5 Kasm 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28106

YNETMELK

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN DESTEK HZMET ALMALARINA

LKN YNETMELK

BRNC BLM

Ama ve Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, bankalarca destek hizmeti almna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

(2) Aada belirtilen hizmetler, bankalarca dardan temin edilmeleri halinde bu Ynetmeliin kapsam dndadr:

a) Yemek, ulam ve temizlik gibi konularda alnan hizmetler ile bankalarn mlkiyetine veya kullanma hakkna sahip olduu her trl teknik ekipman ve demirban temini, bakm ve onarm ile eitim hizmetleri,

b) Avukatlk hizmetleri ile hukuk danmanl, danmanlk ve reklam faaliyetleri,

c) Baka irket bnyesinde istihdam edilmekle birlikte bankada geici veya srekli olarak, (a) bendinde saylan ilerde altrlacak personele ynelik hizmet almlar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayl Bankaclk Kanununun 35, 36 ve 93 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte yer alan;

a) Ariv: Bilgi ve belgelerin matbu ya da elektronik ortamda saklanmasn,

b) Banka: Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan bankalar,

c) Denetim komitesi: Kanunun 24 nc maddesi uyarnca oluturulacak denetim komitesini,

) Destek hizmeti kuruluu: Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan destek hizmeti kuruluunu,

d) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayl Bankaclk Kanununu,

e) Kredi: Kanunun 48 inci maddesi uyarnca kredi saylan ilemleri,

f) Kurul: Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurulunu,

g) Kurum: Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumunu,

) Nitelikli pay: Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan nitelikli pay,

h) Pazarlama: Reklam hari, mterilere sunulan rn ve hizmetlerle ilgili talep yaratmaya, toplamaya ve toplanan talepleri bankalara iletmeye ynelik hizmetleri,

) Veri girii: Banka evraknn taranarak dijital ortama aktarlmas, mevcut veya potansiyel mterilere ait bilgilerin girii veya bunlardaki deiikliklerin gncellenmesi ilemlerini

ifade eder.

KNC BLM

Destek Hizmeti Alnmas

Destek hizmetine ilikin snrlamalar

MADDE 4 (1) Bankalarn aada belirtilen faaliyetleri destek hizmeti kurulularndan salanamaz:

a) Mnhasran banka ynetim kurulu ve bankann i sistemleri ile ilgili birimlerince icra edilmesi gereken faaliyetler,

b) Nakd, gayrinakd her cins ve surette kredi verme ya da Kanunun uygulamasnda kredi olarak saylan ilemlerde mterilerin kredi taleplerinin kredibilite, teminat, kredi koul ve trleri, tutar vb. asndan deerlendirilmesi, kredi tekliflerinin hazrlanmas, yetkili komite veya birimlere sunulmas ve krediye ilikin kararn verilmesi,

c) Bankalarn ilemlerinin muhasebeletirilmesi ve finansal raporlarnn dzenlenmesi,

) Mevduat veya katlm fonu kabul ile mevduat veya katlm fonu kabulne ynelik pazarlama faaliyetleri,

d) stihbari nitelikte bilgilerin toplanmas hari olmak zere, tahsis edilen kredilerin kullandrlmasndan tasfiyesine kadar geen srete, kullandrma koullar ile banka ve mevzuat karsndaki durumunun izlenmesine ve mterilerin kredi deerliliklerindeki olas deiikliklerin tespit edilmesine ynelik almalarn yaplmas suretiyle kredi riskinin izlenmesi ve deerlendirilmesi,

e) Kiralk kasa ve emanete alma ilemleri ile saklama hizmetleri.

(2) Alnacak destek hizmeti, bankalarn yasal ykmllklerini yerine getirmelerini, ilgili dzenlemelere uymalarn ve etkin biimde denetlenmelerini engelleyici nitelikte olamaz. Destek hizmetine konu edilen bir faaliyet konusunda, ilgili mevzuatta banka iin ykmllkler getirilmesi halinde, bu ykmllklerin destek hizmeti kuruluu tarafndan yerine getirilmesinin salanacann taraflar arasnda imzalanacak szleme ile taahht edilmesi zorunludur. Bu durum, ilgili bankann sorumluluunu ortadan kaldrmaz.

