3 Kasm 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28104

YNETMELK

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

ELEKTRK PYASASI DENGELEME VE UZLATIRMA YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektrik Piyasas Dengeleme ve Uzlatrma Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki eklide deitirilmi, (zzzz) bendinde yer alan retim, otoprodktr ya da otoprodktr grubu ifadesi retim, OSB retim, otoprodktr ya da otoprodktr grubu olarak deitirilmi ve (iiiii) bendinden sonra gelmek zere aadaki bent eklenmitir.

) Sistem marjinal fiyat: Sistem ynnn enerji an gstermesi halinde yk alma teklif fiyatlarnn en dnden, sistem ynnn enerji fazlasn gstermesi halinde yk atma teklif fiyatlarnn en ykseinden balanlmak zere, dengeleme g piyasas kapsamnda verilen tm talimatlar dikkate alnarak belirlenen net talimat hacmine tekabl eden teklif fiyatn,

jjjjj) Lot: Uzlatrmaya esas ikili anlamalar ile gn ncesi piyasas kapsamnda tekliflerin bildirilmesi amacyla kullanlan ve 0,1 MWhe edeer enerji miktarn

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Dengeden sorumlu taraflarn denge sorumluluklarndan kaynaklanan enerji dengesizlikleri, uzlatrma dnemi baznda belirlenecek sistem dengesizlik fiyat zerinden uzlatrlr. Bir uzlatrma dnemi iin geerli sistem dengesizlik fiyat, sz konusu uzlatrma dnemi iin gn ncesi piyasasnda belirlenmi olan nihai piyasa takas fiyat veya dengeleme g piyasasnda belirlenmi olan saatlik sistem marjinal fiyat kullanlarak belirlenen fiyattr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci frkasnn (d) bendinden sonra gelmek zere aada yer alan bent eklenmitir.

e) OSB retim lisans sahibi

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) ve () bentlerinde yer alan retim, otoprodktr ve otoprodktr grubu ifadeleri retim, OSB retim, otoprodktr ve otoprodktr grubu olarak deitirilmitir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendinden sonra gelmek zere aada yer alan bent eklenmitir.

f) Piyasa katlmclarnn merkezi uzlatrma bankasna yeliklerine

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan retim, otoprodktr ve otoprodktr grubu ifadeleri retim, OSB retim, otoprodktr ve otoprodktr grubu olarak deitirilmi, nc fkrasnn (d) bendinden sonra gelmek zere aada yer alan bent eklenmitir.

e) Merkezi uzlatrma bankas-katlmc anlamas imzaladklarna dair belgeyi

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin drdnc ve onikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve maddenin sonuna aada yer alan onnc fkra eklenmitir.

(4) Profil uygulamasna ilikin usul ve esaslar uyarnca uzlatrma dnemi baznda lm yapabilen saya takma zorunluluu bulunan tketim tesisleri ykmllklerini yerine getirmedikleri takdirde sz konusu sayalarn kayd silinir. Kayd silinen saya, mevzuata uygun saya deiiklii yaplan ay takip eden ilk ay ba saat 00:00dan itibaren yeni tedarikisi adna kayda alnr.

(12) Baka bir uzlatrmaya esas veri-eki birimi konfigrasyonu ierisinde de yer alan ve nceden kayt altna alnm sayalar bilgilerinde gerekli gncellemelerin yaplmas suretiyle yeniden kayt altna alnr.

(13) Bu madde kapsamnda kayd gerekletirilen lm noktalarnda yer alan ve ilk defa enerji kullanacak tketicilerin tedarikisi olmak isteyen ilgili piyasa katlmclar en ge ilk endeks tespit tutanann dzenlenmesinden nceki i gn saat 17:00a kadar PYS aracl ile bavuruda bulunur ve Enerji Alm-Satm Bildirim Formunu imzalam olduunu PYS zerinden beyan eder. lgili sayalar sz konusu tedariki adna ilk endeks tespit tutana tarihinden itibaren geerli olmak zere kaydedilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 30/A maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 30/A (1) Kurulca onaylanm perakende sat tarifeleri kapsamnda perakende sat szlemesi ile perakende sat lisans sahibi datm irketinden enerji alan bir serbest tketiciye ait eki birimine perakende sat anlamas kapsamnda kurulca onaylanm perakende sat tarifeleri dnda, ilk defa ikili anlama ile elektrik enerjisi tedarik etmek isteyen bir piyasa katlmcsnn, enerji alacak sz konusu tketiciye ait uzlatrmaya esas veri-eki birimlerine ilikin saya kayd, uzlatrmaya esas veri-eki birimi kayd ve portfylerine ekleme ile ilgili talepte bulunmas durumunda;

a) Yeni tedariki olmak isteyen piyasa katlmcs ve/veya blgesinde bulunan serbest tketiciye perakende sat anlamas kapsamnda kurulca onaylanm perakende sat tarifeleri dnda, ikili anlama ile enerji satmak isteyen perakende sat lisans sahibi datm irketi, iinde bulunulan ayn en ge altnc gnnden nceki son i gn saat 17:00ye kadar uzlatrmaya esas veri-eki birimi ve sayalara ilikin bilgi girilerini PYS zerinden yaparak, ilgili serbest tketici ile serbest tketicilere satlar iin Enerji Alm-Satm Bildirim Formunu imzalam olduunu PYS zerinden beyan eder. Yeni tedariki tarafndan yaplan bilgi girileri, serbest tketicinin mevcut tedarikisine, PYS araclyla duyurulur.

b) inde bulunulan ayn en ge onsekizinci gnnden nceki son i gn saat 17:00ye kadar kayt edilecek uzlatrmaya esas veri-eki birimlerine ait lm ve balant noktalarn gsteren ve PYS zerinde elektronik olarak yer alan ve ilgili uzlatrmaya esas veri-eki birimi iin uygun olan tek hat emasna gre sayalarn ilgili mevzuata uygun olduklar ve kayp deerleri ile dier parametreler, ilgili datm lisans sahibi tzel kii veya TEA tarafndan, PYS araclyla onaylanr veya yine PYS araclyla gerekeleri bildirilerek reddedilir. Uygunluun reddedilmesi halinde durum, gerekeleri ile birlikte ayn gn ierisinde yeni tedariki olmak isteyen piyasa katlmcsna PYS araclyla bildirilir.

