3 Kasm 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28104

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

SOSYAL GVENLK KURUMLARI HARCAMA BELGELER

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 27/6/2007 tarihli ve 26565 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sosyal Gvenlik Kurumlar Harcama Belgeleri Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasna (b) bendinden sonra gelmek zere aadaki (c) bendi, buna gre teselsl ettirilen dier bentlerden sonra gelmek zere aadaki () ve (h) bentleri eklenmitir.

c) Genel salk sigortals: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 60 nc maddesinde saylan kiileri,

) Reete: Hekimin hastas iin gerekli grd ila, tbbi malzeme ve bunlarn kullanl biimini, dozu, miktar ile Kurumca gerek grlen dier bilgileri, hastann kimlik bilgilerini, hastaln tehis veya tehislerine dair bilgileri, dzenlendii tarihi, salk tesisini ve hastann tesise bavuru numarasn, hekime ait ilgili mevzuat gerei bulunmas gereken bilgiler ile hekimin imzas veya elektronik imzasn ieren kt veya elektronik ortamdaki belge ile asgari bu bilgileri ihtiva eden kt veya elektronik ortamdaki raporu,

h) Sigortal: Ksa ve/veya uzun vadeli sigorta kollar bakmndan adna prim denmesi gereken veya kendi adna prim demesi gereken kiiyi,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(5) nc fkrann uygulanmasna ilikin usul ve esaslar Maliye Bakanlnca belirlenir.

(6) Drdnc fkrann uygulanmasna ilikin usul ve esaslar Bakanlka belirlenir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin ikinci ksmnn ikinci blmnn bal Cenaze Giderleri eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 45 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 45 (1) Sosyal gvenlik kanunlar uyarnca, ilgili mevzuat gerei hak sahiplerine yaplacak emekli, yallk, malullk, lm aylklar ile ikramiye, toptan deme ve benzeri dier tm istihkaklarn denmesinde; demelerin kii says, deme tr ve banka veya bankalar itibaryla gsterildii onayl icmal bordrosu deme belgesine balanr.

(2) Eczanelere, resm ve zel salk kurum ve kurulularna ve genel salk sigortalsna yaplacak ila ve ila mahiyetinde olmayan ve tedavi amacyla kullanlan beslenme rnleri, eitli protez ve ortez, cihaz ve malzeme bedelleri ile her trl salk hizmeti giderlerinin denmesinde aranacak kantlayc belgeler aada belirtilmitir.

a) Eczanelere yaplacak demelerde;

1) lgili mevzuata gre gerekli ise hastann sevkine ilikin belge,

2) Beeri Tbbi rnler Ambalaj ve Etiketleme Ynetmelii kapsamnda karekodlu ilalar hari olmak zere, ila fiyat kuprlerinin ve barkot diyagramnn yaptrlm olduu reete (Gvenli elektronik imzal reeteleme uygulamasna geilen yerlerde kantlayc belge olarak ayrca reete aranmaz.),

3) Reetelerin kii baznda dkmn gsteren liste (Fatura zerinde dkm yapld takdirde ayrca liste dzenlenmez.),

4) Fatura,

deme belgesine balanr.

5) Eczane ile faturann dzenlendii tarihte yrrlkte bulunan anlamann bir rnei ilk deme belgesi ile birlikte muhasebe birimine verilir ve muhasebe birimince alacak dosyada saklanr.

b) Genel salk sigortals tarafndan karlanan tedavi giderlerinin kendilerine denmesinde;

1) lgili mevzuata gre gerekli ise hastann sevkine ilikin belge,

2) Tbbi malzemeye ilikin reete ile Beeri Tbbi rnler Ambalaj ve Etiketleme Ynetmelii kapsamnda karekodlu ilalar hari olmak zere, ila fiyat kuprlerinin ve barkot diyagramnn yaptrlm olduu reete (Gvenli elektronik imzal reeteleme uygulamasna geilen yerlerde kantlayc belge olarak ayrca reete aranmaz.),

3) lgili mevzuatta fatura dzenlenmeyecei belirtilen demeler hari olmak zere fatura,

deme belgesine balanr.

4) Yurt dndan getirtilen ila bedellerinin denmesinde faturann temin edilememesi halinde fiyat kuprleri esas alnr, bunlar yoksa Kurumca tespit edilen fiyatlar zerinden deme yaplr.

5) Kurumca yetkilendirilen kurulua katma deer vergisi denerek ithal edilen ila bedellerinin genel salk sigortalsna denmesinde, (1), (2) ve (3) numaral alt bentlerde belirtilen belgelere ilave olarak ithal ila provizyon sisteminden alnan dkm listesi ile alndnn tasdikli bir rnei de deme belgesine balanr.

c) Resm ve zel salk kurum ve kurulularna yaplacak demelerde;

1) lgili mevzuata gre gerekli ise hastann sevkine ilikin belge,

2) Fatura (Birden fazla kiinin tedavi giderinin ayn faturada gsterilmesi hlinde, yaplan tetkik ve tedavinin kii baznda dkmn gsteren onayl bir listesi de aranr.),

3) lgili mevzuata gre gerekli ise yatan hastalar iin hasta k zeti (epikriz),

deme belgesine balanr.

4) Yurt dnda yaplacak tedavilere ilikin giderlerin denmesinde temin edilen belgelerin ve bunlarn tercmelerinin misyon efliinin veya ihtisas biriminin onayn tamas gerekir.

(3) Sigortallara yaplacak dier salk giderlerinin denmesinde;

a) Geici i gremezlik denei iin;

1) lgili mevzuatta gerekli ise, hastann sevkine ilikin belge,

2) Gremezlik Belgesi (rnek No: 25),

b) Tedaviye ilikin yol ve zaruri masraf karl demelerinde;

1) lgili mevzuatta gerekli ise, hasta sevkine ilikin belge,

2) Yurt ii veya yurt d tedavi yolluklarnn denmesinde; bulunduu yer dndaki bir tedavi kurumuna sevk edildiine veya yurt dnda tedavisinin gerekli olduuna ilikin belge (18 ya st kiilerin sevk edildikleri yerlere bir kimse refakatinde gitmesinin gerekli olduu hallerde ise bu durum ayrca belge zerinde gsterilir.),

3) Uakla seyahat halinde bilet,

c) Maktu analk (doum ve emzirme) demelerinde talep dilekesi,

deme belgesine balanr.

(4) Cenaze deneinin sigortalnn ei, ocuu, anas, babas veya kardeleri dnda gerek veya tzel kiilere denmesinde; fatura veya perakende sat fii veya deme kaydedici cihazlara ait sat fii deme belgesine balanr.

(5) lgili mevzuat gereince hekim veya salk kurulu raporuna gre deme yaplaca belirtilen hallerde rapor da deme belgesine balanr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin (rnek No: 25) numaral eki Gremezlik Belgesi, ekteki ekilde deitirilmi, (rnek No: 26) numaral eki Gremezlik Devam Belgesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz