29 Kasm 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 28127

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2011/21)

BRNC KISIM

Genel Bilgi ve lemler

Soruturma

MADDE 1 (1) Plastay Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. ti. (Plastay) ile Plastifay Kimya Endstrisi A.. (Plastifay) tarafndan yaplan ve Arkim Kimya Sanayi A.. ile Leba Sanayi rnleri th. hr. ve Paz. A.. tarafndan desteklenen bavuru zerine, Romanya meneli dioktil ortoftalatlar (DOP) iin 19/2/2011 tarihli ve 27851 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2011/4 sayl Tebli ile balatlan ve Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrl tarafndan yrtlen damping soruturmas tamamlanmtr.

(2) Plastifay firmas soruturmann ilerleyen aamalarnda bavurusunu ektiini ancak ikayeti desteklemeye devam ettiini bildirmitir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 4412 sayl Kanunla deiik 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun (Kanun), 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar ve thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelik (Ynetmelik) hkmleri erevesinde yrtlen damping soruturmas sonularn iermektedir.

lgili taraflarn bilgilendirilmesi ve bilgilerin deerlendirilmesi

MADDE 3 (1) Soruturma almasn mteakip, sz konusu rnn Bakanlka tespit edilen ithalatlarna, Romanyada yerleik bilinen ihracatsna ve anlan lkede yerleik dier ihracatlara eriilebilmesini teminen bu lkenin Ankaradaki Bykelilii ile Avrupa Birlii Trkiye Delegasyonuna soruturma al Teblii, ikyetin gizli olmayan metni ve soru formlarna ilikin bildirim gnderilmitir.

(2) Taraflara soru formunu yantlamalar iin posta sresi dahil 37 gn sre tannm olup, taraflarn sre uzatm ynndeki makul talepleri karlanmtr.

(3) Yerli retici, soru formuna usulne uygun ekilde yant vermitir. Ayrca, soruturma sresi boyunca Bakanlk ile ibirlii iinde olmu ve gerektiinde talep edilen ilave bilgileri temin etmitir.

(4) Soruturma konusu maddenin ithalatn yapt tespit edilen ve kendilerine soru formu gnderilen firmalardan 3 tanesi ithalat soru formuna cevap vermitir.

(5) Soruturma konusu lkede yerleik retici/ihracat S.C. OLTCHIM S.A. (Oltchim) firmas soru formuna usulne uygun ekilde cevap vererek, soruturma sresince ibirlii halinde bulunmutur.

(6) Ayrca, ilgili taraflardan alnan bilgi ve belgelerin gizli olmayan zetleri talep eden ilgili taraflarn bilgisine sunulmak iin hazr tutulmutur.

(7) Soruturmaya ilikin tespit ve bilgileri ieren Nihai Bildirim ilgili taraflarn bilgisine sunulmutur.

(8) Nihai bildirim sonras ihracat firmalarn grlerini sunmalar iin dinleme toplants gerekletirilmitir.

(9) Taraflarn soruturma boyunca ve nihai bildirim sonras ortaya koyduu bilgi, belge ve grler incelenmi, mezkur grleri mevzuat kapsamnda deerlendirilebilecek olanlarna bu Tebliin ilgili blmlerinde deinilmitir.

Yerinde dorulama soruturmalar

MADDE 4 (1) Ynetmeliin 21 inci maddesi erevesinde Kocaeli Gebzede yerleik Plastay ve Romanya Valceada yerleik Oltcim firmalar nezdinde yerinde dorulama soruturmalar gerekletirilmitir.

Soruturma dnemi

MADDE 5 (1) Damping belirlemesi iin 1/1/2010-31/12/2010 tarihleri aras soruturma dnemi (SD) olarak kabul edilmitir. Zarar belirlemesinde ise veri toplama ve analiz iin 1/1/2008-31/12/2010 arasndaki dnem zarar inceleme dnemi olarak esas alnmtr.