c) inde bulunulan ayn en ge yirminc gnnden nceki son i gn saat 17:00ye kadar sz konusu tketicinin, serbest tketici nitelii tad ve mevcut tedarikisine kar ykmllklerini yerine getirdii, mevcut tedarikisi niteliinde olan ilgili perakende sat lisans sahibi datm irketi tarafndan PYS araclyla onaylanr veya yine PYS araclyla gerekeleri bildirilerek reddedilir. Sz konusu tketicinin mevcut tedarikisine kar deme ykmlln yerine getirmesine ilikin onay, iinde bulunulan ayn en ge ondrdnc gnnden nceki son i gnne kadar gecikme faizi faturalar da dahil olmak zere tebli edilmi olan son faturaya ilikin deme durumu dikkate alnarak deerlendirilir. Ykmlln yerine getirildiinin reddedilmesi halinde durum gerekeleri ile birlikte ayn gn ierisinde yeni tedariki olmak isteyen piyasa katlmcsna PYS araclyla bildirilir.

(2) Daha nceden ikili anlamalar kapsamnda bir tedarikiden enerji temin eden bir serbest tketicinin tedariki deitirmesi durumunda;

a) Serbest tketicinin yeni tedarikisi olmak isteyen ilgili piyasa katlmcs, portfy deiiklii ile ilgili talebini, iinde bulunulan ayn en ge onuncu gnnden nceki son i gn saat 17:00ye kadar bilgi girilerini PYS zerinden yaparak, ilgili serbest tketici ile serbest tketicilere satlar iin Enerji Alm-Satm Bildirim Formunu imzalam olduunu PYS zerinden beyan eder. Yeni tedariki tarafndan yaplan bilgi girileri, serbest tketicinin mevcut tedarikisine, PYS araclyla duyurulur.

b) inde bulunulan ayn en ge yirminc gnnden nceki son i gn saat 17:00ye kadar sz konusu serbest tketicinin, mevcut tedarikisine kar ykmllklerini yerine getirdii, mevcut tedarikisi tarafndan, PYS araclyla onaylanr veya yine PYS zerinden gerekeleri bildirilerek reddedilir. Sz konusu tketicinin mevcut tedarikisine kar deme ykmlln yerine getirmesine ilikin onay, iinde bulunulan ayn en ge ondrdnc gnnden nceki son i gnne kadar gecikme faizi faturalar da dahil olmak zere tebli edilmi olan son faturaya ilikin deme durumu dikkate alnarak deerlendirilir. Ykmlln yerine getirildiinin reddedilmesi halinde durum, gerekeleri ile birlikte ayn gn ierisinde yeni tedariki olmak isteyen piyasa katlmcsna PYS araclyla bildirilir.

(3) Bir piyasa katlmcsnn, bir serbest tketiciye ait eki birimini portfynden kartmasn talep etmesi durumunda serbest tketicinin mevcut tedarikisi niteliinde olan piyasa katlmcs, iinde bulunulan ayn en ge altnc gnnden nceki son i gn saat 17:00ye kadar, Piyasa letmecisine PYS araclyla bavuruda bulunur ve serbest tketicinin mevcut tedarikisi olan piyasa katlmcsnn portfynden, serbest tketiciyi karma ilemi gerekleir.

(4) Piyasa katlmcsnn temerrde dmesi nedeni ile portfynden karlan serbest tketicinin yeni tedarikisi olmak isteyen bir piyasa katlmcsnn, ilgili serbest tketiciye enerji tedarii yapacan, serbest tketicilere portfyden karlma bildiriminin yapld ayn yirminc gnnden nceki son ign saat 17:00ye kadar, serbest tketicilere satlar iin Enerji Alm-Satm Bildirim Formu ile Piyasa letmecisine bildirmesi durumunda, ilgili kayt gncelleme ilemleri Piyasa letmecisi tarafndan PYS araclyla gerekletirilir.

(5) lgili datm lisans sahibi tzel kii, TEA veya ilgili perakende sat lisans sahibi datm irketi tarafndan onay srecinin tamamlanmasn mteakiben, Piyasa letmecisi, portfyden karlan, portfy deitirilen ve yeni kaydedilen sayalar listesini PYS araclyla ilgili datm irketi, TEA ve ilgili piyasa katlmcsna duyurur.

(6) Yaynlanan saya listesine ilikin itiraz bavurular, duyurunun yaynlanmasn takip eden iki i gn ierisinde yaplr. tiraz bavurular, serbest tketicinin mevcut tedarikisi niteliindeki piyasa katlmcsna, ilgili datm irketine, perakende sat lisans sahibi datm irketine veya TEAޒa yaplr ve itiraz bavurularna ilikin deerlendirme ilgili tarafa, itirazn yaplmasn takip eden 2 i gn ierisinde sonulandrlarak, Piyasa letmecisine PYS araclyla bildirilir. Piyasa letmecisi, yaplan itiraz bavurular neticesinde kesinleen saya listesini PYS araclyla ilgili datm irketi, TEA ve ilgili piyasa katlmcsna duyurur.

(7) inde bulunulan ayn son gn saat 24:00e ilikin saya deerlerinin okunmas ile sayalarn kayt altna alnmas iin piyasa katlmcsnn yetkilisi ve TEA ve/veya datm lisans sahibi tzel kii yetkilisi tarafndan ilk endeks tespit protokolleri dzenlenir.

(8) inde bulunulan ayn son gn saat 24:00e ilikin yaplan saya okumalar mevcut tedariki iin son okuma, yeni tedariki iin ilk okuma olarak kabul edilir ve sz konusu uzlatrmaya esas veri eki birimleri mevcut tedarikinin portfynden karlr.

(9) Serbest tketicinin tahliye edilmesi veya tanmas durumunda, TEA ve/veya datm lisans sahibi tzel kii yetkilisi tarafndan tanma veya tahliye tarihinde saya okumas yaplr ve yaplan saya okumalar, son okuma olarak kabul edilir. Serbest tketicinin mevcut tedarikinin portfynden karlmas ilemi mevcut tedarikinin talebi zerine Piyasa letmecisi tarafndan gerekletirilir.

