4 Kasm 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 28105

TEBL

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

GMRK GENEL TEBL

(TARFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)

(SER NO: 13)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, Trk Gmrk Tarife Cetvelinin uygulanmasnda AB mevzuatna uyum salayarak, sz konusu Tarife Cetveli uygulamalar ile Avrupa Birlii Eya Nomanklatr uygulamalar arasnda yeknesakl temin ederek, baz eyann snflandrlmasna ilikin Avrupa Birlii snflandrma kararlarn duyurmaktr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, Avrupa Birlii Resmi Gazetesinde muhtelif tarihlerde yaymlanan Baz Mallarn Snflandrlmasna likin Komisyon Tzklerinde yer alan snflandrma kararlarn (Ek) kapsar.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Trk Gmrk Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Tarife Cetveli ile bu Cetvele istatistik alt almlar ilave edilerek hazrlanan statistik Pozisyonlarna Blnm Trk Gmrk Tarife Cetvelini,

b) Armonize Sistem (AS) Aklama Notlar: Uyumu Salanm (Armonize) Mal Tanm ve Kodlama Sistemi Hakknda Uluslararas Szleme eki Armonize Sistem Nomanklatr Aklama Notlarn,

c) Genel Yorum Kurallar: Trk Gmrk Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilikin genel yorum kurallarn,

) Kombine Nomanklatr (KN) Kodu: Trk Gmrk Tarife Cetvelindeki pozisyonlarn ilk 8 rakamn ifade eden ve Avrupa Birlii tarafndan yaymlanan kodlar,

ifade eder.

Yrrlk

MADDE 4 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 5 (1)Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Tebliin eklerini grmek iin tklaynz