3 Kasm 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28104

YNETMELK

Maliye Bakanl (Gelir daresi Bakanl)ndan:

GELR DARES BAKANLII PERSONEL

YER DETRME YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik, Gelir daresi Bakanlnn yer deitirmeye tabi personelinin atanmalarnda, hizmetin gereklerini ve zelliklerini esas alarak, atamay belirli kurallara balamak, grevde verimlilii artrmak ve lkenin ekonomik, sosyal, kltrel ve ulam artlar ynnden benzerlik ve yaknlk gsteren illerinin gruplandrlarak tespit edilen deiik hizmet blgeleri ve alanlarnda grev yapmalarn salayarak yksek kalitede mkellef odakl hizmet sunmak ve hizmetin yaygnlamasn temin etmek amacyla hazrlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, yer deitirme suretiyle atamaya tabi personel ile gelir idaresi grup mdrlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayl Gelir daresi Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 29 uncu maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Devlet Memurlarnn Yer Deitirme Suretiyle Atanmalarna likin Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Maliye Bakanln,

b) Bakan: Gelir daresi Bakann,

c) Bakanlk: Gelir daresi Bakanln,

) Genel Ynetmelik: 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Devlet Memurlarnn Yer Deitirme Suretiyle Atanmalarna likin Ynetmelii,

d) Hizmet alan: Hizmet blgelerindeki grevin yapld yeri,

e) Hizmet blgesi: Bu Ynetmeliin Ek-1 ve Ek-2sinde yer alan blgeleri,

f) TODAE: Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstitsn,

g) Yer deitirme suretiyle atama: Ynetmelie tabi personelin, Ynetmelikle tespit edilen hizmet blgelerine, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 72 nci ve 76 nc maddelerindeki esaslar erevesinde atanmalarn,

) Yer deitirme suretiyle atama dnemi: Her yln Haziran ve Temmuz aylarn,

h) Zorunlu alma sresi: Her hizmet blgesinde zorunlu olarak allmas gereken sreyi,

ifade eder.

KNC BLM

Yer Deitirme Suretiyle Atamaya likin Genel Esaslar

Yer deitirme suretiyle atamaya tabi personel

MADDE 5 (1) Yer deitirme suretiyle atamaya tabi personel aada belirtilmitir:

a) Vergi dairesi mdr, mdr, vergi dairesi mdr yardmcs ve mdr yardmcs,

b) Avukat.

Hizmet blgeleri ve zorunlu alma sreleri

MADDE 6 (1) Yer deitirme suretiyle yaplacak atamalarda esas alnacak hizmet blgeleri ve zorunlu alma sreleri; vergi dairesi mdr, mdr, vergi dairesi mdr yardmcs ve mdr yardmcs unvanlar iin Ek-1de, avukat unvan iin Ek-2de gsterilmitir.

Temel esaslar

MADDE 7 (1) Yer deitirme suretiyle yaplacak atamalarda uyulacak temel esaslar aada belirtilmitir:

a) Yer deitirme suretiyle yaplacak atamalarda, hizmet blgelerindeki zorunlu alma srelerinin tamamlanmas esastr.

b) Bu Ynetmelikte belirtilen istisnalar dnda, hizmet blgelerindeki zorunlu alma sresini tamamlayan personelin daha nce grev yapmad veya zorunlu alma sresini tamamlamad baka hizmet blgesine atanmas zorunludur.

c) 4 nc ve 5 inci hizmet blgelerinde yer alan hizmet alanlarnda asgari iki yl, dier hizmet blgelerinin hizmet alanlarnda ise asgari yl allmas halinde, ayn hizmet blgesi iindeki dier hizmet alanlarna atanma talep edilebilir. Bu kapsamda yaplan taleplerin yerine getirilmesi zorunlu deildir.