(10) Serbest tketicinin tzel kiiliinde deiiklik olmas ve ilgili serbest tketicinin mevcut tedarikisi niteliindeki piyasa katlmcsnn, sz konusu serbest tketiciye enerji tedariine devam edeceini Piyasa letmecisine resmi yaz, tzel kiilik deiikliine ilikin ticaret sicil gazetesi fotokopisi ve serbest tketicilere satlar iin Enerji Alm-Satm Bildirim Formu ile bildirmesi durumunda, mevcut tedarikisi niteliindeki piyasa katlmcs tarafndan ilgili serbest tketiciye enerji tedariine devam edilir ve ilgili kayt gncelleme ilemleri Piyasa letmecisi tarafndan PYS araclyla gerekletirilir.

(11) Bu maddenin birinci ve ikinci fkrasnda belirtilen tarihe kadar, yine bu fkralarda yer alan bilgilerin PYS zerinden onaylanmamas ya da reddedilmemesi durumunda, serbest tketiciye ilikin bu bilgiler onaylanm kabul edilir.

(12) Bir serbest tketiciye ait eki birimlerine elektrik enerjisi tedarik eden bir piyasa katlmcsnn, uzlatrmaya esas veri-eki birimlerini ve/veya ilgili serbest tketici sayalarn portfylerine ekleme ve portfyden karmaya ilikin taleplerinden vazgemesi durumunda, ilgili piyasa katlmcs iinde bulunulan ayn en ge yirminc gnnden nceki son i gn saat 17:00ye kadar, bu talebini Piyasa letmecisine ilgili serbest tketici ile mutabakat salandn belgeleyen kili Anlama ptal Bildirim Formu ile bildirir. Bu durum, serbest tketicinin mevcut tedarikisine ayn gn ierisinde PYS araclyla bildirilir.

(13) Gerekmesi halinde, Piyasa letmecisi, serbest tketicinin yeni tedarikisi olmak isteyen ilgili piyasa katlmcsndan serbest tketicilere satlar iin Enerji Alm-Satm Bildirim Formunu, kendisine elden teslim etmesini talep edebilir.

(14) Piyasa katlmclarnn bu madde kapsamnda belirtilen kayt sreleri esnasnda;

a) Serbest tketicinin portfylerinden kn ve yeni tedarikisinin portfyne geiini haksz olarak reddettiinin,

b) Geerli enerji alm satm formu ve formun doruluunu kantlayan dier belgeler olmakszn serbest tketici saya kayd iin bavurulduunun

tespiti halinde ilgili piyasa katlmcsna Kanunun 11 inci maddesi uyarnca yaptrm uygulanr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 53 nc maddesinin ikinci fkrasnn son cmlesi Bildirilen tm teklif miktarlar 0,1 MWhe edeer olan lotlar ve katlar cinsinden ifade edilir. eklinde deitirilmitir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 55 inci maddesinin ikinci ve nc fkralarnda yer alan saatlik MWh ibaresi saatlik lot olarak deitirilmitir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 60 nc maddesinin sonuna aada yer alan beinci fkra getirilmitir.

(5) Gn ndan daha fazla yararlanlmas amacyla ileri saat uygulamasnn yapld gnlerde, gn ncesi piyasas teklifleri 23 veya 25 saat iin toplanr ve NPTF bu teklifler dikkate alnarak belirlenir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 68 inci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendine Piyasa letmecisi, PYS araclyla Sistem Marjinal Fiyat ile yk alma ve yk atma talimatlarnn belirlenmesinde; Kurum tarafndan Bakan oluru ile yaymlanan Dengeleme G Piyasas Kapsamnda Etiket Deerlerinin Belirlenmesi ve Sistem Marjinal Fiyatnn Hesaplanmas Prosedrn esas alr. cmlesi eklenmi ve (e) bendinde yer alan iki saat ibaresi drt saat olarak deitirilmitir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 70 inci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Dengeleme g piyasas kapsamndaki piyasa katlmclar yk alma ve yk atma ynnde ayr ayr olmak zere 15 miktar seviyesinde yk alma ve yk atma teklifi bildirebilirler. Hidroelektrik santraller hari olmak zere, saatlik yk alma ve yk atma teklif miktarlarna ilikin fiyatlar yk alma ve yk atma ynnde ayr ayr olmak ve tm miktar seviyeleri iin en yksek ve en dk teklif fiyatlar arasndaki fark, yk alma ynnde en dk teklif fiyatnn yk atma ynnde ise en yksek teklif fiyatnn Kurul tarafndan belirlenecek orann amamak kayd ile piyasa katlmcs tarafndan bildirilir. Hidroelektrik santraller her bir miktar seviyesi iin yukardaki kouldan bamsz teklif fiyat bildirebilirler. Bildirilen tm yk alma ve yk atma teklif fiyatlarnn aadaki artlar tamas esastr;

a) Tm teklif fiyatlar en az sfra eit ya da sfrdan byktr, yzde birlik hassasiyete sahiptir ve Trkiyenin resmi para birimindedir.

b) Tm yk alma teklif fiyatlar ilgili teklif blgesi iin ilgili saatte belirlenmi olan gn ncesi fiyatndan byk ya da eit olacak ekilde belirlenir.

c) Tm yk atma teklif fiyatlar ilgili teklif blgesi iin ilgili saatte belirlenmi olan gn ncesi fiyatndan kk ya da eit olacak ekilde belirlenir.

) Tm yk alma teklifleri, bir sonraki teklif seviyesinin fiyat, bir nceki teklif seviyesinin fiyatndan yksek ya da eit olacak ekilde bildirilir.

d) Tm yk atma teklifleri, bir sonraki teklif seviyesinin fiyat, bir nceki teklif seviyesinin fiyatndan dk ya da eit olacak ekilde bildirilir.

e) Gn ndan daha fazla yararlanlmasn salamak amacyla saatlerin ileri alnmas durumunda, ilgili saat iin gn ncesi fiyat 0 TL/MWh olarak dikkate alnr.

f) Gn ndan daha fazla yararlanlmasn salamak amacyla saatlerin geri alnmas durumunda, tekrarlayan ilgili saat iin oluan fiyatlarn aritmetik ortalamas gn ncesi fiyat olarak dikkate alnr.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 74 nc maddesinin birinci fkrasnn nc cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 78 inci maddesinin birinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Dengeleme g piyasas kapsamnda Sistem letmecisi tarafndan ilgili piyasa katlmclarna gnderilen talimatlara ilikin olarak, her saatin bitimini takip eden drt saat ierisinde taraflar arasnda mutabakat salanr.