(3) Kanunun 42 nci maddesi hkm dikkate alnmak kaydyla ariv hizmeti, mlkiyeti ya da kullanm bankaya ait bir ortamda salanabilir. Ariv konusunda, destek hizmeti kuruluu nezdinde belirli mstakil bir blmn kiralanmas suretiyle destek hizmeti alnmas, sz konusu mstakil blme sadece bankalarn kendi personeli tarafndan veya kendi personeli gzetiminde eriim salanmas halinde mmkndr. Ariv hizmeti almna ilikin olarak ilgili dier mevzuat hkmlerinde yer alan usul ve esaslar sakldr.

(4) Bankalarca dardan temin edilen gvenlik ve her trl nakit, kymetli evrak ile kymetli maden ve benzeri kymetli mallarn gvenlikli ekilde toplanmas, saylmas, datlmas ve teslimini ieren hizmetler ile bunlarn gerektiinde geici bir sre ile muhafaza edilmesi hizmetleri, otomatik vezne makinesi gibi makinelerin almas, kapatlmas ve tekrar hizmete sokulmas, kapal mhrl para antalarnn teslim veya tesellm gibi destek hizmetleri ancak 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayl zel Gvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamndaki irketler tarafndan salanabilir.

(5) Bankalarca, hatrlatma aramalar, teknik destek ve yardm masas, gecikmi bor bildirimleri, mteriye hesap bilgilerinin verilmesi, mterilerin kiisel bilgilerinin gncellenmesi hizmetleri ile kredi kart iptali, kapatlmas, aktivasyonu, limit art ya da azal ile bankaclk faaliyetlerine ilikin mteri taleplerinin bankaya aktarlmas hususlarnda ar merkezi hizmeti alnabilir.

(6) Baka irket bnyesinde istihdam edilen personel, 1 inci maddenin ikinci fkrasnn (a) bendinde saylan ilerde, ar merkezi, mteri ziyareti eklinde yaplanlar dhil pazarlama, veri girii, dosyalama, ariv, ynetici asistanl, bankann idari ilerinin takibi gibi hizmet alanlarnda, bankada geici veya srekli olarak altrlabilir. Bu kapsamdaki personele verilecek sisteme eriim, veriye eriim veya veriyi grme yetkisi iin gerektirdii bilgiyi kapsayacak ekilde snrlandrlmaldr.

(7) Baka irket bnyesinde istihdam edilmekle birlikte bankada geici veya srekli olarak alan personel araclyla yaplanlar hari olmak zere, destek hizmeti kurulularndan salanacak pazarlama faaliyeti mevduat veya katlm fonu kabul hari bireysel nitelikli rn ve hizmetlerin ve kredi kartlarnn pazarlanmas ile snrldr. Bankalarca mevduat veya katlm fonu kabul dndaki faaliyetlerinden herhangi birinin pazarlanmas konusunda destek hizmeti alnmas durumunda, pazarlama faaliyetlerinin ar merkezleri kullanlarak, ube ierisinde hizmet sunularak veya internet, televizyon, telefon, elektronik hizmet birimleri ve mevzuat ile izin verilen dier datm kanallar yoluyla gerekletirilmesi mmkndr. Pazarlama hizmeti almna ilikin olarak ilgili dier mevzuat hkmlerinde yer alan usul ve esaslar sakldr.

(8) Bilgi sistemleri, bankaclk faaliyetlerini destekleyen bir ara olarak deerlendirilmek suretiyle, bankaclk mevzuatnn gerektirdii bankaclk faaliyet ve ykmllkleri bakmndan ynetim, ierik tasarm, eriim, kontrol, denetim, gncelleme, bilgi/rapor alma gibi fonksiyonlarda karar alma gcnn ve sorumluluun bankada olmas artyla destek hizmeti almna konu edilebilir.

(9) Kurul, gerektiinde bankalarn destek hizmeti alabilecekleri konular belirlemeye veya banka ya da banka gruplar itibaryla destek hizmeti alnabilecek konular snrlamaya, yasaklamaya ya da sorumluluk sigortas yaptrlmasn zorunlu tutmaya veya destek hizmetinin niteliine gre bu hizmetlerin alnmasn izin kouluna balamaya yetkilidir.

nkoullar

MADDE 5 (1) Destek hizmeti alacak bankalarn;

a) Faaliyet konular itibaryla ihtiya duyduklar destek hizmetlerinin hangileri olduuna,

b) Destek hizmetlerine gei aamasnda gerekli dnm, i dzenleme, altyap ve eitim almalarna,

c) Destek hizmetlerine ilikin denetim, lme ve deerlendirme, raporlama ve gvenlik konularnda sorumluluklarn koordinasyonuna,

) Destek hizmetleri almndan doabilecek riskler ile hizmetlerin herhangi bir surette kesintiye uramas veya aksamas durumunda uygulamaya konulacak bir eylem planyla birlikte bu risklerin ynetilmesine ve alnan destek hizmetinin ikame edilebilirliine,

d) Destek hizmeti alnan konularn, ilgili olduu faaliyet ve srelere ilikin bankaca yaplacak i kontrol, i denetim ve risk ynetimi faaliyetlerinin yrtlmesine etkisine

ilikin bir risk ynetimi program oluturmalar ve bu program ylda bir defa ynetim kuruluna sunmalar zorunludur.

