3 Kasım 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28104

YÖNETMELİK

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünden:

ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU
Y
ÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
 DA
İR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/2001 tarihli ve 24502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürü yürütür.