(3) Mutabakat sresinin sona ermesi sonrasnda talimatlara ve ilgili saat iin Dengeleme G Piyasas kapsamnda belirlenen Sistem Marjinal Fiyatna ilikin herhangi bir deiiklik yaplamaz.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 88 inci maddesinin ikinci fkrasnn (c) bendinde yer alan (MWh) ibaresi (lot) olarak deitirilmitir.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 101 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 101 (1) Uzlatrma dnemi baznda bir fiyat blgesine ilikin sistem yn ve Net Talimat Hacmi aadaki formllere gre belirlenir:

lgili uzlatrma dnemi iin (9a)

 

ise, ilgili uzlatrma dnemi iin ilgili fiyat blgesinde enerji a olumutur.

lgili uzlatrma dnemi iin (9b)

ise, ilgili uzlatrma dnemi iin ilgili fiyat blgesinde enerji fazlas olumutur.

 

lgili uzlatrma dnemi iin (9c)

ise, ilgili uzlatrma dnemi iin ilgili fiyat blgesinde sistem dengededir.

 

(9d)

 

 

(2) Bu formllerde geen;

 

YALMd,u,r Dengeleme g piyasas kapsamndaki d dengeleme biriminin, u uzlatrma dnemi iin geerli r teklifinin, ilgili fiyat blgesinde 0, 1 veya 2 etiket deerlerine sahip, kabul Edilen Yk Alma Teklifi Miktarn (MWh),

 

YATMd,u,r Dengeleme g piyasas kapsamndaki d dengeleme biriminin u uzlatrma dnemi iin geerli r teklifinin, ilgili fiyat blgesinde 0, 1 veya 2 etiket deerlerine sahip, kabul Edilen Yk Atma Teklifi Miktarn (MWh),

 

NTH ilgili fiyat blgesi iin Net Talimat Hacmini (MWh),

 

k u uzlatrma dnemi iin, ilgili fiyat blgesinde 0, 1 veya 2 etiket deerine sahip teklifi kabul edilmi olan dengeleme birimi saysn,

 

m u uzlatrma dnemi iin, d dengeleme biriminin, ilgili fiyat blgesinde 0, 1 veya 2 etiket deerine sahip kabul edilmi yk alma teklif saysn,

 

n u uzlatrma dnemi iin, d dengeleme biriminin, ilgili fiyat blgesinde 0, 1 veya 2 etiket deerine sahip kabul edilmi yk atma teklif saysn,

 

ifade eder.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 102 nci maddesinde yer alan 10 numaral forml aadaki ekilde deitirilmi ve aada yer alan tanm maddeye eklenmitir.

(10)

 

YGYALTd Dengeleme g piyasas kapsamndaki d dengeleme biriminin, ilgili fatura dneminin tm uzlatrma dnemlerinde kabul edilen ancak yerine getirilmeyen yk alma tekliflerine ilikin olarak ilgili piyasa katlmcsna tahakkuk ettirilecek ve 102/A maddesi uyarnca hesaplanacak Yerine Getirilmeyen Yk Alma Talimat Tutar adndaki bor tutarn (TL),

 

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 102 nci maddesinden sonra gelmek zere aada yer alan madde eklenmitir.

Dengeleme g piyasas kapsamnda yerine getirilmeyen yk alma talimatlarna ilikin ilgili katlmcya yanstlacak tutarn hesaplanmas

MADDE 102/A (1) Dengeleme g piyasas kapsamnda sistemde enerji a olduu her bir uzlatrma dnemi iin, kabul edilen ve yerine getirilmi teklif miktar dorultusundaki sistem marjinal fiyat olan YGSMF belirlenir.

(2) YGSMF ile dengeleme g piyasas kapsamnda verilen tm talimatlar dikkate alnarak belirlenen Sistem Marjinal Fiyat arasnda fark olumas halinde, bu fark ile yk alma ynnde yerine getirilen talimat miktarnn arplmas neticesinde, yerine getirilmeyen yk alma talimatlarna ilikin maliyet hesaplanr.

(3) Her bir piyasa katlmcsnn, her bir uzlatrma dnemi iin, dengeleme g piyasas kapsamnda yerine getirmedii yk alma talimat miktarnn, ilgili uzlatrma dneminde toplam yerine getirilmeyen yk alma talimat miktarna oran bulunur.

(4) Bu maddenin ikinci fkras kapsamnda hesaplanan maliyet, nc fkra kapsamnda belirlenen oran dorultusunda, Yerine Getirilmeyen Yk Alma Talimat Tutar olarak ilgili katlmclara yanstlr.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 105 inci maddesinde yer alan 13 numaral forml aadaki ekilde deitirilmi ve aada yer alan tanm nc paragraftan sonra gelmek zere maddeye eklenmitir.

(13)

YGYATTd Dengeleme g piyasas kapsamndaki d dengeleme biriminin, ilgili fatura dneminin tm uzlatrma dnemlerinde kabul edilen ancak yerine getirilmeyen yk atma tekliflerine ilikin olarak ilgili piyasa katlmcsna tahakkuk ettirilecek ve 105/A maddesi uyarnca hesaplanacak Yerine Getirilmeyen Yk Atma Talimat Tutar adndaki bor tutarn (TL),

 

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 105 inci maddesinden sonra gelmek zere aada yer alan madde eklenmitir.

Dengeleme g piyasas kapsamnda yerine getirilmeyen yk atma talimatlarna ilikin ilgili katlmcya yanstlacak tutarn hesaplanmas

MADDE 105/A (1) Dengeleme g piyasas kapsamnda sistemde enerji fazlas olduu her bir uzlatrma dnemi iin, kabul edilen ve yerine getirilmi teklif miktar dorultusundaki sistem marjinal fiyat olan YGSMF belirlenir.

(2) YGSMF ile dengeleme g piyasas kapsamnda verilen tm talimatlar dikkate alnarak belirlenen Sistem Marjinal Fiyat arasnda fark olumas halinde, bu fark ile yk atma ynnde yerine getirilen talimat miktarnn arplmas neticesinde, yerine getirilmeyen yk atma talimatlarna ilikin maliyet hesaplanr.

(3) Her bir piyasa katlmcsnn, her bir uzlatrma dnemi iin, dengeleme g piyasas kapsamnda yerine getirmedii yk atma talimat miktarnn, ilgili uzlatrma dneminde toplam yerine getirilmeyen yk atma talimat miktarna oran bulunur.

