5 Kasm 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28106

YNETMELK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

ASANSR BAKIM VE LETME YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayl Resm Gazetede yaymlanan Asansr Bakm ve letme Ynetmeliinin 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, insanlarn ve/veya yklerin tanmasnda kullanlan asansrlerin hizmete alndktan sonra evrenin, insanlarn ve canllarn salk ve gvenliini tehdit etmeyecek ekilde kullanmlarn salamak zere; iletilmesi, bakm, yllk kontrol, bakm ve servis hizmetinin denetimi ile garanti ve sat sonras hizmetleri iin uyulmas gereken kurallar belirlemektir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci ve 7 nci maddelerine, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunun 19 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Asansr: Belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay dzlemle 15den fazla bir a oluturan klavuzlar boyunca hareket eden bir taycya sahip olan ve

1) nsanlarn,

2) nsanlarn ve yklerin,

3) Bir kii zorlanmadan taycya girebiliyorsa ve tayc iine ya da tayc iindeki bir kiinin kolayca ulaabilecei ekilde yerletirilmi kontrollerle tehiz edilmi ise sadece yklerin,

tanmasna ynelik bir tertibat,

b) Asansr monte eden: Asansrlerin tasarm, imalat, montaj ve piyasaya arzndan sorumlu olan, asansre CE uygunluk iaretini ilitiren ve AT uygunluk beyan dzenleyen gerek veya tzel kiiyi,

c) Asansrn piyasaya arz: Asansr monte edenin, asansr kullancya ilk olarak hazr hale getirmesini,

) A tipi muayene kuruluu: Asansrlerde periyodik kontrol ve muayene konularn ierecek ekilde, TS EN ISO/IEC 17020 standard kapsamnda akredite olan muayene kuruluunu,

d) AT uygunluk beyan: Asansr monte edenin piyasaya arz ettii asansrn Asansr Ynetmelii (95/16/AT) hkmlerine uygunluunu beyan ettii belgeyi,

e) Bakanlk: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanln,

f) Bakm: Asansrn hizmete alnmasndan sonra tasarland biimde, kullanm mr boyunca kendisinin ve bileenlerinin, fonksiyonlarn ve gvenlik gereklerinin devamlln salamaya ynelik asansr monte eden veya onun yetkili servisi tarafndan yrtlen btn ilemleri,

g) Bina sorumlusu: Asansrn, gvenli bir ekilde almasn salamak amacyla dzenli olarak bakmn, onarmn ve yllk kontroln yaptrmaktan sorumlu olan, binann maliki veya kat maliki/malikleri veya bunlarn yetki verdii gerek veya tzel kiiyi,

) Hizmet denetimi: Asansrlerde aylk bakm ve servis hizmeti veren asansr monte eden veya onun yetkili servisinin, bu Ynetmelikte belirtilen artlara uygunluunun Bakanlk tarafndan denetimini,

h) lgili idare: Belediyeleri veya belediye snrlar dnda kalan alanlardaki yaplar iin valilikleri veya ilgili kanunlar erevesinde yap ruhsat ve yap kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip dier kurum ve kurulular,

) Kurtarma almas: Asansr ierisinde insann veya insanlarn mahsur kaldna dair bilginin alnmasyla balayan, asansrn teknik dosyasnda yer alan kurtarma talimatna uygun olarak yaplan ve insann veya insanlarn serbest kalmasyla sonulanan almay,

i) Yetkili mhendis: Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birliine bal Elektrik Mhendisleri Odas ve Makine Mhendisleri Odasnca asansrlere ynelik olarak proje, montaj, bakm, tadilat, standartlar ve mevzuat zerine mesleki yeterlilii belgelendirilen Elektrik/Elektronik ve Makine Mhendislerini,

j) Yetkili servis: Asansr monte edenin, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olacak ekilde kendi adna kurduu servis istasyonunu veya asansrlerde aylk bakm ve servis hizmetinin yrtlebilmesi iin sorumluluu kendinde olmak zere noter huzurunda yaplan ve iki ylda bir yenilenen szleme ile yetki verdii TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip gerek veya tzel kiiyi,

k) Yllk kontrol: Asansrn, gvenli ve iletme ynnden uygun ekilde altnn tespiti iin, piyasaya arz edildii tarih itibaryla ilk yln sonunda, devamnda ise ylda en az bir kere bina sorumlusu tarafndan yaptrlacak periyodik kontrol,

ifade eder.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 5 (1) Asansrn monte edildii yapya uygunluu ile ilgili ilemler, ilgili idare tarafndan 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayl mar Kanunu ve ilgili dier kanunlar ve bu kanunlar kapsamnda yrrlkte bulunan mevzuata gre yrtlr.

