri

Son vejetasyon dönemi boyunca, üretim yerinde Phyllosticta solitaria’ nın hiçbir belirtisinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

25.

Aşağıda yer alan konukçularda bulunan ilgili zararlı organizmaların var olduğu bilinen ülkeler menşeli, tohum hariç dikim amaçlı;

Cydonia Mill. (ayva),

Fragaria L. (çilek), 

Malus Mill. (elma),

Prunus L.(sert çekirdekliler),

Pyrus L. (armut),

Ribes L. (frenk üzümü),

Rubus L. (ahududu) bitkileri;

 

İlgili zararlı organizmalar;

 

—Fragaria L. için:

Arabis mosaic nepovirus

Phytophtora fragariae var. fragariae

Raspberry ringspot nepovirus

Strawberry crinkle cytorhabdovirus

Strawberry mild yellow edge potex virus 

Strawberry latent ringspot nepovirus

Tomato black ring nepovirus

Xanthomonas fragariae

 

—Malus Mill. için:

Phyllosticta solitaria

 

—Prunus L. için:

Apricot chlorotic leafroll phytoplasma

Xanthomonas arboricola pv. pruni

 

—Prunus persica (L.) Batsch için:

Pseudomonas syringae pv. persicae

 

—Pyrus L. için:

Phyllosticta solitaria

 

—Rubus L. için:

Arabis mosaic nepovirus

Raspberry ringspot nepovirus

Strawberry latent ringspot nepovirus

Tomato black ring nepovirus

 

—Yukarıda yer alan tüm bitki türleri için;

İlgili virus ve virus benzeri organizmalar

Son vejetasyon dönemi boyunca üretim yerinde belirtilen zararlı organizmaların sebep olduğu hastalık belirtilerinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 

26.

 

Pear decline phytoplasma’nınvarlığı bilinen ülkeler menşeli, tohum hariç, dikim amaçlı Cydonia Mill. (ayva) ve Pyrus L. (armut) bitkileri

 

a) Bitkilerin; Pear decline phytoplasma’dan arî olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu,

veya

b) Üretim yeri ve yakın çevresinde Pear decline phytoplasma’dan kaynaklanan hastalık belirtilerine benzer belirti gösteren bitkilerin son üç vejetasyon dönemi boyunca üretim yerinden uzaklaştırılmış olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

27.

 

Tohum ve meyve hariç, Vitis L. (asma) bitkileri

 

a) Son iki vejetasyon dönemi boyunca üretim yerindeki damızlık bitkilerde Grapevine flavescence doree phytoplasmave Xylophilus ampelinus’un belirtilerinin gözlenmediği,

ve

b) Grapevine flavescence doree phytoplasma’nın varlığı bilinen ülkeler orijinli asma bitkilerinin bir sertifikasyon programı dahilinde üretildiği ve resmi bir teste tabi tutularak Grapevine flavescence doree phytoplasma’dan ari bulunduğu, 

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

28.1

 

Aşağıdaki zararlı organizmaların varlığı bilinen ülkeler menşeli tohum hariç dikim amaçlı Fragaria L. (çilek) bitkileri:

İlgili zararlı organizmalar:


Strawberry witches brom phytoplasma


Strawberry latent C rhabdovirus


Strawberry vein banding caulimovirus

 

 

a) Tohumdan üretilenler hariç, bitkilerin;

—Zorunlu bir sertifikasyon sistemi dâhilinde, uygun şartlarda muhafaza edilen ve uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle ilgili zararlı organizmalar yönüyle, resmi bir teste tabi tutularak arî bulunduğu belirlenmiş materyalden doğrudan elde edildiği,

veya

—Uygun şartlarda muhafaza edilen ve son üç vejetasyon dönemi boyunca, en az bir defa, uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle ilgili zararlı organizmalar yönüyle resmi testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde söz konusu zararlı organizmalardan arî olduğu bulunan materyalden doğrudan elde edildiği,

b) Üretim yerindeki bitkiler veya yakın çevresindeki duyarlı bitkiler üzerinde, son vejetasyon dönemi boyunca, ilgili zararlı organizmaların yol açtığı hiçbir hastalık belirtisinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

28.2.

Aphelenchoides besseyi, A. fragariae, Ditylenchus dipsaci’nin varlığının bilindiği ülkeler menşeli, tohum hariç, dikim amaçlı Fragaria L.(çilek) bitkileri

a) Son vejetasyon dönemi boyuncaüretim yerindeki bitkilerde ilgili organizmaların hiçbir belirtisinin görülmediği,

veya

b) Doku kültürü sözkonusu olduğunda, bu kültürün, (a) maddesindeki şartlara uyan bitkilerden elde edildiği veya uygun resmi nematolojik testlere tabi tutularak ilgili organizmalardan arî bulunduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

28.3.

Tohumları hariç, dikim amaçlı Fragaria spp. (çilek) bitkileri

Bitkilerin Anthonomus signatus ve A. bissignifer’den arî olduğu bilinen bir alan menşeli olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

29.1

 

Aşağıdaki zararlı organizmaların Malus Mill.’de varlığı bilinen ülkeler menşeli, tohum hariç dikim amaçlı Malus Mill. bitkileri

 

–                         İlgili organizmalar:
Cherry rasp leaf nepovirus

–                          Tomato ringspot nepovirus

a) Bitkilerin:

—Zorunlu bir sertifikasyon sistemi dâhilinde, uygun şartlarda muhafaza edilen ve uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle ilgili zararlı organizmalar yönüyle, resmi bir teste tabi tutularak arî bulunduğu belirlenmiş materyalden doğrudan elde edildiği,

veya

—Uygun şartlarda muhafaza edilen ve son üç vejetasyon dönemi boyunca, en az bir defa, uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle ilgili zararlı organizmalar yönüyle resmi testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde söz konusu zararlı organizmalardan arî olduğu bulunan materyalden doğrudan elde edildiği,

a)   Üretim yerindeki bitkiler veya yakın çevresindeki duyarlı bitkiler üzerinde, son vejetasyon dönemi boyunca, ilgili zararlı organizmaların yol açtığı hiçbir hastalık belirtisinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

29.2.