(4) Bu maddenin ikinci fkras kapsamnda hesaplanan maliyet, nc fkra kapsamnda belirlenen oran dorultusunda, Yerine Getirilmeyen Yk Atma Talimat Tutar olarak ilgili katlmclara yanstlr.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 109 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 109 (1) Her bir teklif blgesi iin uzlatrma dnemi baznda belirlenen Sistem Marjinal Fiyat (SMFt,u), teklif blgesinin uzlatrma dnemi baznda enerji denge durumuna bal olarak aadaki ekilde hesaplanr:

a) Sz konusu saatte t teklif blgesinde enerji a olutuunda, Sistem Marjinal Fiyat, yk alma teklif fiyatlarnn en dnden balanlmak zere 101 inci madde uyarnca hesaplanan Net Talimat Hacmine tekabl eden en yksek teklif fiyatna eittir.

b) Sz konusu saatte t teklif blgesinde enerji fazlas olutuunda, Sistem Marjinal Fiyat, yk atma teklif fiyatlarnn en ykseinden balanlmak zere 101 inci madde uyarnca hesaplanan Net Talimat Hacmine tekabl eden en dk teklif fiyatna eittir.

c) Sz konusu saatte sistem dengede olduunda, Sistem Marjinal Fiyat, t teklif blgesi ve u uzlatrma dnemi iin Gn ncesi Fiyatna eittir.

(2) Bir teklif fiyatnn Sistem Marjinal Fiyatnn belirlenmesinde dikkate alnmas iin talimat alm olmas art aranmaz.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 110 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 110 (1) Bir dengeden sorumlu tarafn her bir uzlatrma dnemindeki enerji dengesizliine ilikin olarak bir fatura dnemi iin tahakkuk ettirilecek bor veya alacak tutar aadaki formle gre hesaplanr:

 

 

(17)

 

(2) Bu formlde geen;

 

EDTf Bir fatura dnemi iin f dengeden sorumlu tarafn enerji dengesizlii tutarn (TL),

 

EDM f,t,u(-) 111 inci madde uyarnca hesaplanan, f dengeden sorumlu tarafn, t teklif blgesindeki, u uzlatrma dnemine ilikin enerji dengesizliinin giderilmesine ynelik sistemden ald enerji miktarn (MWh),

 

EDM f,t,u(+) 111 inci madde uyarnca hesaplanan, f dengeden sorumlu tarafn, t teklif blgesindeki, u uzlatrma dnemine ilikin enerji dengesizliinin giderilmesine ynelik sisteme satt enerji miktarn (MWh),

 

SGFt,ut teklif blgesi ve u uzlatrma dnemine ait Gn ncesi Fiyatn (TL/MWh),

 

SMFt,u t teklif blgesi iin 109 uncu madde uyarnca, u uzlatrma dnemi iin hesaplanan Sistem Marjinal Fiyatn (TL/MWh),

 

m lgili fatura dnemi iin belirlenmi olan teklif blgesi saysn,

 

n Bir fatura dneminde yer alan uzlatrma dnemi saysn,

 

k Kurul tarafndan deeri 0 ile 1 arasnda belirlenerek en az ay ncesinden duyurulmak kayd ile katlmclarn negatif enerji dengesizlii halinde kullanlacak olan katsayy,

 

l Kurul tarafndan deeri 0 ile 1 arasnda belirlenerek en az ay ncesinden duyurulmak kayd ile katlmclarn pozitif enerji dengesizlii halinde kullanlacak olan katsayy

 

ifade eder.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin 114 nc maddesinin ikinci fkrasnda yer alan SATp ve SSTp tanmlarnda geen gn ncesi planlama ibareleri gn ncesi dengeleme olarak, YHEB tanm ise aadaki ekilde deitirilmitir.

YHEB Bir fatura dnemi iin, bekleme yedeklerine ilikin bu yan hizmeti salayan

piyasa katlmclarna yaplacak demelere ilikin toplam Yan Hizmetler

Enerji Bedelini (TL),

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin 118 inci maddesinde yer alan (25d) forml aadaki ekilde deitirilmitir.

(25)

 

MADDE 26 Ayn Ynetmeliin 120 nci maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Minimum teminat hesaplamalarnda kullanlacak olan katlmc bazndaki sabit teminat tutar ile retim, OSB retim ve otoprodktr lisansna sahip piyasa katlmclar iin talep edilecek olan minimum teminat tutarnn belirlenmesinden,

MADDE 27 Ayn Ynetmeliin 124 nc maddesinin drdnc fkrasnn (a) bendine ait 3 numaral alt bent aadaki ekilde deitirilmitir.

3) retim, OSB retim, otoprodktr veya otoprodktr grubu lisans sahibi bir piyasa katlmcsnn iletmedeki kurulu gcnn deimesi,

MADDE 28 Ayn Ynetmeliin 127 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 127 (1) Perakende veya toptan sat lisans sahibi bir tzel kiinin piyasada faaliyetlerine devam edebilmesi iin sunmas gereken minimum teminat tutar aadaki ekilde hesaplanr:

(27a)

(2) retim, OSB retim, otoprodktr veya otoprodktr grubu lisans sahibi tzel kiinin gn ncesi planlama, gn ncesi piyasas ve dengeleme g piyasas kapsamnda faaliyetlerine devam edebilmesi iin sunmas gereken minimum teminat tutar aadaki ekilde hesaplanr:

a) lgili piyasa katlmcsnn iletmedeki kurulu gcnn toplamnn 1000 MWdan fazla olmas durumunda:

(27b)

b) lgili piyasa katlmcsnn iletmedeki kurulu gcnn toplamnn 50 MW ile 1000 MW arasnda olmas durumunda;

(27c)

c) lgili piyasa katlmcsnn iletmedeki kurulu gcnn toplamnn 50 MWn altnda olmas durumunda;

(27)

(3) Bu formllerde geen;

MIN_TTp,g p piyasa katlmcsnn g gnne ilikin olarak salamakla ykml olduu minimum teminat tutarn,

STT_1p,g bir piyasa katlmcsnn perakende sat lisans sahibi tzel kii, toptan sat lisans sahibi tzel kii veya iletmedeki kurulu gcnn toplam 1000 MW ve zerinde olan retim, OSB retim, otoprodktr veya otoprodktr grubu lisansna sahip tzel kii olmas durumunda, g gnne ilikin olarak ilgili katlmcnn sunmas gereken sabit teminat tutarn (TL),

KGUCp,g g gnnde p piyasa katlmcs adna kaytl tesislerin iletmedeki kurulu gcnn toplamn (MW) ,

KGUC_TTp,g letmedeki kurulu gcnn toplam 50 MW ile 1000 MW arasnda olan retim, OSB retim, otoprodktr veya otoprodktr grubu lisansna sahip tzel kii olan bir piyasa katlmcsndan g gnnde talep edilecek sabit teminat tutarn (TL/MW),

STT_2p,g letmedeki kurulu gcnn toplam 50 MW ve altnda olan retim, OSB retim, otoprodktr veya otoprodktr grubu lisansna sahip tzel kii olmas durumunda, g gnne ilikin olarak ilgili katlmcnn sunmas gereken sabit teminat tutarn (TL)

ifade eder.