(2) Asansr Ynetmeliine (95/16/AT) uygun olarak piyasaya arz edilen ve kullancnn hizmetine sunulmak zere iletmeye alnacak olan her asansr, asansr monte eden tarafndan ilgili idareye tescil ettirilir. Asansr monte eden, asansrn AT uygunluk beyan ile birlikte ilgili idareye bavurur ve EK Ide yer alan ierie uygun olacak ekilde dzenlenmi olan onayl tescil belgesini alr.

(3) lgili idarece yaplan tescillerin bildirimi, alt aylk dnemler itibariyle, asansrn bulunduu ildeki bilim, sanayi ve teknoloji il mdrlne EK IIde yer alan bildirim cetveline uygun olacak ekilde yaplr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 9 (1) Bina sorumlusu; asansrn bu Ynetmelik kurallarna uygun olarak gvenli bir ekilde almasn salamak amacyla ayda en az bir defa dzenli olarak bakmn yaptrmaktan ve kullanclarn can ve mal gvenliinin tam olarak salanmas amac ile gerek kullanm hatalarndan, gerekse harici mdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin nlenmesi iin ilk yllk kontroln, asansrn piyasaya arz edildii tarih itibaryla ilk yln sonunda, devamnda ise ylda en az bir kere yaptrmaktan sorumludur.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 10 (1) Asansrn piyasaya arz edildii tarih itibaryla ilk yln sonunda, devamnda ise ylda en az bir kere olmak zere, her asansrn yllk kontrol yapnn bal bulunduu ilgili idare tarafndan, A tipi muayene kuruluuna yaptrlr.

(2) Yllk kontrol faaliyetlerinin yrtlmesine ynelik A tipi muayene kuruluunun belirlenmesi aamasnda, yapnn bal bulunduu ilgili idarece gerekli duyurular yaplr ve bavurular alnr.

(3) lgili idarece alnacak bavurular neticesinde A tipi muayene kuruluunun yeterlilii; sahip olduu akreditasyonun kapsam, periyodik kontrol ve muayene konularn kapsayacak ekilde dzenlenmi olan mesleki sorumluluk sigortasnn uygunluu, bnyesinde tam zamanl olarak altrd muayene efi ve muayene personeli says, periyodik kontrol creti ve periyodik kontrolde kullanlmak zere hazr halde tutulan tehizatn genel durumu gibi kriterler dikkate alnarak incelenir.

(4) Yaplan incelemeler neticesinde belirlenen A tipi muayene kuruluu ve ilgili idare arasnda imzalanacak grevlendirme szlemesi ile A tipi muayene kuruluuna asansrlerde yllk kontrol ii iin yetki verilir ve kamuoyuna gerekli duyurular yaplr.

(5) A tipi muayene kuruluu ile ilgili idare arasnda imzalanacak olan protokolde ngrlen szleme sresi boyunca, A tipi muayene kuruluunun akreditasyonunun ve mesleki sorumluluk sigortasnn sreklilii salanr.

(6) Mesleki sorumluluk sigortasnn srdrlmemesi, akreditasyonun askya alnmas veya iptal edilmesi durumlarnda, ilgili idare tarafndan A tipi muayene kuruluunun yetkisine son verilir ve gerekli duyurular yaplr.

(7) Yllk kontrol raporunun tanzim ettirilmesinin takibine ve yllk kontrol cretinin karlanmasna dair sorumluluk, asansrn bulunduu yapdaki bina sorumlusuna aittir.

(8) Yllk kontrol faaliyetleri kapsamnda bina sorumlusundan talep edilecek yllk kontrol creti, ilgili idare tarafndan tespit ve ilan edilir.

(9) Yllk kontrol, asansrn bakmn stlenen asansr monte eden veya onun yetkili servisi nezaretinde gerekletirilir.

(10) Yllk kontrol aamasnda asansrde oluabilecek hasarlarn tazmini, A tipi muayene kuruluunun mesleki sorumluluk sigortasndan karlanr.

(11) A tipi muayene kuruluunca verilecek olan muayene raporu nsha olarak tanzim edilir ve ilgili idarede, bakm yapan firmada ve bina sorumlusunda birer nshas muhafaza edilir.

(12) Bina sorumlusunca yllk kontrolne izin verilmeyen asansr, A tipi muayene kuruluu tarafndan yapnn bal bulunduu ilgili idareye bildirilir ve yllk kontrol yaptrlncaya kadar hizmet d braklmas salanr.

(13) Yllk kontrol neticesinde, asansrn almasnda can ve mal gvenlii asndan bir tehlike sz konusu ise, asansrn almasna can ve mal gvenlii salanncaya kadar izin verilmez. Buna ramen, asansrn altrlmasndan bina sorumlusu sorumludur.

