1 Aralık 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28129

TEBLİĞ

             Ekonomi Bakanlığından:

ÜLKEMİZ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELER TARAFINDAN GÜMRÜK
VERGİLERİNİN ASKIYA ALINMASI VE
OTONOM TARİFE KONTENJANI
AÇILMASI TALEP EDİLEN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2011/23)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ihdas edilen gümrük birliği çerçevesinde, 1/7/2012 tarihi itibariyle gümrük vergilerinin müştereken askıya alınması ve otonom tarife kontenjanı açılması talep edilen ürünlerin listesi ekte yer almaktadır.

Başvuru esasları

MADDE 2 – (1) Anılan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya otonom tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin 31/12/2010 tarihli ve 27802  (3 üncü Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat 2011/18 sayılı “Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ”in III numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve belgelerle birlikte, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on gün içerisinde Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.

(2) Söz konusu başvurulardan Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartlara haiz olduğu tespit edilenler, Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilecektir.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ek

 

Dosya No

 

GTİP

 

Madde İsmi

 

Kullanım Alanı

963565/11

2804.69.00

Yarı iletkenlerin üretimi için elektronik sanayinde kullanılmak üzere ağırlıkça %99,89 (% ±0,1) macunlu silikon kristal külçe

Elektronik Sanayinde

984881/11

2804.69.00

Silikon metal

Alaşımsız alüminyum külçe üretiminde hammadde olarak

1003637/11

2811.19.80

Hidrojen iyodür

Eczacılık ürünleri üretiminde

1019121/11

2811.22.00

-Ortalama partikül büyüklüğü 4 mikrondan az,

-%60 veya daha fazla fakat %98’den fazla olmayan dimetil siloksan ve silikonlu hidrofobik silika

Boya, kağıt, karton ve tekstil sanayiinde

1019128/11

2811.22.00

-Ortalama partikül büyüklüğü 11 veya daha fazla fakat 13 mikrondan fazla olmayan,

-%60 veya daha fazla fakat %98’den fazla olmayan dimetil siloksan ve silikonlu hidrofobik silika

Boya, kağıt, karton ve tekstil sanayiinde

903/06

2819.10.00

Krom trioksit

 

1010686/11

2819.90.90

Dikrom trioksit

Krom metal ve seramik pigment üretiminde

964029/11

2826.90.80

Lityum hekzaflorafosfat

Elektrik motorlarının üretiminde

1060/07

2841.90.85.10

En az %59 kobalt içeren Lityum kobalt (III) oksit

 

964050/11

2850.00.20

Germanyum tetrahidrat

Yarı iletken ve güneş pillerinin üretiminde

978318/11

2903.39.90

Perfloro (4-metil-2-pentan)

Buzdolabı ve derin dondurucularda kullanılan köpük üretiminde

960791/11

2903.59.80

Hekzabromosiklododekan

Plastik katkı maddesi olarak

984905/11

2905.14.90

2-metil-propan-1-ol

Boya üretiminde

984932/11

2905.39.95

2,2-dimetil—1,3 propandiol

Boya üretiminde

1004918/11

2905.49.00

Ksilitol

Sakız ve pastil üretiminde tatlandırıcı olarak

978462/11

2907.19.90

Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2,6-di-tertiar-butilfenol

Hidrokarbon bazlı ürünlerin inceltilmesinde

1003586/11

2907.22.00

Hidrokinon

Endüstriyel proseslerde antioksidant veya katalizör olarak

1003596/11

2907.29.00

2,3,5-trimetilhidrokinon

Kimya sanayiinde

1003563/11

2907.29.00

2-Metilhidrokinon

 

1004860/11

2909.20.00

Metil cedryl eter

Koku üretiminde

960804/11

2909.30.38

Tetrabromobisfenol A bis (2,3-dibromopropileter)

Plastik katkı maddesi olarak

1145/07

2910.90.00.80

Alilglisidil eter

 

1010652/11

2912.30.00

4-(4-hidroksi-4-metilpentil)siklohekz-3-enkarbaldehit

Aromatik kimyasal olarak

1004911/11

2914.19.90

2,3-butandion

Süt ürünleri için aroma olarak

1008909/11

2914.29.00

Beta-damaskone

Koku üretiminde

1012/07

2914.39.00

Steoril benzoil metan

 

1003548/11

2914.50.00

4-(4-hidroksifenil)butan-2-one

Koku üretiminde

1003573/11

2914.69.90

P-benzokinon

Endüstriyel proseslerde antioksidant veya katalizör olarak

984524/11

2915.32.00

Vinil asetat

Boya üretiminde

984957/11

2915.33.00

n-Butil asetat

Boya üretiminde

1004866/11

2915.39.00

Cedryl asetat

Koku üretiminde

984993/11

2916.12.00

Butil akrilat

PVC üretiminde, dekoratif boya üretiminde

985233/11

2916.14.00

%97 oranında stabilize 2-hidroksi etil akrilat

Boya üretiminde

985275/11

2916.14.00

%0,11 oranında MEHQ ile stabilize hidroksipropil metakrilat

Boya üretiminde

1003616/11

2916.31.00

Benzilbenzoat

Koku sabitleştirici olarak

1010669/11

2917.19.90

5-(5-metil-2-propan-2-ilsikloheksil)oksi-5-okzapentanoikasit

Koku üretiminde soğutucu madde olarak

280/1/96

2917.19.90

Ağırlıkça%98,5’dan fazla saflıkta dodekandioik asit

 

964063/11

2918.29.00

Asiflorfen-sodyum; 5-(kloro-4-(triflorometil)fenoksi)-2-nitrobenzoik asit sodyum tuzu

Bitki koruma ürünlerinin üretiminde

123870/10

2918.30.00

Metil(3-okso-2-pentilsiklopentilasetat)

