3 Kasım 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28104

YÖNETMELİK

İller Bankası Anonim Şirketinden:

İLLER BANKASI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/4/2003 tarihli ve 25087 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İller Bankası Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.