Appleproliferationphytoplasma’nın varlığı bilinen ülkeler menşeli, tohumları hariç, dikim amaçlı Malus Mill. bitkileri

a) Bitkilerin Apple proliferation phytoplasma’ dan arî olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu

veya

b) (aa) Tohumdan üretilenler hariç, bitkilerin:

—Zorunlu bir sertifikasyon sistemi dâhilinde, uygun şartlarda muhafaza edilen ve uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle Apple proliferation phytoplasma yönüyle, resmi bir teste tabi tutularak arî bulunduğu belirlenmiş materyalden doğrudan elde edildiği,

veya

—Uygun şartlarda muhafaza edilen ve son altı vejetasyon dönemi boyunca, en az bir defa, uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle Apple proliferation phytoplasma yönüyleresmi testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde söz konusu zararlı organizmadan arî olduğu bulunan materyalden doğrudan elde edildiği,

(bb) Üretim yerindeki bitkiler veya yakın çevresindeki duyarlı bitkiler üzerinde, son üç vejetasyon dönemi boyunca, Apple proliferation phytoplasma’nınyol açtığı hiçbir hastalık belirtisinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

30.1

 

Plum poxpotyvirus ’un varlığı bilinen ülkeler menşeli tohum hariç, dikim amaçlı Prunus L. (sert çekirdekliler) bitkileri:




P. amygdalus Batsch,

P. armeniaca L.,
P. blireiana
Andre,

P. brigantina Vill,
P. cerasifera
Ehrh.,

P. cistena Hansen,
P. curdica
Fenzl and Fritsch,
P. domestica
ssp. domestica L.,
P. domestica
ssp. institia (L.)
P.domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,
P. glandulosa
Thunb.,

P. holosericea Batal.,
P. hortulana
Bailey,

P. japonica Thunb.,
P. mandshurica
(Maxiur.) Koehne,
P. maritima
Marsh.,

P. mume Sieb and Zucc.,
P. nigra
Ait.,

P. persica (L.) Batsch,
P. salicina
L.,

P. sibirica L.,

P. simonii Carr.,
P. spinosa
L.,

P. tomentosa Thunb,
P. tribola
Lindl,

Prunus L.’nin

–                          Plum poxpotyvirus’e duyarlı diğer türleri

a)Tohumdan üretilenler hariç, bitkilerin:

—Zorunlu bir sertifikasyon sistemi dâhilinde, uygun şartlarda muhafaza edilen ve uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle Plum poxpotyvirus yönüyle, resmi bir teste tabi tutularak arî bulunduğu belirlenmiş materyalden doğrudan elde edildiği,

veya

—Uygun şartlarda muhafaza edilen ve son üç vejetasyon dönemi boyunca, en az bir defa, uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle Plum poxpotyvirus yönüyleresmi testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde söz konusu zararlı organizmadan arî olduğu bulunan materyalden doğrudan elde edildiği,

b)   Üretim yerindeki bitkiler veya yakın çevresindeki duyarlı bitkiler üzerinde, son üç vejetasyon dönemi boyunca, ilgili zararlı organizmanın yol açtığı hiçbir hastalık belirtisinin gözlenmediği,

c) Üretim yerinde diğer virüs ve virüs benzeri organizmaların neden olduğu belirtileri gösteren bitkilerin tamamen uzaklaştırıldığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

30.2.

 

Dikim amaçlı tüm Prunus L. (sert çekirdekliler) bitkileri:

a) Prunus L. üzerinde aşağıda belirtilen zararlı organizmaların varlığının bilindiği ülkeler menşeli olanlar

b) Tohum hariç, aşağıda belirtilen zararlı organizmaların varlığının bilindiği ülkeler menşeliolanlar

İlgili zararlı organizmalar:

(a) İçin:
Tomato ringspot nepovirus

(b) İçin:
Cherry rasp leaf nepovirus
Peach mosaic nepovirus
American plum line pattern ilarvirus
Peach rosette phytoplasma
Peach phony rickettsia (Xylella fastidiosa’nın Prunus türlerine özel strainleri)
Peach yellows phytoplasma
Peach X-disease phytoplasma
Little cherry closterovirus

a) Bitkilerin:

—Zorunlu bir sertifikasyon sistemi dâhilinde, uygun şartlarda muhafaza edilen, uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle ilgili zararlı organizmalar açısından resmi testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde söz konusu zararlı organizmalardan arî olduğu bulunan materyalden doğrudan elde edildiği,

veya

—Uygun şartlarda muhafaza edilen ve son 3 vejetasyon dönemi boyunca, en az bir defa, uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle ilgili zararlı organizmalar yönüyle resmi testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde söz konusu zararlı organizmalardan arî olduğu bulunan materyalden doğrudan elde edildiği,

b) Üretim yerindeki bitkiler veya yakın çevresindeki duyarlı bitkiler üzerinde, son 3 vejetasyon dönemi boyunca, ilgili zararlı organizmaların yol açtığı hiçbir hastalık belirtisinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

31.