 

964084/11

2919.90.00

Trietilfosfat

Alevlenmeyi önleyici olarak

598330/10

2921.43.00

4-Aminobenzotriflorür

 

979561/11

2924.21.00

1-metil-5-[3-metil-4[4-[(triflorometil)thio]fenoksi]fenil]biuret

API sentezlemede

977276/11

2924.29.98

(2R,3Z)-5-(difenilamino)-5-oksopent-3-en-2-yl(2E)-3-(5-nitrosiklohekz-1-en-1-yl)prop-2-enoate

Eczacılık ürünleri üretiminde

1008923/11

2924.29.98

N-Etil-2-(isopropil)-5-metilsiklohekzan karboksamid

Diş parlatıcısı ,katı kristal,sakız üretiminde toz olarak

1003526/11

2928.00.90

N-Isopropilhidroksilamin

Sentetik kauçuk üretiminde

1008893/11

2930.90.99

Merkaptamin hidroklorür

Kozmetik, pestisit ve hayvan gıdası üretiminde

968701/11

2931.90.90

Trioctylfosfin oksit

Asetik asit özütlemesinde

977288/11

2931.90.90

3-Florofenil boronik asit

Eczacılık ürünlerinin üretiminde

1004900/11

2932.19.00

5-Metilfuran-2-propionaldehit

Perakende ürünlerin üretiminde kullanılan aromatik kimyasallar

1008940/11

2932.99.00

Etil-2-metil-1,3 dioksalan-2-asetat

Gıda sanayinde aromatik olarak

978552/11

2933.29.90

Cyazofamid(ISO)

Zirai mücadele ilaçlarının üretiminde

977300/11

2933.39.99

(5-Bromopirin-2-yl)metanol

Eczacılık ürünlerinin üretiminde

964100/11

2933.39.99

2,3-dikloro-5-(triflorometil)piridin

 

1003652/11

2933.39.99

2,2,6,6-tetrametilpiperidin

Kimya sanayinde

964100/11

2933.39.99

2,3-dikloro-5-(triflorometil)piridin

Bitki koruma ürünlerinin üretiminde

1019078/11

2933.39.99

Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)- sebakat

Tekstil sanayinde sıvı ışık sabitleyici olarak

979935/11

2933.39.99

4-[(5,6-dimetoksi-1-indanon-2-yl)metil]piperidin

Dopezil sentezinde

1019069/11

2933.39.99

Bis-(1-oktiloksi-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)sebakat

 

960810/11

2933.59.95

N-[9-[[2-(Asetiloksi)-1-[(asetiloksi)metil]etoksi]metil]-6,9-dihidro-6-okso-1H-purin-2-yl]asetamid

Valganciclovir sentezlenmesinde

961219/11

2933.69.80

Benzoik asit, 4,4’-[[6-[[4-[[(1,1-dimetiletil)amino]karbonil]fenil]amino]1,3,5-triazin-2,4-diyyl]bis(2-etilhekzil)ester

Kozmetik ürünlerin üretiminde saç ve deri koruyucusu olarak

977320/11

2933.99.80

 5-metil-2-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)benzoik asit

İlaç sanayiinde

979311/11

2933.99.80

Candesartan etil ester

Hipertansiyon ilaçlarının üretiminde

1019081/11

2933.99.80

Poli[[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl][(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil) imino]-1,6-hekzandiyl[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]]

Tekstil sanayinde sıvı ışık sabitleyici olarak

1019088/11

2933.99.80

Bis-(N-metil 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil) sebakat ve Metil-(N-metil,2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil) sebakat

Tekstil sanayinde sıvı ışık sabitleyici olarak

977341/11

2934.99.90

(7R)-4-(5-klor-1,3-benzokzasol-2-yl)-7-metil-1,4-diazepan-1-ium klorür

İlaç sanayiinde

980058/11

2934.99.90

Thieno[3,2-c]pirid-5-ylasetikasit,α-(2-klorofenil)-6,7-dihidro,hidroklorür(1:1))

Clopidogrel sentezinde

981838/11

2934.99.90

2-Metil-4-(4-metil-1-piperazin)-1OH-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin hidratehemi-2-propansolvate

Olanzapine sentezinde

981844/11

2935.00.90

1-[ ( R )-4 klorofenil)fenilmetil]piperazin(1:1) karışımlı 6-Heptenoikasit,7-[4-(4-florofenil)-6-(1-metiletil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-5-pirimidinil]-3,5-dihidroksi-,(3R,5S,6E).

Rosuvastatin sentezlenmesinde

968611/11

2941.20.30

Dihidrostreptomisin sülfat (steril olsun olmasın)

Veterinerlikte

989532/11

3204.12.00

C.I Asit Mavi 9 boya

 