) Bir il snr iinde farkl hizmet blgelerine dhil hizmet alanlarnn bulunmas ve bu hizmet alanlarnn herhangi birinde o hizmet blgesinin zorunlu alma sresinin tamamlanm olmas halinde, ayn ilin dier hizmet blgesinde yer alan hizmet alanna atama yaplamaz.

d) Bu Ynetmelikte belirtilen istisnalar dnda, zorunlu alma sresinin doldurulmas nedeniyle yer deitirme suretiyle atamalar her yln Haziran ve Temmuz aylarnda yaplr.

e) Bulunulan hizmet blgesinde herhangi bir nedenle zorunlu alma sresinden fazla geen sreler sadece bir st blgedeki zorunlu alma sresinden saylr. Birinci hizmet blgesinde herhangi bir nedenle zorunlu alma sresinden fazla geen sreler ise sadece ikinci blgedeki zorunlu alma sresinden saylr.

f) 5 inci hizmet blgesinde zorunlu alma sresini tamamladklar halde, bu blgeye atanmak veya bu blgede kalmak iin talepte bulunanlarn istekleri yerine getirilebilir. Ancak alma sresi, bu hizmet blgesinin zorunlu alma sresinin iki katn geemez.

g) alma sresinin hesabnda 31 Temmuz tarihi esas alnr. Ay kesirleri dikkate alnmaz.

) Unvan deiiklii halinde, yer deitirmeye tabi olan unvanlarn herhangi birinde allan sreler, bu Ynetmeliin Ek-1i esas alnmak suretiyle zorunlu alma sresinin hesabnda dikkate alnr.

zr halleri

MADDE 8 (1) Yer deitirme suretiyle yaplacak atamalarda salk durumu ve e durumu, zr halleri olarak dikkate alnr.

(2) Birinci fkrada belirtilen zr hallerinin deerlendirilmesinde uyulacak esaslar aada belirtilmitir:

a) zr hallerinin belgelendirilmesi kaydyla, zorunlu alma sresini tamamlam personel, taleplerine uygun olarak zrlerine cevap verebilecek farkl hizmet blgelerine atanabilir veya yerlerinde braklabilir. Zorunlu alma sresini tamamlamam personel, ncelikle zrlerine cevap verebilecek, ayn hizmet blgesi iinde baka bir hizmet alanna, bunun mmkn olmamas halinde farkl hizmet blgelerine atanabilir.

b) Bakanlk, zr hallerinin ortadan kalkmas durumunda yer deitirmeye tabi personelin ayrld hizmet blgesindeki eksik kalan alma sresini tamamlatabilir.

(3) Salk durumu zrne dayanlarak yer deitirme veya yerinde kalma talebinde bulunulabilmesi iin; memurun kendisinin, einin veya kanunen bakmakla ykml olduu kimselerden birinin salk durumunun bulunduu yerde tehlikeye girdiinin veya grev yerinin deimesi halinde tehlikeye gireceinin tam teekkll Devlet hastanesinden veya niversitelerin tp fakltelerinden son ay iinde alnacak salk kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

(4) E durumu zrne dayanlarak yer deitirme veya yerinde kalma talebinde bulunulabilmesi iin; personelin einin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayl Devlet Personel Bakanl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye tabi bir kurumda memur veya statsne baklmakszn kamu grevlisi olarak altnn ve/veya tayininin yapldnn grev yeri belgesi ve vukuatl nfus kayt rnei ile belgelendirilmesi gerekir.

(5) Bu madde kapsamnda, baka hizmet blgesi veya hizmet alanna atanan veya yerlerinde braklanlar, zrlerinin devam ettiini gsteren belgeleri Bakanla gndermek zorundadrlar.

Hizmetin gerei olarak yaplabilecek yer deitirmeler

MADDE 9 (1) Haklarnda yrtlen adli, idari veya inzibati bir soruturma sonucunda yerlerinde kalmalarnda saknca grlen yer deitirmeye tabi personelin durumu, Yer Deitirme Kurulunca deerlendirilerek grev yerleri, blge ve sre kayd aranmakszn deitirilebilir.

(2) Bu durumda olan personelin ayrldklar hizmet blgesindeki srelerinin tamamlanmamas halinde eksik kalan sreler daha sonra baka bir hizmet alannda tamamlattrlr.

Emeklilik talebiyle yerinde braklma

MADDE 10 (1) Bulunduu hizmet blgesinde zorunlu alma sresini tamamlam olmalar nedeniyle yer deitirme suretiyle atamaya tabi olacaklardan, emeklilik hakkn kazanm olanlar ile bir sonraki yln Temmuz ayna kadar kazanacak olanlar, en ge 17 Temmuzda emekli olacaklarna ilikin dilekelerini bal olduklar birim araclyla Bakanla gndermeleri ve idari ynden bir saknca grlmemesi halinde, emekli olacaklar tarihe kadar bulunduklar hizmet alannda braklrlar.

(2) Birinci fkra uyarnca yerinde braklanlardan emekli olma isteinden vazgeenler, yer deitirme suretiyle atama dnemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar ve bunlar ikinci kez anlan fkra hkmnden yararlanamazlar.

