11 Kasım 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28109

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/2033

             Ekli “Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 14/7/2011 tarihli ve 482 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 55 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             B. ARINÇ                                A. BABACAN                             B. ATALAY                          B. BOZDAĞ

      Başbakan Yardımcısı                      Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı

             S. ERGİN                                    F. ŞAHİN                                  E. BAĞIŞ                             N. ERGÜN

           Adalet Bakanı                  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı          Avrupa Birliği Bakanı     Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

              F. ÇELİK                               E. BAYRAKTAR                       A. DAVUTOĞLU                  M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı    Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı                      Ekonomi Bakanı

             T. YILDIZ                                    S. KILIÇ                                M. M. EKER                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Gümrük ve Ticaret Bakanı

            İ. N. ŞAHİN                                 C. YILMAZ                                E. GÜNAY                           M. ŞİMŞEK

           İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                 Maliye Bakanı

                                Ö. DİNÇER                                  İ. YILMAZ                               V. EROĞLU

                          Milli Eğitim Bakanı                     Milli Savunma Bakanı               Orman ve Su İşleri Bakanı

                                               R. AKDAĞ                                         B. YILDIRIM

                                              Sağlık Bakanı                                      Ulaştırma Bakanı

 

HAM PETROL VE JET YAKITININ TÜRKİYE ÜZERİNDEN

KARAYOLU VEYA DEMİRYOLU İLE TAŞINMASINA

İLİŞKİN KARAR

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Kararın amacı; ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde, ham petrol ve jet yakıtının Türkiye Gümrük Bölgesinde karayolu veya demiryolu ile transitinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Karar; ham petrol ve jet yakıtının karayolu ya da demiryolu ile Türkiye'den yabancı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye'ye veya Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye transitini kapsar.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) İzin sahibi: Karayolu veya demiryolu ile transit ticareti gerçekleştirilecek bu Karar kapsamındaki ürünün yurtdışında yerleşik satıcısı resmi kurum, kuruluş veya bunlar tarafından yetkilendirilen kişilerle sözleşme imzalayan Türkiye'de yerleşik firmayı,

c) Taşıyıcı: Taşıma faaliyeti yapan gerçek ve tüzel kişileri,

ç) Ürün: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde sayılan ham petrol ve jet yakıtını,

ifade eder.

Genel esaslar

MADDE 4 (1) LPG ile 5015 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan akaryakıt ürünleri ve ham petrolün Türkiye'den yabancı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye'ye veya Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye karayolu veya demiryolu ile transitine, ithaline veya ihracına izin verilmez. Ancak, ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde bu Karar kapsamındaki ürünün karayolu veya demiryolu ile transitine izin verilebilir.

(2) 5015 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan akaryakıtın, askeri güçlerin ihtiyacını karşılamak üzere diğer ülkelere karayolu veya demiryolu ile transitine veya ihracına izin verilebilir.

Uygulamaya ilişkin esaslar

MADDE 5 (1) Bu Karar kapsamındaki ürünün transitini yapacak izin sahibinin ve/veya taşıyıcının, ticarete konu eşya türüne uygun, ilgili kurumlardan mevzuatları gereğince alınmış izin, ruhsat, lisans ve/veya yetki belgesi sahibi olması gerekir.

(2) Bu Karar kapsamında yapılacak sevkiyatlarda kullanılacak taşıtlar, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Yetki

MADDE 6 (1) Bakanlık; izin sahibi ve taşıyıcı firmalarla ilgili uygunluk değerlendirmesi yapmaya, taşınacak ürünün türü, miktarı, taşıma şekli ve taşıma güzergâhı ile izin sahibi ve taşıyıcı firmaların uyması gerekli usul ve esasları düzenlemeye, bu Kararın uygulanması amacıyla gerekli olan her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları incelemeye, verilen izinleri askıya almaya, durdurmaya ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak yapılan başvuruları sonuçlandırmaya yetkilidir.

Diğer mevzuat

MADDE 7 (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Mevcut izinler

GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Karardan önce verilmiş izinler sözleşme süreleri sonuna kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 8 (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.