Sıvı temizleyiciler için

987021/11

3204.17.00

C.I Pigment Sarı 12 boya

Mürekkep üretiminde

987033/11

3204.17.00

C.I Pigment mavi 15:2 boya

Boya ve plastik sanayinde renklendirici olarak

987040/11

3204.17.00

C.I Pigment kırmızı 104 boya

Boya, mürekkep ve plastik sanayinde renklendirici olarak

987058/11

3204.17.00

C.I Pigment kırmızı 188 boya

Boya, mürekkep ve plastik sanayinde renklendirici olarak

987065/11

3204.17.00

C.I.Pigment sarı 34 boya

Boya, mürekkep ve plastik sanayinde renklendirici olarak

987076/11

3204.17.00

C.I.Pigment sarı 74 boya

Boya, mürekkep, kırtasiye ve plastik sanayinde renklendirici olarak

987080/11

3204.17.00

Pigment mavi 15:3

Mürekkep üretiminde hammadde olarak

987087/11

3204.17.00

Rubine WTA

Mürekkep üretiminde hammadde olarak

989554/11

3204.17.00

C.I.Pigment kırmızı 57 boya

Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

989551/11

3204.17.00

C.I Pigment menekşe 23 boya

Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

989558/11

3204.17.00

C.I Pigment kırmızı 176 boya

Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

989564/11

3204.17.00

C.I Pigment kırmızı 184 boya

Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

991704/11

3204.17.00

C.I Pigment yeşil 7 boya

Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

991712/11

3204.17.00

C.I Pigment menekşe 19 boya

Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

991718/11

3204.17.00

C.I Pigment sarı 139 boya

Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

991729/11

3204.17.00

C.I. Pigment sarı 14 boya

Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

991732/11

3204.17.00

C.I. Pigment kırmızı 202 boya

Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

994048/11

3204.17.00

C.I Pigment kırmızı 179 boya

Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

994055/11

3204.17.00

C.I. Pigment kırmızı 188 boya

Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

994059/11

3204.17.00

C.I.Pigment sarı 12 boya

Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

994071/11

3204.17.00

C.I. Pigment sarı 65 boya

Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

994079/11

3204.17.00

C.I.Pigment sarı 181 boya

Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

994086/11

3204.17.00

C.I.Pigment sarı 174 boya

Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

994091/11

3204.17.00

C.I.Pigment menekşe 27 boya

Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

994121/11

3204.17.00

C.I.Pigment kırmızı 122 boya

Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

994127/11

3204.17.00

C.I. Pigment kırmızı 23 boya

Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

994130/11

3204.17.00

C.I.Pigment kırmızı 63:1 boya

Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

1003515/11

3204.17.00

C.I. Pigment sarı 95 boya

Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

1004886/11

3204.17.00

C.I. Pigment kırmızı 48:2 boya

Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

1004928/11

3204.17.00

C.I. Pigment kırmızı 208 boya

Sıvı mürekkep üretiminde

1008117/11

3204.17.00

C.I.Pigment turuncu 34 boya

Yazıcı mürekkepleri ve endüstriyel koruyucular için

1008824/11

3204.17.00

C.I.Pigment turuncu 5 boya

Mürekkep, plastik koruma ve boyada

1008842/11

3204.17.00

C.I.Pigment kırmızı 146 boya

Mürekkep,plastik, boya, kauçuk ve tekstilde kullanılmak üzere

1008858/11

3204.17.00

C.I. Pigment kırmızı 268 boya

Mürekkep,boya ve plastik sanayinde renklendirme amacıyla

1008877/11

3204.17.00

C.I.Pigment kırmızı 48:3 boya

Mürekkep,plastik, boya, kauçuk ve tekstilde kullanılmak üzere

1013616/11

3204.17.00

Bakır fitolokinin

Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

1013628/11

3204.17.00

 C.I.Karbon karası 7 lake boya

Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

1004895/11

3204.17.00

C.I. Pigment kırmızı 254 boya

Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

1008952/11

3204.17.00

C.I. Pigment kırmızı 170 boya

Mürekkep, plastik kaplama ve boyada kullanılmak üzere

1010696/11

3204.17.00

C.I.Pigment kırmızı 53:1 boya

Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

1010706/11

3204.17.00

C.I.Pigment sarı 74 boya

Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

1004877/11

3204.20.00

C.I. Floresan aydınlatıcı 71 boya

Deterjan sanayinde optik ağartıcı olarak

1010644/11

3204.20.00

C.I.Floresan aydınlatıcı 351 boya

Deterjan sanayinde optik ağartıcı olarak

987419/11

3206.11.00

Ağırlıkça %80 veya daha fazla titanyum dioksit içeren preparatlar

Dekoratif amaçlı iç ve dış cephe boya üretiminde, boya, mürekkep ve plastik sanayinde beyaz pigment olarak

1013641/11

3206.49.80

%74 mika, %26 titanyum dioksit içeren preparatlar

 

1489/8/1994

3701.30.00.10

Toplam kalınlığı 1 mm’den fazla olmayan ayırıcı bir film ile kaplı olmayan, kalınlığı 0,2 mm veya daha fazla fakat 0,8 mm’yi aşmayan fotopolimer tabaka ile kaplı metal bir alt tabaka içeren gazete kağıdı üzerine basılabilecek tipte kabartma baskı plakası

 

237634/09

3701.30.00.20

Toplam kalınlığı 0,43 mm veya daha fazla fakat 3,18 mm’yi aşmayan poliester bir folyo üzerine fotopolimer tabaka içeren fotosensitif tabaka

 

982571/11

3801.90.00

Genişleyebilir grafit

 

 

3805.10.90

Sülfat turpentin

 

968627/11

3812.30.80

-2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(oktiloksi)-fenol ve

-2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazin polimerli N,N’-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-hekzandiamin, veya

-2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazin polimerli N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-1,6-hekzandiamin

içeren UV stabilizör

Seracılıkta kullanılmak üzere

1013632/11

3812.30.80

α -[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-ω-hidroksipoli(oxo-1,2-ethandiyl); α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]- ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropoksil]poli(oksi-1,2-ethandiyl) karışımı

Kaplama üretiminde

1013685/11

3812.30.80

Benzenpropionik asit,3-(2H-benzotriazolyl)-5-(1,1-di-metiletil)-4-hidroksi-, C7-dallanmış ve lineer alkil esterli+1-metil-2-propilasetat

Boya üretiminde

1019064/11

3812.30.80

[3-[3-(2H-Benzotriazol-2yl)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-hidroksipoli(okso-1,2-ethandiyl)

Kaplama üretiminde

1019066/11

3812.30.80

3-(2H-benzotriazolyl)-5-(1,1-di-metiletil)-4-hidroksi-benzenpropionik asit oktil esterler

Boya üretiminde

963132/11

3812.30.80

Plastik materyaller için

-%25 (± %80) ağırlıklı 2-etilhekzil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-dithia-4-stannatetradekonat ve