(4) Herhangi bir piyasa katlmcs tarafndan sunulmas gereken minimum teminat tutar kapsamnda belirlenen sabit teminat tutarlar (TL), PMUM tarafndan belirlenerek, bu tutarlarnn geerlilik tarihinden en ge bir ay nce PYS araclyla yaymlanr.

(5) Bir piyasa katlmcsnn iletmedeki kurulu gcnde art olmas durumunda, Piyasa letmecisi ilgili piyasa katlmcsn, bu deiiklik sebebiyle sunmas gereken ek teminat tutar ile ilgili olarak fatura tebli tarihinde bilgilendirir. Piyasa katlmcs bu deiiklie ilikin olarak fatura tebli tarihini takip eden alt i gn ierisinde teminat artrm yapmakla ykmldr.

(6) Gn ncesi piyasas katlm anlamasn imzalamam olan ve baka bir dengeden sorumlu gruba dahil olan bir piyasa katlmcsnn, minimum teminat salama ykmll bulunmaz.

(7) Enerji al veya sat iin uzlatrmaya esas ikili anlamas ve uzlatrmaya esas verii-ekii olmayan otoprodktr lisansna sahip tzel kiiler ile YEKDEMe tabi lisansl retim tesisi olan tzel kiilerin bu retim tesisleri iin, minimum teminat salama ykmll bulunmaz.

MADDE 29 Ayn Ynetmeliin 129 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 129 (1) Her bir dengeden sorumlu tarafn;

a) Yeni bir uzlatrmaya esas veri-eki birimi kayd,

b) Dengeden sorumlu gruba yeni bir piyasa katlmcsnn dahil olmas,

ilemlerinin gerekletirilebilmesi iin, ilgili dengeden sorumlu tarafn sunmu olduu teminat tutarnn ilgili dengeden sorumlu tarafn o gn itibariyle sahip olmas gereken toplam teminat tutarndan byk ya da eit olmas esastr.

(2) Bir dengeden sorumlu tarafn, sahip olmas gereken toplam teminat tutarnn hesaplanmasnda kullanlacak dengesizliklerin uzlatrlmasna ilikin teminat tutar aadaki formle gre hesaplanr:

(29a)

(29b)

"SMF_ORTi iin i =g-1, g-2, g-3,g-4, g-5, g-6

 

<0 ise

>= 0 ise =0 (29c)

"EDMi,f,t,u iin i =g-1, g-2, g-3,g-4, g-5, g-6

 

(3) Bu formlde geen:

EDMi,f,t,u 111 inci madde uyarnca hesaplanan, risk dneminde yer alan i ay iin, f dengeden sorumlu tarafn, t teklif blgesindeki, u uzlatrma dnemine ilikin enerji dengesizlii miktarn (MWh),

SMFi,t,u Risk dneminde yer alan i ay ve t teklif blgesi iin 109 uncu madde uyarnca, u uzlatrma dnemi iin hesaplanan, sistem marjinal fiyatn (TL/MWh),

m lgili fatura dnemi iin belirlenmi olan teklif blgesi saysn,

n Bir fatura dneminde yer alan uzlatrma dnemi saysn,

k lgili fatura dnemi iin toplam dengeden sorumlu taraf saysn,

SMF_ORTi Gemi 6 aylk risk dnemi ierisinde yer alan i ayndaki ortalama sistem marjinal fiyatn,

SMF_MAXg g ayna ilikin teminat hesaplamasnda kullanlan gemi 6 aylk risk dnemindeki maksimum aylk ortalama sistem marjinal fiyatn,

TT_DUf,g f dengeden sorumlu taraf niteliinde olan p piyasa katlmcsnn, g aynda, dengesizliklerin uzlatrlmasna ilikin salamakla ykml olduu teminat tutarn,

RK Risk katsaysn

ifade eder.

(4) Piyasa katlmcsnn dengesizliklerin uzlatrlmasna ilikin teminat hesaplamalarnda, gemi alt ay ierisindeki, pe pee gelen ikier aylk toplam enerji a miktarlarnn en yksei dikkate alnr.

(5) Kayt ilemlerini tamamlad tarihten itibaren faaliyetlerinde altnc ayn tamamlamam bir piyasa katlmcsnn dengesizliklere ilikin teminat gereksinimi aadaki ekilde hesaplanr:

a) Dengesizliklere ilikinin teminat hesabnn yapld gn itibariyle, kayt tarihinden itibaren faaliyetlerinde birinci ayn tamamlamam bir katlmcdan dengesizliklere ilikin teminat talep edilmez.

b) Dengesizliklere ilikinin teminat hesabnn yapld gn itibariyle, kayt tarihinden itibaren faaliyetlerinde ikinci ayn henz tamamlamam bir katlmcdan talep edilen teminat tutar katlmcnn bir nceki aydaki dengesizlik miktarnn iki ile arplmas ile elde edilen toplam dengesizlik miktar ile bir nceki aya ilikin sistem marjinal fiyatnn arlkl ortalamasnn arplmas ile elde edilir. Hesaplanan bu tutar daha sonra risk faktr ile arplr.

c) Dengesizliklere ilikinin teminat hesabnn yapld gn itibariyle, kayt tarihinden itibaren faaliyetlerinde altnc ayn henz tamamlamam bir katlmcdan talep edilen teminat tutar; katlmcnn gemi aylarndaki iki aylk maksimum dengesizlik miktar ile gemi aylardaki maksimum sistem marjinal fiyatnn arlkl ortalamasnn arplmas ile elde edilir. Hesaplanan bu tutar daha sonra risk faktr ile arplr.