KNC KISIM

Soruturma Konusu rn ve Benzer rn

Soruturma konusu rn ve benzer rn

MADDE 6 (1) Soruturma konusu madde, 2917.32.00.00.00-Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat) gmrk tarife istatistik pozisyonu altnda beyan edilmekte olup, yerli retim dal tarafndan ksaca DOP olarak adlandrlmaktadr.

(2) DOP, Ftalik Anhidritin 2-Etilheksanol ile tepkimesiyle oluan bir organik ester olup, plastik ve pvc karmlarnda yumuatc olarak, ok katmanl suni deri ve film uygulamalarnda, kalenderlemede, ambalaj malzemelerinde, scak kaplamalarda, kablo izolasyon klflarnda, yaptrclarda ve baz poliretan uygulamalarnda kullanlmaktadr.

(3) te yandan, Ynetmeliin 4 nc maddesi erevesinde soruturma konusu lkeden ithal edilen rn ile yerli retici tarafndan retilen rnn benzer rn olup olmad incelenmitir. Anlan madde uyarnca benzer rn, dampinge veya sbvansiyona konu mal ile ayn zellikleri tayan bir mal, byle bir maln bulunmamas halinde ise benzer zellikleri tayan baka bir mal eklinde tanmlanmaktadr. Bu balamda, yerli ve ithal rnlerin benzer rn olup olmad hususu tespit edilirken, rnlerin teknik/fiziksel zellikleri ve kullanm alanlar, biribirinin yerine geebilme zellikleri, datm kanallar, retici ve tketicinin rn alglamalar ve retim sreci hususlarna baklmtr.

(4) Bu kapsamda yaplan incelemelerde, yerli retici tarafndan retilen rnler ile soruturmaya konu lke meneli rnler arasnda teknik/fiziksel zellikler, kullanm alanlar ve kullanc alglamalar arasnda ayrm yaratan herhangi bir farkllk gzlemlenmemitir. Ayrca, rnn kullancs durumundaki sanayiciler ihtiya duyduklar DOPu ya dorudan reticilerden ya da DOP ticareti yapan arac firmalardan temin etmektedir. Datm kanallar da yerli ve ithal rnler iin farkllk arz etmemektedir.

(5) Sonu olarak yaplan incelemeler neticesinde, yerli retim dal tarafndan retilen DOP ile soruturma konusu lkeden ithal edilenlerin, teknik ve fiziki zellikleri, datm kanallar, kullanc alglamalar ve kullanm alanlar itibariyle benzer zelliklere sahip olduu ve soruturmaya konu lkeden ithal edilen rnn yerli retim dalnn rnyle dorudan rekabet iinde bulunduu, bu nedenle benzer rn olarak kabul edilebilecei anlalmtr.

(6) Soruturma kapsamnda yaplan incelemelerde soruturma konusu maddenin yukarda belirtilen GTP'ler dnda bir snflandrma altnda ithal edildiine ilikin herhangi bir bulgu edinilmemitir. Soruturma konusu eya ile ilgili aklamalar ise genel ierikli olup uygulamaya esas olan GTP ve karl eya tanmdr. Bununla beraber, soruturma konusu eyann Trk Gmrk Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanmnda yaplacak deiiklikler, uygulamaya halel getirmemektedir.

NC KISIM

Dampinge likin Belirlemeler

BRNC BLM

Genel Bilgiler

Genel

MADDE 7 (1) birliine gelen Romanyada yerleik Oltchim firmas iin yaplan damping belirlemelerinde, firmann soru formuna verdii cevaplar ile yerinde inceleme esnasnda firma tarafndan salanan veriler esas alnmtr.

(2) Oltchim firmas iin normal deer ve ihra fiyatnn nasl belirlendii ile damping marjnn nasl hesaplandna ilikin ayrntl bilgiler firma zel bildirimi ile ad geen firmaya gnderilmitir.