-%20 (± %60) ağırlıklı 2-etilhekzil 10-etil-4-[[2-[(2-etilhekzil)oksi]-2-oksoetil]thio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-dithia-4-stannatetradekonat

-1 (± %2,5) ağırlıklı 2-etilhekzil mercaptoasetat

dan oluşan stabilizatör

Vinil kopolimer formülasyonlarında ısı sabitleyici olarak

631120/10

3815.12.00.20

Ağırlıkça %9,5 veya daha fazla fakat %10,5’den fazla olmayan platinyum içeren karbon destekli platinyum katalizör tozu

Yakıt pili için katalizör olarak

631125/10

3815.12.00.30

Ağırlıkça %11 veya daha fazla fakat %12,6’yı geçmeyen platinyum içeren karbon destekli platinyum alaşımlı katalizör

Yakıt pili için katalizör olarak

968510/11

3815.19.90

Nitrojen absorplama metoduna göre belirlenmiş gözenek hacmi 2cm³/g veya daha fazla olan silikon dioksit destek üzerine fikslenmiş kromun organo-metalik bileşikleri içeren katalizör

Polimer üretiminde katalizör olarak

968549/11

3817.00.80

Zincir uzunluğu 12-56 karbon atomu aralığında değişen alifatik zincirlerle modifiye edilmiş naftalin

Havacılıkta, otomotiv, yel değirmeni makine teçhizatında

1013676/11

3824.90.97

%50 kalsiyum, yüksek kaynama noktasında mürekkep yağı çözücüsünde aluminyum şelatlar içeren karışım.

120-190 ºC sıcaklıkları aralığında reaksiyon gösteren litografik mürekkeplerin üretiminde

1019093/11

3824.90.97

-%55 veya daha fazla fakat %78’den fazla olmayan dimetil gluterat

-%10 veya daha fazla fakat %28’den fazla olmayan dimetiladipat

-%25’den fazla olmayan dimetilsuksinat içeren preparatlar

Kaplama, boya, dökümcülük, çözücü geri dönüşümü, petrol sahası kimyasalları, yapışkanlar, poliester poliol alanlarında çözücü uygulamalarında

963122/11

3824.90.97

Zirkonyum bazik karbonat ve seryum karbonat karışımı

Taşıt araçları için katalitik değiştiriciler

968687/11

3824.90.97

Trihekzilfosfin oksit, mono-oktildihekzilfosfin oksit, dioktilmonohekzilfosfin oksit ve trioktilfosfin oksit karışımını içeren preparat

 

976906/11

3824.90.97

Tanecik büyüklüğü dağılımı

X10≤ 1 mikron

X50≤ 1,5 mikron

X90≤ 1,8 mikron

X100≤ 4 mikron ve yoğunluğu >2kg/l ve viskozitesi > 400 cps kimyasal içeriği %17 su (H2O), %76 Silisyum karbid(SiC), %4,6 Aluminyum Oksit(Al2O3) ve %2,4 İtrium Oksit (Y2O3) maksimum 3mS iletkenlikte deiyonize olmuş farklı oksit ve nonoksitlerin karışımı

 Otomobillerin seramik parçalarının ısı rezistanları için

1013664/11

984135/11

3901.10.10

3901.20.90

Ağırlıkça 95 (± %1) veya daha fazla etilen %5 den fazla olmayan hekzan içeren özgül ağırlığı %0,92 veya daha fazla fakat %0,96’dan fazla olmayan alçak yoğunluk lineer polietilen

Boru ve kalıplarda kullanılmak üzere

265520/11

3901.10.90.30

Ağırlıkça %15 veya daha fazla fakat %25’i aşmayan bakır içeren polietilen granüller

 

1261/1/1986

3901.20.90.20

Ağırlıkça % 35 veya daha fazla fakat %45’i aşmayan mika içeren polietilen

 

1019113/11

3901.30.00

Vinil asetat-etilen kopolimer

Boya sanayiinde

977359/11

3903.90.90

Pul veya toz formunda ortalama molekül ağırlığı 4500’ü geçmeyen kısmen esterifiye edilmiş veya tamamen kimyasal olarak modifiye edilmiş maleik anhidritli stiren kopolimeri

Mürekkep, kağıt ve kaplama üretiminde katkı maddesi olarak

1123/2009

1637/2/1999

3904.30.00.20

Ağırlıkça;

-%80,5 veya daha fazla fakat %81,5’i aşmayan vinil klorür,

-%16,5 veya daha fazla fakat %17,5’i aşmayan vinil asetat

-%1,5 veya daha fazla fakat %2,5’u aşmayan maleik asit içeren

maleik asit ve vinil asetatlı vinil klorür kopolimeri

 

1/1/1987

3904.40.00.91

39. fasılda belirtildiği şekilde ağırlıkça;

-%87 veya daha fazla fakat %92’yi aşmayan vinil klorür,

-%2 veya daha fazla fakat %9’u aşmayan vinil asetat ve

-%1 veya daha fazla fakat %8’i aşmayan vinil alkol içeren vinil asetat ve vinil alkollü vinil klorür kopolimeri

Yiyecek ve içeceklerde saklama amaçlı koruyucu üretiminde veya 3215 veya 8523 GTP’lerde yer alan ürünlerin üretiminde

1019107/11

3906.90.90

Ağırlıkla butil akrilat ve alkil metakrilattan oluşmuş partikül büyüklüğü 5 ve 10 µm aralığında çekirdek kabuk kopolimer

Plastik üretiminde katkı maddesi olarak

987434/11

3906.90.90

% 60 katı içerikli ve 140 ±5 hidroksi değerli hidroksi akrilik reçine çözeltisi.