 

Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu) bitkileri:


a) Rubus L.’da aşağıda belirtilen zararlı organizmaların varlığının bilindiği ülkeler menşeli olanlar


b) Tohum hariç, aşağıda belirtilen zararlı organizmaların varlığının bilindiği ülkeler menşeliolanlar

 

İlgili zararlı organizmalar:

(a) için:
Tomato ringspot nepovirus
Black raspberry latent ilarvirus
Cherry leaf roll nepovirus
Prunus necrotic ringspotilarvirus


(b) için:
Raspberry leaf curl luteovirus
Cherry rasp leaf nepovirus

a) Bitkilerin; yumurtaları dâhil yaprak bitlerinden arî olduğu,

b) (aa) Bitkilerin:

—Zorunlu bir sertifikasyon sistemi dâhilinde, uygun şartlarda muhafaza edilen, uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en azından ilgili zararlı organizmalar yönünden resmi testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde söz konusu zararlı organizmalardan arî olduğu bulunan materyalden doğrudan elde edildiği,

veya

—Uygun şartlarda muhafaza edilen ve son üç vejetasyon dönemi boyunca, en az bir defa, uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en azından ilgili zararlı organizmalar yönünden resmi testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde söz konusu zararlı organizmalardan arî olduğu bulunan materyalden doğrudan elde edildiği,

(bb) Üretim yerindeki bitkiler veya yakın çevresindeki duyarlı bitkiler üzerinde, son vejetasyon dönemi boyunca, ilgili zararlı organizmaların yol açtığı hiçbir hastalık belirtisinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 

32.1.

 

Synchytrium endobioticum’ un varlığı bilinen ülkeler menşeli Solanum tuberosum L. yumruları

Yumruların Synchytrium endobioticum’un tüm ırklarından arî olduğu bilinen alan menşeli olduğu ve uygun bir dönem başlangıcından itibaren, üretim yeri veya onun yakın çevresinde, Synchytrium endobioticum’un hiçbir belirtisinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

32.2.

 

Solanum tuberosum L. (patates) yumruları

a) Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus‘un varlığının bilinmediği ülkeler menşeli olduğu,

veya

b) Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicusile ilgili mevzuata göreveya buna eşdeğer bir sistem altında üretilmiş ülke orijinli olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

32.3.

 

Potato spindle tuberpospiviroid’in varlığı bilinen ülkeler menşeli Solanum tuberosum L. (patates) yumruları

Üretim yerinde son vejetasyon dönemi boyunca Potato spindle tuberpospiviroid’den kaynaklanan hiçbir belirtinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. 

32.4.

 

Dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) yumruları

Yumruların;

a) Önceden seleksiyona tabi tutulmuş, kabul edilebilir şartlarda muhafaza edilmiş direkt materyalden elde edildiği,

ve

b) Kabul edilebilir metotlara göre resmi karantina testlerine tabi tutularak Synchytrium endobioticum ve Phoma exigua var. foveata’dan arî olduğu,

ve

c) Globodera rostochiensis,Globodera pallida, Ditylenchus dipsaci ve D. destructor, Meloidogyne spp.’den arî olduğu bilinen üretim yeri menşeli olduğu,

ve

d) Ralstoniasolanacearum’un varlığının bilinmediği ülkeler menşeli olduğu

veya

—Ralstonia solanacearum’un varlığı bilinen alanlarda, yumruların Ralstonia solanacearum’dan arî olduğu bilinen bir üretim yeri menşeli olduğu,

veya

—R. solanacearum’un yok edilmesi için uygun yöntemin bu alanda uygulandığı ve orada olmadığı,

ve

e) Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus‘un varlığının bilinmediği ülkeler menşeli olduğu,

veya

—Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus’un mücadelesi ile ilgili mevzuata göre veya buna eşdeğer bir sistem altında üretilmiş ülke orijinli olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

32.4.1. 

Dikim amaçlı olanlar hariç,  Solanum tuberosum L.’nin yumruları 

 Yumruların Ralstonia solanacearum’un varlığının bilinmediği alan menşeli olduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

32.4.2. 

Solanum tuberosum L.’nin yumruları 

a) Yumruların Tecia solanivora’nın varlığının bilinmediği alan menşeli olduğu;

veya

b) Yumruların, ilgili ISPM’e göre ulusal bitki koruma organizasyonu tarafından, Tecia solanivora’den ari olduğu belirlenmiş bir alan menşeli olduğu.

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. 

32.5.

Tohum hariç, Phytoplasma solani‘ nin varlığı bilinen ülkeler menşeli, dikim amaçlı Solanaceae bitkileri

Son vejetasyon dönemi boyunca üretim yerindeki bitkilerde Phytoplasma solani’nin sebep olduğu hastalık belirtilerinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

32.6.

Potato spindle tuberpospiviroid’in varlığı bilinen ülkeler menşeli, Solanum tuberosum L. (patates) yumruları ve Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.(domates) tohumları hariç, dikim amaçlı Solanaceae bitkileri

Son vejetasyon dönemi boyunca üretim yerindeki bitkilerde Potato spindle tuberpospiviroid’in sebep olduğu hastalık belirtilerinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

32.7.

Tohum hariç, Ralstonia solanacearum’ un varlığı bilinen ülkeler menşeli, dikim amaçlı

Capsicum annuum L.(biber) Lycopersicon esculentum Mill.(domates),

Musa L. (muz),

Nicotiana L.(tütün),

Pelargonium spp. (sardunya)ve

Solanum melongena L. (patlıcan)bitkileri

a) Bitkilerin Ralstonia solanacearum’danarî olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu,

veya

b) Son vejetasyon dönemi boyunca, üretim yerindeki bitkilerdeR. solanacearum’unhiçbir belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

33.

Tohum hariç,dikim amaçlı Humulus lupulus (şerbetçiotu) bitkileri

Son vejetasyon dönemi boyunca, üretim yerindeki bitkilerde Verticillium albo-atrum ve V. dahliae’nın neden olduğu hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

34.1.

Tohum hariç, dikim amaçlı Dendranthema spp.,Dianthus spp. (karanfil) ve Pelargonium spp. (sardunya) bitkileri

a) Son vejetasyon dönemi boyunca üretim yerindeki bitkilerde Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella, ve Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis, görülmediği,

veya

b) Bu zararlı organizmalara karşı uygun bir mücadele uygulandığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

34.2.

Tohum hariç Dendranthema, Dianthus ve Pelargonium  bitkileri

a) Üretim alanında, en son vejetasyon döneminin başından itibaren tamamında, Spodoptera eridiana Cramer, Spodoptera frugiperdaSmith, veya Spodoptera litura (Fabricius)’un hiçbir belirtisinin görülmediği

veya

b) Bahsedilen etmenden korumak için, bitkilerin uygun bir muameleye tabi tutulduğu.