(2) Bankalar destek hizmeti almadan nce, alacaklar destek hizmetinden doabilecek riskler ile bunlarn ynetilmesine, beklenen fayda ve maliyetin deerlendirilmesine ilikin, gerektiinde Kuruma ibraz edilmek zere, yazl bir risk analizi raporu hazrlar. Bankalarn destek hizmeti kurulularyla szleme imzalamadan nce ilgili kurulu bnyesinde, destek hizmetini istenilen kalitede gerekletirebilecek dzeyde teknik donanm ve altyap, mali g, tecrbe, bilgi birikimi ve insan kayna bulunup bulunmad ile hizmet alnacak kuruluun 6 nc maddede belirtilen artlar tayp tamad hususlarn da dikkate alacak ekilde inceleme ve deerlendirme almas yapmalar zorunludur. Bu alma sonucunda, gerektiinde Kuruma ibraz edilmek zere, teknik yeterlilik raporu dzenlenir.

(3) Risk ynetim program ile risk analizi ve teknik yeterlilik raporlarnn uygun bir ekilde hazrlanmas banka ynetim kurulunun sorumluluundadr.

(4) kinci fkra uyarnca dzenlenecek risk analizi ve teknik yeterlilik raporlar ile denetim komitesinin konuya ilikin grnn deerlendirilmesi neticesinde, yeterli grlecek destek hizmeti kuruluu ile destek hizmeti szlemesi imzalanr.

(5) Alnan destek hizmetlerinin alt ykleniciye devri, alt yklenici kurulularn 6 nc maddede belirtilen niteliklere sahip olmas ve bankann izin vermesi halinde mmkndr. Alnan destek hizmetlerinin, alt yklenici kurulu tarafndan, bir baka irkete devredilmesi halinde de ayn artlar aranr. Hizmetin devrinden nce, alt ykleniciye ilikin risk analizi raporu ile teknik yeterlilik raporunun hazrlanmas gerekmektedir.

(6) Destek hizmeti kurulularnn veya alt yklenici kurulularn yurt dnda kurulu olmalar veya faaliyetlerini yurt d ube veya ortaklklar zerinden gerekletirmeleri durumunda, bu kurulularn faaliyet gsterdikleri lke dzenlemeleri ve uygulamalarnda, Kurumun ihtiya duyduu bilgi ve belgeleri zamannda, eksiksiz ve doru edinmesine ve bu kurululardan alnan hizmetle ilgili denetim yapmasna ilikin herhangi bir engel bulunmamas zorunludur. Bankalar destek hizmetini yurt dnda faaliyet gsteren bir kurulutan salamalar durumunda, lke riskini dikkate almak ve hizmetin herhangi bir surette kesintiye uramas veya aksamas durumunda i devamlln ve gerekirse bu hizmetin yurt iinden veya yurt dndan alnmasn salayacak eylem planlarn hazr bulundurmak zorundadr.

(7) Destek hizmeti alnmas, bankalarn tm hesap ve kaytlar ile her trl ilemlerine ilikin bilgilerin kendi bnyelerinde tutulmas ve saklanmas ykmlln ortadan kaldrmaz. Hizmetin verilmesi srasnda oluacak tm hesap, kayt ve ilemlere ait her trl bilgi ve belge ile bu bilgilerin tutulduu elektronik, manyetik ve benzeri her trl ortamn mlkiyeti, yazlma ilikin fikri mlkiyet haklar sakl olmak zere bankaya aittir.

