3 Kasm 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28104

YNETMELK

Mustafa Kemal niversitesinden:

MUSTAFA KEMAL NVERSTES BLGSAYAR BLMLER UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Mustafa Kemal niversitesi bnyesinde kurulan Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Aratrma Merkezinin (BAUM) amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Mustafa Kemal niversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez: Mustafa Kemal niversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Mustafa Kemal niversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrn,

c) Rektr: Mustafa Kemal niversitesi Rektrn,

) niversite: Mustafa Kemal niversitesini,

d) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) niversitenin akademik ve idari birimlerinin bilgi sistemleri alanna giren tm konularda ihtiya duyduu her trl alt yap, donanm, yazlm, proje hizmetlerinin ve bunlarn uygulama almalarnn etkin ve verimli bir ekilde yrtlmesini salamak,

b) Bilgisayar bilimleri ile ilgili her alanda aratrmalar, uygulamalar, eitimler, danmanlklar ve projeler yapmak, projelerde ihtiya duyulan yazlm ve otomasyon programlarn hazrlamak, bu konuda dier niversiteler ve zel sektr ile ibirlii yapmak,

c) e-niversite ve e-devlet projeleri ile ilgili almalar yapmak,

) niversite ile sanayi arasnda biliim alannda kurumsal ibirliini salamak,

d) niversite rencilerine, uygulama yapabilecekleri ve zmler retebilecekleri bir alma ortam salamak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) niversitenin bilgi sistemleri ve iletiim alt yapsn gelitirmek iin gerekli her trl aratrma ve gelitirme almalarn yapmak,

b) niversite ii veya niversite d projelerde ihtiya duyulan yazlmlar, e-niversite projelerini ve otomasyonlar gerekletirmek, gelitirmek veya salamak,

c) Bilgisayar destekli niversite eitimine gei hazrlklarnda bulunmak maksadyla aratrmalar yapmak, bu tr aratrmalar tevik etmek ve desteklemek,

) Bilgi sistemleri konusunda kamu kurum ve kurulular ile zel kurulularn karlatklar donanm ve yazlm sorunlarnn zmne ynelik proje almalarn yapmak, uzman gr oluturmak, bilirkii hizmeti vermek, seminer, kurs, konferans dzenlemek, gerektiinde bu almalar ile ilgili sertifikalar vermek,

d) almalarn daha ileri dzeye karabilmek, bilgi sistemleri alanna giren konularda grevli elemanlarn bilgi ve grgsn artrmak iin yurt iindeki ve yurt dndaki kurumlar ile ibirlii yapmak,

e) Bilimsel anlamda yrtlen yurt ii ve yurt dndaki byk apl projelerde ihtiya duyulan yazlm ve otomasyonlar hazrlamak,

f) niversitenin dier niversiteler, sanayi kurulular, kamu ve zel sektr kurulular ve yurtdndaki organizasyonlar ile ibirlii erevesinde ihtiya duyulan uygulamalar gerekletirmek,

g) Bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik aratrmalar planlamak, gerektiinde bilgisayar uygulamalarn gerekletirmek ve zendirmek,

) Bilgisayar yazlm ve donanm ile ilgili aratrma ve uygulamalarda yerli ve yabanc kurulularla ibirlii yapmak,

h) niversitenin ihtiya duyduu yazlm, donanm, web gvenlii, web tasarm, web programlama ve yazlm gvenlii hizmetlerini yrtmek,

) Uzaktan eitim uygulamalar balatmak, internete dayal eitim ve internet ortamnda gncel konularla ilgili sertifika programlarn yrtmek,

i) Merkezin ana sunucularnn ve genel alarn gvenliini salamak; salkl ve kesintisiz ilemesini temin etmek,

j) Uygulama ve aratrma almalar sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulgular ve verileri aklayan yaynlar yapmak,

k) Dner sermaye kapsamnda, niversite birimleri de dahil olmak zere tm kurum ve kurululara biliim hizmeti sunmak,

l) Merkezin kurulu amacna, 2547 sayl Yksekretim Kanununun ama ve ilkelerine uygun dier almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; niversitenin tam zamanl grev yapan retim elemanlar arasndan, Rektr tarafndan yl sre iin grevlendirilir. Grev sresi biten Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdr, Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesinden ve gelitirilmesinden Rektre kar sorumludur.