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

35.1

Tohum hariç, dikim amaçlı Dendranthema spp. bitkileri

a) Virolojik testlere göre en fazla üç generasyonluk stoklardan alınan materyalin Chrysanthemum stunt pospiviroid’den arî olduğu veya çiçeklenme döneminde yapılan resmi incelemelerde en az %10’unun Chrysanthemum stunt pospiviroid’den arî bulunan materyalden direkt olarak alındığı,

b) Bitkiler veya çelikler:

—ihracattan önceki üç ay süresince, en azından aylık olarak resmi kontrolün yapıldığı ve bu süre zarfında, Puccinia horiana’ın hiçbir belirtisinin gözlenmediğinin bilindiği ve onun yakın çevresinde, ihracattan önceki üç ay süresince, Puccinia horiana’ın hiçbir belirtisinin görülmediği bilinen üretim yerlerinden geldiği,

veya

—Puccinia horiana’yakarşı uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

c) Köksüz çeliklerde; çelikler veya çeliklerin alındığı bitkiler, köklü çeliklerde ise; çeliklerde veya köklendirme yerinde (tohum yatağı) Didymella ligulicola’ nın hiçbir belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

35.2. 

 Tohum hariç dikim amaçlı Dendranthema ve Lycopersicon lycopersicumbitkileri 

a) Bitkilerin, tüm hayatları boyunca, Chrysanthemum stem necrosis virüs’ten ari olan bir ülkede yetiştirilmiş olduğu;

veya

b) Bitkilerin, tüm hayatları boyunca, ihracatçı ülkedeki bitki koruma organizasyonu tarafından, ilgili ISPM’e uygun olarak Chrysanthemum stem necrosis virüs’ten ari olarak oluşturulan bir alanda yetiştirilmiş olduğu;

veya

c) Bitkilerin, tüm hayatları boyunca, Chrysanthemum stem necrosis virüs’ten ari olarak oluşturulan ve resmi kontrollere göre değiştirilen ve uygun yerlerde testlenen bir üretim alanında yetiştirildiği,

 Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

36.

Tohum hariç, dikim amaçlı Dianthus L. (karanfil) bitkileri

a) Bitkilerin, son iki yıl içinde en az bir kez resmi olarak onaylanmış bir testle, Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola, Burkholderia caryophylli, Phialophora cinerescens’ den arî olduğu bulunan damızlık bitkilerden, doğrudan elde edildiği,

b) Bitkilerde bu zararlı organizmaların hiçbir belirtisinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

37.

Tohumları hariç, dikim materyali Rosa spp. (gül) bitkileri

Üretim alanında vejetasyon dönemi süresince

a) Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerballa'nın görülmediği,

veya

b) Bu zararlı organizmalara karşı etkili bir mücadele uygulandığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

38.

Tohum hariç, dikim amaçlı Tulipa (lale)ve Narcissus (nergis) soğanları

Son vejetasyon dönemi boyunca, bitkilerdeDitylenchus dipsaci’ninhiçbir belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

39.

Tomato ringspot nepovirus’un varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim materyali Pelargonium L. (sardunya) bitkileri:

 

a) Xiphinema americanum Cobb sensulato (Avrupa dışı populasyonları) ve Tomato ringspot nepovirus’ un diğer vektörlerinin yer almadığı bilinen yerlerde

a) Resmi olarak bitkilerin, Tomato ringspot nepovirus’den arî olduğu bilinen üretim yerlerinden direkt olarak alındığı,

ve

Resmi olarak onaylanmış bir virolojik teste göre Tomato ringspot nepovirus’den ari olduğu bulunan en fazla 4.generasyondan olan bir ebeveyn bitkiden alındığı,

 

 

 

 

b) Xiphinema americanum Cobb sensulato (Avrupa dışı populasyonları) ve Tomato ringspot nepovirus’un diğer vektörlerinin yer aldığı bilinen yerlerde

b) Resmi olarak bitkilerin, hem toprak hem de bitkilerin Tomato ringspot nepovirus’den ari olduğu bilinen üretim yerlerinden direkt olarak alındığı,

ve

Resmi olarak onaylanmış bir virolojik teste göre Tomato ringspot nepovirus’den ari olduğu bulunan en fazla 2. generasyondan olan bir ebeveyn bitkiden alındığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

40.

 

Allium spp. bitkileri

Üretim yerinde vejetasyon devresinin başından itibaren, Ditylenchus dipsaci ve Sclerotium cepivorum' dan kaynaklanan hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

41.

Gossypium spp. (pamuk)

a) Tohumları,

b) Elyaf ve yağlık çiğit

c) Telef

a) Tohumun temizlenerek asitle delinte edilmiş olduğu ve son vejetasyon döneminin tamamı boyunca (başından itibaren) üretim alanında Glomerella gossypii‘nin hiçbir belirtisinin görülmediği ve temsil edici bir tohum miktarının testlendiği ve bu testler sırasında G. gossypii’den arî bulunduğu,

b) Elyaf ve yağlık çiğitin, bitki artıkları içermediği,

c) Telefin, fümige edildiği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

42.1

 

Liriomyza sativae ve Amauromyza maculosa’nın varlığı bilinen ülkeler menşeili, otsu türlerin aşağıda belirtilenler hariç, dikim amaçlı bitkileri

–       soğanları,

–       yumruları,

–       Gramineae familyası bitkileri,

–       rizomları,

–       tohumları,

–       soğansılar,

 

Bitkilerin fidanlıklarda yetiştirildiği ve:

a) İhracatçı ülkedeki ulusal bitki koruma servisi tarafından, ilgili ISPM’e göre, Liriomyza sativae ve Amauromyza maculosa’dan ari olarak oluşturulan bir alan menşeili olduğu

veya

b) İhracatçı ülkedeki ulusal bitki koruma servisi tarafından, ilgili ISPM’e göre, Liriomyza sativae ve Amauromyza maculosa’den ari olarak oluşturulan ve ihracattan önceki 3 ay süresince yapılan resmi kontrollerde, Liriomyza sativae ve Amauromyza maculosa’dan ari olarak bildirilen, bir üretim yeri menşeli olduğu,

veya

c) İhracattan hemen önce, Liriomyza sativae ve Amauromyza maculosa’a karşı uygun bir muameleye tabi tutulduğu, ve resmi olarak kontrol edildiği ve Liriomyza sativae ve Amauromyza maculosa’dan ari bulunduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir

42.2.