(8) Destek hizmeti dhil her trl hizmet almlarnda bankalar tarafndan, banka ve mteri srrnn gvenliinin salanmas iin gerekli tedbirlerin alnmas zorunludur. Bilgi paylam veya hizmet alnan kuruluun bilgiye eriiminin sz konusu olduu durumlarda verilecek sisteme eriim, veriye eriim veya veriyi grme yetkisi iin gerektirdii bilgiyi kapsayacak ekilde snrlandrlr. Veri gvenliinin salanmas iin alnan hizmetin niteliine gre, mteri isimlerinin ve nemli nitelikteki dier kiisel bilgilerin kodlanmas, maskelenmesi, ifrelenmesi, sisteme eriim yetkisi verilmeksizin veri giriinin sistem harici bir yerde yaplmas ve bu verilerin daha sonra banka tarafndan kendi sistemine aktarlmas, veriye eriimin kstlanmas, veriye eriimin iin gerektirdii en az seviyede gerekletirilmesi, destek hizmeti kuruluu nezdinde mteri verisi saklanmasnn engellenmesi veya benzeri baka yntemler kullanlr. Destek hizmeti salayan kurulularca bankaya ve mterilerine ait srlarn korunmasna ynelik gerekli tedbirlerin alnmasn salamak destek hizmeti alan ilgili bankann sorumluluundadr.

Destek hizmeti kurulularnda aranacak artlar

MADDE 6 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda bankalara destek hizmeti verecek kurulularn;

a) Sermaye irketi eklinde kurulmu, ortaklk yaplarnn effaf ve ak olmas,

b) Destek hizmetini gerekletirebilecek ynetim yapsna, yeterli say ve nitelikte personele, gerekli teknik donanma, belge ve kayt dzenine, i devamll planna sahip olmalar; szleme konusu hizmeti kendi bnyesinde verecek ise, olas gvenlik risklerine, yangn ve doal afetler gibi acil durumlara kar gerekli nlemleri alm olmalar ve bu artlarn salandnn banka tarafndan yerinde tespit edilmi olmas,

c) Hizmet verdikleri bankalarca talep edilmesi ya da Kurulca gerekli grlmesi halinde, verdikleri hizmetlerden doabilecek zararlar karlamak amacyla sorumluluk sigortas yaptracaklarn taahht etmeleri,

) Yurt dnda ya da Trkiyedeki yetkili otoritelerce faaliyette bulunduklar alanla ilgili yetkilerinin iptal edilmemi veya kstlanmam olmas,

d) Kanunun 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda bulunmamalar,

e) Nitelikli pay sahiplerinin, ynetim kurulu bakan ve yeleri ile irketi temsil ile yetkili yneticilerinin

1) Kanunun 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen nitelikleri haiz olmalar,

2) in gerektirdii mali g ve itibara sahip bulunmalar,

3) Yurt dnda ya da Trkiyedeki yetkili otoritelerce bulunduu alanla ilgili yetkileri iptal edilmi veya kstlanm destek hizmeti kurulularnda ortak, ynetim kurulu bakan, yesi veya deneti ya da ynetici olmamalar veya alan olarak yetki iptaline veya kstlamaya neden olan ilemlerde sorumluluklarnn tespit edilmemi olmas

zorunludur.

Szlemenin unsurlar

MADDE 7 (1) Bankalar ile destek hizmetleri kurulular arasnda imzalanacak szlemelerde;

a) Destek hizmetinin konusu, kapsam ve sresi, alnan hizmet karl denecek cret ile taraflarn sorumluluklar gibi hususlarn ak, anlalr ve tereddte mahal vermeyecek ekilde ifade edilmesi,

b) Destek hizmeti kurulularnn gerekletirdii faaliyetlere ilikin olarak Kurumun denetimine tabi olduu ve Kurumca talep edilen her tr bilgi ve belgeyi zamannda ve doru olarak vermekle ve bunlara ilikin her trl elektronik, manyetik ve benzeri ortamlardaki kaytlar ve bu kaytlara eriim ve kaytlar okunabilir hale getirmek iin gerekli tm sistem ve ifreleri incelemeye hazr bulundurmak ve iletmekle ykml olduu hususlarnn belirtilmesi,

c) Bankann i sistemler birimleri ile bamsz d denetisinin, destek hizmeti alnan konuyla ilgili olarak hizmet veren kurulutan her trl bilgi ve belgeyi talep etme yetkisinin bulunduuna ilikin hususlarn belirtilmesi,