Unvan deiikliinde atama usul

MADDE 11 (1) Gelir idaresi grup mdr unvanna atanacaklar ile 5 inci maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde saylan unvanlara atanacaklarn ilk grev yerleri 5 inci veya 4 nc hizmet blgeleridir. Bu ekilde atamas yaplanlarn anlan blgelerdeki hizmet sresi iki yl doldurmad srece dier blgelere atamalar yaplmaz. Ancak, yer deitirmeye tabi unvanlarda bu blgelerdeki hizmetlerini tamamlayanlar ile yer deitirmeye tabi unvanlar dndaki grevlerde bu hizmet blgelerinde en az drt yl grev yapm olanlarn anlan blgelere atanmalar zorunlu deildir.

(2) 5 inci veya 4 nc blgelerde birinci fkrada saylan unvanlara ihtiya bulunmamas halinde, srasyla 3 nc veya daha st blgelere atama yaplabilir.

(3) 5 inci maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde saylan unvanlara yaplan ilk atamalarda, 8 inci maddede yer alan hkmler iki yl sre ile uygulanmaz. Ancak, greve baladktan sonra zr halleri ortaya kanlar, bu sreyi tamamlamadan durumlarna uygun yerlere atanrlar.

Tm blge hizmetlerinin tamamlanmas

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelikte belirlenen tm blge hizmetlerinin tamamlanmasnda sadece yer deitirmeye tabi unvanlarda geen hizmet sresi esas alnr.

(2) Bu Ynetmelikte belirlenen tm blge hizmetlerini tamamlayan personel, grev yapmak istedii hizmet alanlarn Bakanla bildirir. Bakanlk, kadro ve ihtiya durumunu dikkate almak suretiyle ilgililerin taleplerini yerine getirebilir.

(3) Tm blge hizmetlerini tamamlayan personelin ikinci fkra kapsamndaki taleplerini Bakanla bildirmemesi, bu personel hakknda Ynetmelik hkmlerinin uygulanmasna engel tekil etmez.

Tekrar memurlua dnmek isteyenlerin atanacaklar hizmet blgesi

MADDE 13 (1) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 92 nci maddesi uyarnca tekrar memurlua dnmek isteyenlerin, hangi hizmet blgesinde greve balayacaklar kadro ve ihtiya durumuna gre Bakanlka resen belirlenir.

Yer deitirme suretiyle atanlamayacak yerler

MADDE 14 (1) Bu Ynetmeliin Ek-1ine tabi personel, kendisinin veya einin nfusa kaytl olduklar il ve bu ile bal ilelere atanamaz. Ancak, adrese dayal nfus kayt sistemi verilerine gre; bu Ynetmeliin Ek-1inde belirtilen il merkezlerinden nfusu 250.000i, ile merkezlerinden nfusu 150.000i aan yerlere yaplacak atamalarda bu hkm uygulanmaz.

Blge hizmetinden saylacak sreler

MADDE 15 (1) Aada belirtilen srelerin tamam personelin asl hizmet alannn blge hizmetinden saylr:

a) Yllk, mazeret, salk izinlerinin tamam,

b) Hizmet blgesi dnda geirilen kurs, konferans, seminer, mesleki eitim gibi sreler ile Bakanlk veya Bakanlktaki geici grev veya veklet srelerinin ylda toplam 90 gn gemeyen ksm (90 gn aan sreler, bu srelerin getii yerin blge hizmetinden saylr.),

c) Hizmet blgesi iinde yaplan kurs, konferans, seminer, mesleki eitim vb. ile geici grev ve veklet sreleri (Veklet edilen grevin bu Ynetmelie tabi olmamas halinde asli grev esas alnr),

) Grevden uzaklatrlan ve grevleriyle ilgili olsun veya olmasn herhangi bir sutan tutuklanan veya gzaltna alnan personelin, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 143 nc maddesi hkmlerine gre grevlerine iadelerinin gereklemesi halinde, grevden uzakta geen sreleri.

(2) Hizmet blgesi dnda, hizmetin gerei olarak TODAEde geirilen srelerin tamam, bu srelerin getii yerin blge hizmetinden saylr.