(3) Ynetmeliin 26 nc maddesi hkm uyarnca, ibirliinden kanmay nlemek amacyla Romanyada yerleik ibirliine gelmeyen dier retici-ihracat firmalar iin damping marj hesabnda eldeki en iyi bilginin kullanmna gidilmitir. Bu erevede sz konusu firmalar iin Oltchim firmasnn Trkiyeye en fazla dampingle ihra ettii belirlenen tip esas alnmtr.

KNC BLM

retici hracatlar in Normal Deer

Temsil testi

MADDE 8 (1) birliine gelen retici-ihracat firma (Oltchim) iin Ynetmeliin 5 inci maddesi hkm gereince mene lkenin i piyasasnda yaplan benzer mal satlarnn hacminin dk olmas sebebiyle uygun bir karlatrma yaplmasna elverili olup olmadnn tespiti amacyla rn tipleri baznda temsil testi uygulanmtr.

(2) Buna gre ibirliine gelen retici-ihracat firmann mene lkenin i piyasasnda yapt benzer mal satlarnn miktar baznda Trkiyeye satlarn %5ini veya daha fazlasn oluturmas halinde normal deer, ihracat lke i piyasasnda normal ticari ilemler erevesinde gerekleen satlar esasnda; aksi takdirde oluturulmu deer esasnda belirlenmitir.

Normal ticari ilem testi

MADDE 9 (1) Ynetmeliin 5 inci maddesi hkmleri gereince, ibirliine gelen retici/ihracat firmann mene lkedeki i piyasa satlarnn normal deer tespitinde kullanlp kullanlmayacann belirlenmesi iin normal ticari ilem testi uygulanmtr. Buna gre;

a) Benzer rnn arlkl ortalama net sat fiyatnn (indirimler, vergiler ve iadeler dlerek hesaplanm) arlkl ortalama birim maliyetinin zerinde olduu durumlarda normal deer;

1) Birim maliyetin zerindeki sat miktarnn rnn toplam sat miktarnn %80ini veya daha fazlasn oluturmas halinde, soruturma dnemi boyunca gerekleen tm i piyasa sat ilemlerinin (krl ya da krsz) arlkl ortalamas esasnda,

2) Birim maliyetin zerindeki sat miktarnn maddenin toplam sat miktarnn %80inden daha azn oluturmas halinde ise soruturma dnemi boyunca gerekleen yalnzca krl i piyasa sat ilemlerinin arlkl ortalamas esasnda belirlenmitir.

b) Benzer rnn arlkl ortalama net sat fiyatnn, arlkl ortalama birim maliyetinin altnda olmas halinde normal deer, oluturulmu deer esasnda belirlenmitir.

piyasa satlarna dayanan normal deer

MADDE 10 (1) Ynetmeliin 5 inci maddesi hkm gereince, i piyasa satlarnn esas alnd hallerde normal deer, mene lkenin i pazarnda benzer rn iin normal ticari ilemler erevesinde bamsz alclar tarafndan denmi olan veya denmesi gereken fiyatlar esasnda hesaplanmtr.

Oluturulmu normal deer

MADDE 11 (1) Oluturulmu normal deer, rn iin firmadan temin edilen imalat maliyeti ile sat, genel ve idari (SG) gider rakamlarna makul oranda bir krn eklenmesi suretiyle hesaplanmtr.

NC BLM

hra Fiyat

hra fiyatnn belirlenmesi

MADDE 12 (1) hra fiyat, ihracat firmann Trkiyeye satlarnda fiilen denen fiyat esasnda belirlenmitir.

DRDNC BLM

Damping Marjlar

Fiyat karlatrmas

MADDE 13 (1) Adil bir karlatrmann yaplabilmesini teminen, normal deer ile ihra fiyat mmkn olduu lde fabrika k aamasna getirilerek ayn aamada karlatrlmtr.