) Destek hizmeti kuruluu tarafndan salanan hizmet dolaysyla renilen bankalara ve mterilerine ait bilgiler ile belgelerin, yaplan anlamada belirtilen amalar dnda kullanlmasnn ve nc kiilere aklanmasnn Kanunun 73 nc maddesi uyarnca yasak olduu, destek hizmeti kuruluunun sz konusu bilgi ve belgelerin korunmasnda gerekli zeni gstermekle ykml bulunduu ve bunlara aykrlk halinde banka tarafndan szlemenin tek tarafl olarak feshedilecei ve sorumlular hakknda banka ya da Kurum tarafndan Cumhuriyet Savclna yazl bavuruda bulunulaca hususlarnn belirtilmesi,

d) Destek hizmeti kuruluu tarafndan salanan hizmet dolaysyla renilen bankalara ve mterilerine ait bilgi ve belgelerin gvenliinin salanmasnn zorunlu olduu hususunun belirtilmesi,

e) Destek hizmeti kuruluuna belirli hallerde szlemeyi sresinden nce sona erdirme hakknn tannd durumlar ile banka tarafndan szlemenin feshedilmesi hallerinde alnan hizmetin baka bir destek hizmeti kuruluu veya bizzat banka tarafndan salanmasna imkan verecek bir mddetle destek hizmeti kuruluu tarafndan salanmasna devam olunmasna ilikin hkm konulmas,

f) Destek hizmeti kurulular tarafndan salanan hizmetlerin tamamen veya ksmen alt yklenici kurululara devrinin mmkn klnmas halinde (a), (b), (c), (), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen hususlara alt yklenici kurulularla yaplacak szlemelerde de yer verileceinin destek hizmeti kuruluu tarafndan taahht edilmesi,

g) Destek hizmeti konusu ile snrl olmak zere bankaclk faaliyet ve srelerine ilikin olarak gerekmesi halinde bankann destek hizmeti irketi nezdinde denetim yapabilmesine imkn tanyacak hkm konulmas,

) Banka ynetim kurulunun 9 uncu maddenin ikinci fkras uyarnca hazrlanan rapor zerinde yapaca deerlendirme neticesinde, denetimi engelleyici veya risk dourucu hususlarn varlna kanaat getirmesi ya da Kurulca destek hizmeti alnmasnn snrlanmas ve yasaklanmas halinde szleme sresi sona ermeden destek hizmeti kuruluundan hizmet almnn sona erdirilmesini kararlatrarak szlemeyi feshedebilmesine imkn tanyacak hkm konulmas

zorunludur.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Bildirim ykmll

MADDE 8 (1) Destek hizmeti almlar ve destek hizmeti alnan kurulular, bankalar tarafndan yllk olarak ve mteakip yln nc ay sonuna kadar Kuruma raporlanr.

Destek hizmeti kurulularnn denetimi

MADDE 9 (1) Kurum, destek hizmeti kurulularndan Kanun ve bu Ynetmelik hkmleri ile ilgili grecei btn bilgileri gizli dahi olsa istemeye, tm defter, kayt ve belgelerini incelemeye yetkili olup, destek hizmeti kurulular da istenilen bilgileri vermekle, sistem, sre, defter, kayt ve belgeleri incelemeye hazr bulundurmakla, tm bilgi ilem sistemini denetim amalarna uygun olarak Kurumun yerinde denetim yapan meslek personeline amakla, verilerin gvenliini salamakla ve muhafaza etmek zorunda olduklar her trl defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulunduklar bilgilere ilikin elektronik, manyetik ve benzeri ortamlardaki kaytlarn ve bu kaytlara eriim veya kaytlar okunabilir hale getirmek iin gerekli tm sistem ve ifrelerini inceleme iin ibraz etmek ve iletmekle ykmldr.

(2) Denetim komitesi, destek hizmeti alnmasnda bankann i sistemlerinin etkin ve yeterli bir ekilde iletilmesini veya i kontrol ya da i denetim faaliyetlerinin yrtlmesini engelleyici ya da risk dourucu herhangi bir hususun oluup olumad ve destek hizmeti kuruluunun nitelikli pay sahiplerinin ve irketi temsil ile yetkili yneticilerinin 6 nc maddede belirlenen artlar idame ettirip ettirmedikleri hususlarnda, ayda bir banka ynetim kuruluna sunmak zere bir deerlendirme raporu hazrlar.

(3) Bankaca talep edilmesi ya da Kurulca bankadan istenilmesi halinde ilgili destek hizmeti kuruluunca sorumluluk sigortas yaptrlr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 10 (1) 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bankalarn Destek Hizmeti Almalarna ve Bu Hizmeti Verecek Kurulularn Yetkilendirilmesine likin Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

ntibak sresi

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki konularda destek hizmeti alan bankalar ile destek hizmeti kurulular imzaladklar szlemeleri ve durumlarn bu Ynetmeliin yaym tarihinden en ge 1 yl ierisinde bu Ynetmelik hkmlerine uygun hale getirmek zorundadr.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu Bakan yrtr.