(2) Mdrn nerisi zerine, tam zamanl grev yapan retim elemanlar arasndan yllk sre iin, Rektr tarafndan en fazla mdr yardmcs grevlendirilir. Mdr yardmclar, Mdrn kendilerine verecei grevleri yapar.

(3) Mdrn, grevi banda bulunmad zamanlarda yerine yardmclarndan birisi, Mdr yardmclar da bulunmazsa Ynetim Kurulu yelerinden birisi vekalet eder.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil ve Ynetim Kuruluna bakanlk etmek,

b) Merkezin idari ilerini yrtmek, bte teklifini hazrlamak ve Rektre sunmak,

c) Yurtii ve yurtd eitim, retim, aratrma ve dier ilgili kurum ve kurulularla ibirlii yapmak, amaca uygun proje ve karlkl yardm gerekletirmek,

) Aratrma ve uygulama projelerini yapacak proje elemanlarn, proje yrtclerini belirlemek ve grevlendirilmelerini salamak zere Ynetim Kuruluna sunmak,

d) Merkezin alt aylk faaliyet raporunu Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektre sunmak,

e) Merkezin ama ve faaliyetlerine ilikin dier grevleri yapmak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr yardmclar ve Merkezin alma alan ile ilgili niversitenin tam zamanl retim elemanlar arasndan belirlenen retim eleman olmak zere Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilen toplam yedi yeden oluur. Ynetim Kurulu yeleri sreleri dolmadan Rektr tarafndan grevden alnabilir. Grev sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Grev sresi dolmadan ayrlanlarn yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni yeler grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu, Mdrn daveti ile ylda en az iki defa Merkezin faaliyetlerini grmek zere toplanr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Bu Ynetmelie ve kurulu amacna gre merkezin alma dzenini tespit etmek,

b) Merkezin ksa, orta ve uzun vadeli alma program ile alt aylk faaliyet raporunu grerek hazrlamak,

c) Aratrc ve uygulayc elemanlarn, bilgisayar ile ilgili aratrma, yayn ve bilimsel toplantlara katlmak iin yapacaklar mali destek isteklerini deerlendirmek,

) Yrtlecek projelerle ilgili alma ilkelerini belirlemek, gerekli alma gruplarn ve laboratuvar ortamn salamak,

d) Yurtii ve yurtd kurulularla ortaklaa yrtlecek almalarn temel ilkelerini belirlemek,

e) Mdrn nerisi zerine, merkezin idari ve teknik eleman ihtiyalarn belirlemek ve grevlendirmeler ile ilgili nerileri karara balayarak Rektrn onayna sunmak,

f) niversiteye bal blm ve birimlerdeki bilgisayar i yaplamalarndaki uyulmas gereken standartlar ve bu sistemler arasndaki teknik uyumluluu salayacak nlemleri belirlemek ve gerekli ibirliini salamak,

g) Merkeze gelen i ve proje tekliflerini inceleyerek, uygun grleni deerlendirmek, neriler sunmak ve destekleme eklini belirlemek,

) Rektr tarafndan verilecek dier grevleri yapmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezde grevlendirilecek akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, Mdrn nerisi ve 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Tanr mallar

MADDE 13 (1) Merkez tarafndan yrtlen almalar kapsamnda alnan her trl tanr mal Merkezin ve gerektiinde niversitenin kullanmna tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi Mdrdr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 15 (1) 9/12/1998 tarihli ve 23548 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mustafa Kemal niversitesi Bilgisayar Bilimleri Aratrma ve Uygulama Merkezi Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Mustafa Kemal niversitesi Rektr yrtr.