(2) Ynetmeliin 10 uncu maddesi hkm gereince, ilgili taraflarca fiyat karlatrmasn etkiledii ileri srlen hususlar deerlendirilmi ve tama, sigorta, ykleme ve bindirme masraflar, paketleme giderleri, deme koullar, ticar aama farkll, indirim, geri deme, banka masraflar, vergi iadesi gibi belgelendirilen, uygulanabilir ve hakl grlen ayarlamalar yaplmtr.

Damping marjlar

MADDE 14 (1) Ynetmeliin 11 inci maddesi hkm erevesinde damping marjlar, normal deer ile ihra fiyatlarnn arlkl ortalamalarnn karlatrlmas suretiyle hesaplanmtr. birliine gelmeyen firmalar iinse Ynetmeliin 26 nc maddesi hkm uyarnca, ibirliinde bulunmamay dllendirmemek ve ibirliinden kanmay nlemek amacyla, Oltchim firmasnn soruturma konusu rn tiplerinden en yksek oranda damping yapt belirlenen tip esas alnmtr.

(2) CIF ihra fiyatnn yzdesi olarak hesaplanan damping marj ibirliinde bulunan Oltchim firmas iin %7,9; soruturma konusu lkede yerleik ibirliinde bulunmayan dier firmalar iinse %8,3 tr.

DRDNC KISIM

Zarara likin Belirlemeler

BRNC BLM

Dampingli thalat

thalatn hacmi ve geliimi

MADDE 15 (1) Ynetmeliin 17 nci maddesi erevesinde, soruturma konusu lke meneli ithalatn hacminde mutlak anlamda ya da Trkiye tketimine oranla nemli lde bir art olup olmad incelenmitir.

a) Maddenin genel ithalat

1) Maddenin genel ithalat, 2008 yl ile SD arasnda miktar baznda %75 orannda artarken, anlan dnemdeki deer art %62 orannda gereklemitir.

b) Dampingli ithalatn geliimi

1) Maddenin soruturma konusu lkeden ithalat, 2008 yl ile SD arasnda miktar baznda %97 orannda artarken, anlan dnemdeki deer art %78 orannda gereklemitir. Bu dnemde Romanyann genel ithalat iindeki pay %73,4ten %82,7ye kmtr.

c) Maddenin nc lkelerden ithalat

1) Maddenin nc lkelerden ithalat, 2008 yl ile SD arasnda miktar baznda %14 orannda, deer baznda ise %15 orannda artmtr. Ayn dnemde nc lkelerin genel ithalat iindeki pay %26,6dan %17,3e dmtr.

d) Dampingli ithalatn pazar payndaki deiim

1) Maddenin yurtii tketimi, en byk 2 yerli retici olan Plastay ve Plastifay firmalarnn yurtii satlar ile genel ithalatn toplanmas suretiyle hesaplanmtr. Bu erevede belirlenen toplam tketim endeks olarak 2008 ylnda 100 iken SDde 126 olmutur.

2) 2008-SD arasnda, yerli retim dalnn pazar pay %63ten %49a derken, 3 nc lkelerden yaplan ithalatn pazar pay %10dan %9a dm; ancak, dampingli ithalatn pazar pay %27den %42ye kmtr. Bu erevede, dampingli ithalatn pazar payn, dier lkeler meneli ithalatn pazar payndan ziyade yerli retim dalnn pazar payndan ald grlmektedir.

thalatn fiyatlarnn geliimi

MADDE 16 (1) TK kaytlar esas alnarak yaplan incelemede, dampingli ithalatn arlkl ortalama CIF ihra fiyatlar 2008 ylnda 100 olarak alndnda, 2009 ylnda 65e ve SDde 90a dmtr.

(2) Dier lkeler meneli ithalatn ise arlkl ortalama CIF ihra fiyatlar 2008 ylnda 100 olarak alndnda 2009da 66ya derken SDde 101e kmtr.