Boya reçinesi olarak

964227/11

3908.10.00

Ağırlıkça %25 veya daha fazla poliamid 6,6/6 kopolimeri içeren poliamid 6,6

Sentetik kumaş üretiminde

1270/1/1983

3908.90.00.10

39. fasılda belirtilen şekillerden birinde poli(iminometilen-1,3-fenilenmetileniminoadipoyl)

 

987481/11

3912.20.19

Nitroselüloz

Mürekkep ve reçineli sıvı üretiminde

987490/11

3912.90.10

Selüloz Asetat Butirat

Boya üretiminde

276977/11

3919.10.80

3919.90.00

-Bir tarafı kendinden yapışkanlı

-toplam kalınlığı 0,04 mm veya daha fazla fakat 1,25 mm’den fazla olmayan

-toplam genişliği 5 mm veya daha fazla fakat 1205 mm’den fazla olmayan

rulolar halinde plastik bant

 

978961/11

3919.90.00

Bir tarafı uzaklaştırılabilen polietilen tabaka ile ve diğer tarafı basınca duyarlı akrilik yapıştırıcı ve silikon kaplanmış poliester kaplama maddesi ile kaplanmış, ASTM G173-03’e göre belirlenmiş % 93,5 minimum reflektansa sahip çok tabakalı PMMA film ve bakır ve gümüşün metalize tabakaları

Güneş ışığı kollektörlerinde

978954/11

3919.90.00

-Kalınlığı 20 µm veya daha fazla fakat 70 µm’den fazla olmayan akrilik yapışkan tabakalı

-poliüretan bazlı kalınlığı 100 µm veya daha fazla fakat 300 µm’den fazla olmayan geçirgenliği %90’dan daha fazla ve bulanıklığı %3’den daha az (ASTM D 1003’e göre tanımlanmış) olan pek çok tabaka içeren kendinden yapışkanlı şeffaf film.

Otomotiv sanayiinde

1215/08

3920.10.28.91

Aşağıdaki karakteristik grafik çizimlerine sahip:

-Film boyunca eşit aralıklı ve tekrar eden

-Filmin arka ve önünden eşit olarak görünebilen

-Filmin bir tarafında sekiz değişik renk içeren grafik şekilleri basılmış ve arka yüzünde tek renk içeren, kalınlığı 19 µm (± 1) olan poli(etilen) film

 

967272/11

3920.20.21

Tüm yüzeyleri çeşitli özel kaplamalar ile baskılanarak kaplanmış ve görsel güvenlik özellikleri içeren kalınlığı 0,1 mm’den az olan iki eksenli olarak oryente edilmiş polipropilen film (BOPP)

Kıymetli kağıt üretiminde

328870/11

3920.20.29

8507.90.30

ASTM D882 ile uyumlu kalınlığı 30 µm’den fazla olmayan genişliği 210 mm’den fazla olmayan polipropilen levha

 

2492/1/1997

3114/13/04

3920.91.00.93

Aşağıdaki karakteristiklere sahip olan;

-Görünür ışığı transmisyonu % 50 yada daha fazla

-Bir yada iki yüzü poli(vinil butiral) tabaka ile kaplanmış fakat poli(vinil butiral) haricinde diğer herhangi bir madde veya bir yapışkanla kaplı olmayan

-Poli(vinil butiral)’i dikkate almadan toplam kalınlığı 0,2 mm’yi aşmayan sadece dış yüzü metalize edilmiş poli(etilen teraftalat) filmler ile lamine edilmiş lamine film veya bir yada her iki yüzü metalize olsun olmasın poli(etilen teraftalat) film

Isıyı yansıtan veya dekoratif lamine edilmiş cam üretiminde

978197/11

3921.14.00

100 (±10) cm x 100 (±10) cm x 40 (±5) cm ölçülerinde su içerikli magnezyum klorür ve kuaterner amonyum emdirilmiş yenilenmiş selülozun selüler bloğu

Sünger üretiminde

1010631/11

3923.10.00

-Karbon kaplı polikarbonat, akrilonitril-butadien-stiren karışımı, bayon, polipropilen veya özel elektrostatik deşarj özellikleri sağlayan karıştırılmış termoplastikler gibi antistatik materyal veya karışımlar içeren

-85 mm veya daha fazla fakat 270 mm’den fazla olmayan ölçekli

-gözenekli olmayan, aşınma dirençli ve darbeye dayanıklı yüzey özellikli

-fotomaskı yüzey yada estetik hasardan korumayı sağlayan özel tasarımlı sabitleyici bir sistem ile donatılmış

-contalı yada contasız

fotomask kompaktlar

Yarı iletkenlerin veya entegre devrelerin üretiminde

969500/11

3926.90.97

Akrilonitril-butadien-stiren veya akrilonitril-butadien-stiren ve polikarbonat karışımından yapılmış galvanize halkalar, bordürler, çıkıntılar, topuzlar ve jantlar

Galvanizasyon işlemi sırasında:

-Kalınlığı minimum 3,0 µm ve maksimum 15,0 µm olan bakır tabaka

- Kalınlığı minimum 2,5 µm ve maksimum 7,0 µm olan nikel tabaka

- Kalınlığı minimum 0,04 µm ve maksimum 0,3 µm olan krom tabaka

Araba radyolarının ön panel üretiminde

771/05

5205.31.10

Her bir katı 925 desiteks veya daha fazla fakat 989 desiteks’i aşmayan, tamponların imaları için, ağartılmış pamuktan altı katlı iplik

Tampon üretiminde

1973/1/1998

5208.11.10

Tıbbi sargı bezleri ve bandajların üretiminde kullanılan kumaş

Tıbbi sargı bezleri ve bandajların üretiminde

1013652/11

6210.10.92

Cerrahi prosedürler esnasında cerrahlar yada hastalar tarafından kullanılan türden tek kullanımlık elbiseler