(14) Yllk kontroln yaptrlp yaptrlmadnn denetiminden ilgili idare sorumludur.

(15) Asansrde meydana gelebilecek bir kaza sonrasnda, yllk kontrol tekrarlanr.

(16) Yllk kontrol faaliyetine ilikin istatistiki bilgiler ilgili idarece kayt altna alnr ve Bakanla ak tutulur.

MADDE 7 Ayn Ynetmelie aadaki Ek 1 inci madde eklenmitir.

Hizmet denetimi

EK MADDE 1 (1) Asansrlerde aylk bakm ve servis hizmeti veren asansr monte eden veya onun yetkili servisinin, bu Ynetmelikte belirtilen asgari artlara uygun hizmet sunup sunmadna dair denetim, Bakanlk tarafndan yaplr.

MADDE 8 Ayn Ynetmelie aadaki Ek 2 nci madde eklenmitir.

Sat sonras hizmetler

EK MADDE 2 (1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sanayi Mallarnn Sat Sonras Hizmetleri Hakknda Ynetmelik gerei, onayl Sat Sonras Hizmetleri Yeterlilik Belgesi iin asansr monte eden tarafndan Gmrk ve Ticaret Bakanlna bavuru yaplr.

(2) Piyasaya arz edilen asansrlere ynelik sat sonras hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacyla, bu Ynetmelikte Bakanlk tarafndan belirlenmi olan asgari kriterler erevesinde ve Trk Standardlar Enstits tarafndan tespit edilen standardlarda belirtilen zellikleri tayacak nitelikte en az bir servis istasyonu, asansr monte eden tarafndan kurulur.

(3) Asansr monte eden, monte ettii her asansr iin 10 yllk kullanm mr sresince, yeterli teknik personel ve yedek para stoku bulundurmak suretiyle, bakm ve servis hizmetini sunmak zorundadr.

MADDE 9 Ayn Ynetmelie aadaki Ek 3 nc madde eklenmitir.

Garanti belgesi

EK MADDE 3 (1) Asansr monte eden tarafndan Asansr Ynetmeliine (95/16/AT) uygun olarak piyasaya arz edilen ve kullancnn hizmetine alan her asansr, piyasaya arz edildii tarih itibaryla iki yl sre ile garanti edilir.

(2) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayl Resm Gazetede yaymlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarna Dair Ynetmelik gerei, onayl garanti belgesi iin asansr monte eden tarafndan Gmrk ve Ticaret Bakanlna bavuru yaplr.

(3) Aylk bakm neticesinde, asansr monte eden veya onun yetkili servisi tarafndan asansrde deitirilecek olan herhangi bir aksam veya para bir yldan az olmamak zere garanti edilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 11 (1) Bu Ynetmeliin hizmete ilikin hususlarna aykr hareket edenler hakknda; Tketicinin Korunmas Hakknda Kanun, taraflarn bu Kanun kapsam dnda kald durumlarda ise genel hkmler geerlidir.

(2) Yllk kontrol faaliyetleri kapsamnda, bina sorumlusunca kontrolne izin verilmeyen veya asansr monte eden veya onun yetkili servisinin nezaret etmekten imtina etmesi nedeniyle kontrol yaplamayan veya kontrol neticesinde can ve mal gvenlii asndan tespit edilen uygunsuzluklara ynelik gerekli dzeltme faaliyetleri gerekletirilmeyen asansr, yllk kontrol yaplncaya kadar veya gerekli dzeltme faaliyetleri tamamlanncaya kadar, yapnn bal bulunduu ilgili idare tarafndan hizmet d braklr.

MADDE 11 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Gei hkm

GEC MADDE 1 (1) 1/1/2012 tarihine kadar asansrn piyasaya arz edildii tarih itibaryla ilk yln sonunda, devamnda ise ylda en az bir kere olmak zere, her asansrn yllk kontrol yapnn bal bulunduu ilgili idarece yaplr. Ancak kadrosunda yeterli sayda Elektrik/Elektronik ve Makine Mhendisi bulunmayan ilgili idare, yllk kontrol iini, o asansrn yapmnda grev almam yetkili mhendislere yaptrabilirler. Bu mhendisler tarafndan can ve mal gvenlii ynnden tesisin iletilmesine engel bulunup bulunmadna dair en az nsha halinde bir rapor dzenlenir. Hazrlanan raporun birer nshas ilgili idarede, bakm yapan firmada ve bina sorumlusunda muhafaza edilir.

MADDE 12 Ayn Ynetmelie ekte yer alan EK I ve EK II eklenmitir.

MADDE 13 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 14 Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

 

Ekleri grmek iin eklere tklaynz

Ek-1

Ek-2