4 Kasm 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 28105

TEBL

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

ELEKTRONK GMRK LEMLER

ACL DURUM TEBL

(SER NO: 1)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebli'in amac, Gmrk ve Ticaret Bakanl bilgisayar sistemlerinde ortaya kabilecek yerel veya merkezi arza hallerinde gmrk ilemlerinin aksatlmakszn yrtlmesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 4458 sayl Gmrk Kanunu'nun 10 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Tebli'in uygulanmasnda;

a) Acil durum: nceden ngrlse bile gerekleme yeri ve zaman belli olmayan, gereklemesi halinde kayplara ve i kesintisine yol aarak, acil durumlarla ilgili plan ve prosedrlerin uygulamaya konulmasn gerektiren; planl veya plansz, iletiim ve telekomnikasyon imknlar ile bilgi ileme kapasitesinin yitirilmesi, altyap eriim olanann ortadan kalkmas, gmrk ilemlerinin aksamas veya kesintiye uramas gibi hallerde acil durum yneticisi tarafndan karar verilen durumu,

1) Blgesel acil durum: Birden fazla gmrk ve muhafaza bamdrl blgesini kapsayacak nitelie sahip acil durumu,

2) Genel acil durum: Bakanln merkez ve tara gmrk idarelerinin tmn kapsayacak nitelie sahip acil durumu,

3) Yerel acil durum: Bir gmrk ve muhafaza bamdrl ve/veya bal gmrk idaresinde ortaya kacak acil durumu,

b) Acil durum kriz komisyonu: Bilgi lem Dairesi Bakanlndan sorumlu Mstear Yardmcs bakanlnda, krizle ilgili olabilecek birimlerin amirlerinden ve/veya sair ilgililerden oluacak komisyonu,

c) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

) Genel acil durum yneticisi: Genel ve blgesel acil durumlar iin Mstear veya Mstearn grevlendirecei Bilgi lem Dairesi Bakanlndan sorumlu Mstear Yardmcsn,

d) Kt ortamnda beyan: Gmrk beyannn kt ortam zerinde yaplmasn,

e) Kt ortamnda ilem: Tm gmrk ilemlerinin kt ortam zerinde gereklemesini,

f) Veri giri program: Acil durum hallerinin sona ermesini takiben, kt ortamndaki ilemlere ilikin verilerin elektronik ortama aktarlmasnda kullanlan yazlmlar,

g) Yerel acil durum yneticisi: Yerel acil durumlar iin ilgili gmrk ve muhafaza bamdrn,

ifade eder.

KNC BLM

Acil Duruma likin Bilgiler

Yerel acil durum

MADDE 4 (1) Yerel acil durum hallerinde, yerel acil durum yneticisi konu hakknda gecikmeksizin genel acil durum yneticisine bilgi vererek, genel acil durum yneticisinin bilgisi dhilinde ykmlleri, ilemlerin elektronik ortamda yrtlebildii baka bir gmrk idaresine ynlendirilebilecei gibi, kt ortamnda ilem yaplmasna da karar verebilir.

Blgesel acil durum

MADDE 5 (1) Blgesel acil durum hallerinde, yerel acil durum yneticilerinin bilgilendirmeleri dorultusunda, genel acil durum yneticisi, ykmlleri ilemlerin elektronik ortamda yrtlebildii baka bir gmrk idaresine ynlendirilmesi talimat verebilecei gibi kt ortamnda ilem yaplmas da dhil olmak zere ilemlerin aksamakszn yrtlmesi iin her trl karar alr.

Genel acil durum

MADDE 6 (1) Genel acil durum hallerinde, yerel acil durum yneticilerinin bilgilendirmeleri dorultusunda, genel acil durum yneticisi, kt ortamnda ilem yaplmas da dhil olmak zere ilemlerin aksamakszn yrtlmesi iin her trl karar alr.

Acil durum kriz komisyonunun grevleri

MADDE 7 (1) Blgesel ve genel acil durum hallerinde, genel acil durum yneticisi, acil durum kriz komisyonunu toplantya arr. Komisyon alnan kararlarn salkl bir ekilde yrtlmesini koordine eder. Komisyonun sekretarya ilemleri iin zelliine gre Risk Ynetimi ve Kontrol Genel Mdrl veya Bilgi lem Dairesi Bakanl tarafndan yrtlr.