Tıbbi amaçlar için kullanılmak üzere

1013659/11

6307.90.92

5603 başlığındaki dokumadan yapılmış cerrahi işlemler esnasında kullanılan türden tek kullanımlık kumaşlar

Tıbbi amaçlar için kullanılmak üzere

982640/11

7318.14.99

Madencilikte destek amaçlı kullanılan türden kaya civata

Madencilikte

967384/11

7601.10.00

Alaşımsız aluminyum

Rulo ve ekstrude aluminyum ürünlerinin üretiminde

961260/11

7601.20.10

-%0,41 ve %0,44 silikon

-%0,16 ve %0,21 demir

-%0,01 ve %0,10 bakır

-%0,00 ve %0,03 manganez

-%0,45 ve %0,48 magnezyum

-%0,00 ve %0,01 krom

-%0,00 ve %0,01 çinko

içeren çapı 178 mm (±2mm) birincil aluminyum çubuk

Aluminyum alaşımlarda ekstrüzyon kalıpları üretiminde hammadde olarak

961277/11

7601.20.10

-%0,41 ve %0,44 silikon

-%0,16 ve %0,21 demir

-%0,01 ve %0,10 bakır

-%0,00 ve %0,03 manganez

-%0,45 ve %0,48 magnezyum

-%0,00 ve %0,01 krom

-%0,00 ve %0,01 çinko

içeren çapı 228 mm ve 405 mm (±2mm) birincil aluminyum çubuk

Aluminyum alaşımlarda ekstrüzyon kalıpları üretiminde hammadde olarak

961245/11

7607.11.90

Kalınlığı 0.021 mn’ye eşit yada daha fazla fakat 0.20 mn’ye eşit veya daha az, genişliği 500 mm2 olan, yüzey oksit tabakası 3 nanometreden 4 nanometreye kadar olan ve kübik özelliği 95’den büyük olan 99.99 saflıkta aluminyum folyo rulolar

Otomotiv, taşımacılık, enerji sistemleri ve elektronik sanayiinde

295829/11

7607.11.90.30

-%99 veya daha fazla aluminyum ile

-silika ve su camı içermeyen hidrofilik kaplama ile

-toplam kalınlığı 0,120 mm’den fazla olmayan

-gerilme direnci 100N/mm2 veya daha fazla olan (ASTM E8 test metodu ile belirlenmiş)

-kopma esnasındaki uzaması %1 veya daha fazla olan

lamine edilmiş aluminyum folyo

 

982694/11

8108.90.30

Ağırlıkça

-%22 (±20-23) vanadyum ve

-%4 (±3,5-4,5) aluminyum

içeren vanadyum ve aluminyumlu titanyum alaşımlı tel

 

982185/11

8108.90.50

Ağırlıkça

-%0,25’den fazla olmayan demir

-%0,20’den fazla olmayan oksijen

-%0,08’den fazla olmayan karbon

-%0,03’den fazla olmayan nitrojen ve

-tabaka, levha, çubuk içinde % 0,013’den fazla olmayan hidrojen içeren

ekstra soğutulmuş rulo titanyum alaşım

Motosiklet ve motorlu araçlar için egzos sistemleri parçalarının üretiminde

982750/11

8108.90.50

Ağırlıkça

-%15 (± %1) vanadyum

-%3 (± %0,5) krom

-%3 (± %0,5) kalay

%3 (± %0,5) aluminyum

içeren vanadyum, krom, aluminyum ve kalaylı çubuk titanyum alaşım

Gözlük çerçeveleri ve bağlantıları için

979263/11

8108.90.50

Ağırlıkça %0,3 veya daha fazla fakat %0,7’den fazla olmayan aluminyum ve %0,25 veya daha fazla fakat %0,6’dan fazla olmayan silikon içeren aluminyum ve silikonlu tabaka, levha, çubuk ve folyo titanyum alaşım

Motosiklet ve motorlu araçların egzos sistemlerinde

982936/11

8108.90.90

9003.90.00

Gözlük çerçevelerinde ve bağlantılarında kullanılmaya mahsus civataları içeren titanyum alaşımdan gözlük çerçeveleri ve bağlantı parçaları

Gözlük çerçeveleri ve bağlantıları için

984106/11

8113.00.20

Ağırlıkça %60 veya daha fazla aluminyum ve %5 veya daha fazla boron karbid içeren seramik bloklar

Radyasyona karşı koruyucu levha ve tabaka üretiminde

969542/11

8409.91.00

8409.99.00

Egzoz manifoldu; DIN EN 13835 standardına ve EN-JS3061 malzeme tanımlama numarasına uygun, türbin mahfazalı olsun ya da olmasın, dört emme ağızlı, ileri işlemeye tabi tutulmak için.

 

964127/11

8414.80.22

Mini kompresörler;

-          bir elektrik motorlu,

-          bir soğutma fanlı,

-          bir piston pompalı,

-          boyutları 200x200x100 mm’den fazla olmayan plastik mahfazalı,

-          2.5 kg’dan ağır olmayan,

-          bir doldurma hortumlu,

-          12 V konektör ile otomobil aküsüne bağlanan bir elektrik kablosu içeren.

Araç lastiği tamir kitlerinde kullanılan.

969066/11

8414.90.00

Çapraz akım fanı (cross-flow fan);

-          yüksekliği 575 mm1 mm) veya daha fazla olan ancak 850 (± 1 mm)’yi geçmeyen,

-          çapı 95mm (±0, 6 mm) ya da 102 mm (±0, 6 mm) olan,

-          anti-statik, anti-bakteriyel, ve ısıya dayanıklı % 30 cam lifi destekli, en az +70°C5°C) ısıya dayanıklı plastikten mamül,

split tip klimaların iç ünitelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.