(3) Bu tespitlerden grlecei zere inceleme dnemi sonunda dampingli ithalatn fiyat seviyesi inceleme dnemi bandaki fiyat seviyesinin altna inmiken, dier lkeler meneli ithalatn fiyat seviyesi balang seviyesinin stne kmtr. Dampingli ithalat ile dier lkeler meneli ithalatn fiyatlarnn birbirinden farkl bir seyir takip ettii grlmtr.

Dampingli ithalatn yerli retici fiyatlar zerindeki etkisi

MADDE 17 (1) Fiyat krlmas, ithal rnn fiyatlarnn yerli retici yurt ii fiyatlarnn ne kadar altnda kaldn gstermektedir. Sz konusu deerler hesaplanrken, CIF ithal fiyatlarnn zerine gmrk vergisi ve dier ithalat masraflar ilave edilerek bulunan Romanya meneli rnlerin pazara giri fiyatlar, ikyeti yerli reticinin (Plastay) yurtii sat fiyatlar ile karlatrlmtr.

(2) Bu erevede hesaplanan fiyat krlmas CIF ihra fiyatnn %si olarak 2008 ylnda %8, 2009 ylnda %5 ve 2010 ylnda %11dir.

KNC BLM

Yerli retim Dalnn Durumu

Yerli retim dalnn ekonomik gstergeleri

MADDE 18 (1) Yerli retim dalnn ekonomik gstergelerinin incelenmesinde, Plastifay firmasnn bavurusunu geri ekmesi sebebiyle ikyet sahibi tek firma konumuna gelen Trkiye retiminin nemli bir blmn gerekletiren Plastay firmasnn mmkn olduu lde ilgili rne ait verileri esas alnmtr.

(2) nceleme dneminde Trkiye pazar yaklak %26 orannda bymtr.

a) retim, kapasite ve kapasite kullanm oran (KKO)

1) Yerli retim dalnn ilgili rnde 2008 ylnda 100 olan retim miktar endeksi SDde 113e ykselmitir.

2) Yerli retim dalnn kapasitesi, ilgili rn iin 2008-SD arasnda 100den 158e karken, KKO endeksi ise 100den 72ye gerilemitir.

b) Yurtii satlar ve ihracat

1) Yerli retim dalnn ilgili rnde 2008 ylnda 100 olan yurtii sat miktar endeksi SDde 89a gerilemitir. Ayn dnemde yurtii sat haslat ise reel olarak 100den 87ye dmtr.

2) Yerli retim dalnn ilgili rnde 2008 ylnda 100 olan ihracat miktar endeksi SDde 486ya ulamtr. Ayn dnemde sat haslat ise reel olarak 100den 499a ykselmitir.

3) hracat satlarndaki art byk oranl gzkse de, aslnda ihracat satlar; 2008 ylndaki nominal olarak ihmal edilebilir seviyelerden (yerli retim dal satlarnn %6s), yerli reticinin daralan i piyasa nedeniyle ihracata ynelmesi sebebiyle sadece daha makul seviyelere ulamtr. Satlardaki nominal art yerli retim dalnn retim kapasitesi gz nnde bulundurulduunda byk bir deiime iaret etmezken, oransal olarak ciddi bir rakam olarak gzkmektedir.

c) Yurtii fiyatlar

1) Yerli retim dalnn ilgili rnde arlkl ortalama yurtii birim sat fiyat 2008 ylnda 100 olarak alndnda, bunun SDde 98e dt grlmtr.

d) Pazar pay

1) Yerli retim dalnn ilgili rnde yurtii pazar pay hesaplanrken, Plastifay firmasnn satlar da deerlendirmeye alnm; bu erevede hesaplanan pazar pay endeksi, 2008 ylnda 100 iken SDde 77ye gerilemitir.

e) Stoklar

1) Yerli retim dalnn ilgili rnde 2008 yl stok dzeyi endeksi 100 olarak alndnda SDde stok dzeyi 119a ykselmitir.

f) stihdam

1) Yerli retim dalnn ilgili rnde alanlarnn says endeks olarak 2008-SD arasnda idari personel iin 100den 152ye karken, ii says 100den 93e dmtr.