Acil durum hallerinde iletiim

MADDE 8 (1) Yerel acil durum yneticisi tarafndan, genel acil durum yneticisine verilen acil duruma ilikin bilgilendirmeler ile genel acil durum yneticisi tarafndan yaplacak ilemlere ilikin verilen talimatlar daha sonradan yazl ekle dntrlmek kaydyla szl olarak yaplabilir.

Acil durum halinin ilan

MADDE 9 (1) Acil durum yneticileri tarafndan, acil durum hallerinin ilan ve sona ermesi iletiim aralar ile ilgililere duyurulur. Ayrca bu durum ile ilem safahatlar hakknda Gmrk ve Ticaret Bakanl resmi internet sayfasndan bilgilendirme yaplr.

Acil durum hallerinde kt ortamnda yaplacak gmrk ilemleri

MADDE 10 (1) Acil durum hallerinde kt ortamnda yaplacak gmrk ilemlerine ilikin usul ve esaslar, Bakanlka belirlenir.

(2) Acil durum hallerinde gmrk ilemlerinin kt ortamnda gerekletirilmesinde kullanlacak belge rnekleri, Gmrk ve Ticaret Bakanl resmi internet sayfasnda yaymlanr.

NC BLM

Genel Hkmler

Ortak hkmler

MADDE 11 (1) Acil durum hallerinde, elektronik veri deiimi yaplan kurum ve kurulular tarafndan dzenlenen veri deiimine konu belgeler gmrk idarelerince kt ortamnda kabul edilir.

(2) Genel acil durumlarda toplu teminat kullanmna izin verilmez. Ancak yerel ve blgesel acil durumlarda, bilgisayar sistemi almakta olan baka bir gmrk idaresinden toplu teminatn kullanlabilir durumda olduuna ilikin teyit alnarak toplu teminat kullanmna izin verilir. UND-NET teminatnn kullanld hallerde ilgili kurulutan teyit alnmak suretiyle ilem tesis edilir.

(3) Elektronik ortamda balatlm ancak acil durumun ortaya kmas nedeniyle sonulandrlamam ilemler, ykmllerin yazl talebi dorultusunda elektronik ortamda dzenlenmi olan beyannamenin rejim artlar erevesinde kt ortamnda sonulandrlr. Acil durumun sona ermesini mteakip kat ortamnda yaplan ilemlere ilikin beyanname kapsam veriler ykmllerce veri giri program araclyla elektronik ortama aktarlr. Bu aktarm srasnda kat ortamnda ilem gren beyannamelerin tescil numaras ile daha nce elektronik ortamda ilemleri balatlm ancak acil durum hali nedeniyle tamamlanmam beyannamelerin tescil numaralarnn her ikisi de sisteme girilir.

Fazla mesai

MADDE 12 (1) Acil durum hallerinde, normal mesai dna taan ilemlerden sorun nedeniyle geen sre kadar 4458 sayl Gmrk Kanunu hkmleri erevesinde tahsil edilen fazla mesai cretleri alnmaz.

Acil durum sonras ilemler

MADDE 13 (1) Acil durum yneticisi tarafndan acil durumun sona erdiinin ilan edilmesini mteakip kt ortamnda yaplan ilemlere ilikin verilerden; tatlar ve TIR Karnesi kapsamnda olanlar ilgili gmrk idaresince, beyanname kapsamnda olanlar ykmllerince veri giri program araclyla elektronik ortama aktarlr.

Sorumluluk

MADDE 14 (1) Acil durum hallerinde beyan edilen bilgiler ile dier kurum ve kurululardan temin edilerek kt ortamnda ibraz edilen belgelerin doruluundan ykmller sorumludur.

(2) Ykmller 13 nc madde kapsamnda yapacaklar veri giri ilemlerinden sorumludurlar, bu verilerin hatal girilmesi halinde 4458 sayl Gmrk Kanunu'nun 241 inci maddesinin birinci fkras hkmleri evresinde ilem tesis edilir.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.