Split tip klimaların iç ünitelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.

969048/11

8415.90.00

Ana baskılı devre (PCB) grubu;

-          bir mikroişlemci entegre içeren,

-          beyan gerilimi 470V veya daha fazla olan ancak 620V ‘u geçmeyen varistörler içeren,

-          250V veya 275V beyan gerilimi olan X2 tip kapasitörler içeren,

-          en az 4MHz veya daha fazla olan ancak 16MHz’i geçmeyen bir kristal osilatör içeren,

-          cam veya seramik tip akım değeri 3,15A veya 15A veya 20A olan bir sigorta içeren,

-          12VDC bir röle olsun veya olmasın,

-          bir gürültü filtre trafosu olsun veya olmasın,

-          bir SMPS trafosu olsun veya olmasın,

-          bir elektronik zil (buzzer) olsun veya olmasın,

-          boyutları 120mm (± 1,0mm) x 93mm (± 1,0mm) veya daha fazla olan ancak 265mm (± 1,0mm) x 122mm (± 1.0mm)’yi geçmeyen,

split tip klimaların iç veya dış ünitelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.

Split tip klimaların iç veya dış ünitelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.

969088/11

8415.90.00

Gösterge baskılı devre (PCB) grubu, plastik mahfaza içinde olsun olmasın;

-          bir baskılı devre grubu (PCB) içeren,

-          bir IR(Infrared) alıcı içeren,

-          en fazla 5 LED içeren,

-          yedi-segment LED göstergesi olsun veya olmasın,

-          uzunluğu en fazla 200mm (± 1,0mm) olan,

-          genişliği en fazla 40mm (± 1,0mm) olan,

split tip klimaların iç ünitelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.

Split tip klimaların iç ünitelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.

984128/11

8482.80.00

8803.30.00

7318.15.90

7616.99.90

Helikopter kuyruk rotor millerinde kullanılan türden bağlantı parçaları.

 

 

 

969114/11

8501.31.00

Fırçasız DC motor, saat yönünün tersine (CCW) dönüş yapabilen;

-          giriş gerilimi 264V veya daha fazla olan ancak 391V’u geçmeyen,

-        dış çapı 81mm (± 2,5mm) veya daha fazla olan ancak 150mm (± 0,8mm)’yi geçmeyen,

-          çıkış gücü 125 W'tan fazla olmayan,

-          E veya B tip sargı izolasyon sınıfına sahip,

split tip klimaların iç veya dış ünitelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.

Split tip klimaların iç veya dış ünitelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.

984111/11

8504.40.82

Köprü devre rektifiyeri (doğrultmaç) ve diğer aktif ve pasif bileşenlerle mücehhez baskı devre kartı;

-          iki çıkış konektörü olan,

-          paralel olarak kullanıma uygun iki giriş konektörü olan,

-          parlak (bright) ve sönük (dim) çalışma modları arasında geçiş yapabilen,

-          giriş voltajı parlak çalışma modunda 40V (+25% -15%) veya 42V (+25% -15%), sönük çalışma modunda 30V (± 4V) olan veya

-          giriş voltajı parlak çalışma modunda 230V (+20% -15%), sönük çalışma modunda 160V (± 15%) olan veya

-          giriş voltajı parlak çalışma modunda 120V (+15% -35%), sönük çalışma modunda 60V (± 20%) olan,

-          giriş akımı 20 ms içerisinde nominal değerinin %80’ine ulaşan,

-          giriş frekansı 45 Hz veya daha fazla olan ancak 42 V ve 230 V versiyonları için 65 Hz den, 120 V versiyonu için 45-70 Hz’den fazla olmayan,

-          ani akım aşımı giriş akımının en fazla %250’si olan,

-          ani akım aşım periyodu 100 ms’yi aşmayan,

-          giriş akımı alt aşımı (undershoot) giriş akımının %50’sinden daha az olmayan,

-          ani akım alt-aşım (undershoot) periyodu 20 ms’den fazla olmayan,

-          önceden ayarlanabilen çıkış akımlı,

-          çıkış akımı önceden ayarlanmış nominal değerin %90’ına 50 ms’de ulaşabilen,

-          giriş voltajı kesildikten sonra 30 ms’de çıkış akımı sıfıra ulaşan,

-          yüklenmeme veya çok fazla yüklenme durumlarında tanımlanmış çöküş sistemi (kullanım ömrü sonu fonksiyonu) olan,

trafik sinyalizasyon teçhizatı üretiminde kullanılmaya mahsus.

Trafik sinyalizasyon teçhizatı üretiminde kullanılmaya mahsus.

1138/09

8504.40.82.20

Elektrikli adaptör; kapasitesi 1 kVA’yı geçmeyen, tüy alma (hair removal) aparatlarının üretiminde kullanılmaya mahsus.

Tüy alma (hair removal) aparatlarının üretiminde kullanılmaya mahsus.

300372/11

8506.90.00

Düğme tipi çinko hava pili (işitme cihazı pilleri) için katod.

 

968718/11

8507.60.00

Silindir lityum iyon pil;

-          3,5 Vdc’den fazla olan ancak 3,8 Vdc’yi geçmeyen,

-          300 mAh’den fazla olan ancak 900 mAh’yi geçmeyen,

-          çapı 10,0 mm’den fazla olan ancak 14,5 mm’yi geçmeyen.

 

984116/11

8507.60.00

Dikdörtgen biçiminde lityum iyon akümülatör;

-          metal mahfazalı,

-          uzunluğu 173 (± 0,15) mm olan,

-          genişliği 21 (± 0,1) mm olan,

-          yüksekliği 91 (± 0,15) mm olan,

-          nominal voltajı 3,3 V olan,

-          nominal kapasitesi 21 Ah olan,

motorlu taşıtlarda kullanılan yeniden doldurulabilir pillerin üretiminde kullanılmaya mahsus.

