3 Kasm 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28104

YNETMELK

Nevehir niversitesinden:

NEVEHR NVERSTES DL RETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac ve kapsam; Nevehir niversitesine bal olarak kurulan, Nevehir niversitesi Dil retimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (NEDM): Nevehir niversitesi Dil retimi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Rektr: Nevehir niversitesi Rektrn,

) niversite: Nevehir niversitesini,

d) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar, Faaliyet Alanlar, Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin amalar ve faaliyet alanlar

MADDE 4 (1) Merkezin amalar ve faaliyet alanlar unlardr:

a) niversitenin dil eitim ve retiminin kalitesini, bu alanda uzman retim elemanlarnn desteiyle ykseltmek,

b) Dil retim metotlaryla ilgili aratrma ve uygulama yapmak,

c) Ulusal ve uluslararas dil retim standartlarn esas alarak son teknoloji ve yntemlerle niversite rencileri ve personeline dil retmek,

) Yurt iinde ve dndaki dil retimi ile ilgili kurumlarla ibirlii yapmak, ortak seminer ve bilgi lenleri dzenlemek,

d) Dil retiminin daha verimli hale getirilmesi iin Trke ile yabanc diller arasnda karlatrmal bilimsel almalar yapmak,

e) Trk dili ve dier diller zerine aratrma ve incelemede bulunacak yerli ve yabanc aratrmaclara Merkezin imknlar erevesinde teknik, bilimsel ve sosyal destek salamak,

f) Aratrmaclarn istekleri ve Ynetim Kurulunun da uygun grmesi hlinde konuyla ilgili aratrma sonularnn dergi, kitap, katalog, ansiklopedi eklinde veya internet ortamnda yaymlanmasn salamak,

g) Trkenin ve dier dillerin retimi zerine aratrma ve uygulamalar yapmak,

) Gerektiinde Rektrle bal deiik akademik birimlerde grev yapan retim elemanlarna zel ve genel amal dil kurslar dzenlemek ve uygulamak,

h) niversiteye gelen yabanc uyruklu rencilere ve dier isteklilere Trke retmek,

) Yurtdndaki niversitelere giden niversite rencilerine de gerekli grlen dilleri retmek,

i) Yabanc uyruklular iin Trke seviye belirleme snavlar yapmak ve buna uygun sertifikalar vermek,

j) Yabanclara, yurtdndaki Trk ocuklarna ve dier isteklilere Trkeyi retmek.

Merkezin ynetim organlar

MADDE 5 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 6 (1) Mdr; niversitenin konuyla ilgili tam zamanl retim elemanlar arasndan, yl iin Rektr tarafndan grevlendirilir. Sresi biten Mdr, yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan niversitede grevli retim elemanlar arasndan en ok iki kii yl iin mdr yardmcs olarak grevlendirilebilir.

(3) Grev banda bulunmamas durumunda Mdre, mdr yardmclarndan biri veklet eder. Mdrn alt aydan fazla sreyle grevinin banda bulunmamas durumunda grevi sona erer. Mdr; Merkezin retim, uygulama, aratrma ve yaym faaliyetlerinin dzenli bir ekilde yrtlmesinden, btn faaliyetlerin gzetim ve denetiminin yaplmasndan, sonularn alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

Mdrn grevleri

MADDE 7 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek,

c) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak,

) Merkezin idari ilerini yrtmek,

d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Ynetim Kuruluna bilgi vermek,

e) Her yln sonunda faaliyet raporunu ve sonraki yla ilikin alma programn hazrlayp, Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrn onayna sunmak,

f) Bte tekliflerini hazrlamak ve Rektrle sunmak,

g) Merkezin eleman ihtiyacn, gerekeleri ile Rektrle bildirmek,

) Yurt ii ve yurt d uygulama ve aratrma merkezleri ile ibirlii yaparak amaca uygun projeleri gerekletirmek ve yardmlamay salamak.

Ynetim kurulu

MADDE 8 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, mdr yardmclar ve Merkezin faaliyetlerinin gerektirdii konularda uzman, niversitede tam gn alan, Mdrn nerecei sekiz retim eleman aday arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen drt ye ile birlikte toplam yedi kiiden oluur. Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Ynetim Kurulu yelerinin grev sreleri yldr. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlanlarn veya alt aydan fazla sreyle niversite dnda grevlendirilenlerin yerine, kalan sreyi doldurmak zere ayn usulle yenileri grevlendirilir. Ynetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanarak Merkez ve faaliyetleriyle ilgili karar alr. Mdr gerekli grd durumlarda Ynetim Kurulunu toplantya arabilir.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak,

b) Merkezin yatrm ve plan tasarsn hazrlamak ve onaylanmak zere Rektre sunmak,

c) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, danmanlk ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip karara balamak,

) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek,

d) Yurtii ve yurtdndaki kamu ve zel kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

e) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei ileri deerlendirerek karara balamak.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ders cretleri

MADDE 10 (1) Merkez bnyesinde ders veren retim elemanlarna, ilgili mevzuat hkmleri erevesinde Ynetim Kurulunun Karar ile belirlenecek esaslar dahilinde ders creti denir.

Personel ihtiyac

MADDE 11 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisinin tamamn veya bir ksmn Mdre devredebilir.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Nevehir niversitesi Rektr yrtr.