Blge hizmetinden saylmayacak sreler

MADDE 16 (1) Aada belirtilen sreler blge hizmetinden saylmaz:

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun ilgili maddeleri uyarnca aylksz izin almak suretiyle geirilen sreler,

b) Naklen atanma nedeniyle eski grevinden ayrl ile yeni grevine balay tarihleri arasnda geen sreler,

c) Dier kamu kurum ve kurulularnda ilgili mevzuatlar gereince grevlendirilmelerde geici grevli veya aylksz izinli olarak geen sreler,

) 15 inci maddede saylanlar dnda kalan dier sreler.

NC BLM

Yer Deitirme Suretiyle Atamaya likin lemler

Bavuru ekilleri

MADDE 17 (1) Bulunduu hizmet blgelerinde zorunlu alma srelerini tamamlam personel ile srelerini tamamlamam olmalarna ramen 8 inci maddede belirtilen zrleri bulunanlar tarafndan, Bakanln duyurusu beklenilmeksizin, bu Ynetmeliin Ek-3nde yer alan Yer Deitirme Suretiyle Atanma stek Formunu doldurularak, varsa ekleriyle birlikte, her yln Mart ay sonuna kadar Bakanla, grev yaptklar birimler aracl ile gnderilir. Bu formda, atanmak veya grevde kalmak istenilen hizmet blge ve alanlarnn belirtilmesi gerekir. Ancak Bakanlk, yer deitirme suretiyle atamaya tabi personeli, istek formunda belirtilen hizmet blge ve alanlar dndaki bir hizmet blgesi veya alanna da atayabilir. 8 inci madde hkmnden yararlanmak isteyenler, sre kaydna bal olmakszn da bavurabilirler.

(2) Yer deitirmeye tabi personelin birinci fkrada belirtilen formu doldurarak Bakanla gndermemesi, bu personel hakknda Ynetmelik hkmlerinin uygulanmasna engel tekil etmez.

Yer deitirme kurulu

MADDE 18 (1) Yer deitirme kurulu; bu Ynetmelik kapsamna giren personelin yer deitirme suretiyle atama ilemlerini incelemek ve deerlendirmek zere, nsan Kaynaklar Daire Bakanlndan sorumlu Gelir daresi Bakan Yardmcs bakanlnda, nsan Kaynaklar Daire Bakanlndan sorumlu Gelir daresi Daire Bakan, atama ilemlerinden sorumlu Gelir daresi Grup Bakannn ve ilgili Mdrn katlmyla oluur. Bakan Yardmcsnn yokluunda, kurula Daire Bakan bakanlk eder. Avukat atamalarnda yer deitirme kurulu, 1. Hukuk Mavirinin de katlmyla teekkl eder.

(2) Kurul, Kurul Bakannn ars zerine toplanr. Kararlar oy okluu ile alnr. ekimser oy kullanlamaz.

(3) Yer deitirme kurulunun sekretarya grevi ilgili mdrlk tarafndan yerine getirilir.

(4) 9 uncu madde uyarnca yaplacak atamalara ilikin kurul toplantlarna disiplin ilemlerinden sorumlu Gelir daresi Grup Bakan ve ilgili Mdr de itirak eder.

Yer deitirme suretiyle atama ilemleri

MADDE 19 (1) Yer deitirme kurulu, yer deitirmeye tabi tutulmas gereken veya alma sresini doldurduu halde yerinde kalma talebinde bulunan personelin durumlarn;

a) Hizmetin gereini,

b) Kadro ve ihtiya durumunu,

c) Memurun daha nce grev yapt hizmet blgeleri ve hizmet alanlarn,

) stek formlar ile eklerini, zr hallerini ve varsa dier belgelerini,

bu Ynetmelik hkmleri erevesinde inceler ve personelin atanaca hizmet alann belirleyerek hazrlad teklifleri atamaya yetkili amirin onayna sunar.

Yer deitirme suretiyle atama onaynn teblii

MADDE 20 (1) Yer deiikliklerine ilikin atama onaylar grev yaplan hizmet alanna intikalini takip eden gnden itibaren on be i gn iinde ilgililere tebli edilir.

(2) Atama onaylarnn birinci fkrada belirtilen sre iinde ilgilisine tebli edilememesi halinde, gerekeleri belirtilmek suretiyle durum ilgili valilik veya vergi dairesi bakanlnca Bakanla bildirilir. Gerekelerin yeterli grlmemesi halinde, Bakanlk tarafndan tanzim edilecek bir yaz ile tebligat ilemlerinin tamamlanmas ilgili birimden istenir. Tebligatn tamamlanmasna ilikin yaznn grev yaplmakta olan hizmet alanna intikalini takip eden on i gn iinde atama onaynn yine tebli edilmemesi halinde, tebligat ilemlerinde ihmal ve gecikme gsteren amirler hakknda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun disiplin hkmleri uyarnca ilem yaplr.