 Dendranthema (DC) Des. Moul.,Dianthus L., Gypsophila L. ve Solidago L.’nin kesme çiçekleri ile Apium graveolens L. ve Ocimum L.’nin yapraklı sebzeleri 

Kesme çiçekler ve yapraklı sebzelerin:

- Liriomyza sativae ve Amauromyza maculosa’dan ari bir ülke menşeli olduğu,

veya

- İhracatından hemen önce, resmi olarak kontrol edilmiş ve Liriomyza sativae ve Amauromyza maculosa’dan ari bulunmuş olduğu ,

 

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

42.3

Aşağıdakiler dışında, otsu türlerin dikim amaçlı bitkileri:

–       soğanları,

–       yumruları,

–       Gramineae familyası bitkileri,

–       rizomları,

–       tohumları,

–       soğansılar,

 

a) Bitkilerin, Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis ve Liriomyza trifolii’den ari olduğu bilinen bir alan menşeli olduğu,

veya

b) Üretim alanında hasattan önceki 3 ay süresince yapılan resmi kontrollerde, Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis ve Liriomyza trifolii’nin hiçbir belirtisinin görülmediği,

veya

c) İhracattan hemen önce bitkilerin resmi olarak kontrol edildiği ve Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis ve Liriomyza trifolii’den ari olduğunun bulunduğu ve Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis ve Liriomyza trifolii’e karşı uygun bir muameleye tabi tutulduğu, 

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

43.

Köklü, dikili veya dikim amaçlı, açık alanda yetiştirilmiş bitkiler

Üretim yerinin Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, Globodera rostochiensis, G. pallida ve Synchytrium endobioticum’dan arî olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

44.

Bitkilerin canlılığını sürdürmeleri amacıyla; içinde kısmen ya da tamamen toprak, bitki parçaları gibi katı organik maddeler, turba veya ağaç kabuğu içeren humus ya da herhangi bir katı inorganik madde bulunan ve bitkilerle birlikte olan bitki yetiştirme ortamı ve toprak

a) Dikim anındaki yetiştirme ortamı;

—Toprak ve organik maddelerden ari olmalı,

veya

—Böcekler ve zararlı nematodlardan ari bulunduğu ve diğer zararlı organizmalardan ari olmasını sağlamak için uygun bir incelemeye veya ısı muamelesine veya fümigasyon işlemine tabi tutulduğu,

veya

—Zararlı organizmalardan ari olmasını sağlamak için uygun bir ısı muamelesine veya fümigasyon işlemine tabi tutulduğu,

b) Dikimden itibaren;

—Yetiştirme ortamının zararlı organizmalardan ari olmasını sağlamak için gereken uygun önlemlerin alındığı,

veya

—Sevkiyattan önceki iki haftalık süre içerisinde bitkilerin taşımaları süresince canlılıklarını sürdürebilmeleri için gerekli olan en az miktarda yetiştirme ortamı kalacak şekilde silkelendiği ve eğer bu bitkiler tekrar dikilmiş ise, bu amaç için kullanılan yetiştirme ortamının (a) bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirdiği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

45.

Yetiştirme ortamı olarak kullanılacak paketlenmiş torf ve benzeri ürünler

a) Tamamen Sphagnum yosunundan elde edilen torfların;

— Tarım dışı alanlardan elde edilmiş ve daha önce kullanılmamış olduğu,

ve

—Laboratuvar analizleri sonucunda zararlı organizmalardan ari olduğu

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 

b) Ekim veya dikimde kullanılacak olan diğer torf ve yetiştirme ortamları;

— Toprak içermemeli,

 ve

— Bu ortamın zararlı organizmalardan arındırılması için, fumigasyon veya ısıl işleme tabi tutulmuş olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

46.1.

Tohumları hariç, dikim amaçlı Beta vulgaris L. bitkileri

Üretim yerinde son vejetasyon dönemi süresince Beet curly top curtovirus’un neden olduğu hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

46.2.

Beet leaf curlnucleorhabdovirus’un varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim amaçlı Beta vulgaris L. (şeker pancarı) bitkileri

a) Üretim alanında Beet leaf curl nucleorhabdovirus ’un varlığının bilinmediği;

ve

b) Üretim yerinde ve yakın çevresinde son vejetasyon periyodu süresince Beet leaf curl nucleorhabdovirus’un neden olduğu hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

47.1

Aşağıdakiler dışında, Dikim amaçlı bitkiler:

–       soğanlar,

–       yumrular,

–       rizomlar,

–       tohumlar,

–       soğansılar,

Bitkilerin fidanlıklarda yetiştirildiği ve:

a) İhracatçı ülkedeki ulusal bitki koruma servisi tarafından, İlgili ISPM’e göre Thrips palmi’den ari olarak oluşturulan bir alan menşeili olduğu,

veya

b) İhracatçı ülkedeki ulusal bitki koruma servisi tarafından, ilgili ISPM’e göre, Thrips palmi’den ari olarak oluşturulan ve ihracattan önceki üç ay süresince yapılan resmi kontrollerde, Thrips palmi ’den ari olarak bildirilen, bir üretim yeri menşeli olduğu,

veya

c) İhracattan hemen önce, Thrips palmi’ye karşı uygun bir muameleye tabi tutulduğu, ve resmi olarak kontrol edildiği ve Thrips palmi’den ari bulunduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 47.2. 