(6) Dengeden sorumlu taraf niteliindeki piyasa katlmclar, uzlatrma bildirimlerinin yaynlanmasn mteakiben, dengesizliklerin uzlatrlmasna ilikin sunmalar gereken teminat tutarnda art olmas durumunda, katlmclarn teminatlarn gncellemelerine ilikin olarak fatura tebli tarihinde Piyasa letmecisi tarafndan bilgilendirilir. Piyasa katlmcs bu deiiklie ilikin olarak fatura tebli tarihini takip eden altnc ign ierisinde teminat artrm yapmakla ykmldr.

(7) Herhangi bir piyasa katlmcsnn bir dengeden sorumlu gruba dhil olmas durumunda, dengeden sorumlu grup adna denge sorumluluunu stlenmi olan dengeden sorumlu taraf, ilgili piyasa katlmcsnn dengesizliklerine ilikin teminat ykmllklerini de stlenmi olur.

(8) Risk katsays deerinde deiiklik olmas durumunda, Piyasa letmecisi, yeni risk katsaysn, bu katsaynn geerlilik tarihinden en ge bir ay nce PYS araclyla yaynlar.

MADDE 30 Ayn Ynetmeliin 132/A maddesinin ikinci fkrasnn (c) ve () bentleri ve drdnc fkrasnn () ve (d) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Uzlatrma dnemi baznda dengeleme g piyasas kapsamnda 0 (sfr) ve 1 (bir) etiket deerlerine sahip kabul edilen ve yerine getirilmi yk alma tekliflerine ilikin enerji miktar ve alacak dkm,

) Uzlatrma dnemi baznda dengeleme g piyasas kapsamnda 0 (sfr) ve 1 (bir) etiket deerlerine sahip kabul edilen ve yerine getirilmi yk atma tekliflerine ilikin enerji miktar ve bor dkm,

) Uzlatrma dnemi baznda dengeleme g piyasas kapsamnda 0 (sfr) ve 1 (bir) etiket deerlerine sahip kabul edilen ve yerine getirilmi yk alma tekliflerine ilikin enerji miktar ve alacak dkm,

d) Uzlatrma dnemi baznda dengeleme g piyasas kapsamnda 0 (sfr) ve 1 (bir) etiket deerlerine sahip kabul edilen ve yerine getirilmi yk atma tekliflerine ilikin enerji miktar ve bor dkm,

MADDE 31 Ayn Ynetmeliin 132/D maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Piyasa katlmclar tarafndan Piyasa letmecisine denen temerrt faizi ile Piyasa letmecisi tarafndan piyasa katlmclarna denen temerrt faizi arasndaki toplam tutar farkna ilikin gelir elde edilmesi durumunda, elde edilen bu gelir, ay sonunda dier piyasa katlmclarna sfr bakiye dzeltme katsays orannda yanstlr.

MADDE 32 Ayn Ynetmeliin 132/E maddesinin drdnc fkrasnn (a) ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Piyasa katlmcsnn portfynde yer alan ve kendi tzel kiiliine ait olmayan serbest tketiciler ve ilgili datm irketinin enerji salad serbest olmayan tketiciler hari olmak zere, portfynde bulunan tm uzlatrmaya esas veri eki birimlerine ilikin olarak; sisteme datmdan bal olmas durumunda ilgili datm irketine, iletimden bal olmas durumunda TEAޒa, Piyasa letmecisi tarafndan talep edilmesi ve Kurul tarafndan onaylanmas halinde ilgili katlmcnn sistem balantsnn kesilmesi iin bilgi verilir,

) Piyasa katlmcsnn adna kaytl serbest tketicilerin kaytlar, fatura dnemini takip eden ikinci ayn son gn saat 24:00 itibariyle silinir ve PMUM tarafndan TEA veya ilgili datm irketine, TEA veya ilgili datm irketi tarafndan da ilgili serbest tketicilere fatura dnemini takip eden ikinci ayn en ge 10 uncu gnne kadar bilgi verilir,

MADDE 33 Ayn Ynetmeliin 133 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 133 (1) Piyasa katlmclar, fatura dnemine ait uzlatrma bildirimlerine ya da faturalara ilikin itirazda bulunabilir. Fatura itiraz bavurular, itirazlarn veri-eki lm deerlerine ilikin olmas halinde TEAޒn ilgili birimlerine veya ilgili datm lisans sahibi tzel kiiye; dier durumlarda Piyasa letmecisine faturann tebli tarihinden itibaren 60 gn iinde yazl olarak yaplr. tiraz bavurularnda, itiraz sebeplerinin belirtilmesi zorunludur.

(2) Piyasa katlmclarnn uzlatrma bildirimlerine ve/veya faturalara itirazda bulunmalar, deme ykmllklerini ortadan kaldrmaz.

(3) Yaplan itirazn veri-eki lm deerlerine ilikin olmas halinde;

a) TEAޒn ilgili birimleri ya da ilgili datm lisans sahibi tzel kii, kendisine yaplan itiraz, itiraz sresinin biti tarihini takip eden 15 gn ierisinde ilgili piyasa katlmcsna ve Piyasa letmecisine sonulandrarak bildirir.

b) Belirlenen sre ierisinde TEAޒn ilgili birimleri ya da ilgili datm lisans sahibi tzel kii tarafndan Piyasa letmecisine sonular bildirilmeyen bavurularn hakl olduu varsaylarak Gemie Dnk Dzeltme Kalemi hesaplamalarnda deerlendirilir.

c) Piyasa letmecisi TEAޒn ilgili birimleri ya da ilgili datm lisans sahibi tzel kii tarafndan kendisine sonular bildirilen itirazlar 5 i gn ierisinde sonulandrr ve itirazn hakl bulunmas durumunda gerekli dzeltme ilemi yaplr.

