3 Kasm 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28104

YNETMELK

Kilis 7 Aralk niversitesinden:

KLS 7 ARALIK NVERSTES DL RETM UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Kilis 7 Aralk niversitesine bal olarak kurulan Kilis 7 Aralk niversitesi Dil retimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Kilis 7 Aralk niversitesine bal olarak kurulan Kilis 7 Aralk niversitesi Dil retimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanlmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (DMER): Kilis 7 Aralk niversitesi Dil retimi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Mdr Yardmcs: Merkezin Mdr Yardmcsn,

) Rektr: Kilis 7 Aralk niversitesi Rektrn,

d) Senato: Kilis 7 Aralk niversitesi Senatosunu,

e) niversite: Kilis 7 Aralk niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac, eitli kurs ve seminerlerle isteyenlere dil retmektir.

Faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Yurt iinde ve dnda Trke retmek, Trkiyeyi ve Trk kltrn tantmak amacyla ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak ubeler amak,

b) Trkiye Cumhuriyeti Devletinin yapt ikili anlamalar erevesinde Dileri Bakanl, Milli Eitim Bakanl, niversitelerin ilgili birimleri ve dier kamu kurum ve kurulular ile Trkenin retimi konusunda almalar yaparak ortak eitim-retim, aratrma, uygulama ve yayn faaliyetlerinde bulunmak,

c) Aratrma ve uygulamalar tevik etmek, seminer, kurs ve toplantlar dzenlemek,

) Trkeyi daha iyi ekilde retmek ve Trkiyeyi ve Trk kltrn tantmak amacyla yurtii ve yurtdna geziler dzenlemek,

d) Trkenin eitimi ve retimi konusunda programlar hazrlayp yntemler gelitirmek, bu konu ile ilgili yurtii ve yurt dndaki eitli kurum ve kurulularla ortak almalar yapmak,

e) Trkeyi reten ve Trkiyeyi tantan film, ses ve grntl kasetler hazrlamak; kitap, dergi, blten, rapor, proje, bror yaymlamak,

f) Yurtdndaki niversitelerin Trkoloji blm rencilerine ve Trkiyedeki niversitelerin Trk Dili, Dilbilim gibi blmlerinin son snf rencilerine ve mezunlarna meslek tecrbeye ynelik uygulama programlar dzenlemek, staj yaptrmak, gerektiinde bu almalarla ilgili sertifikalar vermek,

g) Trke retiminin daha verimli hale getirilmesi iin Trke ile dier dillerin retimi arasnda karlatrmal almalar yapmak,

) Bilimsel almalar desteklemek amacyla dier dillerden eviriler yapmak,

h) Dil snavlar dzenlemek,

) retim elemanlarna ve retmenlere dller vermek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Rektr tarafndan Merkezin faaliyet alanlarnda belirtilen konularla ilgili uzmanl bulunan retim elemanlar arasndan yl sreyle grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr Rektre kar sorumludur.

(2) Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan en ok iki kii mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Mdrn grevi banda bulunamad hallerde mdr yardmclarndan biri, mdr yardmcsnn bulunmad hallerde de Ynetim Kurulu yelerinden biri Mdre vekalet eder. Vekalet sresi alt ay aamaz. Mdrn grevi sona erdiinde, mdr yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek, Ynetim Kurulunu toplantya armak, toplant gndemini hazrlamak ve toplantlara bakanlk etmek,

b) Merkezin yllk bte tekliflerini hazrlayarak ilgili merciin onayna sunmak,

c) Merkezin idari ilerini yapmak,

) Merkezin ibirlii yapaca dier merkez ya da kurumlarla koordinasyonu salamak,

d) Merkezin yllk faaliyet raporunu Rektre sunmak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan grevlendirilecek be kiiden oluur. Ynetim Kurulu ylda en az bir kez toplanr. Ynetim Kurulu yeleri yl iin grevlendirilir. Grev sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere Rektr tarafndan yeni bir ye grevlendirilir.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin eitim-retim, bilimsel aratrma ve yayn faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere ilikin esaslar belirlemek,

b) Merkezi ilgilendiren dzenleyici ilemlere ilikin taslaklar hazrlamak,

c) Merkezin yllk eitim-retim program ve takvimini inceleyerek karara balamak,

) Merkezde grev yapan okutmanlarn yetitirilmesi iin planlar hazrlamak ve eitim programlar ile ilgili esaslar dzenlemek,

d) Eitim, aratrma ve yayn almalar iin geici alma gruplar, eitim koordinatrlkleri kurmak,

e) Merkez ubelerinde uygulanacak cretler, cretsiz renci okutma ve indirimlerle ilgili nerilerde bulunmak,

f) lgili mevzuat hkmlerine uygun olarak; yeni ubeler amak ve mevcut ubelerden kapatlmas gerekli grlenler konusunda nerilerde bulunmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato ve niversite Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Kilis 7 Aralk niversitesi Rektr yrtr.