Orchidaceae familyasının kesme çiçekleri ile Momordica L. ve Solanum melongena L.’nin meyveleri

Kesme çiçek ve meyvelerin:

a) Thrips palmi ’den ari bir ülke menşeli olduğu,

veya

b) İhracatlarından hemen önce, resmi olarak kontrol edildiği ve Thrips palmi’den ari bulunduğu. 

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

48.1

Tohum hariç, Avrupa menşeli olmayan dikim amaçlı Palmae (palmiye) bitkileri

a) Bitkilerin; Palm lethal yellowing pytoplasma ve Coconut cadang cadang cocadviroid’ den arî olduğu bilinen alanlardan olduğu ve üretim yeri ve yakın çevresinde son vejetasyon dönemi boyunca ilgili zararlı organizmaların hiçbir belirtisinin görülmediği,

veya

b) Bitkilerde; Palm lethal yellowing pytoplasma ve Coconut cadang cadang cocadviroid’in son vejetasyon dönemi boyunca hiçbir belirtisinin görülmediği ve üretim yerinde ilgili organizmalar ile bulaşık olduğu düşünülen bitkilerin üretim yerinden uzaklaştırıldığı ve bitkilerin Myndus crudus’dan temizlemek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

c) Doku kültürü ortamında olduğu takdirde, bitkilerin (a) ve (b)’de açıklanan şartları karşıladığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

48.2.

Palmae (Arecaceae) familyasına ait;

Areca catechu (Malabar palmiyesi),

Arecastrum romanzoffianum

Arenga pinnata,

Borassus flabellifer,

Brahea armata,

Butia capitata,

Calamus merillii,

Caryota maxima (Cevizli palmiye),

C. cumingii,

Cocos nucifera (Hindistan cevizi),

Corypha gebang, (Syn.:C. elata, C. utan),

Elaeis guineensis (Afrika yağ  palmiyesi),

Howea forsteriana,

Jubea chilensis,

Livistonia australis

Livistona decipiens(Syn.:Livistona decora)(Şemsiye palmiye),

Metroxylon sagu,

Oreodoxa regia (Syn:Roystonea regia)(Kral palmiye),
Phoenix canariensis (Kanarya adaları phonixi),
P. dactylifera (Hurma ağacı),

P. sylvestris (Yabani hurma),

Sabal umbraculifera (Syn.:Sabal palmetto, Cabbage palmetto),

Trachycarpus fortunei (Syn.:Chamaerops excelsa)(Kendir palmiye),

Washingtonia spp.,

Chamaerops humilis,

Phoenix theophrastiBitkileri

veAgavaceae familyasına ait

Agave americana;

Bitkisinin meyve ve tohumları hariç,taban gövde çapı 5 cm üzerinde olan dikim amaçlıbitkileri

 

a) Üretim alanının ulusal bitki koruma organizasyonu tarafından kayıt altına alındığı ve denetlendiği,

ve

b) Üretim alanının, son bir yıl içerisinde her üç ayda bir ve ihracattan hemen önce resmi olarak kontrol edildiği, Rhynchophorus ferrugineus’a ilişkin herhangi bir belirtiye rastlanmadığı,

 

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 

48.3.

Palmae (Arecaceae) familyasına ait;

Butia yatay

B.capitata

Brahea armata

B.edulis

Chamaerops humilis

Livistona chinensis

Livistona sp.

Phoenix canariensis

P.dactylifera

P.reclinata

P.roebelenii

P.sylvestris

Sabal sp.

Sabal mexicana

S.minor

S.palmetto

Syagrus romanzoffıana

Trachycarpus fortunei

T.wagnerianus

Trithrinax campestris

Washingtonia filifera

W.robusta

Bitkilerinin meyve ve tohumları hariç, dikim amaçlıbitkileri;

Bitkilerin:

a) Tüm yetiştirme dönemi boyunca Paysandisia archon’ nun varlığı bilinmeyen bir ülkede yetiştirildiği;

veya

b) Tüm yetiştirme dönemi boyunca, ilgili ISPM’e göre ulusal bitki koruma organizasyonu tarafından oluşturulan Paysandisia archon’dan ari bir alanda yetiştirildiği;

 veya

c) İhracattan önce en az iki yıllık bir dönem süresince, aşağıdaki şartlara sahip bir üretim alanında yetiştirildiği:

—Menşei ülkedeki ulusal bitki koruma organizasyonu tarafından kayıtlı ve denetlendiği ve

—Bitkilerin Paysandisia archon’un girişine karşı tam fiziksel korumalı bir yere konulduğu ve

—İhracattan hemen öncesi de dahil, her yıl uygun zamanlarda yapılan 3 resmi kontrol süresince,  Paysandisia archon’nun hiçbir belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.  

 

49.

Tohum hariç, dikim materyali Camellia L.(kamelya) bitkileri

a) Ciborinia camelliae’dan arî olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu,

veya

b) Üretim yerindeki çiçekli bitkiler üzerinde son vejetasyon dönemi boyunca C. camelliae’nın hiçbir belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

50.

ABD veya Brezilya menşeli, tohumu dışında dikim amaçlı Fuchsia L. bitkileri

Üretim alanında Aculops fuchsiae’nin hiçbir belirtisinin görülmediği ve ihracattan hemen önce bitkilerin kontrol edildiği ve Aculops fuchsiae’den arî bulunduğuBitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

51.

Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki ülkeler menşeili tohumları ve doku kültürü bitkileri hariç, dikim amaçlı ağaç ve çalılar

a) Temiz (bitki artıklarından ari) olduğu ve çiçek ve meyvelerden ari olduğu,

b) Fidanlıklarda yetiştirildiği,

c) İhracattan önce uygun zamanlarda incelendiği ve zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zararlı organizmaları elimine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

52.

Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki ülkeler menşeli, doku kültürü ortamındaki tohumları ve doku kültürü bitkileri hariç, dikim amaçlı yaprağını döken ağaçlar ve çalılar

Bitkilerin durgun dönemde ve yapraksız olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 

 

53.

Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim amaçlı Gramineae hariç tek ve iki yıllık bitkiler

Bitkilerin;

a) Fidanlıklarda yetiştirildiği,

b) Bitki artığı, çiçek ve meyveden arî olduğu,

c) İhracattan önce uygun zamanlarda incelendiği,

d) Zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zararlı organizmaları elimine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

54.

Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki ülkeler orijinli, Gramineae familyasının Bambusoideae, Panicoideae alt familyasının ve Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis,Cortaderia Stapf., Glyceria R.Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L, Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. ve Uniola L. cinslerinin tohumları hariç, üretim amaçlı bitkileri

Bitkilerin;

a) Fidanlıklarda yetiştirildiği,

b) Bitki artıkları, çiçek ve meyvelerden ari olduğu,

c) İhracattan önce incelenerek zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu, ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zaralı organizmaları elimine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 

55.

Avrupa dışı ülkeler menşeli, tohumu dışında dikim amaçlı, doğal veya yapay bodur bitkiler

a) Doğal yaşamdan doğrudan toplananlar dâhil bitkilerin, resmi bir denetim sistemine tabi olan kayıtlı fidanlıklarda, sevkiyattan önce, en az iki ardışık yıl süresince yetiştirildiği, tutulduğu ve belli bir biçimde büyütüldüğü,

b) (a)’da bahsedilen fidanlıklardaki bitkiler:

aa) en az (a)’da bahsedilen dönem süresince:

—Yerden en az 50 cm yükseklikteki raflar üzerine yerleştirilmiş saksılara dikilmiş olduğu,

—Avrupadışı pas hastalıklarından ariliği sağlamak için uygun muamelelere tabi tutulduğu; aktif madde, doz ve uygulama tarihi, Bitki Sağlık Sertifikasının “Dezenfestasyon ve/veya dezenfeksiyon Uygulaması” başlığı altında belirtildiği,

—Bu Yönetmelik ve eklerinde zararlı organizmaların varlığı açısından, uygun aralıklarla, en az yılda 6 defa resmi olarak kontrol edildiği, aynı zamanda, fidanlığın yakın çevresindeki bitkiler üzerinde de yapılan bu kontroller, tarla veya fidanlıkta en azından her sıranın gözle kontrolü şeklinde ve 3000’den fazla bitkinin olmadığı cinslerde, verilen bir cinsten en az 300 bitkilik tesadüfî bir örnekleme yöntemiyle veya bitki sayısının 3000’den fazla olduğu cinslerde bitkilerin %10’unda, yetiştirme ortamı üzerindeki bitkinin tüm kısımlarının gözle kontrolü,

- Bu kontrollerde, yukarıdaki paragrafta açıklanan ilgili zararlı organizmalardan arî olduğu, bulaşık bitkilerin ayıklandığı,uygun durumlarda, kalan bitkilerin, arîliğini garantilemek için, etkili bir şekilde muameleye tabi tutulduğu ve buna ek olarak, uygun bir süre bekletildiği ve gözlemlendiği,

- Daha önce kullanılmamış bir yapay yetiştirme ortamına ya da fumigasyon veya uygun bir sıcaklık uygulaması ile muameleye tabi tutulmuş doğal bir yetiştirme ortamına dikildiği ve herhangi bir zararlı organizma içermediği,

- Yetiştirme ortamının zararlı organizmalardan arî kalmasını sağlayan koşullarda tutulduğu ve sevkiyattan önceki iki hafta içinde:

- Asıl yetiştirme ortamını uzaklaştırmak için silkelenmiş, temiz su ile yıkanmış ve kökleri çıplak tutulmuş olduğu,

veya

- Asıl yetiştirme ortamını uzaklaştırmak için silkelenmiş, temiz su ile yıkanmış ve (aa) 5inci paragraf başında belirtilen şartları karşılayan yetiştirme ortamına tekrar dikilmiş olduğu,

veya

- Yetiştirme ortamının zararlı organizmalardan ari olmasını sağlamak için, uygun muamelelere tabi tutulduğu ve aktif madde, doz ve uygulama tarihi, Bitki Sağlık Sertifikasının “Dezenfestasyon ve/veya dezenfeksiyon Uygulaması” başlığı altında belirtildiği,

bb) Resmi olarak mühürlenmiş kapalı konteynırlarda paketlenmiş halde olduğu ve kayıt altına alınmış fidanlıkların kayıt numarasını taşıdığı ve bu numaranın Bitki Sağlık Sertifikasının “Açıklama” başlığı altında yer aldığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

56.

Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındakiülkeler orijinli,

Caryophyllaceae (Dianthus L. hariç),

Compositae (Dendranthema hariç),

Crucifera, Leguminosae ve

Rosaceae (Fragaria L. hariç)

familyalarının, tohumları hariç, üretim amaçlı çok yıllık otsu bitkileri

Bitkilerin;

a) Fidanlıklarda yetiştirildiği,
b) Bitki artıkları, çiçek ve meyvelerden ari olduğu,
c) İhracattan önce incelenerek zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu, ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zaralı organizmaları elimine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 57.1. 