Motorlu taşıtlarda kullanılan yeniden doldurulabilir pillerin üretiminde kullanılmaya mahsus.

328883/11

8507.90.80

Polimer metal kompozit levhalar;

-          polietilen tereftalat katmanına sahip,

-          alüminyum katmana sahip,

-          polipropilen katmanına sahip,

-          genişliği 275 mm’yi geçmeyen,

-          toplam kalınlığı 165 mikronu geçmeyen.

 

328894/11

8507.90.80

Bakır ruloya bağlanmış, %90 veya daha fazlası grafit olan levha;

-          genişliği 610 mm veya daha fazla olan, ancak 620 mm’yi geçmeyen,

-          çapı 690 mm veya daha fazla olan, ancak 710 mm’yi geçmeyen,

ortam sıcaklığında 1000 devir veya daha fazla yaptıktan sonra kapasite kaybı %20’yi geçmeyen elektrikle çalışan araçların pillerinin imalinde kullanılmaya mahsus.

Ortam sıcaklığında 1000 devir veya daha fazla yaptıktan sonra kapasite kaybı %20’yi geçmeyen elektrikle çalışan araçların pillerinin imalinde kullanılmaya mahsus.

328900/11

8507.90.80

Alüminyum ruloya bağlanmış, toplamda %65 veya daha fazla lityum ve manganez içeren levha;

-          genişliği 595 mm veya daha fazla olan, ancak 605 mm’yi geçmeyen,

-          çapı 690 mm veya daha fazla olan, ancak 710 mm’yi geçmeyen,

ortam sıcaklığında 1000 devir yaptıktan sonra kapasite kaybı %10’u geçmeyen elektrikle çalışan araçların pillerinin imalinde kullanılmaya mahsus.

Ortam sıcaklığında 1000 devir yaptıktan sonra kapasite kaybı %10’u geçmeyen elektrikle çalışan araçların pillerinin imalinde kullanılmaya mahsus.

328918/11

8507.90.80

Nikel kaplı bakır folyodan kesilmiş tabaka;

-          genişliği yaklaşık 70 mm olan,

-          kalınlığı yaklaşık 0.4 mm olan,

lityum-iyon elektrikli araç pillerinin imalinde kullanılmaya mahsus.

Lityum-iyon elektrikli araç pillerinin imalinde kullanılmaya mahsus.

328932/11

8507.90.80

Alüminyum folyodan tabaka;

-          genişliği yaklaşık 70 mm olan,

-          kalınlığı yaklaşık 0.4 mm olan,

lityum-iyon elektrikli araç pillerinin imalinde kullanılmaya mahsus.

Lityum-iyon elektrikli araç pillerinin imalinde kullanılmaya mahsus.

1019102/11

8528.71.90

Dijital TV standartlarını destekleyen TV tuner çubuğu;

-          frekans aralığı 48-860 MHz olan,

-          ölçüleri 82x32x15 mm’yi geçmeyen,

-          ağırlığı 30 g’ı geçmeyen,

-          merkezi işlem birimi, demodülatör, rasgele erişimli bellek, USB 2.0 bağlantı noktası, eş-eksenli konektör ve IR uzaktan kumanda sensörüne sahip.

Otomatik bilgi işlem ünitesine monte edilmek için.

977954/11

8529.90.92

Plastik TV ayağı; TV kabin  kutusu/gövdesini sabitlemek için metal üst parçası olan.

Plazma ve LCD televizyonlar için.

605694/10

8529.90.92.50

 

 

85.28 başlığı altındaki LCD monitörler için renkli LCD görüntü paneli;

-          ekran köşegen uzunluğu 14,48 cm veya daha fazla olan ancak 31,24 cm’yi geçmeyen,

-          arka ışıklandırma ve mikrokontrolör ihtiva eden,

-          LVDS (Low-voltage differential signalling) arayüzlü ve CAN/güç kaynağı soketi ihtiva eden CAN (Controller area network) kontrolör ve veya APIX (Automotive Pixel Link) arayüzü olan APIX kontrolör ihtiva eden,

-          arkasında alüminyum ısı alıcısı ihtiva eden bir mahfaza içinde,

-          sinyal işleme modülü olmayan,

87.03 başlığı altında yer alan taşıt araçlarının üretiminde kullanılmaya mahsus.

87.03 başlığı altında yer alan taşıt araçlarının üretiminde kullanılmaya mahsus.

963587/11

8708.80.99

Piston kolu.

 

984123/11

8803.30.00

 

 

 

Alüminyum-bakır-magnezyum alaşımlı tüpler ve borulardan müteşekkil [birleştirilmemiş (pre-formed)  helikopter rotor milleri]; 

-          yuvarlak yatay kesitli,

-          boyu 1.249,68 mm veya daha fazla olan ancak 1.496,06 mm’yi geçmeyen,

-          dışçapı 81,356 mm veya daha fazla olan ancak 82,2198 mm’yi geçmeyen,

-          her iki tarafta 63,8683 mm veya daha fazla dış çapa kadar bombeli, ancak 66,802 mm’yi geçmeyen,

-          MIL-H-6088, AMS 2770 veya AMS 2772 standartlarına göre ısıl işlem uygulanmış.

 

1013674/11

9001.10.90

 

Polimer Optik Fiber (POF);

-poli metil metakrilat (PMMA) çekirdekli ve flüorlu  polimer  plakajlı,  

-çapı 3.0 mm’yi geçmeyen ve boyu 150 m’den kısa olmayan.

 

 

Endüstriyel otomasyon; otomotiv, ticari ve yerli ürünlerin üretimi ve bunlara ek olarak ışıklandırma ve veri iletişim amaçları için.