Gelir idaresi grup mdrlerinin atamas

MADDE 21 (1) Grev yaptklar vergi dairesi bakanlnda yedi yllk sreyi dolduran gelir idaresi grup mdrleri baka vergi dairesi bakanlklarna atanrlar. Bunlar, vergi dairesi bakannn istei ve hizmetin gerei dorultusunda en ok bir yl sreyle yerlerinde braklabilirler. Ancak, hizmetin gerei, kadro ve ihtiya durumu gibi nedenlerle yedi yllk sreye bal kalnmakszn yer deiiklii yaplmas mmkndr.

(2) 14 nc madde hkm gelir idaresi grup mdrleri hakknda da uygulanr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ynetmelikte belirtilmeyen hususlar

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde Genel Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 23 (1) 21/5/2008 tarihli ve 26882 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gelir daresi Bakanl Personelinin Yer Deitirme Suretiyle Atanmalarna likin Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

ntibak

GEC MADDE 1 (1) Ynetmeliin yaym tarihinden nce yer deitirme suretiyle atamaya tabi grevlerde bulunanlarn her bir hizmet alannda fiilen altklar srelerin tamam, bu Ynetmeliin Ek-1inde yer alan hizmet alanlar esas alnarak intibak ettirilir.

(2) Birinci fkra uyarnca yaplan intibak sonucu bu Ynetmeliin Ek-1indeki her bir hizmet blgesi iin belirlenen zorunlu alma sresini aan sreler, ilgili personelin bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren 30 gn iinde grev yaptklar birimler aracl ile Bakanla yazl olarak bavurmalar halinde talep ettikleri hizmet blgelerinin zorunlu alma srelerinden indirilir.

ntibak talep edilmemesi durumu

GEC MADDE 2 (1) Yer deitirmeye tabi olarak grev yapmakta olan ve Geici 1 inci madde uyarnca intibak ileminin yaplmasn istemeyen personelin, bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren 30 gn iinde grev yaptklar birimler aracl ile Bakanla yazl olarak bavurmalar halinde, bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nceki Ynetmelie gre her bir hizmet alannda fiilen altklar srelerin tamam eski hizmet blgelerinden saylr. Ancak bu ekilde bavuranlarn, bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nceki Ynetmeliin 1 ve 2 sayl cetvellerine gre 6 nc hizmet blgesinde geen zorunlu alma sreleri bu Ynetmeliin Ek-1ine gre 5 inci blgede gemi saylr. Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nceki ynetmelikler uyarnca yaplan intibak ilemleri dikkate alnmaz.

(2) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nceki Ynetmelie gre her bir hizmet alannda fiilen altklar srelerin tamamnn eski hizmet blgelerinden saylmasn isteyenlerin, bu Ynetmeliin Ek-1indeki her bir hizmet blgesi iin belirlenen zorunlu alma sresini aan sreleri, bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren 30 gn iinde grev yaptklar birimler aracl ile Bakanla yazl olarak bavurmalar halinde talep ettikleri hizmet blgelerinin zorunlu alma srelerinden indirilir.

Hizmet blgesinin deimesi

GEC MADDE 3 (1) Yaplan intibaklar sonucunda, halen grev yaplan hizmet alannn bulunduu hizmet blgesi deien personelin, bu hizmet alanndaki toplam alma sresi, bu Ynetmeliin Ek-1inde belirlenen hizmet blgesinin zorunlu alma sresini aamaz.

(2) Halen grev yaplan hizmet alannn bulunduu hizmet blgesi deien veya Geici 1 inci ve Geici 2 nci maddeler uyarnca yaplan intibaklar neticesinde, grev yaplmakta olan hizmet blgesindeki zorunlu alma sresi dolan personelin, bu Ynetmeliin Ek-3nde yer alan Yer Deitirme Suretiyle Atanma stek Formunda belirtmeleri halinde 2012 yl yer deitirme dneminde atamalar yaplmaz.

Yrrlk

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Maliye Bakan yrtr.

 

EK-1

1 SAYILI CETVEL

EK-2

2 SAYILI CETVEL

EK-3

YER DETRME SURETYLE
ATANMA STEK FORMU