Soğan, soğansı, yumru, rizom ve tohumu dışında, dikim amaçlıotsu türlerin bitkileri ve Ficus L. ve HibiscusL .’nin bitkileri

 

 

Bitkilerin:

a) İlgili ISPM’e göre ihracatçı ülkedeki ulusal bitki koruma servisi tarafından,  Bemisia tabaci’den ari olarak oluşturulan bir alan menşeli olduğu,

veya

b) İlgili ISPM’e göre ihracatçı ülkedeki ulusal bitki koruma servisi tarafından, ihracatçı ülkedeki ulusal bitki koruma servisi tarafından,  Bemisia tabaci’den ari olarak oluşturulan ve ihracattan önceki dokuz hafta süresince, en az üç haftada bir yapılan resmi kontrollerde, Bemisia tabaci’den ari olarak ilan edilen bir üretim yeri menşeili olduğu,

veya

c) Üretim alanında Bemisia tabaci’nin bulunduğu durumlarda, bu alanda üretilen veya bekletilen bitkilerin, Bemisia tabaci’den ariliği sağlamak için, uygun bir muameleye tabi tutulduğu ve Bemisia tabaci’den arındırmayı amaçlayan bu uygulamanın sonucu olarak hem ihracattan önceki dokuz hafta süresince haftalık olarak yapılan resmi kontroller, hem de bu süre zarfındaki gözlemlerde, bu üretim alanının Bemisia tabaci’den ari bulunduğu ve yapılan uygulamanın detayları

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

57.2.

Bemisia tabaci’nin varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim materyali Euphorbia spp. (sütleğen) bitkileri 

 

a) Bitkilerin Bemisia tabaci’den temiz olduğu bilinen alanlarda üretildiği,

b) İhracattan önceki üç aylık dönemde yapılan aylık kontrollerde B. tabaci’den kaynaklanan bir belirti görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

57.3

Aster spp.,Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., SolidagoL., Trachelium L.’nin kesme çiçekleri ile Ocimum L.’nin yapraklı sebzeleri 

Kesme çiçek ve yapraklı sebzelerin:

a) Bemisia tabaci’den ari bir ülke menşeli olduğu,

veya

b) İhracatlarından hemen önce, resmi olarak kontrol edildiği ve Bemisia tabaci’den ari bulunduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

57.4

Tomato yellow leaf curlbegomovirus’un yer aldığı bilinen orijinli ülkelerde, tohumları hariç, dikim amaçlı Lycopersicon esculentum Mill.(domates) bitkileri;


a) Bemisia tabaci’nin varlığı bilinmeyen yerlerde

Tomato yellow leaf curlbegomovirus’unun hiçbir belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

b) Bemisia tabaci’nin varlığı bilinen yerlerde

a) Tomato yellow leaf curlbegomovirus’unun hiçbir belirtisinin görülmediği ve,

 - Bitkilerin B. tabaci’den ari olduğu bilinen bölgeler orjinli olduğu,

veya

- İhracattan üç ay önce en az aylık olarak yapılan resmi incelemeler sonucunda B. tabaci’den ari olduğu bulunmuş olan üretim yerlerinden alındığı,

veya

b)Üretim yerlerinde Tomato yellow leaf curl begomovirus’unun hiçbir belirtisinin görülmediği ve üretim yerlerinin B. tabaci’den ari hale getirmek için uygun bir muameleye ve izleme sistemine tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

57.5

Aşağıda belirtilen ilgili zararlı organizmaların yer aldığı ülkeler orijinli, tohum, yumru, soğan, soğansı, rizomları hariç, dikim amaçlı bitkilerin ilgili zararlı organizmalar:

Bean golden mosaic begomovirus
Cowpea mild mottle carlavirus
Lettuce infectious yellow begomovirus
Pepper mild tigre begomovirus
Squash leaf curl begomovirus
Bemisia tabaci
ile taşınan diğer virüsler

a) Bemisia tabaci ve ilgili zararlı organizmaların diğer vektörlerinin varlığı bilinmeyen bölgelerde

a)Tam bir vejetasyon periyodu boyunca bitkiler üzerinde ilgili zararlı organizmaların hiçbir belirtisinin görülmediği,

 

 

–                          b) Bemisia tabaci ve ilgili zararlı organizmaların diğer vektörlerinin varlığı bilinen bölgelerde

b)Uygun bir vejetasyon dönemi boyunca bitkiler üzerinde ilgili zararlı organizmaların hiçbir belirtisinin görülmediği,

ve

- Bitkilerin, B. tabaci ve ilgili zararlı organizmaların diğer vektörlerinin ari olduğu bilinen bölgeler meşeili olduğu,
veya

- Uygun zamanlarda yapılan resmi incelemelerde, üretim yerlerinin B. tabaci ve ilgili zararlı organizmaların diğer vektörlerinden ari bulunduğu,

veya

- B. tabaci’ nin eradikasyonu için, bitkilerin uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

58.

Helianthus annuus (ayçiçeği) tohumları

a) Plasmopara halstedii’den arî olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu,

veya

b) Plasmopara halstedii’nin bütün ırklarına dayanıklı olan çeşitlerden elde edilenler hariç, üretim alanında bulunan tohumların, Plasmopara halstedii’ye karşı uygun bir muameleye tabi tutulduğu

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

59.

Lycopersicon esculentum Mill. (domates) tohumları

Tohumların uygun bir asit ekstraksiyon yöntemiyle veya uluslararası alanda eşdeğer olduğu onaylanmış bir diğer yöntemle elde edilmiş olduğu,

ve

a) Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Xanthomonas vesicatoria ve Potato spindle tuberpospiviroid’ in varlığının bilinmediği alanlar menşeli olduğu,

veya

b) Son vejetasyon dönemi boyunca üretim yerindeki bitkilerde adı geçen zararlı organizmaların neden olduğu hastalık belirtilerinin görülmediği,

veya

c) Tohumların adı geçen zararlı organizmalar yönünden resmi bir teste tabi tutulduğu ve bu testin kabul edilebilir metotlar kullanılarak, temsil edecek kadar bir örnek üzerinde yapıldığı ve bu teste göre bu organizmalardan temiz olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

60.1.

Medicago sativaL.(yonca) tohumları

a) Son vejetasyon dönemi boyunca, üretim yerinde Ditylenchus dipsaci’ninhiçbir belirtisinin görülmediği ve temsili numune üzerinde yapılan laboratuvar testlerine göre D. dipsaci’den arî olduğu,

veya

b) İhracattan önce fümigasyon yapıldığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

60.2.

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus ‘un varlığının bilindiği ülkeler menşeli, Medicago sativa L.’nin tohumu