(4) Yaplan itirazn veri-eki lm deerleri dnda bir sebebi olmas halinde;

a) Piyasa letmecisi, kendisine PYS zerinden yaplan itirazn sebebine gre; itirazn yk alma-yk atma talimat kaytlarna ilikin olmas halinde Sistem letmecisi ile irtibat kurarak, dier hallerde kayt bilgilerini ve uzlatrma hesaplamalarn incelemek suretiyle, itirazn haklln aratrr.

b) Maddi hatalar ilgili piyasa katlmcs ya da Piyasa letmecisi tarafndan derhal, maddi hatalar dndaki itiraz bavurular Piyasa letmecisi tarafndan, itiraz sresinin tamamlanmasn mteakiben, 20 i gn ierisinde sonulandrlr ve itiraz sonular piyasa katlmcsna yazl olarak veya PYS zerinden bildirilir. tirazn hakl bulunmas durumunda ve/veya Piyasa letmecisinin bir itiraz olmakszn yaplan bir hatay tespit etmesi halinde, gerekli dzeltme ilemi yaplr.

(5) Fatura tebli tarihinden itibaren 60 gn iinde yazl olarak yaplmayan ve bavuru tarihi itibariyle en fazla iki yl ncesine ait itiraz bavurular ile nc fkrada yer alan (b) bendi uyarnca sonulandrlan itiraz bavurularnn, itiraz bavurusunu takip eden 1 yl ierisinde Piyasa letmecisi tarafndan deerlendirilerek sonulandrlmas veya Piyasa letmecisi tarafndan dier hatalarn tespit edilmesi durumunda, gerekli dzeltme ilemi, sadece itiraza ilikin piyasa katlmclarn etkileyecek ekilde gerekletirilir ve varsa artk bakiye ilgili ayn sfr bakiye dzeltme tutarna yanstlr.

(6) Piyasa letmecisi tarafndan varlan sonuca ilikin ihtilaflar, piyasa katlmclarnn bavurular zerine Kurum tarafndan incelenir.

MADDE 34 Ayn Ynetmeliin 134 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan bedellerinin de yer ald dzeltmeye ilikin yazl bildirim yaplr ibaresi bedellerinin de yer ald dzeltmeye ilikin PYS zerinden bildirim yaplr eklinde deitirilmitir.

MADDE 35 Ayn Ynetmeliin 137 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan tzel kiilerin bu Ynetmelik kapsamndaki ibaresinden sonra gelmek zere kendisine ve/veya merkezi uzlatrma bankasna kar olan ibaresi eklenmitir.

MADDE 36 Ayn Ynetmeliin geici 11 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Dengeleme g piyasas kapsamnda etiket deerlerinin belirlenmesi ve sistem marjinal fiyatnn hesaplanmasna ilikin esaslar

GEC MADDE 11 (1) Kurum tarafndan Bakan oluru ile yaymlanacak Dengeleme G Piyasas kapsamnda Etiket Deerlerinin Belirlenmesi ve Sistem Marjinal Fiyatnn Hesaplanmas Prosedrn en ge 1 Aralk 2011 tarihine kadar Kurum internet sitesi aracl ile piyasa katlmclarna duyurulur.

MADDE 37 Ayn Ynetmeliin geici 17 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

GEC MADDE 17 (1) Teminat mekanizmasnn yrrle girdii tarihte geerli olan ve minimum teminat tutar hesaplamalarnda kullanlacak olan sabit teminat tutar (STT_1) piyasa katlmcsnn perakende, toptan sat lisans sahibi tzel kii veya iletmedeki kurulu g toplam 1000 MW ve zerinde olan retim, OSB retim, otoprodktr veya otoprodktr grubu lisansna sahip tzel kii olmas durumunda 200.000 TLdir.

(2) Teminat mekanizmasnn yrrle girdii tarihte geerli olan ve minimum teminat tutar hesaplamalarnda kullanlacak olan sabit teminat tutar (STT_2) iletmedeki kurulu g toplam 50 MW ve altnda olan retim, OSB retim, otoprodktr veya otoprodktr grubu lisansna sahip tzel kii olmas durumunda 10.000 TLdir.

(3) Teminat mekanizmasnn yrrle girdii tarihte geerli olan ve minimum teminat tutar hesaplamalarnda kullanlacak olan sabit teminat tutar (TT_KGUC) iletmedeki kurulu g toplam 50 MW ile 1000 MW arasnda olan retim, OSB retim, otoprodktr veya otoprodktr grubu lisansna sahip tzel kii olmas durumunda, 200 TL/MWdr.

MADDE 38 Ayn Ynetmeliin geici 20 nci maddesinden sonra gelmek zere aada yer alan geici 21, geici 22 ve geici 23 nc maddeler eklenmitir.

Dengesizlik fiyat uygulamasna ilikin katsay

GEC MADDE 21 (1) Bu maddenin yrrle girdii tarihte geerli olan ve 110 uncu madde uyarnca enerji dengesizlik tutar hesaplamalarnda kullanlacak olan k ve l katsaylarnn balang deeri 0dr.

Dengeleme g piyasas kapsamnda teklif seviyeleri aras fiyat fark oran

GEC MADDE 22 (1) 70 inci madde uyarnca teklif fiyatlar arasnda olabilecek farka ilikin orann balang deeri %20dir.

Fark fonu

GEC MADDE 23 (1) Bu maddenin yrrle girdii tarihi takip eden ilk fatura tebli tarihinde, gn ncesi piyasas kapsamnda yuvarlama ve blok teklifler sebebiyle oluan gnlk sistem al tutar ve sistem sat tutar arasndaki farkn finanse edilmesi amacyla, tm piyasa katlmclarndan fark fonu alnr.

(2) Fark fonu toplam tutar balang deeri 1.000.000 TLdir. Bu deer Piyasa iletmecisi tarafndan ihtiya duyulmas halinde gncellenir. Fark fonu toplam tutar balang deerinin %50sinin altna dtnde piyasa katlmclarndan alnacak bedelle balang deerine tamamlanr.

(3) Piyasa katlmclarndan toplanacak fark fonu tutar, bir piyasa katlmcsnn ilgili ay iin demekle ykml olduu piyasa iletim cretinin, ilgili aydaki toplam piyasa iletim cretine blnmesiyle elde edilen oran dahilinde, piyasa katlmclarndan toplanr.

MADDE 39 Bu Ynetmeliin 7 nci, 13 nc ve 15 inci maddeleri 1/1/2012 tarihinde, 18, 19, 20 nci ve 21 inci maddeleri 1/2/2012 tarihinde dier maddeleri 1/12/2011 tarihinde yrrle girer.

MADDE 40 Bu Ynetmelik hkmlerini Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

14/4/2009

27200

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

1/10/2009

27363

2

26/11/2009

27418 Mkerrer

3

17/4/2010

27555

4

6/11/2010

27751

5

20/2/2011

27852