g) cretler

1) Yerli retim dalnn ilgili rn retiminde alan iilerinin aylk giydirilmi brt cret endeksi 2008-SD arasnda 100den 125e ykselmitir.

h) Verimlilik

1) Yerli retim dalnn ilgili rn retiminde alan ii bana verimlilik endeksi 2008 ylnda 100 iken SDde 122ye ykselmitir.

i) Maliyetler ve karllk

1) Yerli retim dalnn ilgili rnde arlkl ortalama birim ticari maliyet endeksi 2008 ylnda 100 iken SDde 95e dmtr.

2) Yerli retim dalnn ilgili rnde ticari maliyetleri dikkate alnarak hesaplanan toplam krllk ve birim krllk endeksleri 2008 ylnda firma zararda iken -100 olarak alndnda, SDde zarar devam etmi ve sras ile -38 ve -34 deerlerine dmtr.

j) Byme

1) Yerli retim dalnn btn faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif bykl reel olarak 2008 ylnda 100 iken SDde 111 olmutur.

k) Nakit Ak

1) Yerli retim dalnn ilgili rn iin nakit ak endeksi 2008 ylnda -100 iken bu rakam SDde -33e gerilemitir.

l) Yatrmlarn geri dn oran

1) Yerli retim dalnn btn faaliyetleri ile ilgili olarak, 2008 ylnda % 1 olan net krll (Net Kr/Net Sat), SDde % 4e; 2008 ylnda %10 olan zkaynak krll (Kr/zkaynak) SDde % 27ye ve 2008 ylnda % 2 olan yatrm haslat (Kr/Aktif Toplam) SDde % 7ye ykselmitir.

2) Bu oranlardan grlecei zere, yerli retim dal genel olarak iyi bir performans gstermekte, ancak soruturma konusu rnde dampingli ithalat sebebiyle ayn baary yakalayamamaktadr.

m) Sermaye ve yatrmlar artrma yetenei

1) Yerli retim dalnn btn faaliyetleri ile ilgili olarak, 2008 ylnda 100 olan z sermaye endeksi SDde olarak 134 olmutur.

2) Yerli retim dal SDde yenileme yatrmlarna balarken, ayn dnemde herhangi bir tevsi yatrm yapmamtr.

n) Damping marjnn bykl

1) Yaplan hesaplama sonucunda, Romanya meneli soruturma konusu rnde nemli oranda damping marj tespit edilmitir.

o) Ekonomik Gstergelerin Deerlendirilmesi

1) Yerli retim dalnn, 2008-SD arasnda ekonomik gstergelerinin incelenmesi sonucunda; baz nemli mterilerini kaybettii, satlar ve pazar pay gerilerken stoklarnn artt, retimdeki ii saysnn azald, pazardaki bymenin retim rakamlarna yansmad, bu olumsuz gelimeler sonucunda ise toplam ve birim krllnn negatif seyrettii tespit edilmitir.

2) Firma geneli gstergelerde grlen olumlu gelimelerin ise firmann rn gamndaki dier rnler sayesinde gerekletii deerlendirilmektedir.

3) rn zeli ekonomik gstergelerinde yaanan sz konusu olumsuz gelimeler nda, yerli retim dalnn soruturmaya konu rn ile ilgili faaliyetlerinde ciddi sorunlar ile kar karya olduu anlalmaktadr.

BENC KISIM

Dampingli thalat ile Zarar Arasndaki Nedensellie likin Belirlemeler

Dampingli ithalatn etkisi

MADDE 19 (1) Soruturmaya konu lkeden yaplan toplam ithalatn miktar ve deer baznda artt ve yurtii piyasadan ald pazar paynn dier ihracat lkeler ve yerli retici aleyhine ykseldii grlmektedir. 2008-2010 dneminde yerli retim dalnn ve dier ihracat lkelerin i piyasadaki pazar pay srasyla 14 puan ve 1 puan derken ayn dnemde dampingli ithalatn pazar pay 15 puan artmtr.

(2) Dier taraftan, SDde soruturmaya konu olan lke meneli dampingli ithalatn fiyatlarnn yerli retim dal fiyatlarn krd belirlenmitir.

(3) Yerli retim dal ilgili rn iin negatif karlla sahip olmasna ramen dampingli ithalat sebebiyle fiyatlarn yeteri kadar ykseltememi dolays ile 2008-SD boyunca karll negatif dzeylerde seyretmitir.

(4) Bu tespitler nda, 2008-SD dneminde mutlak ve nispi olarak miktar ve deer baznda art gsteren dampingli ithalat nedeniyle, yerli retim dalnn ekonomik gstergelerinde olumsuz gelimeler olduu grlmtr. Dampingli ithalatn seyri ile yerli retim dalndaki olumsuz gelimelerin e zamanl grlmesi sebebiyle, yerli retim dalnda grlen zarar ile dampingli ithalat arasnda illiyet ba olduu sonucuna varlmtr.

nc lkelerden ithalat

MADDE 20 (1) nc lkelerden yaplan ithalat, 2008-SD dneminde miktar baznda yaklak %14 orannda artmtr. Ancak, anlan dnemde yurtii pazardaki byme % 26 orannda gerekletiinden, nc lkelerin ithalat iindeki pay % 27den % 17ye gerilemitir. nc lkeler meneli ithalatta grlen bu deiim, dampingli ithalatn anlan lkelerin piyasadaki payn da olumsuz ynde etkilediini gstermektedir.

Dier unsurlarn etkisi

MADDE 21 (1) Ynetmeliin 17 nci maddesi hkmleri uyarnca, soruturma konusu lkeler meneli dampingli ithalattaki geliim ile sz konusu ithalatn fiyatlarnn yerli retim dal zerindeki etkisinin yan sra yerli retim dalnda zarara yol aabilecek dier olas unsurlar da incelenmi; ancak, zarar inceleme dnemi boyunca firmann ekonomik gstergelerinde saptanan bozulmalara kaynak tekil edebilecek dampingli ithalat dnda kayda deer bir unsurun varlna rastlanlmamtr.

ALTINCI KISIM

lgili Taraflarca Gndeme Getirilen Hususlar

MADDE 22 (1) Romanyada yerleik ihracat OLTCHIM firmas, Nihai Bildirime ilikin grlerini sunduu 5/9/2011 tarihli yazsnda, normal deerin tespitinde kullanlan maliyet testine itirazda bulunmutur. Soruturma otoritesi tarafndan sz konusu itiraz yerinde bulunarak, i piyasa sat fiyatlarnn retim maliyetleri ile karlatrlmas esnasnda kredili satlardan kaynaklanan finansman giderleri i piyasa sat fiyatlarndan dlmemitir.

YEDNC KISIM

Sonu

Karar

MADDE 23 (1) Soruturma sonucunda dampingin, yerli retim dalnda zarar ve her ikisi arasnda illiyet bann mevcut olduu tespit edilmi olup, thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulunun karar ve Bakann onay ile aada tanm ve menei belirtilen eyann Trkiyeye ithalatnda karsnda belirtilen oranlarda dampinge kar kesin nlem yrrle konulmutur.

 

Pozisyon No

Eyann Tanm

 Mene lke

 

Firma

Dampinge Kar nlem (CIF %)

2917.32.00.00.00

Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat)

Romanya

S.C. OLTCHIM S.A.

%7,9

Dierleri

%8,3

 

Uygulama

MADDE 24 (1) Gmrk idareleri, Karar maddesinde gmrk tarife istatistik pozisyon numaras, tanm ve mene lkesi belirtilen eyann, dier mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla, serbest dolama giri rejimi kapsamnda ithalatnda karsnda gsterilen miktarda dampinge kar kesin nlemi tahsil ederler.

Yrrlk

MADDE 25 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 26 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.