3 Kasım 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28104

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(FİRMA DOSYASI TAKİP SİSTEMİ)

(SERİ NO: 1)

             MADDE 1 – 3/3/2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 81 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük İşlemleri) geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “1/11/2011” tarihleri “31/12/2011” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.